Ένα Άρθρο καί Προσθήκη Σχολίου --- Kyprianos Christodoulides

«ἔλαβε σῶμα, καὶ Θεῷ περιέτυχεν· ἔλαβε γῆν, καὶ συνήντησεν οὐρανῷ·» Κατηχητικός Λόγος αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. 

 

Αφορά καί πάλι στόν κ, Σταύρο Ασλανίδη καί τό άρθρο ...

 

https://orthodox-voice.blogspot.com/2023/07/blog-post_5.html?m=1

 

... μέ σκκεπτικό τό εκ τής Αγίας Γραφής, Παλαιά Διαθήκη, Παροιμίαι, κεφ. θ' :

« 9.δίδου σοφῷ ἀφορμήν, καὶ σοφώτερος ἔσται· γνώριζε δικαίῳ, καὶ προσθήσει τοῦ δέχεσθαι

 

Στό βιβλίο Γένεσις, κεφ. γ΄, διαβάζω : «22 καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ἰδοὺ ᾿Αδὰμ γέγονεν ὡς εἷς ἐξ ἡμῶν, τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρόν·». .Γίνεται λόγος γιά «καλόν καί πονηρόν», όχι γιά καλό καί κακό.

Τό ερώτημα είναι γιατί ; καί η απάντηση είναι ότι τά πάντα, όσα εποίησεν ο Θεός ( : διαζευτικά η Αγία Τριάς ), ήταν καλά λίαν (Γένεσις, κεφ. α΄21).

Ο αποστάτης Διάβολος νοσφιζόμενος τήν παντοδυναμία τού αγίου Θεού, ήταν αυτός που υπέσκαψε καί υπέκλεψε τό αγαθόν, υποδυόμενος τά πάντα, ακόμη καί αυτή τήν αγάπη. Μέ άλλα λόγια, αναφέρομαι στήν υποκρισία, στήν καταδολίευση τού Θεού. Δικαιολογημένα, ως εκ τούτου, ο Ποιητής, Λόγος καί Ζωοποιόν Πνεύμα, κατά τόν δικά του τρόπο, θέλω νά πώ, μέ τά δικά του δαιμονικά μέσα, τού απάντησε. Καί η απάντηση δόθηκε μέ τό « Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας » : « ἔλαβε σῶμα, καὶ Θεῷ περιέτυχεν· ἔλαβε γῆν, καὶ συνήντησεν οὐρανῷ· » .

 

Κυπριανός Χ.

Αφορά καί πάλι στόν κ, Σταύρο Ασλανίδη καί τό άρθρο ...

«ἔλαβε σῶμα, καὶ Θεῷ περιέτυχεν· ἔλαβε γῆν, καὶ συνήντησεν οὐρανῷ·» Κατηχητικός Λόγος αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. 

 Αφορά καί πάλι στόν κ, Σταύρο Ασλανίδη καί τό άρθρο ...

 https://orthodox-voice.blogspot.com/2023/07/blog-post_5.html?m=1

 

... μέ σκκεπτικό τό εκ τής Αγίας Γραφής, Παλαιά Διαθήκη, Παροιμίαι, κεφ. θ' :

« 9.δίδου σοφῷ ἀφορμήν, καὶ σοφώτερος ἔσται· γνώριζε δικαίῳ, καὶ προσθήσει τοῦ δέχεσθαι

 

Στό βιβλίο Γένεσις, κεφ. γ΄, διαβάζω : «22 καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ἰδοὺ ᾿Αδὰμ γέγονεν ὡς εἷς ἐξ ἡμῶν, τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρόν·». .Γίνεται λόγος γιά «καλόν καί πονηρόν», όχι γιά καλό καί κακό.

Τό ερώτημα είναι γιατί ; καί η απάντηση είναι ότι τά πάντα, όσα εποίησεν ο Θεός ( : διαζευτικά η Αγία Τριάς ), ήταν καλά λίαν (Γένεσις, κεφ. α΄21).

Ο αποστάτης Διάβολος νοσφιζόμενος τήν παντοδυναμία τού αγίου Θεού, ήταν αυτός που υπέσκαψε καί υπέκλεψε τό αγαθόν, υποδυόμενος τά πάντα, ακόμη καί αυτή τήν αγάπη. Μέ άλλα λόγια, αναφέρομαι στήν υποκρισία, στήν καταδολίευση τού Θεού. Δικαιολογημένα, ως εκ τούτου, ο Ποιητής, Λόγος καί Ζωοποιόν Πνεύμα, κατά τόν δικά του τρόπο, θέλω νά πώ, μέ τά δικά του δαιμονικά μέσα, τού απάντησε. Καί η απάντηση δόθηκε μέ τό « Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας » : « ἔλαβε σῶμα, καὶ Θεῷ περιέτυχεν· ἔλαβε γῆν, καὶ συνήντησεν οὐρανῷ· » .

 

Κυπριανός Χ.

Μία απάντηση --- Kyprianos Christodoulides

2.

https://orthodox-voice.blogspot.com/2023/05/blog-post_65.html?m=1

 

Τό ερώτημα ήταν : Πώς είναι δυνατό νά μήν έχει όνομα ο Θεός, όταν ο Κύριος, απευθυνόμενος πρός τόν πατέρα, λέγει... "εφανέρωσά σου τό όνομα τοίς ανθρώποις". Προηγουμένως έχει πεί : "3 αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσί σε τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας ᾿Ιησοῦν Χριστόν.".

 

Ο Κύριος απευθύνεται, πρώτον, στόν Θεό καί δεύτερον, στόν Πατέρα. Τρίτον δε, η όλη αρχιερατική Προσευχή τού Κυρίου, αποδίδει τήν εν Πνεύματι αγίω αναφορά. Δηλαδή, αναφορά στήν Μία -αγία, ομουσία καί αδιαίρετη - Τριάδα, στόν ένα Θεό, στήν μία θεότητα, η οποία (Αγία Τριάς είναι μία, η Εκκλησία επίσης) καί, καθώς γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στίς Πράξεις Αποστολών, δέν έχει πρόσωπο, ότι ...

 "34 ᾿Ανοίξας δὲ Πέτρος τὸ στόμα αὐτοῦ εἶπεν· ἐπ᾿ ἀληθείας καταλαμβάνομαι ὅτι οὐκ ἔστι προσωπολήπτης ὁ Θεός, 35 ἀλλ᾿ ἐν παντὶ ἔθνει ὁ φοβούμενος αὐτὸν καὶ ἐργαζόμενος δικαιοσύνην δεκτὸς αὐτῷ ἐστι. (Πρ.ι'). 

 

Σέ παρένθεση, η λέξη "έθνος" σημαίνει άνθρωποι καί άνθρωπος. Ώς πρός τήν δικαιοσύνη, νοητέον η εν αληθεία τοιαύτη. Δηλαδή, η εν Χριστώ καί Θεό ημών αλήθεια καί δικαιοσύνη. Η παρένθεση καί ο ημέτερος ατελής λόγος κλείνει εδώ.

 

Περισσότερα δέν έχω νά γράψω, ούτε επιθυμώ νά ασχοληθώ, διότι η πολυλογία - καί η υπερβάλλουσα πολυγραφία - "ουκ εκφεύξεται αμαρτίας". Ευχαριστώ.