Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΝ «ΠΡΟΣΛΗΜΜΑ» -- Τοῦ π. Βασιλείου Ἐμ. Βολουδάκη

Τά Πάθη τοῦ Χριστοῦ, ἴαμα τῶν ἀδιαβλήτων παθῶν μας

Σέ λίγες μέρες θά κληθοῦμε ἀπό τήν Ἐκκλησία μας νά συμμετάσχουμε στά Πάθη καί στήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μας, μέ ἕνα ξεχωριστό τρόπο. Οἱ κατανυκτικοί ὕμνοι τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, μέ τήν ἁγιοπνευματική διεισδυτικότητά τους στήν ἀνθρώπινη ψυχή, μᾶς ἐξηγοῦν μέ κάθε λεπτομέρεια ποιά εἶναι τά Πάθη τοῦ Χριστοῦ, τό πῶς ἔπαθε καί ποιά εἶναι ἡ σχέση τῶν Παθῶν αὐτῶν μέ τόν καθένα μας. Μαθαίνουμε ἀπό τούς ὕμνους αὐτούς ὅτι τό Πάθος τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἑκούσιο, ἀλλά ὁ νοῦς μας, μαθημένος νά σκέπτεται βιωτικά καί γήϊνα, δέν μπορεῖ χωρίς πνευματική χειραγωγία νά συλλάβη τό πῶς αὐτό τό«ἑκούσιον Πάθος» τοῦ Χριστοῦ μας ἀφορᾶ ἄμεσα ὅλους ἐμᾶς τούς ἀνθρώπους καί καθορίζει ὁλόκληρο τό Μυστήριο τῆς Σωτηρίας μας. Εἶναι ἀπαραίτητη, λοιπόν, ἡ θεολογική χειραγωγία μας, ὥστε νά εἴμεθα εἰς θέσιν νά κατανοήσουμε τό πῶς κατεργάσθηκε ἡ Θεία Χάρις τήν Σωτηρία μας, ἀναπληρώνοντας ὅλα τά κενά καί τίς ἐλλείψεις τῆς πεπτωκυΐας ἀνθρωπίνης φύσεώς μας. Ὁ πνευματικός βηματισμός μας πρέπει νά εἶναι πολύ προσεκτικός, γιατί στό θέμα αὐτό ὑπάρχει μεγάλη θεολογική σύγχυση, ἀκόμη καί σέ Πανεπιστημιακούς Καθηγητές Θεολογίας, πρᾶγμα πού ἔχει ἀπό τό 1989 γίνει φανερό μέσῳ δημοσίου γραπτοῦ θεολογικοῦ διαλόγου, πού προκάλεσε εὐλαβής καί παραδοσιακός καθηγητής τῆς Ἱστορίας τῶν Δογμάτων, ἐπικρίνοντας μέ ἀντορθόδοξα ἐπιχειρήματα τό ἄρθρο μου «Διεκινδύνευσε ὁ Χριστός;»1, μέ τό ὁποῖο εἶχα ἀνασκευάσει –ὅπως ἔγραφα τότε– «τίς ἐσφαλμένες διατυπώσεις τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κ. Στυλιανοῦ περί τῆς Ἀνθρωπίνης Φύσεως τοῦ Χριστοῦ».

ΑΦΥΠΝΙΣΗ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ: ΑΣ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ - ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

https://agiooros.org/viewtopic.php?f=43&t=15256

Ο παπισμός ετοιμόρροπος και καταστρεπτικός θεσμός

Κατά την χειροτονίαν του πάπα, μάλλον στέψιν, τιθεμένης εις την κεφαλήν του της τριστεφούς παπι­κής τιάρας (τριερέγκνουμ) λέγονται τα απίστευτα αυ­τά: 

«Λάβε την δια τριών στεφάνων κεκοσμημένην τιάραν και γνώριζε ότι συ είσαι ο πατήρ των βασιλέων και των πριγκήπων, ο ποιμήν της οικουμένης και ο α­ντιπρόσωπος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού επί της γης»!

ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ ΗΝΕΩΚΤΑΙ

Πηγή: 
telemaxos doumanis

Τη Ι΄ (10η) Μαρτίου, μνήμη της Οσίας Μητρός ημών ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ της Πατρικίας.

Αναστασία η Οσία Μήτηρ ημών, η Πατρικία, ήκμασεν εν Κωνσταντινουπόλει κατά τους χρόνους του βασιλέως Ιουστινιανού Α΄ του Μεγάλου του βασιλεύσαντος κατά τα έτη φκζ΄ - φξε΄ (527 – 565). Κατήγετο δε η μακαρία εξ ευγενών και πλουσίων γονέων, παρά των οποίων και ανετράφη με πάσαν επιμέλειαν και φόβον Θεού. Όθεν και όταν ήλθεν εις ηλικίαν απελάμβανε μεγάλης εκτιμήσεως δια την προς τον Θεόν ευλάβειαν και την φιλάνθρωπον αυτής γνώμην, διο και ο βασιλεύς εκτιμών τας αρετάς της είχεν αναδείξει αυτήν πρώτην πατρικίαν του Παλατίου.

Δημόσιος Κίνδυνος οι εκκλησιαζόμενοι -- Του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

Οι πιστοί κοινωνούν χωρίς νά ενδιαφέρονται (α) άν θά πεθάνουν από κορονοϊό ή άλλο μεταδοτικό νόσημα καί (β) χωρίς τήν βεβαιότητα ότι θά πάνε στόν Παράδεισο. Όσον αφορά δέ "στά επιστημονικά πρωτόκολλα" (sic), είναι βέβαιο ότι δέν συμφωνούν μέ πλείστα όσα άλλα θέματα σχετίζονται μέ τήν Θεία Λατρεία. Επομένως, απομένει εις τήν Πολιτεία νά εκδόσει απαγορευτική διάταξη ( : πρόστιμο ή φυλάκιση ) μέ όσους δέν συμμορφώνονται - άς πούμε ένα μέτρο - μέ τό προσωρινό κλείσιμο τών ναών... γιά τό καλό μας, δηλαδή, "νά πάμε στόν Παράδεισο".

https://kyprianoscy.blogspot.com/2020/03/blog-post_9.html

Δεν υπάρχει "θέση" για την εικόνα της Αγίας Τριάδος, είτε στο τέμπλο, είτε στο Ιερό Βήμα -- Σχόλιο της Ιωάννας Ιωακειμίδου

"Πιστεύω εἰς ἕναν Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα". Ο Παντοκράτορας στους τρούλους των Ιερών Ναών είναι ο Χριστός μας που ενσαρκώθηκε και μπορούμε ν' απεικονίσουμε.
Δεν υπάρχει "θέση" για την εικόνα της Αγίας Τριάδος, είτε στο τέμπλο, είτε στο Ιερό Βήμα, γιατί πιστεύοντας ότι τα πρόσωπα της Αγία Τριάδας είναι αδιαίρετα και αχώριστα, προσκυνώντας τον Χριστό μας, προσκυνούμε την Αγία τριάδα.

Επίσης από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο
"Λέγει αὐτῷ Φίλιππος· Κύριε, δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα καὶ ἀρκεῖ ἡμῖν. λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· τοσοῦτον χρόνον μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι, καὶ οὐκ ἔγνωκάς με, Φίλιππε; ὁ ἑωρακὼς ἐμὲ ἑώρακε τὸν πατέρα· καὶ πῶς σὺ λέγεις, δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα;"
Δεν αρκεί να προσκυνήσουμε την εικόνα του Χριστού μας? Δεν είναι βλασφημία να επιμένουμε να δούμε τον Πατέρα?
και γνωρίζοντας όλες τις αιρέσεις που πιθανώς κρύβονται σε μια απεικόνιση της Αγίας Τριάδος (ανθρωπομορφισμός, αρειανισμός, κατάργηση του ομοούσιου & άχρονου, πατροπασχιτισμός,
filioque, κτλ) προτιμώ να προσκυνήσω μόνο την εικόνα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

Διαθήκη των Αγίων και ενδόξων του Χριστού Τεσσαράκοντα Μαρτύρων των εν Σεβαστεία τελειωθέντων.

Δια ποίων λόγων δύναται τις να επαινέση τούτους όπως αρμόζει; Ποίον εγκώμιον να τους πλέξη; Περί αυτών προφητεύων έλεγεν ο Προφήτης Δαβίδ· «Διήλθομεν δια πυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν (Ψαλμ. ξε:12). Διότι αυτοί και εις τα τέσσαρα στοιχεία του κόσμου ενήθλησαν· εις την γην εκοπίασαν, του αέρος το ψύχος υπέμειναν, εις το ύδωρ εβλήθησαν, εις το πυρ παρεδόθησαν. Ω της μακαρίας υπομονής αυτών! Ω της ευλογημένης γενναιότητος! Ούτοι είναι των γερόντων η δύναμις, των νέων οι διδάσκαλοι, των θλιβομένων οι παρήγοροι, των πενομένων οι πλουτισταί, των χειμαζομένων οι λιμένες, των ασθενούντων οι ιατροί, των γυναικών οι σωφρονισταί, των παίδων οι φύλακες, των Χριστιανών πάντων οι προς Θεόν πρεσβευταί δυνατώτατοι.

Σάββατο 7-3-2020 Ομιλία για την Κυριακή της Ορθοδοξίας - Άγιος Γεράσιμος Λάρισα


«Μή αἰσχυνθείησαν ἐπ’ ἐμέ οἱ ὑπομείνοντές Σε, Κύριε, Κύριε τῶν Δυνάμεων. -- Toυ π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ

Μη δέ ἐντραπείησαν ἐπ’ ἐμέ οἱ ζητοῦντές σε, ὁ Θεός τοῦ Ἰσραήλ»

Μέ θεϊκό ἐνδιαφέρον καί ἄφατη ἀδελφική τρυφερότητα ὁ Ὁμοούσιος κατά τήν ἀνθρωπίνην φύσιν, ἀναμάρτητος Θεάνθρωπος Ἰησοῦς, μᾶς λέει ὁ προφήτης στούς ψαλμούς, ἀπευθύνεται στόν Θεό Πατέρα καί Τόν παρακαλεῖ νά προστατέψει τούς ἀδελφούς Του σέ ὅλους τούς αἰῶνες, ὥστε νά μή σκανδαλισθοῦν βλέποντας καί ἀτενίζοντας τόν Μεσσία ἑκουσίως ὁ Ἴδιος νά ὑποφέρει μαρτυρικόν καί ἀτιμωτικόν θάνατον εἰς τόν Σταυρόν γιά τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. «Σταύρωσιν ἄτιμον Χριστέ, κατεδέξω ἐν σαρκί, τιμῆσαι βουλόμενος, ἀτιμασθέντα πάθεσιν ἀλόγοις, τόν ἄνθρωπον, καί τό ἀρχαῖον κάλλος ἀπολέσαντα· δόξα τῇ ὑπέρ νοῦν εὐσπλαχνίᾳ σου»[1].μᾶς λέει ὁ ὑμνωδός.

Ανίερο Κονσερβοκούτι της προδοτικής Αριστεράς κατά της Πατρίδας -- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Ιστορικά διαχρονικό όσο ποτέ το απόσπασμα από το βιβλίο του Στράτου Μυριβήλη, «ο κομμουνισμός και το παιδομάζωμα» :
««Δεν υπάρχουν έλληνες κομμουνιστές.
Όταν κανείς γίνει συνειδητός κομμουνιστής παύει να είναι Έλληνας.
Γι’ αυτό και το κόμμα λέγεται Κομμ. Κόμμα της Ελλάδας και όχι Ελληνικό Κομμουνιστικό Κόμμα.
Όταν κάποτε καταλάβουν αυτό το απλό και αδιαφιλονίκητο πράγμα τα Κράτη, θα αφαιρέσουν αμέσως την εθνική υπηκοότητα από όλα τα άτομα πού ανήκουν στη νέα κομμουνιστική φυλή. Όσο δεν το κάνουν, και όσο δεν συγκεντρώνουν όλα αυτά τα άτομα έξω από τα Εθνικά σύνορα, και έξω από την εθνική κοινωνία, θα έχουν τον εχθρό μέσα στα τείχη, για να υπονομεύει το φρούριο της ειρηνικής των ζωής από μέσα».