Tου π. Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ: Δυστυχῶς αὐτή εἶναι σήμερα ἡ Ὀρθοδοξία μας.

….Εἶναι ὄντως συγκλονιστικό καί φοβερό τό γεγονός αὐτό. Ὁ Πατριάρχης Ἀναστάσιος, ὁ ὁποῖος ἦτο φορέας αἱρέσεως μή κατεγνωσμένης, πρίν κατακριθῆ ὁ ἴδιος ἀπό ἁρμόδιο ἐκκλησιαστικό ὄργανο, ἐκβάλλεται διά ξύλων καί λίθων ἀπό τήν Ἐκκλησίαν ὑπό ἁγίων γυναικῶν, οἱ ὁποῖες τελικά μέ τήν βοήθεια τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας θανατώνονται.  Αὐτή εἶναι ἡ τιμή διά τήν ὁποία ὁμιλεῖ ὁ ΙΕ΄ Κανών τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου, μέ τήν ὁποία ἠξιώθησαν ἀπό τούς Ὀρθοδόξους. Δηλαδή τό νά καταταγοῦν μεταξύ τῶν ἁγίων καί ὁμολογητῶν καί νά εἶναι ἐσαεί πρότυπα πρός μίμησιν.

Εἶναι ἴσως βέβαιον ὅτι σήμερα, ἄν κάποιοι τολμοῦσαν νά ἐνεργήσουν τοιουτοτρόπως σέ μία κατεγνωσμένη αἵρεσι,, θά ἐθεωροῦντο ἀπό τούς Ὀρθοδόξους Οἰκουμενιστές καί μή, ὡς ἀδιάκριτοι, ἀντάρτες, ταλιμπάν, ἐκτός Ἐκκλησίας καί κατεχόμενοι ὑπό ἑωσφορικοῦ καί δαιμονικοῦ πνεύματος.  Ἀντιθέτως δέ αὐτοί πού θά ἀνέμενον τήν Σύνοδο (π.χ. τῆς Ἱερείας) διά νά ἀποφασίση ἐπί τοῦ θέματος θά ἐθεωροῦντο συνετοί, ὑπάκουοι, διακριτικοί καί ἐντός τῆς Ἐπισκοποκεντρικῆς Ἐκκλησίας. 

ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ

Τροπάριον.

Ρημάτων σου, την φωνήν Γαβριήλ, την χαρμόσυνον, δεξαμένη, ευφροσύνης ενθέου πεπλήρωμαι χαράν γαρ μηνύεις, και χαράν καταγγέλλεις την άληκτον.

Ερμηνεία.


Με το Τροπάριον τούτο αποκρίνεται η Παρθένος προς τον Άγγελον, φανερώνουσα εις αυτόν την χαράν όπου έλαβεν εκ των λόγων του. Εγώ, λέγει, ω χαροποιέ Γαβριήλ, εγώ δεχθείσα με ευπείθειαν την χαρμόσυνον φωνήν των λόγων σου, εγέμισα όλη από ευφροσύνην, όχι κοσμικήν και σωματικήν, ήτις καταντά εις λύπην και πικρίαν ψυχής, ως λέγει ο Παροιμιαστής, «Τελευταία δε χαρά εις πένθος έρχεται» (Παρ. ιδ: 13), αλλά εγέμισα από ευφροσύνην ένθεον και πνευματικήν, ήτις προξενεί εις την ψυχήν ένα εκστατικόν ενθουσιασμόν· επειδή ήδη εκατάλαβα ότι εσύ ευαγγελίζεσαι εις εμέ μίαν χαράν θεϊκήν, και μίαν χαράν ατελεύτητον· τοιαύτη γαρ είναι η θεϊκή χαρά, όλη πεπληρωμένη· «Ίνα η χαρά υμών η πεπληρωμένη» (Ιω. ιστ: 24) όλη πνευματική· «Μετά χαράς Πνεύματος Αγίου» (α΄ Θεσ. α: 6) και όλη ατελεύτητος· «Και την χαράν υμών ουδείς αίρει αφ΄ υμών» (Ιω. ιστ: 22). Και καθώς ο Προφήτης Ιερεμίας είπε προς τον Θεόν «Και έσται ο λόγος σου εμοί εις χαράν» (Ιερ. ιε: 16) ούτω και ο ιδικός σου λόγος, ω Άγγελε, θέλει γένη εις εμέ χαρά και αγαλλίασις. Όθεν και ο Θεσσαλονίκης θείος Γρηγόριος πανηγυρίζων εις την εορτήν, ερμηνεύει διατί είπεν ο Άγγελος εις την Θεοτόκον να χαίρη· «Και χωρίον μεν ταύτην (την Παρθένον) θείων και ανθρωπίνων χαρίτων κατανοών ο Άγγελος, και δια πάντων κεκοσμημένην των χαρισμάτων του θείου Πνεύματος, κεχαριτωμένην ετύμως ανηγόρευσεν· ένοικον δε λαβούσαν ήδη κατιδών τον εν ω τούτων απάντων οι θησαυροί, και προκαθορών την άλυπον κυοφορίαν, και τον άνευ ωδίνων εσόμενον τόκον, προσευηγγελίσατο ταύτη χαίρειν».

Τον Κύριον υμνείτε


Γεννήθηκε το Κίνημα “Ελευθερία” – Βασικές Αρχές Κινήματος

Γεννήθηκε το Κίνημα “Ελευθερία” – Βασικές Αρχές Κινήματος

Γεννήθηκε το Κίνημα “Ελευθερία” – Βασικές Αρχές Κινήματος

    Στο αίμα αυτό που δεν πονείτε για Πατρίδα για Θρησκειά σας ορκίζω αγκαλισθείτε σαν αδέλφια γκαρδιακά Μην ειπούν στο στοχασμό τους τα ξένα έθνη αληθινά Εάν μισούνται ανάμεσό τους δεν τους πρέπει ελευθεριά ! Διονύσιος Σολωμός   ΒΑΣΙΚΕΣ…
Με την κάλυψη του ΝΑΤΟ, οι τούρκοι προχωρούν σε νέες προκλήσεις στην  Α. Μεσόγειο

O Συναξαριστής της ημέρας.

Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2014

Παύλου Κων/λεως, Λουκά οσίου, Παύλου Σαλού.

Ὁ Ἅγιος Παῦλος, ὁ Ὁμολογητὴς καταγόταν ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη. Ὑπῆρξε γραμματέας τοῦ ἁγιοτάτου Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ἀλεξάνδρου. Ὅταν ἀπεβίωσε ὁ Ἀλέξανδρος, ὁ Παῦλος ἐξελέγχθηκε Πατριάρχης.

Ὁ αὐτοκράτορας Κωνστάντιος, ὅταν τὸ πληροφορήθηκε δυσανασχέτησε, γιατὶ ἦταν ὀπαδὸς τῆς αἵρεσης τῶν Ἀρειανῶν. Ὅταν ὁ Κωνστάντιος ἐπέστρεψε ἀπὸ τὴν Ἀντιόχεια στὴν Κωνσταντινούπολη, ἀπομάκρυνε ἀπὸ τὸν πατριαρχικὸ θρόνο τὸν Παῦλο καὶ ἀνακήρυξε αὐθαίρετα Πατριάρχη, τὸν ἀρειανόφρονα Νικομηδείας Εὐσέβιο. Τότε ὁ Ἅγιος Παῦλος πῆγε στὴν Ρώμη. Ἐκεῖ βρῆκε τὸν Μέγα Ἀθανάσιο, τὸν ὁποῖο εἶχε ἀπομακρύνει ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας ὁ Κωνστάντιος. Πληροφορηθεῖς τὰ γεγονότα, ὁ αὐτοκράτορας Κώνστας, ἔστειλε γράμμα στὸν ἀδελφό του τὸν Κωνστάντιο, διαμαρτυρόμενος γιὰ τὴν στάση του. Ἔτσι ὁ Παῦλος καὶ ὁ Ἀθανάσιος ἐπανῆλθαν στὸ ἀξίωμά τους. Δυστυχῶς μετὰ ἀπὸ λίγο καιρὸ ὁ Κώνστας πέθανε. Ἔτσι ὁ Κωνστάντιος διέταξε, ἀπὸ τὴν Ἀντιόχεια ποὺ ἦταν, νὰ ἀπομακρύνουν τὸν Παῦλο ἀπὸ τὸν Πατριαρχικὸ θρόνο. Μάλιστα τὸν ἐξόρισε στὴν Κουκουσὸ τῆς Ἀρμενίας.
Μία μέρα ποὺ τελοῦσε τὴν Θεία Λειτουργία ὅρμησαν καταπάνω του Ἀρειανοὶ καὶ τὸν ἔπνιξαν μὲ τὸ ἴδιο του τὸ ὠμοφόριο. Ἔτσι ὁ Ἅγιος ἐτελείωσε καὶ παρέδωσε τὴν ψυχή του στὸν Κύριο.

8-9 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ

http://agiooros.org/viewtopic.php?f=69&t=10165Οποία κατάπτωσις και διαστροφή!

Έφθασαν, δυστυχώς, οι περισσότεροι εκπρόσωποι της Ορθοδοξίας να αναγνωρίζουν ως σπουδαίον τον ενσαρκωτήν της αιρέσεως Πάπαν, και όχι μόνον δεν καταβάλλουν προσπάθεια δια να επιστρέψουν οι αιρετικοί εις την Ορθοδοξίαν, αλλά και επευλογούν την αίρεσιν, αγωνιζόμενοι να πείσουν τους Ορθοδόξους πιστούς, ότι οι αιρετικοί παπικοί και προτεστάντες δεν είναι πεπλανημένοι! Όσοι δε από τους Ορθοδόξους πιστούς χριστιανούς, καλώς πράττοντες, δεν αποδέχονται τις αντορθόδοξες αυτές ενέργειες, αντί να επαινεθούν δια την εμμονήν των εις την πίστιν των Πατέρων τους, διώκονται σκληρώς. 
Ο/Η Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "Οποία κατάπτωσις και διαστροφή!": 

Μεγάλη κινητικότητα παρουσιάζεται και στο Φανάρι και στην Ελλάδα και στην Ρωσία και αλλού όσον αφορά την αμοιβαία ουσιαστικά αναγνώριση Ορθοδόξων και Μονοφυσιτών. Μήπως αυτό δεν είναι τυχαίο, αλλά αποσκοπεί στην επίσπευση της αμοιβαίας Ενώσεώς τους, ώστε να γίνει πλήρης πραγματικότητα η πρώτη Ψευδοένωση με Αιρετικούς; Και αν γίνει η πρώτη, η δεύτερη με τον Πάπα και κατόπιν οι επόμενες με άλλους Αιρετικούς, θα είναι πλέον πολύ εύκολες

Ὅλα ὅπως τὸ «μαῦρο» ’41: Ἴδιοι κατακτητές, ἴδιοι δωσίλογοι

Τοῦ κ. Δημητρίου Νατσιοῦ, δασκάλου

Ως δάσκαλος δημοτικοῦ, ἐδῶ καὶ 25 χρόνια, εἶμαι μάχιμος καὶ ὄχι κηφήνας συνδικαλιστής, (ἀναφέρομαι σ’ αὐτοὺς τοὺς χασομέρηδες ποὺ τὸ ἕνα τους μάτι εἶναι στραμμένο στὴν πολύφερνη ἐξουσία), θὰ παραπέμψω, κατ’ ἀρχάς, σ’ ἕνα μῦθο τοῦ Αἰσώπου, τοὺς ὁποίους μύθους φρόντισε τὸ ὑπουργεῖο πρώην Ἐθνικῆς Παιδείας νὰ ἐξοβελίσει ἀπὸ τὰ «περιοδικὰ ποικίλης ὕλης», ὅπως ἀπροκάλυπτα ὀνομάζω τὰ εὐφημιστικῶς λεγόμενα βιβλία Γλώσσας, καὶ νὰ τοὺς ἀντικαταστήσει μὲ συνταγὲς μαγειρικῆς (κάπου 30). Οἱ μῦθοι, τὰ παραμύθια ἀρέσουν πολὺ στὰ παιδιά. Διδάσκουν καθ’ ὅτι «μῦθος ἐστὶ λόγος ψευδὴς εἰκονίζων τὴν ἀλήθειαν». Διαβάζω:

Το τουρκικό σχέδιο από Λευκωσία μέχρι Θράκη

Φαήλος Κρανιδιώτης
*δικηγόρος

Αυτά που συμβαίνουν με την κλιμακούμενη τουρκική επιθετικότητα από μια άποψη είναι χρήσιμα. Μας θυμίζουν πως υπάρχουν πιο ουσιαστικά διακυβεύματα, όπως η ελευθερία και η συλλογική μας ασφάλεια. Μας θυμίζουν ότι η Ελλάδα, στην οποία συμπεριλαμβάνω την Κύπρο και τη Βόρειο Ηπειρο, δεν είναι ένα ιπτάμενο νησί, σαν τη φανταστική χώρα που περιγράφει ο Τζόναθαν Σουίφτ στα «Ταξίδια του Γκιούλιβερ», χωρίς αλληλεπιδράσεις με όσα συμβαίνουν γύρω της.

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Η αισχρή και βλάσφημη παπική ''εκκλησία'' ξαναπροκαλεί

Ο Άγιος Ἰωάννης ο Δαμασκηνοῦ : «ὅποιος δὲν πιστεύει ὅπως πιστεύει ἡ Παράδοση τῆς Καθολικῆς [δηλ. τῆς Ὀρθοδόξου] Ἐκκλησίας εἶναι ἄπιστος»

Ἡ ἑτεροδοξία-αἵρεση, ὡς εἰσαγωγὴ νεωτερισμῶν στὴ δογματικὴ πίστη, ὁδηγεῖ στὴν ἀπώλεια, διότι καταστρέφει τὴ θεραπευτικὴ γιὰ τὴν ἀνθρώπινη φύση μέθοδο τῆς Ἐκκλησίας (θεολογία καὶ ἄσκηση) καὶ διότι ὁ Θεὸς δὲν ἐπευλογεῖ τὸ ψεῦδος οὔτε ἑνώνεται μὲ αὐτό. Κατὰ τὴ χαρακτηριστικὴ φράση τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ «ὅποιος δὲν πιστεύει ὅπως πιστεύει ἡ Παράδοση τῆς Καθολικῆς [δηλ. τῆς Ὀρθοδόξου] Ἐκκλησίας εἶναι ἄπιστος», καθὼς δὲ διαπιστώνει ἡ Β’ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος στὸν ζ΄ ἱ. Κανόνα της, μόνον ὅσοι αἱρετικοὶ ἐπιστρέφουν ἀπὸ τὴν αἵρεση «προστίθενται στὴ μερίδα τῶν σῳζομένων». Γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ παράδοση κανεὶς ἑτερόδοξος (ρωμαιοκαθολικός, προτεστάντης, μονοθελήτης κ.λπ.) δὲν εἶναι οὔτε δύναται νὰ ὀνομάζεται κυριολεκτικῶς «χριστιανός» οὔτε ἡ αἱρετικὴ κοινότητα «ἐκκλησία».

Η τρώσις. Τρώσις είναι ο τραυματισμός της ψυχής υπό των βελών της θείας αγάπης. Είναι η μόνη πληγή που προξενεί αντί άλγους ευγνωμοσύνην και ευχαριστίαν προς Τον τρώσαντα.

Τετρωμένος καρδίαν ειμί εγώ εξέτηξέ με ο ζήλος σου, ηλλοίωσέ με η αγάπη Σου Δέσποτα, δέσμιος ειμι τω έρωτί Σου. 

(άγ. Ιωάννης ο Δαμασκηνός, PG 96,817B).

Ανακοίνωση Ημερίδας: ''Ισλαμικές σπουδές στη θεολογική σχολή Α.Π.Θ.

Ανακοίνωση Ημερίδας: ''Ισλαμικές σπουδές στη θεολογική σχολή Α.Π.Θ.

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΘ.jpg
Θέματα της ανάρτησης: Ισλαμικές σπουδές, Θεολογική Σχολή, Αντιεθνικά, Παιδεία.

Επίκαιρη, αγωνιστική, και πάρα πολύ σημαντική ημερίδα, διεξάγεται την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014, στην αίθουσα της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.
Διοργανώνεται από φοιτητές του Α.Π.Θ. που αντιτίθενται στις Ισλαμικές Σπουδές στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης.

Οποία κατάπτωσις και διαστροφή!

Έφθασαν, δυστυχώς, οι περισσότεροι εκπρόσωποι της Ορθοδοξίας να αναγνωρίζουν ως σπουδαίον τον ενσαρκωτήν της αιρέσεως Πάπαν, και όχι μόνον δεν καταβάλλουν προσπάθεια δια να επιστρέψουν οι αιρετικοί εις την Ορθοδοξίαν, αλλά και επευλογούν την αίρεσιν, αγωνιζόμενοι να πείσουν τους Ορθοδόξους πιστούς, ότι οι αιρετικοί παπικοί και προτεστάντες δεν είναι πεπλανημένοι! Όσοι δε από τους Ορθοδόξους πιστούς χριστιανούς, καλώς πράττοντες, δεν αποδέχονται τις αντορθόδοξες αυτές ενέργειες, αντί να επαινεθούν δια την εμμονήν των εις την πίστιν των Πατέρων τους, διώκονται σκληρώς. Ο/Η Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "Οποία κατάπτωσις και διαστροφή!":

Μεγάλη κινητικότητα παρουσιάζεται και στο Φανάρι και στην Ελλάδα και στην Ρωσία και αλλού όσον αφορά την αμοιβαία ουσιαστικά αναγνώριση Ορθοδόξων και Μονοφυσιτών. Μήπως αυτό δεν είναι τυχαίο, αλλά αποσκοπεί στην επίσπευση της αμοιβαίας Ενώσεώς τους, ώστε να γίνει πλήρης πραγματικότητα η πρώτη Ψευδοένωση με Αιρετικούς; Και αν γίνει η πρώτη, η δεύτερη με τον Πάπα και κατόπιν οι επόμενες με άλλους Αιρετικούς, θα είναι πλέον πολύ εύκολες

Father Josiah Trenham - Heaven Is for Real

Η παρακάτω εικόνα, ένα βήμα από τη Νεα Σμύρνη και δύο βήματα από τη Νεα Φιλαδέλφεια θα κάνουν τα κόκκαλα των θαμένων παππούδων που έζησαν στο πετσί τους την πολυπολιτισμικότητα των τσετών του Κεμάλ να ξερνούν από αηδία για τους απογόνους τους..........


Περισσότερα από ένα δισεκατομμύρια πλάσματα του Θεού, απόγονοι της Άγαρ, πλέουν μέσα στο ερεβώδες σκότος του Κορανίου, που ετεχνούργησεν ο σατανάς δια μέσου ενός επιληπτικού καμηλέρη, νεκρά, άταφα, πτώματα! Αληθινή συμφορά για ένα δισεκατομμύριο ανθρώπων, κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση του Θεού, από τον έκτον αιώνα μέχρι σήμερα που, αντί να αναγεννηθούν μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, να λάμψουν με τη χάρη του βαπτίσματος, να αγιασθούν και να καταστούν «κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού», γεννώνται στο σκότος, ζουν στο ζόφο της αγνωσίας, χωρίς πνευματική ζωή, νεκρωμένοι και πορεύονται για τα αιώνια κτηνώδη πιλάφια και τα φιλήδονα ουρί! Κόλαση αφόρητη!Σιίτες μουσουλμάνοι τίμησαν την Ασούρα με αυτομαστίγωμα στον Πειραιά

Σιίτες μουσουλμάνοι τίμησαν την Ασούρα με αυτομαστίγωμα στον Πειραιά.

Ο Άγιος Ιουστίνος (Πόποβιτς) λέει:

«Ο Οικουμενισμός είναι κοινό όνομα δια τους ψευδοχριστιανούς, διά τας Ψευδοεκκλησίας της Δυτικής Ευρώπης. Μέσα του ευρίσκεται η καρδία όλων των Ευρωπαϊκών Ουμανισμών με επικεφαλής τον Παπισμόν. Όλοι δε αυτοί οι ψευδοχριστιανοί, όλαι αι ψευδοεκκλησίαι δεν είναι τίποτα άλλο, παρά μία αίρεσις παραπλεύρως, εις την άλλην αίρεσιν. Το κοινόν Ευαγγελικόν όνομά τους είναι η παναίρεσις» 

(Ιουστίνος Πόποβιτς, Ορθόδοξος Εκκλησία και Οικουμενισμός, Θεσ/κη 1974, σ.224) 

Ιστολόγιο "Ο Παιδαγωγός" --- Εκπαιδευτικοί για μια παιδεία με ιδανικά.

" H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες."
Άρθρο 16, παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος

" Χρόνια τώρα μέσα στο πνεύμα της “ελεύθερης διακίνησης των ιδεών” γαλουχήσαμε γενιές, εντός και εκτός σχολείου, με μια ασπόνδυλη παιδεία βασισμένη σε μεγάλες και βαρύγδουπες έννοιες. Τώρα εισπράττουμε το αποτέλεσμα.
Η δημοκρατία έγινε αυταρχισμός, η ελευθερία ασυδοσία, η αλήθεια ψέμα και τ’ ανθρώπινα δικαιώματα αποκαϊδια από στραπατσαρισμένες διαδηλώσεις.. Η καταστροφή φαίνεται να είναι χωρίς προηγούμενο.
Μήπως είναι ώρα, τώρα πάνω στην απελπισία μας να δούμε σοβαρά και απροκατάληπτα την πνευματική μας κληρονομιά και , ποιος ξέρει, ίσως μπορέσουμε να βρούμε ερείσματα που θα μας βοηθήσουν να επαναπροσδιορίσουμε τη ζωή μας."
Α.Α.
Θεολόγος-Φιλόλογος, Θεσσαλονίκη

(απόσπασμα επιστολής που μπορείτε να διαβάσετε εδώ