Tα οικουμενιστικά καραγκιοζιλίκια


Τα χρόνια που ζούμε είναι αποκαλυπτικά! Το αποδεικνύει η καθημερινή ιστορική εξέλιξη. Ο Ιερός Αγώνας της Εκκλησίας δοκιμάζεται τόσο πολύ, τη στιγμή που η πανσπερμία των αιρετικών και οι προδότες ουνίτες «ορθόδοξοι» προχωρούν ολοταχώς στην εν Αντιχρίστω ένωση των αιρετικών «εκκλησιών» τους. ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ!! Αυτό φωνάζει η συνέλευση της Ασίζης… Εκεί οι Πατριάρχες και οι Προκαθήμενοι των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Εκεί και ο Αιρεσιάρχης κ. Βαρθολομαίος αφού πήγε να «προσκυνήσει» στο Άγιο Όρος και να βεβαιωθεί ότι οι κοινωνούντες μοναχοί είναι πλήρως εξανδραποδισμένοι, ακολούθως μετέβη στην Ασίζη (στο εκεί Παπικό προσκύνημα) για να προσκυνήσει ακολούθως το Θηρίο της Αποκάλυψης: τον αντίχριστο Πάπα. Εκεί έλαβαν χώρα τα γνωστά οικουμενιστικά καραγκιοζιλίκια με συμπροσευχές, νεοεποχήτικες τελετές που δεν έχουν καμία σχέση με το πνεύμα της ορθοδοξίας κλπ.
Μία σκέψη μόνο. Ας πράξουμε ότι και ο Νώε στον κατακλυσμό. Ας προσέλθουμε όλοι στη πνευματική Κιβωτό, την Αγία του Χριστού Ορθόδοξο Εκκλησία ώστε να μην χαθούμε στο πνευματικό ναυάγιο των παραδεδομένων στον Σατανικό Οικουμενισμό.

Α­κο­λου­θοῦμε τήν πί­στη πού μᾶς πα­ρέ­δω­σαν οἱ Ἅ­γι­οι Πα­τέ­ρες

Δύ­ο προϋ­πο­θέ­σεις ὑ­πάρ­χουν δι­ά τήν ἐξασφάλισιν τῆς αἰωνίου χαρᾶς καί ἀγαλλιάσεως. Ἡ σω­στή πί­στις καί τά κα­λά ἔρ­γα. Οἱ δύ­ο αὐ­τοί σω­τή­ρι­οι ὅ­ροι, εἶ­ναι ἀλ­λη­λέν­δε­τοι. Δη­λα­δή δέν ἀρ­κεῖ κά­ποι­ος νά ἀ­κο­λου­θῆ τήν σω­στή πί­στη καί νά ὑστε­ρῆ ἀ­γα­θῶν ἔρ­γων. Οὔ­τε πάλι νά εἶ­ναι κα­λός ἄν­θρω­πος μέ ἀγαθά ἔργα ἀλ­λά νά εὑρί­σκε­ται ἐ­κτός τῆς ὀρθῆς πί­στεως. Διότι καί ἡ πρώ­τη πε­ρί­πτω­σις καί ἡ δευτέ­ρα, ὁ­δη­γοῦν εἰς τήν ψυ­χι­κήν ἀ­πώ­λει­αν.
Καί τί θά πρέ­πει νά κά­νου­με ἴ­σως ἐρω­τή­ση κά­ποι­ος. Ὁ κό­σμος σή­με­ρα εἶ­ναι πο­νη­ρός, ἡ ἐ­πι­βί­ω­σις δύ­σκο­λη, οἱ ἄν­θρω­ποι ἀ­νε­λέ­η­τοι. Μό­νο ἄν γί­νου­με ἀ­πό­κο­σμοι,  θά ἀ­πο­φύ­γου­με τίς ψυ­χο­βλα­βεῖς ἐ­πιρ­ρο­ές τοῦ κό­σμου. Ἀλ­λά πῶς νά γί­νη αὐ­τό; Νά μήν ἐν­δι­α­φερ­θοῦ­με δι­ά τήν ἐ­ξα­σφά­λι­σι τῶν βι­ο­τι­κῶν μας ἀ­να­γκῶν; Νά μήν φρο­ντί­σου­με δι­ά τήν ἀ­πο­κα­τά­στα­σιν τῶν παι­δι­ῶν μας; Ὄ­χι βέ­βαι­α. Οἱ ἀ­κρό­τη­τες δέν εἶ­ναι δεί­γμα τῆς Ὀρ­θοδόξου πί­στεως. Ἡ φρο­ντί­δα δι­ά τήν ζω­ή μας, τήν οἰ­κο­γέ­νει­ά μας, τά παι­δι­ά μας,  εἶ­ναι ἀ­πα­ραί­τη­το μέλ­η­μα κά­θε ἀν­θρώ­που, καί μά­λι­στα Χρι­στι­α­νοῦ ἀλ­λά θά πρέ­πει νά προ­σέ­χου­με, ὥ­στε ὅ­λα αὐ­τά νά  ἐ­πι­τυ­γχά­νο­νται, χω­ρίς νά ἐ­πι­φέ­ρουν βλα­πτι­κές συ­νέ­πει­ες εἰς τήν ψυ­χή μας.
Προ­τάσ­σο­ντας λοι­πόν τήν ψυ­χι­κήν μας ὠ­φέ­λει­αν, ἐμεῖς οἱ πι­στοί εἰς τάς Πα­ρα­δόσεις τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκ­κ­λη­σί­ας, ἀ­κο­λου­θοῦμε τήν πί­στη πού μᾶς πα­ρέ­δω­σαν οἱ Ἅ­γι­οι Πα­τέ­ρες, χωρίς και­νο­τομίες καί ἐκσυγχρονισμούς, δε­χό­με­νοι  πολλάκις τά χλε­υα­στι­κά σχό­λι­α καί τίς εἰ­ρω­νι­κές ἐ­πι­κρί­σεις ἐκείνων πού ἀ­πο­λαμ­βάνουν τίς πρωτοκαθεδρίες καί τούς ματαί­ους θρό­νους.
Ταῦτα πάντα, ἀντιπαρερχόμεθα -μέ τήν δύναμη τοῦ Θεοῦ- μέ ὑπομονή καί ἀγάπη, χάριν τῆς καλῆς Ὀμολογίας, τήν ὁποία μᾶς παρέδωσαν καί μᾶς ὑπέδειξαν νά διαφυλάτουμε οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀ­λοί­μο­νον, ἄν εἰς τήν δισχιλι­ε­τήν ἱ­στο­ρί­αν τῆς Ἐκ­κ­λη­σί­ας, δέν ὑπῆρχαν οἱ Στουδίτες, οἱ Φώτιοι, οἱ Μάρκοι Εὐγενικοί, καί τόσοι ἄλλοι, πού ἀντετάχθησαν εἰς τάς ἐπιβουλάς κατά τῆς Ἐκλησίας καί ἀντιμετώπισαν τούς φιλόδοξους καινοτόμους τῆς ἐποχῆς τους. Ἀλοίμονον, ἄν χά­ριν τῆς ἐ­ξελί­ξεως, καί τῶν ἑκάστοτε "μοντέρνων" ἰδεῶν, ἀ­να­τρέ­πα­με καί δι­α­φο­ρο­ποι­ού­σα­με τά Ἱ­ε­ρά καί Ὅ­σι­α τῆς Πί­στεώς μας. Ἀλοίμονον· σή­με­ρα δέν θά εἶ­χε ἀ­πο­μεί­νει τί­πο­τα.

Η παναίρεση του οικουμενισμού :

Ο εορτασμoς της Ασιζης στο Αρρας της Γαλλιας, με το Κορανι επάνω στην Αγια Τραπεζα…

Στην Ρωμαιοκαθολική " Εκκλησία"  του Αγίου Σωτήρος (Saint-Sauveur), στην Επισκοπή του Αρράς (Pas-de-Calais στην Γαλλία), πραγματοποιήθηκε μια «Διαθρησκειακή αγρυπνία και προσευχή» στις 26 Οκτωβρίου 2011, για να εορταστεί η 25η επέτειος της πρώτης διαθρησκευτικής συνάντησης της Ασσίζης. 
Παρόντες ήταν ένας ρωμαιοκαθολικός ιερέας, ένας ορθόδοξος ιερέας, ένας ιμάμης, ένας λουθηρανός πάστορας και ένας ραβίνος:

Ο πρώην ρασοφόρος Παντελεήμων, Γιάννης Παπανικολάου.


«Η δημιουργία του συγκροτήματος των Παπαροκάδων και η συνεχής παρουσία μας στην τηλεόραση έφερε πολύ κόσμο στη μονή. Τότε άρχισε να αλλάζει η φιλοσοφία μας... Ξαφνικά, το ησυχαστήριό μας γέμισε θόρυβο, άρχισε να αλλάζει. Νομίζω πως όλα γίνονταν για τις δημόσιες σχέσεις, τη βιτρίνα και το κέρδος. Μέσα κι έξω από τη μονή άνοιγαν συνέχεια μαγαζιά, εστιατόρια, καντίνες... Εως και μίνι μάρκετ άνοιξε. Παντού χρήματα και κέρδος. Δεν μου άρεσε να βλέπω εμάς, τους μοναχούς, να χτυπάμε ταμειακές μηχανές ή να πρέπει να προσλάβουμε υπαλλήλους για να είμαστε συνεπείς στην εξυπηρέτηση του κοινού» αναφέρει, επιρρίπτοντας σημαντικό κομμάτι της ευθύνης στον κατηχητή του, Νεκτάριο Μουλατσιώτη, ο οποίος -κατά τα λεγόμενα του Γιάννη Παπανικολάου- δεν κατάφερε να περιορίσει τη μεγάλη δημοσιότητα που πήρε το μοναστήρι του ύστερα από τη δημιουργία του συγκροτήματος των Παπαροκάδων.


Από τις 23 Ιανουαρίου η «Espresso» είχε κάνει γνωστή στο πανελλήνιο την απομάκρυνση του πατέρα Παντελεήμονα από το μοναστήρι.

Ιδού που μας οδηγούν οι προδότες οικουμενιστές :

Δογματική Διάταξη ...Β' Βατικανείου σατανικης συναγωγης : «Αλλά ο Σύλλογος, ή τό Σώμα τών επισκόπων, δέν έχει εξουσία, άν δέν βρίσκεται σέ κοινωνία μέ τόν επίσκοπο Ρώμης, τόν διάδοχο τού Πέτρου καί κεφαλή του Συλλόγου, διότι παραμένει ακέραιη η εξουσία του πρωτείου πάνω σ'όλους τούς ποιμένες καί τούς πιστούς. Πραγματικά, ο επίσκοπος Ρώμης μέ τό αξίωμά του ώς αντιπροσώπου τού Χριστού καί ποιμένα όλης τής Εκκλησίας, έχει πλήρη, υπέρτατη καί παγκόσμια εξουσία μέσα στήν Εκκλησία, την οποίαν μπορεί πάντοτε ελεύθερα νά εξασκεί..... Ο επίσκοπος Ρώμης, σάν διάδοχος του Πέτρου, είναι η διαρκής καί ορατή αρχή καί τό θεμέλιο τής ενότητας, τόσο τών επισκόπων, όσο καί τού πλήθους τών πιστών»( LUMEN GENTIUM 1964 σελ. 44, 45).

Δεν υπήρξε ποτέ διαίρεσις της Εκκλησίας

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΕΡΒΟΣ ΔΟΓΜΑΤΟΛΟΓΟΣ OΣΙΟΣ ΠΑΤΗΡ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΟΠΟΒΙΤΣ
«Διαίρεσις, σχίσμα της Εκκλησίας είναι πρωτίστως ένα πράγμα οντολογικώς αδύνατον. Δεν υπήρξε ποτέ διαίρεσις της Εκκλησίας, και δεν είναι δυνατόν να υπάρξη, πλην υπήρξε και θα υπάρξη έκπτωσις εκ της Εκκλησίας. Κατά καιρούς απεσπάσθησαν και εξεβλήθησαν από την μοναδικήν αδιαίρετον Εκκλησίαν οι αιρετικοί και σχισματικοί, οι οποίοι έκτοτε έπαψαν να αποτελούν μέλη της Εκκλησίας και μέρη του θεανθρωπίνου σώματός της.
Έτσι έχουν κατ’ αρχήν αποκοπή οι Γνωστικοί, κατόπιν οι Αρειανοί, …, κατόπιν οι Ρωμαιοκαθολικοί, κατόπιν οι Προτεστάνται, …».
[Ιουστίνου Πόποβιτς, «Δογματική της Ορθοδόξου Εκκλησίας (Γαλλική μετάφραση) Τόμος 4ος, σελ. 181,
Lausanne 1995 - Ἀναδημοσιεύτηκε στόν «Ὀρθόδοξο Τύπο» στίς 29/6/2007 ]

ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ-ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟΣ

ΟΤΑΝ ΦΥΛΑΚΙΖΕΤΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ !

O
έγκλειστος και μαρτυρικός Πατριάρχης Ειρηναίος.

Φαίνεται ότι, όσοι χύνουν τόνους χολής, εναντίον του Πατριάρχη Ειρηναίου δεν μπήκαν στον κόπο να διαβάσουν την έκθεση του κ. Λουκή Λουκαϊδη και τις εκχωρήσεις απαραγράπτων δικαιωμάτων των Ελληνορθοδόξων σε άλλα δόγματα όπως αυτά δημοσιεύονται στην ιστοσλίδα. Και βέβαια δεν γνωρίζουν τίποτε για τις εκχωρήσεις γαιών (
Real news 8/11/09 N.H.), ούτε για τις εκποιήσεις τιμαλφών που κατέθεσαν οι πιστοί στην εικόνα της Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας (εκπομπή «στον ιστό της αράχνης» extra channel
21/10/2009). Μία γεύση της κατάστασης στα Ιεροσόλυμα πήραμε κατά τις εορτές των Χριστουγέννων (διαδήλωση – διαμαρτυρία Παλαιστινίων κατά την άφιξη του «προκαθημένου» της Σιωνίτιδας εκκλησίας στη Βηθλεέμ).
Είναι ένοχος ο Πατριάρχης Ειρηναίος; Ας προσκομίσουν τα αποδεικτικά στοιχεία και ας τον οδηγήσουν στο δικαστήριο. Ας τον δικάσουν και ας τον καταδικάσουν. Τουλάχιστον στη φυλακή θα απολαμβάνει τα στοιχειώδη δικαιώματα των κρατουμένων (σίτιση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, επισκεπτήριο και ίσως τη δυνατότητα επιτέλεσης των θρησκευτικών του καθηκόντων και διαιωμάτων). Όχι στο ιδιότυπο κελί που θα ζήλευε και η Κα
Carla del Ponte
(πρώην εισαγγελέας του δικαστηρίου της Χάγης!).
Αν ο εβδομηντάχρονος Ειρηναίος είχε κλέψει –όπως ισχυρίζονται οι κατήγοροί του- και είχε οικειοποιηθεί το προϊόν της πράξης του, πότε περιμένει να πάει να απολαύσει τα αγαθά του; Ο Χριστόδουλος, αλλά και ο δημοσιογράφος Ν. Κακαουνάκης (που εσέβετο τον Πατριάρχη) «έφυγαν» σ’ αυτή την ηλικία, όχι μόνο αυτοί αλλά και πολλοί νεώτεροι. Ο Πατριάρχης φαίνεται να έχει απέναντί του όλες τις εξουσίες του κόσμου τούτου.(Θρησκευτικές-πολιτικές-οικονομικές). Και όμως: Ενώ θα μπορούσε να λάβει τον τίτλο του «πρώην» με όλες τις τιμές αλλά και τις απολαύσεις παραμένει στο κελί του κλειδωμένος απ’ έξω και φωνάζει ότι είναι αθώος και ότι δεν θα προδώσει και δεν πρόδωσε ποτέ τον Πανάγιο Τάφο.
Μήπως αυτό σημαίνει κάτι; Κάποιοι επιδιώκουν τη φυσική εξόντωσή του. Θέλουν μια μέρα να μας ανακοινώσουν ότι ο «μοναχός Ειρηναίος βρέθηκε νεκρός στο κελί του». Έτσι απλά. Δυστυχώς γι΄ αυτούς ο μεν Πατριάρχης ανεβαίνει βαθμίδες Αγιότητος , η γενιά μας δε, κατατάσσεται μεταξύ των φονευτών των δικαίων. Μετά τη δημοσίευση των φωτογραφιών και της έκθεσης «πρόφασιν ουκ έχουσι». Το πρόβλημα δεν είναι Ειρηναίος ή Θεόφιλος. Το πρόβλημα είναι : Ο Βεβηλωμένος Πανάγιος Τάφος.
Φτάνει πια η βεβήλωση του Γολγοθά και του Πανάγιου Τάφου. Φτάνει ο διασυρμός της σταυρωμένης και Αναστημένης Αγάπης λίγα μέτρα πιο πέρα από κει που υλοποιήθηκε.
Όλα αυτά μπορούν να αποκατασταθούν μόνο με την επαναφορά της νομιμότητας και κανονικότητας στη Σιωνίτιδα Εκκλησία. Ας γνωρίζουν αυτοί που υποστηρίζουν και δημιούργησαν τη σημερινή ανώμαλη κατάσταση ότι οι άνθρωποι που Θεοποίησαν το Μαμωνά και χρησιμοποιούν το Ναζωραίο σαν επικάλυμμα και πηγή εσόδων έρχονται και παρέρχονται. Μόνον «Ιησούς Χριστός χθές και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας» και «ούτως αποδώσει εκάστω κατά τα έργα αυτού».

Για την αξία της ψυχής, ο Γέροντας Ιωήλ έλεγε:

 «Η αξία της ψυχής είναι άπειρη. Και είναι προφανές τούτο. Όταν θέλουμε να καθαρίσουμε ένα ύφασμα, ποτέ δεν θα χρησιμοποιήσουμε σαπούνι ακριβότερο από το ύφασμα. Το σαπούνι πού θα χρησιμοποιήσουμε θα είναι φθηνότερο από το ύφασμα ή, το πολύ - πολύ, ίσης αξίας. Με τι πλύθηκε και καθαρίστηκε η ανθρώπινη ψυχή; Με το αίμα του Κυρίου! πόση είναι η αξία του αίματος του Κυρίου; Άπειρη! Άρα άπειρη πρέπει να είναι και η αξία της ανθρώπινης ψυχής πού καθαρίστηκε με αυτό».

Περί αγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου. π. Θεόδωρος Ζήσης (2011)

Uploaded by on Nov 16, 2011