Ἀπενεμήθη δικαιοσύνη εἰς τήν δίκην τῆς Χ.Α.; -- Τοῦ Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀναπληρωτοῦ Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων Τμήματος Οἰκονομικῶν Ἐπιστημῶν

Ποτέ μου δέν ὑπεστήριξα τήν «Χ.Α.», ἐπειδή (1) ποτέ αὐτή δέν ἀνεσκεύασε πειστικῶς τήν ἐναντίον της κατηγορίαν ὅτι εἶναι φιλοναζισταί, καί (2) ποτέ δέν ἀπήντησε πειστικῶς ὅτι οἱ Μιχαλολιᾶκος καί Γερμενῆς δέν ἔχουν σχέσιν μέ τόν Σατανισμόν, καί, ἐάν προέβαλον αὐτόν τόν ἰσχυρισμόν, τότε γιατί ὁ Μιχαλολιᾶκος δέν ἀνεκάλεσε τούς ὕμνους πού ἔγραψε πρό πολλῶν ἐτῶν πρός τόν Ἑωσφόρον;

Παρά ταῦτα, ἀπό τά ὅσα ἔχουν γίνει γνωστά στό κοινόν πού δέν ἔχει παρακολουθήσει τήν ἀποδεικτικήν διαδικασίαν τῆς δίκης τῆς «Χ.Α.», ὅπως ὁ γράφων, ὁπότε μπορεῖ νά σφάλω εἰς τήν ἀκόλουθον κρίσιν μου, οὐδόλως προκύπτει ὅτι πρόκειται γιά ἐγκληματικήν ὀργάνωσιν! Ἑάν ἕν μέλος της (ὁ Ρουπακιᾶς) εἶναι δολοφόνος, αὐτό οὐδόλως σημαίνει ὅτι δολοφόνοι εἶναι καί ὁ Λαγός, ὁ Παναγιώταρος, ὁ Κασιδιάρης κ.ἄ. Ἴσως νά μήν ἔγραφα αὐτές τίς γραμμές, ἄν δέν εἶχα παρακολουθήσει δύο συνεδρίες ἀπό τήν «δίκην» τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου στό Ἐφετεῖον Θεσσαλονίκης τόν Ἀπρίλιον τοῦ 2019. Ἦτο μία παρωδία, προφανῶς μέ προειλημμένην τήν ἀπόφασιν νά καταδικασθοῦν οἱ ἀθῶοι Ἐσφιγμενῖται μοναχοί καί νά θριαμβεύσουν οἱ Ἐχθροί τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Κυρίας Θεοτόκου, πού ἐπισήμως, ἀλλά παρανόμως, ἀποκαλοῦνται «Νέα Ἀδελφότης τῆς Ἱ.Μ. Ἐσφιγμένου», οἱ ὁποῖοι ποδοπατοῦν τόν ΚΧΑΟ, συνεπῶς καί τό Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος, πού προστατεύει τόν ΚΧΑΟ (Ἄρθρον 105, παρ. 3) καί εἶναι οἱ ἠθικοί αὐτουργοί διά τόν θάνατον πολλῶν γνησίων Ἐσφιγμενιτῶν Πατέρων, οἱ ὁποῖοι πεθαίνουν λόγῳ τοῦ ἀποκλεισμοῦ τῆς Μονῆς. Ἡ καταδίκη τῶν ἀθώων Ἐσφιγμενιτῶν Πατέρων μοῦ ἐκλόνισε τήν ἐμπιστοσύνην πρός τήν «ἑλληνικήν δικαιοσύνην»! Ἐβίωσα ἐκ τοῦ σύνεγγυς ἕν ἀκόμη περιστατικόν φανερῆς κακοδικίας ὑπέρ τῶν προφανέστατα ἐνόχων κομμουνιστῶν καί Ἑβραίων κατηγορουμένων καί ἐναντίον τοῦ ἀδικηθέντος ὑπ’ αὐτῶν Ἕλληνος μηνυτοῦ των, ὁπότε ἔχω ἀρχίσει νά πιστεύω ὅτι σέ «δίκες» ἀθώων «ἀντισυστημικῶν» καί ἐνόχων «συστημικῶν» δέν ἀποδίδεται δικαιοσύνη, ἀλλ’ ὑπερισχύουν οἱ ἔνοχοι «συστημικοί». Ἄλλωστε, εἶναι εἰς ὅλους τούς ἐχέφρονας γνωστόν ὅτι κατά τίς τελευταῖες δεκαετίες (πόσες ἄραγε;) οἱ πλέον ἀδίστακτοι ΠΡΟΔΟΤΑΙ, ἀνθέλληνες καί καταχρασταί γίνονται πατριᾶρχαι, πρωθυπουργοί, ὑπουργοί, σύμβουλοι κ.λπ., ἐνῷ οἱ Ἕλληνες πού ὑπερασπίζονται Ὀρθοδοξίαν καί Ἑλλάδα καταδικάζονται, ἀντί νά ἐπαινῶνται, ὅπως π.χ. ὁ προσφάτως κοιμηθείς Ἐπιστήμων καί Ἐπιχειρηματίας Σωτήριος Σοφιανόπουλος, ὁ κτηνοτρόφος τοῦ Ἕβρου πού πρό μερικῶν ἑβδομάδων ἐτόλμησε νά συλλάβῃ καί νά παραδώσῃ εἰς τήν Ἀστυνομίαν παρανόμους εἰσβολεῖς Τούρκους κ.ἄ. Ὑπάρχουν βεβαίως καί πολλές ἄλλες περιπτώσεις φανερῆς κακοδικίας. Τούτων οὕτως ἐχόντων, πῶς νά πιστέψω ὅτι ἀπενεμήθη Δικαιοσύνη εἰς τήν δίκην τῆς «Χ.Α.»;

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΖΗΛΩΤΑΣ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΑΣ

Υπό του λογίου ζηλωτού ιερομονάχου Θεοδωρήτου, Αγιορείτου εστάλη η ακόλουθος επιστολή:

Κύριε Διευθυντά,

Αναγνώσας μετά προσοχής εις την εφημερίδα σας το άρθρον του π. Θεοκλήτου Διονυσιάτου: «Ο Παλαιοημερολογιτισμός και η Ιερά Μονή Εσφιγμένου» («Ο.Τ.» 28.2.03), σας αποστέλλω την παρούσαν απάντησίν μου εις αυτό, προσπαθήσας να εξετάσω το θέμα βάσει της Ιεράς Παραδόσεως και μόνον, και όχι άνευ ουδεμιάς προσφυγής εις αυτήν, ως πράττει ο π. Θεόκλητος! Ως θ’ αντιληφθήτε, αδιαφορώ τελείως δια την ύπαρξιν και σημασίαν του Σιγγιλίου που αναφέρεται εις τον κώδικα 77 της Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος Αγίου Όρους, το κείμενον του οποίου δια τον π. Θεόκλητον «αποτελεί ένα ψεύδος και την γενεσιουργόν αιτίαν του παλαιοημερολογιτισμού». Κατά τον π. Θεόκλητον το Σιγγίλιον αυτό «οι πονηροί Ζηλωταί του Αγίου Όρους επέσειαν δίκην μορμολυκείου… ώστε να εκφοβίζουν τους απλόϊκούς χριστιανούς». Ιδού, λοιπόν, ότι αδιαφορούμεν τελείως δια την ύπαρξιν του σχετικού χειρογράφου! Με βάσιν την Ιεράν Παράδοσιν καλούμεν τον π. Θεόκλητον ν’ απαντήση εις το παρόν άρθρον μας, αφήνοντας κατά μέρος τα «κουτσομπολιά» και τις ανεύθυνες και ατεκμηρίωτες μαρτυρίες και ύβρεις του προηγουμένου του άρθρου, αν θέλη ν’ αντιμετωπίση δεόντως ένα τέτοιο υψηλόν και σοβαρώτατον θέμα. Εβδομήντα εννέα χρόνια έχουν περάσει από την αντικανονικήν αλλαγήν του ημερολογίου και οι υπερασπισταί της καινοτομίας δεν παύουν να κατηγορούν τους Ζηλωτάς των πατρώων παραδόσεων. Τους κατηγορούν και διαβάλλουν ευκαίρως ακαίρως, αποκαλούντες αυτούς σχισματικούς, κακοδόξους και προτεστάντας, επίθετα που τόσο ταιριάζουν στους πρωταγωνιστάς και συμμάχους της καινοτομίας! 

----------

 Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ 7 Οκτωβρίου 2020 - 10:37 μ.μ. «Πουθενά δεν υπάρχει Αποστολική επιστολή που να γράφει για ημερολόγια(ούτε προφορικός λόγος τους υπάρχει που να λέει για άγια και παραδοσιακά ημερολόγια).Αν ήταν εκκλησιαστική παράδοση το Ιουλιανό Ημερολόγιο,θα είχε δίκιο».

Ἀπάντησις: Λέγει μία λαϊκή παροιμία: «ἄν κοιμηθῇς μέ τυφλόν, τό πρωΐ θ' ἀλλοιθωρίζῃς»! Μόνον πού, στήν περίπτωσίν σου, ἡ συμπόρευσις μέ τόν ἀρχηγόν τοῦ κακοῦ (τόν π. Ε.Τ.) σοῦ ἐπροξένησε τήν ἰδίαν πνευματικήν τύφλωσιν ἀπό τήν ὁποίαν πάσχει καί αὐτός, δηλαδή τήν πλήρη διαστροφήν τῆς ἀληθείας γύρω ἀπό τό ἡμερολογιακόν ζήτημα! Ὁ π. Θεοδώρητος, ἀγαπητέ, δέν ὁμιλεῖ γιά «ἅγια καί παραδοσιακά ἡμερολόγια», ὅπως ψευδέστατα γράφεις, ἀλλ' ὁμιλεῖ γιά τήν διάσπασιν τῆς λειτουργικῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία (λειτουργική ἑνότης) εἶναι μέρος τοῦ δόγματος τῆς Μιᾶς Ἐκκλησίας (9ον ἄρθρον τοῦ Συμβόλου), καί τήν ὁποίαν κατέστρεψε ἡ ἄνευ Πανορθοδόξου συμφωνίας (δηλαδή πραξικοπηματική) καί ἄνευ ποιμαντικοῦ λόγου εἰσαγωγή τοῦ νέου ἑορτολογίου (ν.ἑ.), προκειμένου νά συνεορτάζουν οἱ Ὀρθόδοξοι μέ τούς αἱρετικούς!

--------------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ 8 Οκτωβρίου 2020 - 8:59 μ.μ.: «όντως αυτό το θέμα είναι απλό αλλά δεν υπάρχει η ανάλογη μόρφωση για να το καταλάβεις ... Διάβασε το βιβλίο του Ιωάννη Ρίζου και θα λύσεις όλες τις απορίες σου».

Πράγματι, ἐπειδή οὔτε ἀγαθήν προαίρεσιν διά εἰλικρινῆ διάλογον διαθέτετε, οὔτε τήν Ἑλληνικήν γλῶσσαν καταλαβαίνετε, οὔτε ἁπλῆν ἀριθμητικήν γνωρίζετε, ὁ διάλογος μαζί σας εἶναι ἐκ προοιμίου καταδικασμένος ν' ἀποτύχῃ! Τό γνωρίζω, διότι τό ἐπεχείρησα. Τά ψευδο-επιχειρήματα πού προβάλλεις και τό ψευδολόγημα τοῦ Ἰ. Ρίζου ἔχουν πρό πολλοῦ ἀνατραπῆ. Ὅταν ἀδυνατεῖτε νά καταλάβετε τόν 56ον Κανόνα τῆς ΣΤ', ὁ ὁποῖος ἀπαιτεῖ τήν λατρευτικήν ὁμοιομορφίαν παγκοσμίως, καθώς καί ὅταν ἀπορρίπτετε αὐτό πού γράφει ὁ Καθηγητής Δογματικῆς Χρῆστος Ἀνδροῦτσος, ὅτι ἡ κοινή λατρεία εἶναι στοιχεῖον τοῦ δόγματος τῆς Ἑνότητος, τότε μέ αὐτά πού γράφετε ἁπλῶς δείχνετε τό ἄπειρον θράσος σας καί τήν παχυλήν ἄγνοιάν σας! Βλ. τά ἀκόλουθα ἄρθρα μου:

http://koukfamily.blogspot.com/2017/09/blog-post_16.html
http://krufo-sxoleio.blogspot.com/2019/03/blog-post_23.html#comment-form
http://krufo-sxoleio.blogspot.com/2019/03/blog-post_7.html
https://orthodox-voice.blogspot.com/2019/08/blog-post_82.html
http://orthodox-voice.blogspot.com/2019/08/blog-post_768.html

--------------------

Ανώνυμος Ο/Η Ανώνυμος είπε...

«ἅγια καί παραδοσιακά ἡμερολόγια»

Βρε Τόμπρε!! Βρε Τόμπρε ξαναλέω! Δεν ντρέπεστε πιά να λέτε τα ίδια και τα ίδια τα οποία και σας έχουν απαντηθεί πολλάκις; Δεν έχετε ίχνος τσίπας; Γιατί λέτε τα ίδια αλλά δεν απαντάτε επί των απαντήσεων που σας δίδονται; Αμάν πια εσείς και ο νέος ψευδόχριστος σωτήρας σας Τρικαμηνάς!

------------------

Ο/Η Ανώνυμος είπε...

ΠΡΟΣ ΝΕΟ-ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΥΣ

Ο Θεός έδειξε την ευλογία Του με άνωθεν σημείο της εμφάνισης του Σταυρού το 1925. Αυτό δεν σας προβληματίζει καθόλου;; Το έγραψε και η εφημερίδα ΣΚΡΙΠ. ( συν τις μαρτυρίες τόσων ανθρώπων)
Οι νεο-αποτειχισμένοι αμμφισβητούν το γεγονός και λένε οτι είναι ψέματα.
Αν η εφημερίδα έγραψε ψέματα, τότε όπως καταλαβαίνει και ενα πεντάχρονο, θα τους πήγαιναν την ίδια μέρα στον Κορυδαλλό ειδικά εκείνες τις εποχές και θα γινόταν πρώτο θέμα από όλες τις άλλες εφημερίδες, καθώς θα ήταν το μεγαλύτερο επιχείρημα της κρατούσας εναντίον των Πγιτών.

1. Υπάρχει κάπου η αποτείχιση του π.Ε. Τ. να την διαβάσουμε και να δούμε για ποιόν λόγο έκοψε;;
2. Οι αποτειχισμένοι ΠΟΣΑ κομμάτια είστε από το 2016 όπου οι μισοί ακολουθούν το παληό και οι άλλοι το νέο, συν τις τεράστιες εκκλησιολογικές διαφορές;;
2. Γιατί δεν υπογράφετε οι αποτειχισμένοι μία ΚΟΙΝΗ ομολογία πίστεως, ώστε να μάθουμε όλοι τι πιστεύετε;; Διαφορετικά ποιόν αποτειχισμένο να πρωτοπιστέψει ο πάσα ένας όταν σας χωρίζει ΧΑΟΣ;;
4. Τον αποτειχισμένο επίσκοπο και άγιο ομολογητή [ κατά τα δικά σας λεγόμενα ] ΑΡΤΈΜΙΟ γιατί ΔΕΝ τον μνημονεύει κανείς αποτειχισμένος;;

π. Γρηγόριος

----------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ 9 Οκτωβρίου 2020 - 9:17 π.μ.

Συμπληρώνω: Ὑπάρχει καί ἡ ΕΠΙΣΗΜΟΣ μαρτυρία τῶν ἑπτά (7) ἀστυνομικῶν πού εἶχαν ὁρισθῆ ἐκεῖνο τό βράδυ νά ἐπιτηροῦν τούς «ταραξίας», ἀλλ' ὅταν εἶδαν τό σημεῖον, ἔπεσαν γονυκλινεῖς καί κλαίοντες (βλέπετε, ὑπῆρχεν εὐσέβεια εἰς τόν λαόν τότε) καί κατόπιν κατέθεσαν ἔγγραφον μαρτυρίαν διά τά γενόμενα εἰς τό Ἀστυνομικόν Τμῆμα των, εἰς τό Ἀρχεῖον τοῦ ὁποίου ἐνδεχομένως νά φυλάσσεται ἀκόμη. Αὐτά εἶναι ὅλα καταγεγραμμένα εἰς βιβλία.

Κάθε Πέμπτη ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


 

ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΑΡΙΑΣ ΤΑΪΣΙΑΣ Της ΠΟΤΕ ΠΟΡΝΗΣ.

Αγαπητοί μου αδελφοί και πατέρες, βούλομαι να διηγηθώ εις υμάς την φαιδράν ταύτην και θαυμαστήν μετάνοιαν της μακαρίας Ταϊσίας, την οποίαν τελέσασα αύτη, τοσούτον μεγάλως εδοξάσθη, διότι τους αμαρτήσαντας και μετανοήσαντας γνησίως δοξάζει ο Κύριος και υπερτιμά· διο και ωφέλιμος ο λόγος ούτος ων και παρηγορητικός, παρέχει κατάνυξιν εις τους αγαπώντας τον Θεόν.

Τη Η΄ (8η) του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη του Αγίου Οσιομάρτυρος ΙΓΝΑΤΙΟΥ του νέου.

Ιγνάτιος ο νέος στρατιώτης και Μάρτυς του Χριστού κατήγετο από μίαν χώραν της επαρχίας Τιρνόβου, Εσκή Ζαγοράν λεγομένην. Ο πατήρ του εκαλείτο Γεώργιος και η μήτηρ του Μαρία. Ούτοι μετοικήσαντες εις Φιλιππούπολιν έβαλον τον Άγιον, ονομαζόμενον τότε Ιωάννην, να μανθάνη τα ιερά γράμματα και τοσούτον επρόκοπτεν, ώστε εις διάστημα ολίγου καιρού όχι μόνον τα κοινά λεγόμενα γράμματα εις γλώσσαν σλαβονικήν, αλλά και την γραμματικήν αυτών άριστα επαιδεύθη και έμαθεν.

Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης :

Καὶ ἐπειδὴ τὸ πρᾶγµα δὲν ἔχει λογικὴ ἐξήγηση, τὸ ξάστερο συµπέρασµα εἶναι ὅτι αὐτοί, µ τὸ πρόσχηµα καὶ τὸ προκάλυµµα τοῦ ἀντιοικουµενισµοῦ, ἐξυπηρετοῦν µ ἀπόλυτη συνέπεια τὴν  µερικανοτουρκικὴ συµπαιγνία γιὰ τὴν κατάτµηση τῆς Πατρίδος µας καὶ τὴν παράδοσή της στὴν Οἰκουµενιστικὴ διακυβέρνηση τοῦ Οἰκουµενιστικοῦ Κέντρου, ποὺ εἶναι, δυστυχῶς, τὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως

-----------------------

 Ο/Η Ανώνυμος είπε...

Δε θα ΄λεγα είναι τουρκοαμερικανική συμπαιγνία. Οι Τούρκοι έχουν κληρονομήσει τη Βυζαντινή διπλωματία που ήταν αξιομνημόνευτη! Συμμαχίες κατά το δυνατόν με όλους ανιχνεύοντας τις προθέσεις και τους στόχους τους προωθώντας τους μακρόπνοους σχεδιασμούς της, που δεν είναι άλλο από την παντουρανική ένωση και Οθωμανοποίηση-τουρκοποίηση όλων.

Ομολόγια Πιστέως των Ορθοδόξων Χριστιανών.

Ἀποδέχομαι καὶ τιμῶ τὰς ἁγίας καὶ Οἱκουμενικὰς Ἑπτὰ Συνόδους, καὶ τὰ ἐν αὐταῖς δογματισθέντα καὶ κηρυχθέντα θεῖα τε καὶ ὑπερφυῆ καὶ σωτήρια Δόγματα παρὰ τῶν Ὁσίων καὶ Θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν, οὔς κατὰ καιρὸν ἔθετο τὸ Πνεύμα τὸ ἅγιον ποιμαίνειν τὴν Ἐκκλησίαν αὐτοῦ καὶ διέπειν, καὶ πάντων τῶν ἐναρέτων καὶ Μακαρίων Πατέρων τὰ τε Δόγματα καὶ Πονήματα ἀσπάζομαι ὡς διδασκαλίαν ἀνεπίλητον, σωτηρίας θεμέλιον· καὶ οὕς ἡ Καθολικὴ Ἀνατολικὴ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία προσίεται, ἀποδέχομαι· καὶ οὕς ἀποτρέπεται, ἀποστρέφομαι. Ἀποβάλλομαι δὲ καὶ παντελῶς ἀποτρέπομαι τὰς ἀπὸ Σίμωνος τοῦ Μάγου καὶ μέχρι τοῦ δεῦρο τῆς εὐσεβείας παντάπασιν πεπτωκότας καὶ δόξας υἱοθετήσαντας καὶ φθοροποιὰ δόγματα ἐφευρόντας καὶ τὴν τῶν Ἁγίων Παράδοσιν ἀθετήσαντας καὶ τὸν πικρὸν τὸν ζιζανίων σπόρον συναμεῖξαι τῆ τῆς Ὀρθοδοξίας Ἀρούρα τολμήσαντας αὐτούς τε ἀναθεματίζω καὶ πάντας τοὺς ἐπομένοις αὐτοῖς, καὶ ὡς λύμην τῆς κατὰ Χριστὸν Ἐκκλησίας διαπτύω καὶ τῶ ἀναθέματι καθυποβάλω.

----------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Οἱ Οἰκουμενικές Σύνοδοι δέν εἶναι ἑπτά, ὅπως γράφει ἡ παροῦσα ἀνάρτησις, ἀλλά περισσότερες. Ὁ Ἅγιος Μᾶρκος Εὐγενικός καί πολλοί ἄλλοι ὀνομάζουν 8ην Οἰκουμενικήν Σύνοδον τήν ἐπί Μ. Φωτίου Σύνοδον τοῦ 879 μ.Χ., εἰς τήν ὁποίαν συμμετεῖχε καί τό τότε Ὀρθόδοξον Πατριαρχεῖον τῆς Ρώμης. Ἐπίσης, ὅπως ἔχουν πεῖ ὁ μακαρίτης π. Γ. Μεταλληνός καί πολλοί ἄλλοι, οἱ ἐπί Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ Σύνοδοι πού ἔγιναν κατά τά ἔτη 1341-1351 συνιστοῦν συνεδρίες τῆς 9ης Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Βεβαίως, οἱ ὡς ἄνω Σύνοδοι δέν ἔχουν ἀκόμη ἐπισήμως καθιερωθῆ ὡς Οἰκουμενικές, ἀλλ' ἔχουν ὅλα τά χαρακτηριστικά τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων.

Μέ τήν εὐκαιρίαν, νά σημειώσω ὅτι ὁ σχολιαστής τῆς 7 Οκτωβρίου 2020 - 7:22 π.μ. λέγει ἀνοησίες.

---------------------

Ο/Η Marinos Ritsoudis είπε...

@ ανόητο ανώνυμο 7 /10 7:22 π. μ.


Το Πάτριο δεν το αναγνωρίζεις, αλλά την πράξη της ψευδο-καθαίρεσης την αναγνωρίζεις.

Θέλει το τρολ να κρυφτεί, και το μίσος τού πάτου δεν τον αφήνει.