Καθολική εκκλησία Οικουμενισμός 1


Ύμνοι εις την Θεοτόκον --- Orthodox Hymns

O Συναξαριστής της ημέρας.

Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2017

Σάββα ηγιασμένου, Διογένους μάρτυρος.

Σάββας ο μέγας την αρετήν και θαυμάσιος Πατήρ ημών, κατήγετο από την χώραν των Καππαδοκών εκ του χωρίου του καλουμένου Μουταλάσκη, εις το οποίον και εγεννήθη εν έτει υλθ΄ (439), από γονείς ευσεβείς και περιφανείς, οίτινες εκαλούντο ο μεν πατήρ Ιωάννης, η δε μήτηρ Σοφία. Όταν δε ο παις έγινεν ετών πέντε, απήλθον οι γονείς του εις την Αλεξάνδρειαν δι΄ αναγκαίαν της στρατείας υπόθεσιν, διότι ο πατήρ του ήτο στρατευμένος, αυτόν δε αφήκαν με όλην την περιουσίαν των εις τον αδελφόν του πατρός του, Ερμείαν ονόματι, δια να μανθάνη γράμματα, εις περίπτωσιν δε θανάτου των γονέων του, να μείνη ο Σάββας κληρονόμος εις την περιουσίαν των. Ανετρέφετο λοιπόν το παιδίον εις τον οίκον του θείου του· βλέπον όμως ότι η γυνή εκείνου ήτο κακόγνωμος και φιλομόχθηρος και με ολίγην αιτίαν εσκανδαλίζετο, ανεχώρησεν εκείθεν και απήλθεν εις τον έτερον θείον του, αδελφόν και αυτόν του πατρός του, ονόματι Γρηγόριον, μετά του οποίου εχρημάτισεν ολίγον καιρόν, πολιτευόμενος τοσούτον ενάρετα, ώστε οι ορώντες αυτόν εθαύμαζον, διότι δεν έπαιζε ποσώς ως τα άλλα παιδία, ούτε άλλην τινά αταξίαν ετέλεσεν, αλλ΄ ως γέρων φρόνιμος εγνωρίζετο. Ήτο δε εκεί πλησίον, είκοσι στάδια απέχον από την Μουταλάσκην, Μοναστήριον τι Φλαβιαναί ονομαζόμενον.

Θάνατος του Ιωάννου και άνοδος Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου εις τον θρόνον. Αποκατάστασις της εκκλησιαστικής ηρεμίας. -- από τα πρακτικά της ψευδοσυνόδου Φερράρας-Φλωρεντίας

Επί της Πατριαρχίας του Γρηγορίου, ο βασιλεύς Ιωάννης, βλέπων τας συνεχείς ήττας των Χριστιανικών όπλων και ανωφελή την αντίστασιν του αδελφού του Κωνσταντίνου, διαψευσθείς δε εις τας προσδοκίας του περί βοηθείας εκ μέρους των Λατίνων και μεταμελούμενος δι’ όσα εις βάρος της Ορθοδόξου Πίστεως διέπραξε, κατελήφθη υπό νευρικού πυρετού και μετ’ ολίγον απέθανε την 30ήν Οκτωβρίου του έτους 1448. Εις τον θρόνον ανήλθεν ο αδελφός του Κωνσταντίνος, ο επονομαζόμενος Δράκων δια την γενναιότητά του. Ούτος προσεκάλεσεν αμέσως εξ Εφέσου τον Άγιον Μάρκον, ίνα διορθώση την Εκκλησίαν. Ο Άγιος επρότεινεν εις τον βασιλέα την σύγκλησιν Συνόδου, ήτις και συνεκροτήθη εις τον Ναόν της του Θεού Σοφίας, μετεχόντων εις ταύτην  και των άλλων Ορθοδόξων Πατριαρχών.

Ὁ μύθος τοῦ χταποδιοῦ Χαμογελαστοὶ ἐχθροί -- Φώτης Κόντογλου

Στὸν καιρό μας βγήκανε πολλὲς νέες θρησκεῖες, θρησκεῖες, ποὺ τὶς πρεσβεύουνε οἱ ἄπιστοι κι οἱ ἄθεοι. Μιὰ ἀπ᾿ αὐτὲς εἶναι κι ὁ τουρισμός, ποὺ τὸν γέννησε ἡ κούφια καὶ χασομέρικη περιέργεια τοῦ ἀνθρώπου ποὺ θέλει νὰ σκαλίζει καὶ νὰ μαθαίνει χωρὶς νὰ δίνει καμμιὰ σημασία σ᾿ ἐκεῖνο ποὺ βλέπει κι ἀκούει. Οἱ περισσότεροι τουρίστες βαριοῦνται τὴ ζωή τους καὶ θέλουνε νὰ περάσουνε τὴν ὥρα τους, χωρὶς νὰ σκοτίζουνται μήτε γιὰ τὰ μνημεῖα, μήτε γιὰ τὰ ἱστορικὰ ποὺ τοὺς λένε οἱ ξεναγοί, ποὺ μοιάζουνε σὰν νὰ περιποιοῦνται σ᾿ ἕνα τραπέζι κάποιους ἀνθρώπους ποὺ ἔχουνε ἀνορεξία. Ὅσα λένε, ἀπὸ τὅνα τ᾿ αὐτὶ τοὺς μπαίνουν κι ἀπὸ τ᾿ ἄλλο βγαίνουν.
Ὡστόσο, ποιὸς ἔχει τὸ θάρρος νὰ μιλήσει μὲ ἀσέβεια γι᾿ αὐτὴ τὴν καινούργια θεότητα, τὴν τουριστικὴ ψυχαγωγία, ποὺ φέρνει μαζί της καὶ πολλὰ προικιά; Γιατὶ, στὴν ἐποχή μας, εἶναι ἱερὰ καὶ ὅσια ὅσα πράγματα φέρνουν λεφτά. Ποῦ νὰ τολμήσεις νὰ πεῖς τίποτα γι᾿ αὐτά! Ἔβρισες τὸν Μωάμεθ, ἔβρισες τὸν Μαμωνᾶ.

π.Θ. Ζήσης, Θα αποδεχθούμε ή θα απορρίψουμε την ''σύνοδο'' της Kρήτης; (Η Ομιλία)


ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ


Τη Δ΄ (4η) του αυτού μηνός Δεκεμβρίου, ο Άγιος Νέος Ιερομάρτυς ΣΕΡΑΦΕΙΜ ο Φαναρίου Επίσκοπος, ο μαρτυρήσας εν έτει αχα΄ (1601), σούβλη διαπαρείς, τελειούται.

Σεραφείμ ο Νέος του Χριστού Ιερομάρτυς ήτο από χωρίον της επαρχίας των Αγράφων ονομαζόμενον Μπεζούλα· γεννηθείς δε από γονείς θεοσεβείς ονομαζομένους Σωφρόνιον και Μαρίαν, ανετράφη υπ΄ αυτών εναρέτως τε και θεοφιλώς, εισήλθε δε και εις σχολείον ιερών γραμμάτων, τα οποία εντός ολίγου καιρού έμαθεν, επειδή ήτο ευφυής. Αφού δε έφθασεν εις μέτρον ηλικίας, ηγάπησε την ζωήν των Μοναχών, μισήσας κόσμον και τα του κόσμου τερπνά και επήγεν εις το Ιερόν Μοναστήριον της Υπεραγίας Θεοτόκου της επονομαζομένης Κορώνα και Κρυερά Βρύσις και εκεί ενεδύθη το αγγελικόν Σχήμα. Από τότε εδόθη εις αγώνας πνευματικούς και εμιμείτο τους εκεί εναρέτους Πατέρας, συλλέγων ως φίλεργος μέλισσα από έκαστον τα διάφορα άνθη των αρετών και τοσούτον προέκοψεν εις την κατά Χριστόν πολιτείαν, ώστε εκρίθη άξιος από τον Προεστώτα του Μοναστηρίου να δεχθή και το της Ιερωσύνης αξίωμα· όπερ και εγένετο.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ 2017 -2018 -- Σωματείου « Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους »

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΤΟΥ
                                   
Ὡς γνωστόν, ἐτολμήσαμεν καὶ ἐξεδώσαμεν ἀναλυτικόν, μοναδικὸν Ἑορτολόγιον.
Ἐκτιμήσαμεν μίαν μικρὰν συμβολικὴν τιμὴν τῶν 2 Εὐρὼ ἀνὰ τεμάχιον καὶ κλιμακωτῶς κυμαινομένην τιμήν, ἀναλόγως τῶν τεμαχίων, συμπεριλαμβανομένων 24% ΦΠΑ, ηὐξημένων ταχυδρομικῶν καὶ ἐν γένει ἐξόδων ἀποστολῆς. Ἐπειδὴ ὅμως ἀπεδείχθη ὅτι τὸ κόστος τῶν ἐν τῷ μεταξὺ ηὐξημένων ταχυδρομικῶν τελῶν εἶναι ἄκρως δυσανάλογον καὶ ὡς ἐκ τούτου λίαν ἀσύμφορον (τοιουτοτρόπως αἱ σκοτειναὶ δυνάμεις ἀπαγορεύουν τὴν ἐλευθέραν κυκλοφορίαν τῶν ἰδεῶν), ἐπιβάλλεται νὰ καλύπτωμεν τουλάχιστον τὰ ἔξοδα χάρτου καὶ ἐκτυπώσεως. Τοῦτο θὰ ἐπετυγχάνετο μόλις καὶ μετὰ βίας, ἐὰν καὶ ἐφ’ὅσον οἱ ἐνδιαφερόμενοι πρὸς ἀγορὰν τῶν ἀνωτέρω, προσήρχοντο εἰς τὴν διεύθυνσιν, ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Μουσῶν ἀρ. 14, 15452 Ψυχικόν, ἀλλά, ὡς εἶναι φυσικόν, τοῦτο εἶναι ἀδύνατον.

Βαρύ λάθος η πρόσκληση. Ακύρωση ή τουλάχιστον αναβολή -- Του Στέλιου Παπαθεμελή*

Ενώ κλιμακώνονται καθημερινά οι τουρκικές προκλήσεις κατά Ελλάδος και Κύπρου, ο αδίστακτος και βαναύσως απειλών ισλαμιστής έρχεται ως επίσημος καλεσμένος μας. Ουδείς υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν δίαυλοι επικοινωνίας ακόμη και με εχθρικές χώρες. Αλλά μεταξύ αυτού και της πρόσκλησης τού πλέον αμετανόητου ενεργού ανθέλληνα ο οποίος Ελλάδα  - Κύπρο σκέφτεται και σπυριά βγάζει, υπάρχει χαώδης διαφορά.
Αφού έγινε η γκάφα ολκής να προσκληθεί και θεωρείται άκομψο να ακυρωθεί, ας γίνει το πιο απλό:  αναβολή της επίσκεψης  «δι’ ευθετώτερον χρόνον».
Η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει περάσει διάφορες φάσεις «αγαθών» (=αφελών) προσεγγίσεων.

Τη Δ΄ (4η) του αυτού μηνός Δεκεμβρίου, ο Όσιος Πατήρ ημών ΙΩΑΝΝΗΣ ο Επίσκοπος Πολυβότου, ο Θαυματουργός, εν ειρήνη τελειούται.

Ιωάννης ο εν Αγίοις Πατήρ ημών ούτος εκ νεαράς ηλικίας εμίσει τας τρυφάς και ηδονάς του σώματος· όθεν μάλλον εστόλιζε την ζωήν του με μηστείαν και σωφροσύνην. Δια τούτο χειροτονείται Επίσκοπος της Πολυβότου, αφού πρότερον ανέβη εις τους εκκλησιαστικούς βαθμούς και έγινεν Αναγνώστης, Υποδιάκονος, Διάκονος και Πρεσβύτερος. Εμπιστευθείς λοιπόν την προστασίαν λαού, προσέθεσε νέους αγώνας εις τους προηγουμένους ο τρισμακάριστος και πόνους περισσοτέρους. Επειδή δε Λέον ο Ίσαυρος, όταν έγινε βασιλεύς εν έτει ψιζ΄ (717), εβλασφήμει κατά των αγίων Εικόνων και επεχείρησε να αθετήση την προσκύνησιν αυτών, ο ιερός ούτος Ιωάννης ήλεγξε μεν σφόδρα την ασέβειαν εκείνου, εδίδαξε δε εις το ποίμνιόν του την αληθή και Ορθόδοξον Πίστιν της του Χριστού Εκκλησίας και εβεβαίωσεν ότι και αυτός εμμένει εις την πίστιν του ταύτην την αγίαν και ζων και μετά θάνατον.

Βιογραφικό του David Balfour (Ο πραγματικός Γέροντας του Σοφρωνίου)-- ΟΡΘΟΔΟΞΟN ΚΕΝΤΡΟN ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ"

Επίσημο βιογραφικό του David Balfour σύμφωνα με τον κατάλογο του Βρετανικού Υπουργείου των Εξωτερικών (1965)
BALFOUR, DAVID, C.B.E.
Γεννήθηκε στὶς 20 Ἰανουαρίου τοῦ 1903
Ἐτελείωσε τὸ γυμνάσιο τοῦ Edgbaston καὶ τὰ πανεπιστήμια τοῦ Ἄνκερς, τῆς Πράγας, τοῦ Σάλσμπουργκ, τῆς Ρώμης καὶ τῶν Ἀθηνῶν.
bulletΕἶναι πτυχιοῦχος τοῦ Ἰνστιτούτου Ἀνατολικῶν Σπουδῶν τῆς Ρώμης καὶ τοῦ Πανεπιστημίου τῶν Ἀθηνῶν.
bulletΤὸ 1948 ἐνυμφεύθη τὴν Louise Fitzherbet
bulletὙπηρέτησε στὶς ἔνοπλες δυνάμεις τῆς Αὐτοῦ Μεγαλειότητος, 1941-43 καὶ μνημονεύεται εἰς ἀποστολάς.
bulletἘδιορίστηκε δεύτερος γραμματέας τῆς Ἀγγλικῆς Πρεσβείας στὴν Ἑλληνικὴν Κυβέρνησιν τοῦ Καϊρου καὶ ἐν συνέχεια τῶν Ἀθηνῶν, 13 Σεπτεμβρίου 1943.
bulletΠροήχθη σὲ πρῶτον γραμματέα, 20 Φεβρουαρίου, 1945.
bulletἘδιορίστηκε μέλος τῆς Ἐξωτερικῆς Ὑπηρεσίας 1η Σεπτεμβρίου, 1947.
bulletΜετατέθηκε στὸ Τὲλ Ἀβὶβ ὡς 1ος Γραμματέας (Ἀνατολικός), 20 Μαΐου, 1947.
bulletΠροήχθη σὲ Πρόξενο, 19 Ἰανουαρίου, 1951.
bulletἘδιόριστηκε Γενικὸς Πρόξενος στὴ Σμύρνη, 24 Ἰανουαρίου, 1951.
bulletΓενικὸς Πρόξενος στὴ Γένοβα, 1η Μαΐου, 1955.
bulletΓενικὸς Πρόξενος στὴ Γενεύη, 15 Φεβρουαρίου, 1960.
bulletΤιμήθηκε μὲ τὸν τίτλο C.B.E., 11 Ἰουνίου, 1960.
bulletΣυνταξιοδοτήθηκε στὶς 25 Μαρτίου, 1963.
bulletἘπαναπροσλήφθηκε ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικὸν καὶ διορίστηκε ἐπικεφαλῆς τοῦ μεταφραστικοῦ τμήματος στὶς 26 Μαρτίου, 1963.
balfour
balfour
Σχόλιο τοῦ νομπελίστα ποιητοῦ Γεωργίου Σεφέρη γιὰ τὸν David Balfour
Γράφει ὁ Γεώργιος Σεφέρης τὴν περίοδον ποὺ ἦταν ὑπεύθυνος τύπου τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικών τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως ἐν ἐξορίᾳ τοῦ Καΐρου:
«Τὰ στρατεύματά μας λαμβάνουν τὶς διαταγές τους ἀπὸ τὸν Στρατηγὸ Paget καὶ ἐμεῖς ἀπὸ τὸν Mister Balfour, πρώην Ἁγιορείτη καλόγερο, πρώην μακρογενάτο Ὀρθόδοξο παπὰ, πρώην μικροχιτλερομούστακο ταγματάρχη τῆς «ἐξυπνάδας» (intelligence). Καὶ δὲν μᾶς ἐμπιστεύεται οὔτε γιὰ τὴν μετάφραση. Καημένη Ἑλλάδα».
(Σεφέρη Γ., Πολιτικὸ Ἡμερολόγιο, τ.Α'. (25 Νοεμβρίου 1935 ἕως 13 Ὀκτωβρίου 1944), ἔκδ. Ἴκαρος σ. 185)
Ἡ διάσημος Γαλλίδα συγγραφέας Φρέγια Στὰρκ, πράκτωρ των βρετανικών μυστικών ὑπηρεσιῶν εἰς τὴν Αἴγυπτον κατὰ τὸν Β' Παγκόσμιον Πόλεμον, ἔγραψε στὸ ἡμερολόγιό της γιὰ τὸν David Balfour:
«Ἔχει περάσει ἀπὸ πολλὲς θρησκεῖες, καὶ τώρα εἶναι κοσμικός, ἔχοντας καταλήξει στὸ συμπέρασμα ὅτι ὁ κόσμος εἶναι ἁπλῶς ἕνα σφάλμα τοῦ Θεοῦ. Ἔχει μία γοητευτικὴ κορούλα καὶ ἡ γυναίκα τοῦ εἶναι ἀνυποχώρητη, ἀφωσιωμένη, μισῆ τὴν ἀκαταστασία καὶ τὴν ἀρχαιότητα, καὶ ἔχει γοητευτικὸ χαμόγελο. Μοῦ λέει ὅτι ὁ πόλεμος τὸν ἀπελευθέρωσε ἀπὸ τὸ μοναστικὸ βίο ἀκριβῶς τὴν ὥρα ποὺ ἔπρεπε.»
(Φρέγια Στάρκ, Οἱ Ἀκτὲς τῆς Λυκίας, Ἀθήνα: ἐκδόσεις Ὠκεανίδα, 2002 σ.57)
balfourbalfour

Τι θα κάνουμε με τη «Μεγάλη Αλβανία»;

Να αξιοποιήσουμε τη συμμετοχή μας στην Ε.Ε. για να περιορίσουμε τις  επικίνδυνες τάσεις

Από τον
Κωνσταντίνο Χολέβα

Η γειτονική Αλβανία δεν κρύβει την προσκόλλησή της στην ιδεολογία της «Μεγάλης» ή «Φυσικής» Αλβανίας, η οποία περιλαμβάνει εδάφη της Σερβίας, του Μαυροβουνίου, των Σκοπίων και της Ελλάδος.Κατά τον πρόσφατο εορτασμό των 105 χρόνων από την ίδρυση του αλβανικού κράτους είδαμε ποικιλία δημοσίων δηλώσεων με το ίδιο εθνικιστικό περιεχόμενο. Ο πρόεδρος της δημοκρατίας Ιλίρ Μέτα μίλησε για «δύο κράτη, ένα έθνος», εννοώντας ότι και το Κοσσυφοπέδιο - Κόσοβο είναι τμήμα του αλβανικού έθνους.

Ο πρωθυπουργός Εντι Ράμα προσπάθησε να επενδύσει τον χάρτη της «Μεγάλης Αλβανίας» με τα σύμβολα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, υπονοώντας ότι η ένωση όλων των «αλβανικών» εδαφών θα γίνει μέσω της εντάξεως της Αλβανίας και του Κοσόβου στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Ο δε πρώην πρωθυπουργός και ηγετική φυσιογνωμία της αντιπολιτεύσεως Σάλι Μπερίσα χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτυώσεως για να παρουσιάσει έναν χάρτη που περιλαμβάνει και ελληνικά εδάφη.