ΛΟΓΟΣ Α΄ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΗΝ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ του εν Αγίοις πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου.

Θαυμασταί των Ορθοδόξων αι πανηγύρεις φαιδραί των Μαρτύρων αι μνήμαι, ανεπαίσχυντοι των ευσεβών αι ευωχίαι. Ουχ εορτάζομεν χρόνον τον αστάτως κινούμενον· ου σεβόμεθα ενιαυτόν την της ανθρώπων ζωής δαπάνην· ου προσκυνούμεν αιώνα τον εις φθοράν ημάς έλκοντα. Ου λατρεύομεν τη κτίσει· σύνδουλα γαρ τα γεγονότα. Ου θεραπεύομεν την ύλην· εξ ούκ όντων γαρ υπέστη. Ως γαρ αρχήν γενέσεως έσχε ταύτα, και φθοράς υπόκεινται τέλει. Ου σεβόμεθα ουρανόν· ως καπνός γαρ εστερεώθη. Ου σεβόμεθα στερέωμα· εκρυσταλλώθη. Ου σεβόμεθα το φως· λόγω γαρ εδημιουργήθη. Ου σεβόμεθα την σελήνην· σχήματι γαρ εκοσμήθη. Ου σεβόμεθα την γην· εξ ύδατος γαρ ανειλκύσθη. Ου σεβόμεθα το πυρ· υλικόν γαρ το στοιχείον. Ου προσκυνούμεν το ύδωρ· ρέουσα γαρ η φύσις. Ου λατρεύομεν τω χρόνω· ουχ έστηκε γαρ, αλλ’ αφίσταται. Ου σεβόμεθα την ημέραν· διατάξει γαρ γουλεύει. Πάντα χρόνω γηρά, και χρόνος μετά πάντα γηρά. Θεός δε μόνος παλαιότητος ανώτερος· και δείκνυσιν η της συντελείας ημέρα.

ΘΕΟΤΟΚΕ ΠΑΡΘΕΝΕ --- Orthodox Hymns


Τη Α΄ (1η) του μηνός Σεπτεμβρίου αρχή της Ινδίκτου, ήτοι του νέου έτους.

Η Αγία του Θεού Εκκλησία εορτάζει σήμερον την Ινδικτιώνα, δια τρεις αιτίας· πρώτον, επειδή αυτή είναι αρχή του χρόνου· δια τούτο δε και παρά των παλαιών Ρωμαίων πολλά ετιμάτο εξ αρχαίων χρόνων. Ινδικτιών δε κατά την ρωμαϊκήν, ήτοι την λατινικήν γλώσσαν, θέλει να είπη ορισμός. Και δεύτερον εορτάζει ταύτην η Εκκλησία, επειδή κατά την σημερινήν ημέραν μετέβη ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μέσα εις την Συναγωγήν των Ιουδαίων, και εδόθη εις αυτόν το βιβλίον του Προφήτου Ησαϊου, καθώς γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς (Λουκά δ: 16),

ΑΘΕΪΑ, Η ΣΙΩΠΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΙΝ -- Τοῦ αειμνήστου Στεργίου Σάκκου, Ὁμοτ. Καθηγητοῦ Α.Π.Θ.

Εἶναι γεγονός ὅτι ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος δέν πολυενδιαφέρεται γιά τά πνευματικά καί μάλιστα γιά τά δογματικά θέματα, πού ἀποτελοῦν τό θεμέλιο καί τήν πηγή τῆς πνευματικῆς ζωῆς καί τῆς σωτηρίας. Ἡ σημερινή κουλτούρα καί γενικότερα ἡ περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα ὄχι μόνο εὐνοεῖ μιά τέτοια νοοτροπία ἀλλά καί ἐξωθεῖ σʼ αὐτήν. Ἄλλωστε τό στίγμα τοῦ «φονταμενταλισμοῦ» καί ἡ μομφή τῆς μισαλλοδοξίας συνοδεύουν ἀνεξέλεγκτα κάθε προσπάθεια γιά τήν διατήρηση τῶν παραδεδομένων ἀξιῶν, πού ἀποτελοῦν τά θεμέλια τοῦ πολιτισμοῦ καί τῆς πνευματικῆς μας οἰκοδομῆς. Κάτω ἀπό ὅλες αὐτές τίς ἔμμεσες πιέσεις ὁ σημερινός ὀρθόδοξος χριστιανός ἀβασάνιστα ἀποδέχεται τά δελεαστικά κηρύγματα Οἰκουμενισμοῦ, αὐτοῦ τοῦ ὁδοστρωτήρα καί ἰσοπεδωτῆ τῶν δογμάτων, καί περνᾶ στά «ψιλά γράμματα» τίς δογματικές διαφορές. Ὡστόσο, εἶναι λάθος καί παράπτωμα πνευματικό νά ἀδιαφοροῦμε γιά τά δόγματα· νά τά  θεωροῦμε σχολαστική ἐνασχόληση τῶν θεολόγων, ἀνούσιο καί ἐνοχλητικό πονοκέφαλο γιά μᾶς τους «ἁπλούς χριστιανούς».

Μητροπολίτης Κορίνθου Διονύσιος : κήρυγμα προβληματισμού


Αμαρτωλά γονίδια ή δικαιώματα στον διάβολο; (3)


(το κολυμπάρι πίσω απο την θεωρία της "κυτταρικής μνήμης")

Ιδού διατί οι εισαγγελείς της Κύπρου διώκουν το Άγιο Πνεύμα στο πρόσωπο του πανιερωτάτου μητροπολίτου Μόρφου κυρού Νεοφύτου.

 Είναι γνωστόν, αγαπητοί αναγνώστες της «Ορθοδόξου Φωνής», ότι η  Εκκλησία μας παραγγέλει στα πιστά της τέκνα δια του στόματος του Χριστού, του Αποστόλου Παύλου τα εξής (Α΄ Κορ. ε΄, 1-12) : «ουκ οίδατε ότι μικρά ζύμη το όλον φύραμα ζυμοί;… έγραψα υμίν μη συναναμίγνυσθαι πόρνοις και ου πάντως τοις πόρνοις του κόσμου τούτου ή τοις πλεονέκτες ή τοις άρπαξιν ή ειδωλολάτρες, επεί οφείλετε άρα εκ του κόσμου εξελθείν. Νύν δε έγραψα υμίν μη συναναμίγνυσθαι εάν τις αδελφός ονομαζόμενος πόρνος ή πλεονέκτης ή ειδωλολάτρης ή λοίδορος ή μέθυσος ή άρπαξ, τω τοιούτω μηδέ συνεσθίειν.... και εξαιρείται τον πονηρόν εξ υμών αυτών».
Ο λόγος για τον οποίο ο Απόστολος διατάσσει αγιοπνευματικά τους Κορινθίους (αλλά και κάθε ορθόδοξο χριστιανό) όχι μόνον να μην κάνουν «συνανάμιξη» αλλά ούτε καν  να τρώνε μαζί με τους αμαρτωλούς εξηγείται παρακάτω, όπου ο Παύλος γράφει (Α΄Κορ. στ΄,15-19): « ουκ οίδατε ότι τα σώματα υμών μέλη Χριστού εστίν; Άρα ουν τα μέλη Χριστού ποιήσω μέλη πόρνης; Μη γένοιτο. Ή ουκ οίδατε ότι ο κολλώμενος τη πόρνη έν σώμα εστίν;».
Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι η αμαρτία  είναι μολυσματική νόσος και «κολλιέται», οπότε ο Απόστολος για να προφυλάξει τους χριστιανούς τους παραγγέλλει όχι μόνο  να μην έρχονται σε σαρκική επαφή μαζί τους, αλλά ούτε κάν να τους συναναστρέφονται  ή  και να  τρώνε μαζί τους.
 Ότι η αμαρτία του σοδομισμού «κολλιέται» από το περιβάλλον που ζεί κανείς, το βλέπουμε ξεκάθαρα στα Σόδομα. Η Αγία Γραφή γράφει ότι στην απόπειρα βιασμού των Αγίων Αγγέλων συμμετείχαν οι πάντες, από γερόντων μέχρι νεανίσκων. Οι νεανίσκοι δεν θα συμμετείχαν παρά μόνο εάν δεν είχαν «κολλήσει» την αμαρτωλή συμπεριφορά από το περιβάλλον τους.  Μπορεί όμως να   ζούσαν σε περιβάλλον μεγάλης αμαρτίας, όμως ελεύθερα υιοθέτησαν  - και όχι αναγκαστικά  - την συμπεριφορά των γονέων και των γειτόνων τους σαν κάτι το «φυσιολογικό». Επομένως είχαν ατομική ευθύνη για την συμπεριφορά τους. Ποιο περιβάλλον ή ποια «διαβολικά γονίδια»  θα  ανάγκαζαν ποτέ με την βία  τους νεανίσκους, να τρέχουν  να ασελγήσουν πάνω στους Αγγέλους; Ασφαλώς με την θέλησή τους πήγαιναν. Βέβαια η αμαρτία «κολλιέται» και χωρίς να εκδηλώνεται αμέσως φανερά. Αυτό το βλέπουμε  τόσο στη γυναίκα  όσο στις κόρες του Λώτ, οι οποίες θεληματικά  είχαν δεχθεί μέσα στη ψυχή τους το μπόλιασμα της αμαρτίας, είχαν δηλαδή ψυχολογικά - όχι σωματικά - κολλήσει τα δαιμόνια των Σοδόμων, οπότε τελικά είχαν τις συνέπειες που όλοι μας γνωρίζουμε.
 Αυτή λοιπόν  την διδασκαλία της Εκκλησίας μας  εδίδασκε  και ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης, ο οποίος με το αγιοπνευματικό διορατικό του πνεύμα μας μετέδωσε και μια  επιπλέον  πληροφορία, εκείνη που αφορά το ποσοστό  ευθύνης που έχει ο άνθρωπος και το περιβάλλον του για την διάπραξη  της αμαρτίας. Μας είπε δηλαδή ο Άγιος Πορφύριος, ότι ένα αμαρτωλό και γεμάτο δαίμονες περιβάλλον μπορεί μεν να παρασύρει και να σπρώξει έναν άνθρωπο στην αμαρτία, αλλά το περιβάλλον αυτό παίρνει μόνο το  30% της ευθύνης. Το υπόλοιπο 70% της ευθύνης ανήκει αποκλειστικά στην ελεύθερη βούληση και επιλογή του ανθρώπου, αυτό που οι Πατέρες της Εκκλησίας  ονομάζουν «αυτεξούσιον». Επομένως   στην ελευθερία του αυτεξουσίου του ανθρώπου κυρίως οφείλεται η αμαρτία, λιγώτερο στο περιβάλλον και, φυσικά, καθόλου στα «διαβολικά γονίδια» της «κυτταρικής μνήμης» των κολυμπαριστών πεπλανημένων κληρικών.
 Ένα παράδειγμα από την καθημερινή ζωή ίσως να βοηθήσει καλύτερα. Ας υποθέσουμε ότι οδηγεί κάποιος  ένα αυτοκίνητο μεθυσμένος και σκοτώνει έναν άνθρωπο. Ποιος έχει την ευθύνη; Ο οδηγός(ψυχή) ή το αυτοκίνητο (σώμα, γονίδια, "κυτταρική μνήμη"); Ας υποθέσουμε επίσης ότι ο οδηγός αυτός είχε δάσκαλο (γονείς, περιβάλλον) που τον έμαθε να περνάει με κόκκινο. Ο οδηγός ξέρει ότι είναι πολύ επικίνδυνο αυτό, αλλά παρόλα αυτά περνάει με κόκκινο και σκοτώνει ή σκοτώνεται. Ποιος φταίει; Ο δάσκαλος (το περιβάλλον, οι γονείς, οι γείτονες κλπ) ή ο οδηγός(ελεύθερη βούληση,αυτεξούσιο); Ίσως μερικοί πάλι ισχυριστούν ότι φταίνε τα φρένα του αυτοκινήτου ("διαβολικά"γονίδια αμαρτίας από τους γονείς). Ναι, αλλά γιατί δεν πέρασε το αμάξι από συνεργείο; (βάπτισμα, χρίσμα,εξομολόγηση, θεία κοινωνία);
 Βλέπουμε λοιπόν ότι οι κύριοι εισαγγελείς της Κύπρου, αδίκως  καταδιώκουν τον πανιερώτατο μητροπολίτη Μόρφου  κυρό Νεόφυτο. Η διδασκαλία του Αγίου Πορφυρίου ταυτίζεται απολύτως με την διδασκαλία της Εκκλησίας μας και  είναι απολύτως συμβατή ακόμη με την εγκληματολογική εμπειρία του κοινού ποινικού κώδικα. Διότι είναι σε όλους τους εισαγγελείς και τους δικαστές πολύ  γνωστό, ότι το περιβάλλον ενός ανθρώπου παίζει μεν ρόλο στην  πορεία της ζωής  του, αλλά τον κύριο και σπουδαιότερο ρόλο τον έχει η ελεύθερη βούληση του ανθρώπου και το αυτεξούσιό του. Γι’ αυτό και οι δικαστές την ποινική ευθύνη την καταλογίζουν κυρίως στην ελεύθερη βούληση και όχι στα δήθεν αμαρτωλά   γονίδια του εγκληματία, ενώ του δίνουν ελαφρυντικά αν παρασύρθηκε από  τους γονείς του και το περιβάλλον του. Το ίδιο διδάσκει και ο Άγιος Πορφύριος,  το ίδιο λέγει και η Εκκλησία μας, το ίδιο είπε και ο πανιερώτατος Μόρφου κκ Νεόφυτος. Επομένως δεν υπάρχει πουθενά προσβολή των γονέων, ούτε στοχοποίηση του αμαρτωλού, αλλά ούτε και  καταδίκη του αμαρτωλού με την διδασκαλία αυτή  της Εκκλησίας μας. Ο πανιερώτατος κηρύσσει ΜΕΤΑΝΟΙΑΝ και ουχί μισαλλοδοξίαν κύριοι εισαγγελείς της Κύπρου!

Στην επόμενη επικοινωνία μας, αγαπητοί, θα  αναφερθούμε στη διδασκαλία δύο μεγάλων Αγίων της Εκκλησίας πάνω στο θέμα αυτό.

Σχολιασμός και ερωτήματα στις κριτικές θέσεις του Σεβ. Μητροπολίτη Ναύπακτου κ. Ιερόθεου σε μέρος του άρθρου του στην παρέμβαση με τίτλο :

Οἱ ἐκκλησιολογικές μετα-πτώσεις τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας
4. «Κοινή Δήλωση» τοῦ Πάπα καί τοῦ Πατριάρχου Μόσχας στήν Ἀβάνα


Σεβασμιότατοι, σεβαστοί πατέρες, αδερφοί και αδερφές εν Κυρίω, 
Χαίρετε και ελπίζετε πάντοτε, 

Παρακολουθώντας εναγωνίως την προσπάθεια τουλάχιστον εξίσωσης του Οικουμενισμού μεταξύ των δυο ισχυρών Πατριαρχείων της Ορθόδοξης Εκκλησίας και το διαφαινόμενο οριστικό σχίσμα, μελέτησα τόσο τις επίσημες θέσεις της ρωσικής πλευράς, όσο και την (σύμφωνα με τον π. Άγγελο Αγγελακόπουλο της Ι. Μητρόπολης Πειραιώς)  «αποδεικτική» κορωνίδα του υπό εξέταση ρωσικού πατριαρχικού οικουμενισμού, την κοινή δήλωση Πάπα – και Πατριάρχη Κύριλλου στην Αβάνα το 2016 [2]. Αυτή συνοψίζεται επίμαχα στην κριτική του άρθρου του Σεβ. Ναύπακτου. Οι αριθμημένες απαντήσεις εδώ αναλογούν στις δικές του αριθμημένες παρατηρήσεις και κριτικές του προεκτάσεις. 

Οι τρεις απελευθερώσεις της Βορείου Ηπείρου – Ο Σεβαστιανός για τις Μεγάλες Δυνάμεις

Μετά την απελευθέρωση των Ιωαννίνων (21 Φεβρουαρίου 1913) από τον τουρκικό ζυγό, ο Ελληνικός στρατός συνεχίζει ελευθερώνοντας μία μία και τις πόλεις της Βορείου Ηπείρου μέχρι έξω από τον Αυλώνα. Μερικές μάλιστα πόλεις της Βορείου Ηπείρου ανέκτησαν νωρίτερα την ελευθερία τους (π.χ. Χειμάρρα με τον Σπ. Σπυρομήλιο 5/10/1912 , Κορυτσά με τον Παν. Δαγκλή 7/12/1912).
Στις 17 Δεκεμβρίου 1913 η Ιταλία και η Αυστροουγκαρία, δυστυχώς, εξυπηρετώντας δικά τους συμφέροντα, με το Πρωτόκολλο της Φλωρεντίας δημιουργούν για πρώτη φορά το Αλβανικό κράτος, περιέχοντας στα όριά του προς ενίσχυση της νεοϊδρυθείσης Αλβανίας και τη Βόρειο Ήπειρο.

Ο παπισμός επίβουλος της Ορθοδοξίας

Όλοι οι λαοί του κόσμου έχουν πλέον μάθει, ότι το θεομίσητον καθε­στώς του παπισμού εβοήθησεν αποφασιστικώς εις την κατάληψιν της εξουσίας υπό των δικτατόρων Μουσο­λίνι και Χίτλερ, οι οποίοι παρεσκεύασαν τον Β’ παγκόσμιον πόλεμον. Ποίος θα το απαλλάξη από την τρομακτικήν αυτήν ιστορικήν ευθύνην δια τον θάνα­τον τόσων εκατομμυρίων ανθρώπων και τόσων δει­νών; Αντορθόδοξος δε είναι, διότι ο παπισμός, λόγω της κοσμικής δομής του και μέσα στα πλαίσια των προθέσεών του, όπως δια της καθολικοποιήσεως των πάντων υποτάξη τους πάντας υπό τους πόδας του πά­πα, τα πάντα μετέρχεται δια να καταστρέψη την Ορθοδοξίαν, η οποία αποτελεί ένα συνεχή, βοώντα και σιωπηλόν έλεγχον της νοθεύσεως του Δυτικού Χρι­στιανισμού.


Ποίος δεν γνωρίζει σήμερον τας επαισχύντους παπικάς σταυροφορίας εις βάρος του «σχισματικού» Βυζαντίου και την επί δύο αιώνας φραγκικήν κατάληψιν της Κωνσταντινουπόλεως, που απετέλει την πρώτην άλωσίν της;
Ποίος δεν γνωρίζει σήμερον τον λόγον του πά­πα Ευγενίου του Ε’ κατά την άλωσιν της Κωνσταντι­νουπόλεως: «Δεν θα εχαιρόμην τόσον πολύ εάν είχωμεν δέκα νίκας κατά των Τούρκων, όσον χαίρομαι σή­μερον δια την υποδούλωσιν των “σχισματικών”»!
Ποίος δεν γνωρίζει ότι η καταστροφή τεσσά­ρων εκατομμυρίων Ορθοδόξου Ελληνικού λαού εις την Μ. Ασίαν, οφείλετο εις τας μηχανορραφίας του παπισμού, φοβουμένου την επανεγκατάστασιν ενός νέου βυζαντινού κέντρου της Ορθοδοξίας, αντιπάλου του παπισμού; «Ήλθαν εις το φως διάφορα έγγραφα, που απεδείκνυον ακλόνητα, ότι το Βατικανόν, όπως και άλλες δυνάμεις, είχε παρακινήσει την Γαλλίαν (και την Ιταλίαν) να βοηθήσει τους Τούρκους, διότι δεν ήθελεν να πάρουν οι Ορθόδοξοι Έλληνες την Κωνσταντινούπολιν. Το Βατικανόν εφοβείτο ότι η ελ­ληνορθόδοξος Εκκλησία θα εγίνετο σοβαρός αντίπα­λός του εις περίπτωσιν που θα εδραιώνετο εις το παλαιόν της κέντρον του Ανατολικού Χριστιανισμού… Την ιδίαν εποχήν εκολάκευε την Σοβιετικήν Ένωσιν με την ελπίδα να υποτάξη την Ορθόδοξον Εκκλησίαν της εις τον Καθολικισμόν…».

ΠΑΣΑ ΠΝΟΗ... ΑΙΝΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ... --- Orthodox Hymns


Τη ΛΑ΄ (31η) Αυγούστου, η ανάμνησις της εν τη αγία Σορώ καταθέσεως της ΤΙΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών ΘΕΟΤΟΚΟΥ, εν τω σεβασμίω αυτής Οίκω τω όντι εν τοις Χαλκοπρατείοις, ανακομισθείσης από της Επισκοπής Ζήλας επί Ιουστινιανού του βασιλέως, εν έτει φλ΄ (530), και η ανάμνησις θαύματος γεγονότος δια της επιθέσεως της Τιμίας Ζώνης επάνω εις την βασίλισσαν Ζωήν, την σύζυγον του εν βασιλεύσιν αοιδίμου Λέοντος του σοφωτάτου βασιλέως, εν έτει ωπστ΄ (886).                                                                                                                                   
Καθ’ όλον το έτος είμεθα υπόχρεοι να ευχαριστώμεν και να δοξάζωμεν πρώτον μεν την υπερτάτην και Παναγίαν Τριάδα, Πατέρα, Υιόν και Πνεύμα Πανάγιον, τον ένα και μόνον Θεόν, όστις μας έπλασε και ανέπλασε δια την πολλήν αυτού ευσπλαγχνίαν και αγαθότητα· δεύτερον δε την Υπερένδοξον και Αειπάρθενον Θεοτόκον, δι’ ης απηλαύσαμεν και απολαμβάνομεν τόσα αγαθά, τα οποία υπερβαίνουσι κατά τον αριθμόν τα άστρα του ουρανού και την ψάμμον της θαλάσσης.

Συγκέντρωση Σχολικών Eιδών στην Ευαγγελίστρια Πειραιώς για τις οικογένειες μικρών παιδιών με οικονομικά προβλήματα

Εν όψει της ενάρξεως του σχολικού έτους και στα πλαίσια της προσπάθειας της Ενορίας της Ευαγγελίστριας Πειραιώς για την στήριξη των οικογενειών με οικονομικές δυσκολίες, συγκεντρώνουμε σχολικά είδη, τα οποία θα διατεθούν σε οικογένειες με μικρό ή και καθόλου εισόδημα.
Τα είδη τα οποία συγκεντρώνουμε είναι: σχολικές τσάντες, τετράδια, μολύβια, στυλό, μπλοκ ζωγραφικής, γόμες, κασετίνες, ξυλομπογιές, μαρκαδόρους, φόρμες γυμναστικής, αθλητικά είδη κ.λπ.

«Διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ καὶ ΦΥΓΕΤΩΣΑΝ ΟΙ ΜΙΣΟΥΝΤΕΣ ΑΥΤΟΝ» -- Τοῦ αειμνήστου Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Ὑπέροχος καί μεσσιανικός ὁ 67ος ψαλμός τοῦ Δαβίδ. Ἕνα διαμάντι ποιητικό καί πολύ ἐκλεκτό. Ὁ πρῶτος κιόλας, στίχος, μοιάζει μέ θριαμβευτικό ἐμβατήριο: «Ἀναστήτω ὁ Θεός, καί διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροί αὐτοῦ, καί φυγέτωσαν ἀπό προσώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦντες αὐτόν». Ποιός νά τά βάλει μέ το Θεό, μπορεῖ; Ποιός νά Τόν καταβάλει; Ποιός νά σταθεῖ ἀγέρωχος μπροστά Του; Ποιος εἶναι δυνατό καί μόνο, νά Τον ἀτενίσει; Ὅπως διαλύεται και ἐξαφανίζεται ὁ καπνός, ἔτσι ἐξαφανίζονται οἱ ἐχθροί τοῦ Θεοῦ καί ὅπως λυώνει τό κερί μπροστά στή φωτιά, ἔτσι κι αὐτοί λυώνουν μπροστά στη θεία παρουσία.

Τήν Ἑλλάδα μας τήν κάναμε ἀγνώριστη.

Τῆς δώσαμε χίλια τραύματα καί τῆς ἀνοίξαμε χίλιες πληγές. Σφαδάζει κυριολεκτικά, ἀπό τόν πόνο. Ἔχει καταντήσει χλεύη τῶν ἐθνῶν. «Ὀνειδισμός καί χλευασμός τοῖς κύκλω ἡμῶν». Ἔξω ἀπειλές, και μέσα προδοσίες. Κλοπές, ληστεῖες, ψεύδη, παιδεραστίες, ὁμοφυλοφιλίες, ἀσέλγειες, πορνεῖες, μοιχεῖες, φθόνοι, φόνοι, μίση καί κακίες, συκοφαντίες, ἐμπρησμοί, δολοφονίες, αἵματα, ἀπαγωγές ἀνθρώπων, ἐμπόριο λευκῆς σάρκας, ἐμπόριο βρεφῶν, ἱερῶν ναῶν ἱεροσυλίες καί ἐμπρησμοί, διωγμός ἱερέων ἀπό τά σχολεῖα τῶν παιδιῶν μας, ἀθεΐα καί ἐκκλησιομαχία καί περιφρόνηση τῆς προσευχῆς καί τῆς λατρείας, σεξουαλική ἀγωγή στά μικρά τά παιδιά —ὥστε ἡ ἠθική διαφθορά νά κατακάψει τά πάντα— καί ἀγώνας κατά τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν, καί ὁ πολιτικός γάμος, καί οἱ ἐλεύθερες συμβιώσεις, καί ἡ πολιτική κηδεία, καί ἡ καύση τῶν νεκρῶν...κλπ. κλπ. Θεέ, μου! Πῶς καταντησαμε εμείς οἱ «Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες» τήν Ἑλλάδα μας, τή χώρα μας, τόσο ἀγνώριστη;

- Εσύ σε ποιά εκκλησία ανήκεις;

«του Βυζαντίου, της Ρώμης, της Αντιόχειας, της Αλεξάνδρειας, των Ιεροσολύμων; Ορίστε, όλες αυτές και μαζί και οι επαρχίες τους ενώθηκαν. Αν είσαι, λοιπόν, και εσύ της Καθολικής Εκκλησίας, ενώσου...
Σ’ αυτούς, ο μακάριος αποκρίνεται:
- Καθολική Εκκλησία είπε ο Κύριος, ότι είναι η ορθή και σωτήρια ομολογία της πίστεως, γι’ αυτό και μακάρισε τον Πέτρο, που ομολόγησε καλά, πάνω στον οποίο διεκήρυξε ο Θεός των όλων ότι θα οικοδομήσει αυτή την Εκκλησία.

( βλ. Φιλοκαλία 15Γ, Μαξίμου Ομολογητού, Θεσ/κη 1995, σ. 313)

Μητρ. Πειραιώς Σεραφείμ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἐπειδή ὑπῆρξε σχετική ἀρνητική πληροφόρησις ὅτι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ ἠρνήθη νά δεχθῆ ἐκπροσώπους τῆς Ἀρμενικῆς Κοινότητος, δημοσιοποιοῦμε τόσον τό ὑποβληθέν αἴτημα τῆς «Μητρόπολης Ὀρθοδόξων Ἀρμενίων Ἑλλάδος», ὅσον καί τήν ἀπάντησιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου, ἡ ὁποία δέν ἔγινε δεκτή ἀπό τήν Ἀρμενική Κοινότητα.

 Ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙωσ
Ἀκτὴ Θεμιστοκλέους 190
185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
Email: impireos@hotmail.com
Τηλ. Κέντρο 210 4514833
Fax 210 4518476

᾿Αριθμ. Πρωτ. 131                       ᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 25 Φεβρουαρίου 2019

 

Πρός Τόν

Ἐλλογιμώτατον Κύριον

Dr. Παῦλον Τσολακιάν

Πρόεδρον

Ἐθνικοῦ Κεντρικοῦ Συμβουλίου

Μητροπόλεως Ὀρθοδόξων Ἀρμενίων Ἑλλάδος

Κριεζῆ 10

105 35 ΑΘΗΝΑΙ


Ἐλλογιμώτατε κ. Πρόεδρε,
                      Εἰς ἀπάντησιν τῆς δι’ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου ἀπό 20/2/2019 ἀποσταλείσης Ὑμετέρας ἐπιστολῆς, δι’ ἧς αἰτεῖσθε συνάντησιν μεθ’ ἡμῶν, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ὑμετέρου θρησκευτικοῦ ἡγέτου κ. Κεγάμ καί τριῶν μελῶν τῆς «Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Μητροπόλεως»Ὑμῶν, μετά πολλῆς ἀδελφικῆς ἀγάπης  ἀναφέρομεν Ὑμῖν ὅτι ἰδιαιτέρως ἐκτιμῶμεν τόν ἀδελφόν Ἀρμενικόν λαόν καί ἱστάμεθα μετ’ εὐλαβείας καί δέους ἐνώπιον τῶν μαρτύρων  τῆς Ἀρμενικῆς Γενοκτονίας, τῶν διά πολυωδύνων βασάνων τελειωθέντων ὑπό τῆς Τουρκικῆς θηριωδίας. Αἰσθανόμεθα οἱ Πανέλληνες πρός τόν Ὑμέτερον λαόν βαθυτάτην ἀδελφικήν ἀγάπην, διότι μᾶς ἐνώνουν δεσμοί φιλίας καί κοινοί ἀγῶνες.
                        Τελοῦντες ἐν κοινωνίᾳ ἀγάπης μεθ’ Ὑμῶν, δυστυχῶς δέν εὑρισκόμεθα εἰς εὐχαριστιακήν κοινωνίαν καί μετοχήν, διότι ἡ Ὑμετέρα θρησκευτική παραδοχή ἀπεκόπη ἐκ τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας ἀπό τό 491 μ.Χ., ὅτε διά πολιτικούς κυρίως λόγους καί ἰδίᾳ ἕνεκα τῆς μή βοηθείας τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας εἰς τούς κατά τῶν Περσῶν ἀγώνας, τό Ἀρμενικόν Ἔθνος ἀπέρριψε τά ἀποφάσεις τῆς Ἁγίας Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί ἐδέχθη τάς κακοδοξίας καί αἱρέσεις τοῦ Μονοφυσιτισμοῦ, τοῦ Μονοθελητισμοῦ καί τοῦ Μονοενεργητισμοῦ ὑπό τόν θεοπασχητικόν αὐτῶν χαρακτῆρα, μέ τάς Συνόδους τοῦ Βαγκαρσαπάτ (491 μ.Χ.) καί τήν Α΄καί Β΄ ἐν Δοβίν (525-527 μ.Χ.).

----
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἀξίζουν πολλά συγχαρητήρια στόν Σεβ. κ. Σεραφείμ διά τήν Ὀρθόδοξον ὁμολογητικήν αὐτήν στάσιν του ἔναντι τῶν αἱρετικῶν Μονοφυσιτῶν. Ἀναμένομεν, ὅμως, νά εἴπῃ τά αὐτά καί εἰς τούς παναιρετικούς Οἰκουμενιστάς, Βαρθολομαῖον, Ἱερώνυμον, Ἰγνάτιον κ.ἄ., ἀντί νά συλλειτουργῇ μετ' αὐτῶν.
30 Αυγούστου 2019 - 6:19 π.μ

Ποιες εισηγήσεις έχει δεχθεί ο Ιερώνυμος για την αυτοκεφαλία της «νέας Εκκλησίας» της Ουκρανίας

Δύο επιτροπές που συστάθηκαν από την Εκκλησία της Ελλάδος είχαν αντιρρήσεις για την αναγνώριση της «νέας εκκλησίας» της Ουκρανίας. Tο ζήτημα θα παραπεμφθεί στην Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας τον ερχόμενο Οκτώβριο.
Στην Αθήνα, από τις 26 έως τις 28 Αυγούστου, πραγματοποιήθηκε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος.
«Η Διαρκής Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος δεν μπορεί να πάρει απόφαση και το θέμα πρέπει να τεθεί στην Ιεραρχία», δήλωσε ωστόσο πηγή από την Εκκλησία της Ελλάδος στο Sputnik.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, είχαν συσταθεί δύο επιτροπές για τη μελέτη της νομιμότητας της παραχώρησης αυτοκεφαλίας, την επιτροπή «Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων» και την επιτροπή «Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων».

Η ΑΡΕΤΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΣ -- Αθωνικά άνθη

Θεία αρετή είναι η προαιρετική ενέργεια του ανθρώπου προς πραγμάτωσιν του ηθικού δέοντος. Είναι επίσης η βούλησις δια την ενέργειαν του καλού. Με το χάρισμα παρουσιάζεται η εξής σχέσις· κάθε χάρισμα που δίδεται εις τον άνθρωπον από τον Θεόν ως δώρημα τέλειον, έχει τα ιδιώματά του, τα οποία είναι αυταί αι αρεταί· με την σειράν της δε η αρετή αποσπά, όταν ευρεθή εις πληρότητα ιδανικήν, εκ του Θεού και ανάλογον χάρισμα κ.ο.κ. Αι αρεταί εννοούνται καθολικώς ως μία αρετή, ως στάσις δηλαδή του πνεύματος και δυναμισμός της ψυχής προς κτήσιν της τελειότητος. Ήδη και ο Πλάτων πρεσβεύει την ιδίαν άποψιν. «Η δικαιοσύνη και σωφροσύνη και οσιότης και πάντα ως εν τι είη συλλήβδην, αρετή» («Πρωταγόρας» 329. Βλ. και «Πολιτεία» 433 Α. κ.ε.). Οι Πατέρες της Εκκλησίας μας, χωρίς να απορρίπτουν την αρετήν, εις οποιονδήποτε φορέα την εύρουν – αποδέχονται και την τυχούσαν εις τους προ ή έξω της Εκκλησίας –, την θεωρούν ως ποιότητα της ψυχής, η οποία δεν ευρίσκεται βεβαίως ολοκληρωμένη. Αλλά εις ένα «τέλειον και ολόκληρον» (Ιακ. α: 4) Χριστιανόν η αρετή έχει πλήρη ενότητα. Η ενότης επιτυγχάνεται δια της τηρήσεως των εντολών· ούτω γράφει ο Νέος Θεολόγος θείος Συμεών (SC 113, 38) : « Δια γαρ της εκπληρώσεως των εντολών η εργασία των αρετών, δια δε της πράξεως των αρετών η πλήρωσις των εντολών γίνεται, και ούτω δια τούτων ανοίγεται ημίν η θύρα της γνώσεως».

Open letter of Metropolitan Sergiy of Singapore and Southeast Asia, Patriarchal Exarch of Southeast Asia, to Metropolitan Ambrosios of Korea (Patriarchate of Constantinople)

29 August 2019, 11:42

Your Eminence Metropolitan Ambrosios, 

I have long hesitated to respond to your interview published on The Orthodox World website on April 12: https://theorthodoxworld.com/exclusive-how-the-moscow-patriarchate-tramples-on-church-canons-and-undermines-orthodox-unity-in-korea/. However, the impression from my recent trip to Ukraine, to attend with a blessing of His Holiness Patriarch Kirill of Moscow and All Russia the celebrations on the occasion of the Name Day of His Beatitude Metropolitan Onufry of Kiev and All Ukraine, led me to the decision to respond to your public statements.

Since your interview remarks are published on a website which gives no information about those who run and edit it, I can see no other way to respond to these publications than to appeal personally to you. However, considering the public nature of your statements, my letter will be open as well, so that readers can draw their own conclusions.

ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ -- Orthodox Hymns


Η πάντιμος των Ορθοδόξων Παράδοση, μας διδάσκει, ότι η Αειπάρθενος Κόρη ευρέθη η μόνη καθαρά και άμωμος, ώστε να σαρκωθή εξ Αυτής ο πάσης επέκεινα καθαρότητος Υιός και Λόγος του Θεού. Είναι Ναός του Υψίστου υγιασμένος πρώτα με την προσωπικήν Της αγιότητα και αρετήν και ύστερα με την επιφοίτησιν της αγιαστικής δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος. Κάθε άλλη υπερτίμηση ή υποτίμηση της Ορθοδόξου αυτής θεωρήσεως αποτελεί ασέβεια και βλασφημία στο πρόσωπό Της και οδηγεί σε αίρεση και πλάνη.


Τη Λ΄ (30η) του μηνός Αυγούστου, μνήμη των Αγίων Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΙΩΑΝΝΟΥ και ΠΑΥΛΟΥ του νέου.

Αλέξανδρος ο μακάριος πατήρ ημών, επειδή εξήσκει πάσαν αρετήν, εχρημάτισε πρωτοπρεσβύτερος του Αγίου Μητροφάνους Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, κατά τους χρόνους του Μεγάλου Κωνσταντίνου εν έτει τκε΄ (325), αντικατέστησε δε εις την εν Νικαία συγκροτηθείσαν αγίαν και Οικουμενικήν πρώτην Σύνοδον τον Άγιον Μητροφάνην, μη δυνηθέντα ένεκεν ασθενείας και γήρατος να παρευρεθή εις αυτήν.

Από τα πρακτικά καί θεολογικά κεφάλαια Αγίου Συμεών τού Νέου Θεολόγου

Πίστη είναι να πεθάνει κανείς για το Χριστό και για χάρη της εντολης Του, πιστεύοντας οτι ο θάνατος αυτός θα του γίνει πρόξενος ζωής· να θεωρεί τη φτώχεια σαν πλούτο, την ευτέλεια και την ασημότητα σαν αληθινή δόξα και κοινωνική λάμψη· και να πιστεύει ότι με το να μην έχει τίποτε, κατέχει τα πάντα ή μάλλον απέκτησε τον ανεξερεύνητο πλούτο της επιγνώσεως του Χριστού, και όλα τα ορατά να τα βλέπει σαν λάσπη ή καπνό.

Αντίστασις εις τον αφελληνισμόν, τον οικουμενισμόν και την Νέαν Τάξιν Πραγμάτων

Τοῦ Ἀρχιμ. Ἀθανασίου  Ἀναστασίου, Προηγουμένου  Ἱερᾶς Μονῆς Μεγάλου Μετεώρου Ἁγίων  Μετεώρων.

Είναι γεγονός ὅτι βρισκόμαστε σε μία στιγμή, ὄχι ἁπλῶς κρίσιμη, ἀλλά ὁριακή, θα λέγαμε, για την πορεία και το μέλλον τῆς πατρίδας μας και τῆς ὀρθοδόξου πίστεώς μας· σε μια στιγμή πού βιώνουμε ἕνα ἀνεπανάληπτο καταιγισμό κατάλυσης και καταστρατήγησης τῶν πάντων. Οἱ νεοταξικοί σχεδιασμοί βρίσκουν την ἀπόλυτη ἐκπλήρωσή τους στα τεκταινόμενα τῶν τελευταίων ἐτῶν στην χώρα μας, στην Εὐρώπη, ἀλλά και στον κόσμο ὁλόκληρο. Με τρόπο πλέον ἀπροκάλυπτο, χωρίς την παραμικρή προσπάθεια τηρήσεως ἔστω τῶν προσχημάτων, χωρίς την ὅποια ἀπαιτούμενη νομιμοποίηση, τά «γνωστά-ἄγνωστα» διεθνῆ κέντρα ἐξουσίας, οἱ νέες δυνάμεις κατοχῆς τῆς ὑφηλίου, συγκεκριμένοι τραπεζικοί και χρηματοπιστωτικοί κολοσσοί με πλήρη ἀδιαφάνεια, με καθαρά κερδοσκοπικές τακτικές, με ἀποικιοκρατικές μεθόδους βυθίζουν στην ἀνέχεια και την φτώχεια ὁλόκληρους λαούς καί κρατοῦν ἀσφυκτικά δέσμιους τῶν ἐπιλογῶν τους  πολυάριθμες χῶρες.

Αμαρτωλά γονίδια ή δικαιώματα στον διάβολο; (2) -- του αδελφού μας Ιουστίνου

(το κολυμπάρι πίσω απο την θεωρία της "κυτταρικής μνήμης".

Στη συνέχεια της επικοινωνίας μας αυτής, αγαπητοί αναγνώστες της «Ορθοδόξου Φωνής», θα αναφερθώ με λεπτομέρειες πάνω στην διδασκαλία της Εκκλησίας μας και στην διδασκαλία του Αγίου Πορφυρίου πάνω στο ιδιάζον αυτό θέμα. Θα αποδείξω μάλιστα ότι η κακόδοξη αυτή ερμηνεία, που επιχειρούν μερικοί εναντίον της διδασκαλίας του Αγίου Πορφυρίου, γίνεται στα πλαίσια του διεθνούς «Κολυμπαρισμού» και της εμμέσου αθωώσεως του σοδομισμού και της παιδεραστίας που ετοιμάζεται πυρετωδώς ακόμη και μέσα από την Εκκλησία …

Θα ήθελα όμως πρώτα να απευθυνθώ στη κοινή λογική σας και να ζητήσω στην αγάπη σας να απαντήσετε σε μερικά ερωτήματα.

Έστω ότι  μία γυναίκα διάγει έκλυτον βίον και μολύνεται από τον ιό του AIDS. Στη συνέχεια γεννάει ένα παιδί που φυσικά είναι μολυσμένο από τον ιό αυτόν. Ερώτηση: το παιδί  μεγαλώνοντας εάν ακολουθήσει την αμαρτωλή πορεία της μητέρας του, θα το κάνει  επειδή μολύνθηκε από τον ιό και τα γονίδιά του απέκτησαν ροπή προς την αμαρτία (έτσι λένε οι κολυμπαριστές οπαδοί της «κυτταρικής μνήμης») ή επειδή παρασύρθηκε από το δαιμονικά αμαρτωλό περιβάλλον του και εύκολα υποδουλώθηκε η θέλησή του στα πονηρά πνεύματα του σκότους;

Έστω πάλι ένας πατέρας που παίρνει ναρκωτικά και δίνει και στην έγκυο γυναίκα του. Το παιδί τους  φυσικά δηλητηριάζεται αλλά οι γιατροί  το σώζουν την τελευταία στιγμή. Στη συνέχεια το παιδί μεγαλώνει σε περιβάλλον ναρκομανών και γίνεται σιγά-σιγά και αυτό ναρκομανής. Τις πταίει; Το ναρκωτικό που μπήκε μέσα του, όταν ήταν στη κοιλιά της μάνας του και δήθεν άλλαξε τα κυττάρά του ώστε να ζητάνε  μανιωδώς  τα ναρκωτικά ( έτσι ισχυρίζονται οι οπαδοί των «διαβολικών γονιδίων») ή το διαβολικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ανατράφηκε το παιδί και  υποδουλώθηκε  στα ναρκωτικά  επειδή έτσι το έμαθαν οι σκοτεινοί γονείς του;  Αν το παιδί αυτό το αναλάμβαιναν υγιείς θετοί γονείς, τότε οι πιθανότητες να γίνονταν ναρκομανής  θα ήταν :
Α) 100%,
Β)30% (έτσι λένε οι οπαδοί της «κυτταρικής μνήμης) ή
Γ) μικρή, όσο όλα τα άλλα παιδιά;

 Έστω τώρα ότι εσείς  γεννηθήκατε από υγιείς ορθοδόξους γονείς αλλά   πέθαναν νωρίς, και είχατε   την «τύχη» (ή την ατυχία) να σας υιοθετήσει από βρέφος ένας «Έλτον Τζων μετά της ανδρίδος αυτού»! Ερώτηση QUIZ: οι πιθανότητες   να γίνετε και σείς ένας κολυμπαρίζων  «Έλτον Τζων» είναι :
Α) 0% (αυτό λένε οι κολυμπαρίζοντες οπαδοί της « κυτταρικής μνήμης», επειδή, λένε, με καθαρούς  γονείς  έχετε «καθαρό κύτταρο»)
Β)50%
Γ)100%.

Οι απαντήσεις σας θα εκτιμηθούν δεόντως στην επόμενη επικοινωνία μας.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ -- Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης Ὁμότιμος Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Ματθ. 6, 32: «Πάντα γάρ ταῦτα τά ἔθνη ἐπιζητεῖ»
1. Ἡ μετάφραση ἐπιτρέπεται ὑπό ὅρους
Εἶναι γνωστόν ὅτι ὁ Προτεσταντισμός ἀπό τήν ἐποχή πού ἐμφανίσθηκε τόν 16ο αἰώνα, γιά νά θεραπεύσει τίς ἀκρότητες καί παρεκκλίσεις τοῦ Παπισμοῦ, περιέπεσε σέ χειρότερες ἀκρότητες καί πλάνες μέ τήν ὁλοκληρωτική ἄρνηση τῆς Πατερικῆς Παραδόσεως καί τήν μονομερῆ ἔξαρση τῆς Βίβλου ὡς μοναδικῆς πηγῆς τῆς ἐκκλησιαστικῆς διδασκαλίας καί ζωῆς. Πιστεύοντας ὅτι ὅλα τά κακά ὀφείλονται στήν ἄγνοια τῆς Βίβλου ἐπιδόθηκαν σέ ἐντατική προσπάθεια νά τήν διαδώσουν σέ ὅλους τούς λαούς μέ τήν ἵδρυση βιβλικῶν ἑταιρειῶν καί ἱεραποστολῶν, μέ τήν καλλιέργεια καί ἀνάπτυξη τῶν βιβλικῶν σπουδῶν καί τήν μετάφραση τῆς Βίβλου σέ πλῆθος γλωσσῶν καί διαλέκτων. 

ΛΟΓΟΣ - Εις την αποτομήν της Τιμίας Κεφαλής του Προδρόμου.

«Και ευθέως αποστείλας ο βασιλεύς σπευκουλάτωρα, επέταξεν ενεχθήναι την καφαλήν αυτού» (Μάρκου στ:27).                                                                                                                                                                            

Θαύμα φαίνεται και παράδοξον άκουσμα, πως ο Ηρώδης απετόλμησεν ή να είπω καλλίτερα ετυφλώθη, ώστε να αποκεφαλίση τοιούτον καρπόν στείρας, τον οποίον δια να δείξη ο Θεός πόσης τιμής είναι άξιος προμηνύει δι’ Αγγέλου αυτόν τον καρπόν, ότι εγεννήθη, δια να θρέψη πολλάς ψυχάς. Εφάνη εις τον κόσμον, δια να αρπάση πολλούς από την απάτην του κόσμου. Αυτόν θερίζει παράκαιρα ο Ηρώδης και παρανομώτατα, όπου δεν ήγγιξε τινός, όχι με το έργον, αλλ’ ουδέ με την σκιάν.

Άκρα σιωπή για την αντιχριστιανική βία εναντίον της Αυτόνομης Εκκλησίας της Ουκρανίας

Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που λύπησε και λυπεί εκατομμύρια Ορθόδοξους Χριστιανούς, είναι οι βανδαλισμοί σε Ιερούς Ναούς της Αυτόνομης Εκκλησίας της Ουκρανίας και εναντίων Ορθοδόξων πιστών. Η πρόσφατη κατάληψη Ιερού Ναού της Αυτόνομης Εκκλησίας της Ουκρανίας, στο χωριό Μπομπλύ της περιφέρειας Βολύν, ως μη υπάρξασα εκλήφθηκε από όσους επιμένουν στη θλιβερή μονομέρεια στο Ουκρανικό ζήτημα.
Στις 11 Αυγούστου 2019 ιερόσυλοι μαζί με τρεις ιερείς τους, έκοψαν τις κλειδαριές του Ιερού Ναού της Αγίας Σκέπης της Παναγίας στο χωριό Μπομπλύ της περιφέρειας Βολύν και εισήλθαν στον Ιερό Ναό.

ΥΜΝΟΙ ΑΠΟΤΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ


Τη ΚΘ΄ (29η) του αυτού μηνός Αυγούστου, η αποτομή της τιμίας Κεφαλής του Αγίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού ΙΩΑΝΝΟΥ.

Ιωάννης ο μέγας Πρόδρομος και Βαπτιστής του Κυρίου ήτο υιός Ζαχαρίου του Αρχιερέως και της Ελισάβετ, εξ επαγγελίας του Αρχαγγέλου Γαβριήλ γεννηθείς, απεκεφαλίσθη δε σήμερον υπό του Ηρώδου Αντύπα, διότι ήλεγχεν αυτόν δια την παράνομον μίξιν μετά της Ηρωδιάδος. Ούτος εμαρτυρήθη υπό του Δεσπότου Χριστού, ότι είναι ο μέγιστος πάντων των εκ κοιλίας μητρός εξελθόντων και ο εκλεκτότατος των Προφητών.

Ο Γέροντας τότε κατάλαβε τι μάθημα του έδωσε ο Θεός…

Κάποτε ένας ασκητής θέλησε να ξεκουραστεί από την μοναξιά του κελλιού του, να βγει έξω και να έλθει σε επικοινωνία με άλλους μοναχούς. Πριν ξεκινήσει προσευχήθηκε ώστε ο Θεός να ευλογήσει αυτήν την έξοδο και να του δώσει μια ευκαιρία δυνάμεως, που θα προέρχονταν από τις διαπροσωπικές, όπως θα λέγαμε σήμερα, σχέσεις με αδελφούς. Κατόπιν ξεκίνησε για την πόλη, γιατί εκεί επρόκειτο να συναντήσει πνευματικούς ανθρώπους. Φθάνοντας όμως στην είσοδο της πόλεως συγκλονίστηκε.

Ἀγρυπνία Τιμίου Προδρόμου

Φέρουμε σέ γνώση τῶν εὐλαβῶν Χριστιανῶν ὅτι τήν Τετάρτη 28 Αὐγούστου 2019 θά τελεσθεῖ ὁλονύκτια πανηγυρική ἀγρυπνία, κατά τό ἁγιορείτικο τυπικό, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς ἀποτομῆς τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου (29η Αὐγούστου).
Ἀπό τίς 10:00 μ.μ. ἕως τίς 4:00 π.μ.
Θά τεθεῖ σέ προσκύνηση τεμάχιο ἐκ τῶν χαριτοβρύτων λειψάνων τοῦ Τιμίου Προδρόμου.
Ἡ πύλη θά ἀνοίξει στίς 9:45 μ.μ. καί θά παραμείνει ἀνοικτή καθ' ὅλην τήν διάρκεια τῶν ἀκολουθιῶν.
                                                     Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ

Κατακλυσμὸς τοῦ κακοῦ -- Τοῦ αειμνήστου Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Ἀκούγοντας τή λέξη "κατακλυσμός", τό μυαλό μας ἀναπολεῖ ἐκείνη τή πλήμμυρα τῶν νερῶν πού σκέπασε τή γῆ ὅλη, στά χρόνια τοῦ Νῶε, καθώς μαθαίναμε ἀπ' τό Δημοτικό. Καί γιατί ὁ κατακλυσμός; Γιά τίς πολλές ἁμαρτίες τῶν ἀνθρώπων, ὅπως εἶχε συμβεῖ ἀργότερα καί μέ τήν καταστροφή τῶν Σοδόμων καί τῆς Γομόρρας (ἤ τῶν Γομόρρων), πάλι ἀπ' τίς ἁμαρτίες τους. Ἐμεῖς ζοῦμε σέ κατακλυσμό τοῦ κακοῦ. Σήμερα, φαίνεται πώς ξεπέρασαν οἱ ἄνθρωποι τίς ἁμαρτίες κάθε ἄλλης ἐποχῆς. Μᾶς ταιριάζει παρόμοιος κατακλυσμός, ἀλλ' ὁ Θεός ἔχει τά σχέδιά Του, δηλαδή, πότε καί πῶς θά μᾶς παιδαγωγήσει ἤ ἐξαφανίσει ἀπό τοῦτο τόν κόσμο. Χίλιους τρόπους ἔχει ὁ Θεός. Ἐπί τοῦ παρόντος ἡ ἀγάπη Του καί ἡ μακροθυμία Του, μᾶς ἀνέχεται καί μᾶς καλεῖ πρός μετάνοια. Θά μοῦ πεῖτε, μέ τή φόρα πού πήραμε στό κακό, τή φιληδονία, τή σαρκολατρεία, τίς ἀσέλγειες, τήν ἀρσενοκοιτία τήν παιδεραστία καί κακῶν... "ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός", θά ὑπάρξει ἐπιστροφή καί μεταμέλεια;

Ἰδού πῶς ἡ σύμπλευσις μέ τήν αἵρεσιν μεταμορφώνει τόν ἄνθρωπον! -- του κ. Δημητρίου ΧατζηνικολάουἘκλεκτόν κείμενον Ὀρθοδόξου πνευματικότητος καί προσανατολισμοῦ! Ἀπό τίς ἐλάχιστες μαρτυρίες ὑπέρ τοῦ ἱεροῦ ἀγῶνος τῶν Ὀρθοδόξων τοῦ Πατρίου Ἑορτολογίου (π.ἑ.) ἀπό κάποιον πού δέν τούς ἠκολούθησεν, ἀλλ' εἶχε τοὐλάχιστον τήν διάκρισιν καί τήν τόλμην νά εἴπῃ "τά σῦκα σῦκα καί τήν σκάφην σκάφην," κατά τό δή λεγόμενον. Ἐτόλμησε, λοιπόν, νά γράψῃ:

"Διά τοῦτο φρονοῦμεν, ὅτι οἱ καλούμενοι παλαιοημερολογῖται πρσέφερον ἀνυπολόγιστον ὑπηρεσίαν εἰς τήν Ἐκκλησίαν διά τῆς ἐμμονῆς αὐτῶν εἰς τό παλαιόν ἑορτολόγιον."
 

Ἄς τό διαβάσουν αὐτό καί ἄς προσπαθήσουν νά τό κατανοήσουν ὅσοι σήμερον πολεμοῦν τούς Ὀρθοδόξους τοῦ π.ἑ. τοῦ 1924, πρωτίστως δέ οἱ ἴδιοι οἱ τοῦ π.ἑ. πού εἰσάγουν καινά δαιμόνια, ὅπως εἶναι ἡ αἵρεσις τῶν Θρησκευτικῶν Νομικῶν Προσώπων (ΘΝΠ), πού, ὅπως ἔχει ἐπισημανθῆ εἰς προηγούμενα ἄρθρα καί σχόλιά μου, εἶναι χειροτέρα καί ἀπό αὐτόν τόν Οἰκουμενισμόν!
 

Ἐξ ὅσων γνωρίζω, συγγραφεύς τοῦ ἐξαιρετικοῦ αὐτοῦ κειμένου εἶναι ὁ μακαριστός π. Θεόκλητος Διονυσιάτης, ὁ ὁποῖος δυστυχῶς, λίγο πρίν ἀπό τό τέλος τῆς ζωῆς του, πρό 15ετίας περίπου, ἔγραφε ἐναντίον τοῦ π.ἑ., ἐναντίον τοῦ Ἁγίου πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου, ὅτι δῆθεν τό 1935 ἐνήργησεν ὄχι ἀπό ζῆλον ὑπέρ τῶν Ὀρθοδόξων παραδόσεων, ἀλλ' ἀπό ἐμπάθειαν κατά τοῦ τότε "ἀρχιεπισκόπου" Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, ἔγραφεν ἐπίσης ὑπέρ τῆς δῆθεν "δυνητικότητος" τοῦ 15ου Κανόνος τῆς Πρωτεδευτέρας καί ἄλλα φαιδρά. Ἰδού πῶς ἡ σύμπλευσις μέ τήν αἵρεσιν μεταμορφώνει τόν ἄνθρωπον!

28 Αυγούστου 2019 - 6:26 π.μ.

O Πατριάρχης Βαρθολομαίος αμαύρωσε την καρδιά και τα χέρια του με την προδοσία του Θεού

Ο επίσκοπος της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας Μητροπολίτης Ζαπορίζια και Μελιτόπολης Λουκάς (Κοβαλένκο) δημοσίευσε ανοικτή επιστολή στο τηλεγράμ-κανάλι του σε όλους τους μοναχούς του Αγίου Όρους σε σχέση με τη μελλοντική επίσκεψη στο Άγιο Όρος του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης Βαρθολομαίου.
Ο επίσκοπος τόνισε ότι «σήμερα ο Θεός μας επισκέπτεται με δοκιμασίες στις οποίες πρέπει να δείξουμε τη σταθερότητα της πίστης μας και να ακολουθούμε ακλόνητα στους ιερούς κανόνες της Μητέρας-Εκκλησίας μας».
Ο Μητροπολίτης Λουκάς υπενθύμισε στους μοναχούς του Άθω ότι «ο λεγόμενος «πατριάρχης» Βαρθολομαίος αμαύρωσε την καρδιά και τα χέρια του με την προδοσία του Θεού και την παραβίαση των ιερών εντολών Του. Χάρη στην ενέργεια αυτού του ανθρώπου η αγία Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία μας πνίγεται σε αίμα και δάκρυα. Οι ιερείς και οι ενορίτες ξυλοκοπούνται, οι εκκλησίες καταλαμβάνονται και τα ΜΜΕ μας ρίχνουν λάσπη και συκοφαντίες».

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ. -- Αθωνικά άνθη

«Των Αποστόλων το κήρυγμα, και των Πατέρων τα δόγματα, τη Εκκλησία μίαν την πίστιν εσφράγισαν· η και χιτώνα φορούσα της αληθείας, τον υφαντόν εκ της άνω Θεολογίας, ορθοτομεί και δοξάζει, της ευσεβείας το μέγα Μυστήριον» Κοντάκιον Αγ. Πατέρων.

Εις προηγούμενον άρθρον μας του παρόντος περιοδικού, εξ αφορμής των σχολίων επί της μελλούσης να συνέλθη Πανορθοδόξου Προσυνόδου, υπεμνήσαμεν την επιζήμιον απουσίαν εκ των θεμάτων, του εκκρεμούς ημερολογιακού ζητήματος. Εκτός των λόγων, εις ους ανεφέρθημεν και οίτινες επιβάλλουν την ταχυτέραν λύσιν του προβλήματος τούτου, υφίστανται και άλλοι βασικής σημασίας δια την Εκκλησίαν της Ελλάδος, υποχρεούντες την προσεκτικήν μελέτην των υπό πάντων των αρμοδίων. Η αντικανονικώς πραγματοποιηθείσα μονομερής εισαγωγή του διωρθωμένου Γρηγοριανού ημερολογίου εις την καθ΄ ημάς αγιωτάτην Εκκλησίαν, μεθ΄ όλων των επί τρεις και πλέον δεκαετηρίδας θλιβερών συνεπειών, παρέσχεν εις αυτήν και εν πολυτιμότατον δίδαγμα. Το δίδαγμα του σεβασμού εις τας Παραδόσεις της Εκκλησίας, διδασκόντων αυτών των μη μετακινηθέντων από αυτάς παλαιοημερολογιτών. Αλλ΄ είναι παράδοσις το ημερολόγιον;

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου -- π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ

https://agiooros.org/viewtopic.php?f=34&t=14955

Τη ΚΗ΄ (28η) Αυγούστου, μνήμη του Οσίου πατρός ημών ΜΩΥΣΕΩΣ του Αιθίοπος.

Μωϋσής ο μακάριος και εν Οσίοις πατήρ ημών ήτο Αιθίοψ, ως δε ήτο φυσικόν μέλας κατά την χροιάν του σώματος. Αλλά και κατά την ψυχήν ήτο ομοίως το πρότερον, διότι τον Χριστόν δεν εγνώριζεν, αλλ’ ήτο αλλόφυλος και κακότροπος άνθρωπος. Ήτο δε πρότερον δούλος ενός πολιτικού ανδρός, ο οποίος και τον απέβαλε δια την πολλήν κακίαν και ληστρικήν και μοχθηράν γνώμην του.

https://www.fotgrammi.gr : Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ

27.8.2019
Ὡς γνωστόν, εἶναι ὁ μέγιστος Ἐθνομάρτυς καὶ Ἁγιομάρτυς ποὺ ἐζοῦσε διὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ ὄχι ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ πίστευε ἀκράδαντως Χριστὸν καὶ ὄχι χρυσόν.

Ἀκολουθοῦσε πιστότατα τὰ λόγια τοῦ Θεανθρώπου: «Εἴ τις θέλει ὀπίσω  μου  ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω  ἑαυτὸν  καὶ ἀράτω  τὸν  σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι» (Ματθ. 16, 24),

  ὅποιος δίδαξε τά:

Κρατίστη δημοκρατία, «όπου τοις πονηροίς ουκ έξεστιν άρχειν» -- του Στέλιου Παπαθεμελή*

Η έξαρση των τουρκικών προκλήσεων πρέπει να σημάνει το τέλος του κατευνασμού από μέρους μας. Ο εχθρός μεθοδεύει κινήσεις, ενταγμένες σ’ έναν στρατηγικό σχεδιασμό, την ώρα που εμείς τις αποδίδουμε σε… εκνευρισμό του.
Ο αγαρηνός έχει πιστέψει για τον εαυτό του ότι είναι, ή πάντως πρέπει να γίνει, αποδεκτός ως περιφερειακή υπερδύναμη. Δεν κρύβει ότι είναι αποφασισμένος να φτάσει σε σύγκρουση. Έβγαλε ήδη, το Ορούτς Ρεϊς, για επιχειρήσεις νοτίως της Ρόδου και ανατολικώς τού Καστελορίζου, δηλαδή σε ελληνική επικράτεια.
Στην ιστορία οι εχθροί τού Ελληνισμού ήταν πάντοτε απείρως πολυαριθμότεροι. Πολλές φορές μιλιούνια. Αλλά πάντοτε για τους Έλληνες
«η μεγαλοσύνη στα έθνη //
δεν μετριέται με το στρέμμα //
με της καρδιάς το πύρωμα //
μετριέται και το αίμα»!(Παλαμάς).

Αμαρτωλά γονίδια ή δικαιώματα στον διάβολο; (1) -- του αδελφού μας Ιουστίνου

Αγαπητή «Ορθόδοξη Φωνή»,

διάβασα με ενδιαφέρον την συνέντευξη του πατρός Αντωνίου Φραγκάκη σχετικά με την δίωξη του πανιερωτάτου μητροπολίτου Μόρφου κκ Νεοφύτου. Ο πανιερώτατος είχε αναφερθεί κατά το παρελθόν  στην διδασκαλία του Αγίου και θαυματουργού Πορφυρίου του καυσοκαλυβίτου σύμφωνα με την οποία συγκεκριμμένες αμαρτίες των τέκνων οφείλονται στη διάπραξη ομοίων αμαρτιών των γονέων τους κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης. Αυτό θεωρήθηκε από τον γενικό εισαγγελέα της Κύπρου ότι προσβάλλει τις μητέρες και συγκεκριμμένα οργανωμένα συμφέροντα με αποτέλεσμα ο πανιερώτατος να ανακρίνεται από τρείς(!) ανακριτές συγχρόνως!...  Εννοείται βεβαίως πως η διδασκαλία του Αγίου Πορφυρίου είναι αγιοπνευματική και καθ’ όλα σύμφωνη με την διδασκαλία της Αγίας Γραφής και της  Ιεράς Παραδόσεως.  Εδώ όμως θα ήθελα   να μου επιτραπεί, να  εκφράσω τις έντονες  αντιρρήσεις μου σχετικά  με εκείνην την βιολογικού - τρόπον τινα - τύπου  ερμηνεία που ο πατήρ Αντώνιος έδωσε   για να εξηγήσει την διδασκαλία του Αγίου Πορφυρίου.

Σύμφωνα λοιπόν με την «βιολογική» αυτήν ερμηνεία, που ο πατήρ Αντώνιος – λανθασμένα κατά την ταπεινή μου γνώμη - αποδίδει στον Άγιο Πορφύριο, και που  θα αποκαλώ εις το εξής «θεωρία της κυτταρικής μνήμης», τα γεννητικά κύτταρα του πατέρα και της μητέρας κάτω από την επίδραση της αμαρτίας (=διαβόλου) έχουν υποστεί, υπό την επίδραση του διαβόλου, αλλοιώσεις στο DNA τους. Οι αλλοιώσεις αυτές δεν διορθώνονται διότι είναι μόνιμες λόγω της συγκεκριμμένης  αμαρτίας των γονέων και, το χειρότερο,  κληρονομούνται, δηλαδή το παιδί παίρνει σαν «προίκα» το αλλοιωμένο γονιδίωμα των αμαρτωλών γονέων του. Τα «αμαρτωλά» αυτά γονίδια του παιδιού όταν εκδηλωθούν, τότε σπρώχνουν εκβιαστικά (κατά 30%) το σώμα του – και συνεπώς και την ψυχή του - να αγαπάει και να διαπράττει τις συγκεκριμμένες αμαρτίες, που οι γονείς του είτε έκαναν είτε κάνουν στη διάρκεια της εγκυμοσύνης του τέκνου τους. Αποτέλεσμα είναι το παιδί που θα γεννηθεί και θα κουβαλάει μέσα του αυτά  τα «διαβολικά γονίδια» θα έχει μόνιμα στη «κυτταρική» του «μνήμη», για παράδειγμα, το νευρικό θυμικό ενός φονιά ή την ασυνείδητη συμπεριφορά μιάς πόρνης! Έτσι πολύ εύκολα  θα  εξηγείτο από την «κυτταρική μνήμη» η γέννηση ενός Χίτλερ, ενός Νέρωνα, μιάς πόρνης –ιέρειας της αρχαίας Κορίνθου ή και ενός τραβεστί της Συγγρού! Πολύ απλά  φταίει το DNA  !

Αλλά και αντίθετα αν το πάρει κανείς έτσι  θα ερμηνεύονταν  και η αγιότητα, η οποία για την θεωρία της «κυτταρικής μνήμης» δεν θα  ήταν πλέον αποτέλεσμα συνεργικής δράσεως της θείας Χάριτος με την ελεύθερη προαίρεση του ανθρώπου, αλλά κατά 30%(!) θα οφείλετο στα «άγια» αυτή την φορά «γονίδια» με τα οποία  οι (τυχεροί) Άγιοι προικοδοτήθηκαν από τους γονείς τους!
Θα επιθυμούσα να μου επιτραπεί μία ένστασις. Πιστεύω ότι η θεωρία αυτή των «διαβολικών γονιδίων» είναι τουλάχιστον ατυχής τόσο στην σύλληψή της όσο και στην διατύπωσή της, ιδιαιτέρως δε όταν εφαρμόζεται στη διδασκαλία του Αγίου Πορφυρίου και τούτο για τους παρακάτω λόγους.

Πρώτον η θεωρία αυτή αποδίδει στον διάβολο ιδιότητες που δεν έχει, ενός μεγαλοφυούς δηλαδή  γενετιστού επιστήμονα, που μπορεί να διαπλάθει τα γονίδια κατά το δοκούν, ώστε αυτά να εκδηλώνονται ως γονίδια πορνείας, μοιχείας, αρρενοκοιτίας, φόνου, φθόνου κλπ. Πράγμα βέβαια αδύνατον διότι τα μυστήρια του σώματος και της ψυχής είναι γνωστά μόνο στον Θεόν.
Δεύτερον η θεωρία αυτή αθωώνει πανηγυρικά τον αμαρτωλόν, διότι παύει πλέον η αμαρτία να θεωρείται – όπως και είναι - αποτέλεσμα της ελεύθερης επιλογής του ανθρώπου, οπότε ο κάθε ένας μπορεί να επικαλείται το άλλοθι του Αδάμ: «δεν φταίω εγώ, αλλά η γυναίκα ( στη περίπτωσή μας τα γονίδια) που εσύ μου έδωσες»!
Τρίτον η σύγχρονη επιστήμη της επιγενετικής απορρίπτει κατηγορηματικά την άποψη ότι οι αλλοιώσεις των γονιδίων στα σωματικά κύτταρα, μπορούν να κληρονομούνται στα γεννητικά κύτταρα. Έτσι, για παράδειγμα,  εάν υποθέσουμε ότι υπάρχει  το γονίδιο της αρρενοκοιτίας, αυτό θα εντοπίζονταν στα νευρικά και όχι στα σπερματικά κύτταρα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κληρονομηθεί από τους γονείς στα τέκνα.
Τέταρτον εάν παραδεχθούμε ότι η «κυτταρική μνήμη» της αμαρτίας αιχμαλωτίζει τον άνθρωπο, τότε αυτομάτως κατηγορούμε τον Θεόν ως άδικο, επειδή έδωσε σε άλλους περισσότερες ικανότητες  να αγιάσουν και σε άλλους περισσότερες δυνατότητες να αμαρτάνουν!
Πέμπτον η άκριτη αποδοχή της θεωρίας των «διαβολικών γονιδίων» δίδει ισχυρότατα επιχειρήματα στους αθέους υλιστές να ισχυρίζονται ότι τα πάντα είναι ύλη…

Στη συνέχεια της επικοινωνίας μας αυτής θα αναφερθώ με λεπτομέρειες πάνω στην διδασκαλία της Εκκλησίας μας και στην διδασκαλία του Αγίου Πορφυρίου πάνω στο ιδιάζον αυτό θέμα.

Τέρμα τα λόγια, έργα!


Όποιον μνημονεύουμε με εκείνον κοινωνούμε και με όποιον κοινωνούμε τον μνημονεύουμε. Ολα τα άλλα είναι προφάσεις εν αμαρτίαις. 
Έλεγε ο άγιος Αθανάσιος «Εάν ο επίσκοπος ή ο πρεσβύτερος, οι όντες οφθαλμοί της Εκκλησίας, κακώς αναστρέφωνται καί σκανδαλίζωσι τόν λαόν, χρή (=πρέπει) αυτούς εκβάλλεσθαι. Συμφέρον γάρ άνευ αυτών συναθροίζεσθαι εις ευκτήριον οίκον, ή μετ' αυτών εμβληθήναι, ως μετά Άννα και Καϊάφα, εις τήν γέενναν του πυρός» (Μ. Αθανασίου, ΒΕΠΕΣ, 33, 199) και "ων το φρόνημα αποστρεφόμεθα, τούτους από της κοινωνίας προσήκει(=αρμόζει) φεύγειν" (PG 26, 1188 Β).

Η άποψις του Πάπα δια την κατ΄ ανατολάς Ορθόδοξον Εκκλησίαν -- του αειμνήστου Ιωάννου Κορναράκη Ομ. Καθηγητού Παν. Αθηνών

Ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, σε συνέντευξη, που παρεχώρησε σε εφημερίδα της Β. Ελλάδος, μεταξύ άλλων, σχετικώς με την επίσκεψη του Πάπα στην Κωνσταντινούπολη, είπε ότι η επίσκεψη αυτή «εκπέμπει μήνυμα αισιοδοξίας», ενώ, «αναφερόμενος στον διάλογο των δύο Εκκλησιών, τάχθηκε υπέρ της ένωσής τους και πρόσθεσε πως από την μέχρι τώρα διδασκαλία του Πάπα ως θεολόγου, εκφράζεται η κοινή συνείδηση της ¨αδιαιρέτου αρχαίας Εκκλησίας¨». («Ο.Τ.» 27.10.06).                                                                                                                    Η άποψη αυτή του Παναγιωτάτου κ. Βαρθολομαίου, αν πράγματι έτσι διατυπώθηκε, στην εν λόγω συνέντευξη, φαίνεται να μη δικαιώνεται εκ των πραγμάτων, εφόσον άλλωστε, ουσιαστικώς, δεν είναι δυνατόν, η διδασκαλία του Πάπα, να είναι διαφορετική από την κατεστημένη διδασκαλία της παπικής ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας! Η δε διδασκαλία της παπικής Εκκλησίας αφίσταται ως γνωστόν, παρασάγγας από τη συνείδηση της «αρχαίας αδιαιρέτου Εκκλησίας»!  

Οικουμενισμός= τό μυστήριο της ανομίας (7ον) μέρος


Δεύτε λαοί -- Orthodox Hymns,


Τη ΚΖ΄ (27ην) του μηνός Αυγούστου, μνήμη του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ του Νεοφανούς.

Φανούριος ο λαμπρός αθλητής του Κυρίου και Μάρτυς αήττητος, πόθεν ήτο, και ποίους γονείς είχε, και εις ποίον καιρόν, και με τίνας βασιλείς έκαμε την πάλην και τον αγώνα του, δεν ηδυνήθημεν ποτέ να το μάθωμεν· επειδή και ο βίος αυτού εχάθη από του καιρού τας ανωμαλίας, από τας οποίας και άλλα πολλά πράγματα εχάθησαν, και άδηλα και αφανή εγένοντο. Τούτο μόνον έχομεν γνωστόν, ότι τον καιρόν όπου εξουσίασαν οι Αγαρηνοί την περίφημον νήσον Ρόδον δια τας αμαρτίας μας, εκείνος όπου έγινεν εξουσιαστής αυτής της νήσου ηβουλήθη να ανακτίση τα τείχη της χώρας, τα οποία είχον πρωτύτερα οι πολέμιοι κατηδαφισμένα.

"Ορθόδοξος Φωνή" : Φιλορωσικὸν τὸ Πατριαρχεῖον Ἀντιοχείας;

Το περιοδικό “Λόγος” (The Word - December 1997) της Αντιοχειανής Ορθοδόξου Αρχιεπισκοπής Β. Αμερικής, γράφει:  Ο αρχιεπίσκοπος Φίλιππος (της Αντιοχειανής Εκκλησίας Αμερικής), αντιφωνών τον Ρώσον Πατριάρχην (Αλέξιον) είπε:  «Η ενότητα της Ορθοδόξου Εκκλησίας εις την Αμερικήν είναι αναπόφευκτος και θα γίνη αργά ή γρήγορα.  Σχεδιάζομεν ένα δεύτερο Λιγκονίερ δια το μέλλον».  Και συνέχισε:  «Ελπίζομεν, και ομιλώ ως Αντιοχειανός επίσκοπος, ότι η Αγιότης σας θα αναλάβη και πάλιν τον ρόλον του ηγέτου του Ορθοδόξου κόσμου και η Αντιόχεια θα είναι μαζί σας, ούτως ώστε να δείξωμεν εις τον κόσμον ότι η Ορθοδοξία είναι ζωντανή».

Αντιφωνών ο κ. Αλέξιος είπε:  «Από τας πέντε πρώτας Εκκλησίας εις τα δίπτυχα, μόνο δύο έχουν ποίμνια: η Αντιόχεια και η Ρωσία.  Έχομεν πραγματικά ποίμνια και είμεθα πλήρως απησχολημένοι με την εξυπηρέτησίν των καθ’ ον χρόνον οι άλλοι απασχολούνται με την ερμηνείαν παλαιών κανόνων» (υπαινίσσεται βεβαίως το Πατριαρχείο μας).  

Μητρ. Καλαβρύτων κ. Αμβρόσιος : ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΗ ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΥΣ!

ΕΝΑ ΗΧΗΡΟ ΧΑΣΤΟΥΚΙ ΣΤΟΥΣ ΟΠΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΩΜΑΛΙΑΣ

Ο ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΟΡΦΟΥ Κ. ΝΕΟΦΥΤΟΣ

_______Εκφράζουμε την συμπάθειά μας προς τον Σεβ. Μητροπολίτην Μόρφου κ. Νεόφυτον, της Κύπρου, ο Οποίος τώρα πλέον ανεβαίνει τον Γολγοθά του! ______Επιχειρούν να τον σταυρώσουν, διότι είπε κάποιες αλήθειες, οι οποίες επλήγωσαν τους οπαδούς της ανωμάλου σαρκικής επαφής, όσους ασπάζονται τον αμαρτωλό τρόπο ζωής, που προσδιορίζει οκατάπτυστος Νόμος περί «Συμφώνου Συμβιώσεως»!

________Συμπαριστάμενοι, λοιπόν, αδελφικώς στο μαρτύριο του εν Χριστώ Αδελφού μας, αναδημοσιεύουμε σήμερα το κύριο μέρος μιάς καταπληκτικής συνεντεύξεως, την οποίαν παρεχώρησε προσφάτως ο Πανοσ. Αρχιμ. π. Αντώνιος Φραγκάκης, λόγιος Κληρικός της Εκκλησίσς της Κρήτης, συνεντεύξεως που αποτελεί αληθινό πνευματικό θησαυρό!  Το πρώτο μέρος της, αφιερωμένο στούς «ΑΓΑΠΟΥΛΗΔΕΣ του ΘΕΟΥ» θα το δημοσιεύσουμε σε επομένη ανάρτησή μας. Σήμερα επιλέξαμε να δημοσιεύσουμε το κύριο, και πολύ εκτενές, μέρος της, το οποίον αναφέρεται στην ανώμαλη σαρκική σεξουαλική σχέση.

Ὁ Νικόλας ὁ Μπούκης καὶ ἡ Πόρνη... -- Μουστάκης Βασίλης

«... Τοῦτο μοῦ ἐνθύμισε μίαν ἄλλην κορασίδα, τὴν Κοῦλαν (Ἀγγελικήν) τοῦ φίλου μου Νικόλα τοῦ Μπούκη. Ἁπλοῦς μανάβης, ἤ ὀπωροπώλης, ἦτον ὁ ἄνθρωπος, ἀλλ’ εἶχε λάβει θεόθεν διὰ τὴν φιλοξενίαν του τὴν εὐλογίαν τοῦ Ἀβραάμ. Ἡ μικρὰ οἰκία ἦτο ξενὼν διά τοὺς φίλους καὶ τοὺς διαβατικούς, διά τούς τυχόντας. Εἶχεν ἀπολύσει ἡ λειτουργία μετὰ τὴν παννυχίδα εἰς τὸ παρεκκλήσι τοῦ Ἁγίου Ἐλισσαίου, καὶ τὴν ὥραν τοῦ ἀντιδώρου, ἡ γυνὴ τοῦ Μπούκη τοῦ φίλου μου, ἀκολουθουμένη ἀπὸ τὴν μικράν κόρην της τὴν Ἀγγελικοῦλαν, μ’ ἐπλησίασεν εἰς τὸ στασίδι, διὰ νὰ μοῦ ὑπομνήση, ὡς συνήθως, ὅτι ἔπρεπε νὰ ὑπάγω εἰς τὸ γεῦμα. Τότε ἡ μικρὰ παιδίσκη (ἦτο ἀπὸ τὸ βρεφοκομεῖον, ὡς ἄτεκνον ὁπού ἦτο τὸ ἀνδρόγυνον, ἀλλ’ αὐτὴ τὸ ἠγνόει), μ’ ἐχαιρέτησε, καὶ μοῦ λέγει :
- Ἐσύ, μπάρμπ’ Ἀλέξανδρε, ψέλνεις τὰ τραγούδια τοῦ θεοῦ!
...Ἔκτοτε ἡ μικρὰ μὲ ἤκουε νὰ ψάλλω συνεχῶς «τραγούδια τοῦ θεοῦ», εἰς τὸν πενιχρὸν ναΐσκον, ὅπου ἐσύχναζε τακτικὰ μὲ τὴν μητέρα της... Ἠσθάνετο (τὰ τροπάρια) καί τὰ ἐπόθει καὶ τὰ ἐχαρακτήριζε μὲ ἀγγελικόν αἴσθημα, ὡς τραγούδια τοῦ θεοῦ...».

---
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ὡραιοτάτη καί ψυχωφελής ἱστορία. Πόσοι ἀπό ἐμᾶς σήμερα θά συμπεριφερόμαστε ὅπως ὁ ἅγιος αὐτός ἄνθρωπος, ὁ Νικόλαος Μπούκης;
26 Αυγούστου 2019 - 1:21 μ.μ