Μετέτρεψαν σε «ξέφραγο αμπέλι» την Ελλάδα

Στις 18 Δεκεμβρίου του 2010 ξεκίνησε ένα κύμα διαδηλώσεων στις αραβικές χώρες της Βόρειας Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και του Περσικού Κόλπου, το οποίο ονομάστηκε Αραβική Ανοιξη.
Οι διαδηλώσεις εκδηλώθηκαν στην Τυνησία, στην Αίγυπτο, στη Λιβύη, στο Μπαχρέιν, στη Συρία, στην Υεμένη, στην Αλγερία, στο Ιράν, στο Ιράκ, στην Ιορδανία, στο Μαρόκο, στο Ομάν κ.α. Κάποιες από τις διαδηλώσεις εξελίχθηκαν σε εξεγέρσεις και άλλες σε εμφύλιο πόλεμο.
Οσον αφορά τις αιτίες της πρόκλησης αυτής της «αλυσιδωτής αντίδρασης», ασφαλώς θα πρέπει να τις αναζητήσουμε στον χαρακτήρα των καθεστώτων, τα οποία, εν πολλοίς, είναι αυταρχικά και ολιγαρχικά, όμως δεν θα πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας ότι ακριβώς αυτού του είδους τις αδυναμίες εκμεταλλεύονται υπέρτερες δυνάμεις, όταν θέλουν να εξυπηρετήσουν δικά τους ζωτικά συμφέροντα.

O κόσμος στον δρόμο του. Δεν γίνεται πια μεταστροφή (Φώτης Κόντογλου)

http://agiooros.org/viewtopic.php?f=33&t=10836

Πολλοί αναγνώστες μου γράφουνε, παρακαλώντας με, και μά­λιστα ξορκίζοντάς με, να γράψω για να χτυπήσω την ανηθικότητα, που δέρνει την κοινωνία, προ πάντων τη νεολαία, και που «τη σερ­βίρουν τα σινεμά», όπως μου γράφουνε. Φωνάζουνε: «Υψώσετε τη φωνή σας!». Ένας σπουδαστής μου γράφει από την Αγγλία: «Μη σταματήσετε αυτόν τον ωραίον αγώνα, μην πτοηθήτε από τις επιθέ­σεις. Υπάρχουν βέβαια πολλοί αντίπαλοι, αλλά και πολλοί θαυμα­στές του ωραίου σας έργου. Σας χρειαζόμαστε για να δώσετε φτε­ρά στις καρδιές μας, που είναι γεμάτες κενό και απαισιοδοξία».

Καημένοι άνθρωποι, πόση σημασία δίνετε στο πρόσωπό μου και σ’ αυτά που γράφω! Τί φωνή να υψώσω, που είναι βραχνιασμένη και αδύνατη, και χάνεται μέσα στον κυκεώνα της σημερινής ζω­ής; Όχι φωνή, αλλά και τ' αστροπελέκι να κρατά στα χέρια του κανένας σήμερα, και να το σφενδονίζει για να κάνει τους ανθρώ­πους ν' αλλάξουνε δρόμο, πάλι τίποτα δεν θα κάνει. Ο ίδιος ο ά­γιος Γιάννης ο Πρόδρομος, το ερημοπούλι της ερήμου, που τον φοβόντανε οι αμαρτωλοί, γιατί τους έλεγε «γεννήματα εχιδνών», κι αυτός μάταια φώναζε. Η φωνή του χανότανε μέσα στην έρημο, «φωνή βοώντος εν τη ερήμω».

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ


ΕΥΛΟΓΗΤΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ - ΟΡΘΡΟΥ Μ ΣΑΒΒΑΤΟΥ - ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ


ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ

Τροπάριον.
Νύμφης πανάγνου, τον πανόλβιον τόκον, Ιδείν υπέρ νουν, ηξιωμένος χορός, Άγραυλος εκλονείτο, τω ξένω τρόπω· Τάξιν μελωδούσάν τε, των Ασωμάτων, Άνακτα Χριστόν, ασπόρως σαρκούμενον.

Ερμηνεία.

Ο χορός, λέγει, των Ποιμένων, όστις έπαιζε τους αυλούς, ή και αυλίζετο (εκατοίκει) εις τα χωράφια, επειδή ηξιώθη να ιδή υπέρ λόγον και έννοιαν τον παμμακάριστον τόκον της παναμώμου νύμφης και αειπαρθένου Μαρίας, και τας τάξεις των ασωμάτων Αγγέλων, αι οποίαι ύμνουν και εδοξολόγουν τον Βασιλέα Χριστόν, όστις εσαρκώθη χωρίς σποράν ανδρός· «Εξαίφνης, φησίν, εγένετο συν τω Αγγέλω πλήθος στρατιάς ουρανίου αινούντων τον Θεόν και λεγόντων: «Δόξα εν υψίστοις Θεώ, και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία» (Λουκ. β: 14)· επειδή, λέγω, ηξιώθη ο αγροτικός εκείνος χορός των Ποιμένων να ιδή τοιαύτα τεράστια εθαύμαζε, καθώς ήτον πρέπον να θαυμάζη, και εκλονείτο κατά νουν, καταπληττόμενος από τον ξένον τρόπον του Μυστηρίου. Διότι πως δεν ήτον ο τρόπος του Μυστηρίου ξένος, υπερφυσικός και παράδοξος, ενώ παιδίον μεν εγεννήθη χωρίς σποράν ανδρός, η δε τούτο γεννήσασα Μήτηρ εφυλάχθη Παρθένος και μετά Γέννησιν; Όθεν αν εις τους Αγγέλους και Αρχαγγέλους, και εις αυτά ακόμη τα ανώτατα Χερουβίμ και Σεραφίμ θάμβος και έκπληξιν προξενεί το παράδοξον της ενσάρκου Οικονομίας Μυστήριον, πως δεν ήθελαν εκπλαγή άνθρωποι άγροικοι, καταγινόμενοι εις ποίμνια και αυλούς και συραύλια, όταν ηξιώθησαν να ιδούν το τοιούτον φοβερόν και απόρρητον Μυστήριον; Ο δε ανώνυμος ερμηνευτής λέγει, ότι οι Ποιμένες εκλονήθησαν και εφοβήθησαν από την εμφάνειαν και οπτασίαν των Αγγέλων, προτού ακόμη να ιδούν τον Χριστόν. Και τη αληθεία από αυτήν εφοβήθησαν, ως γράφει ο θείος Λουκάς λέγων: «Και ιδού Άγγελος Κυρίου επέστη αυτοίς, και δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αυτούς, και εφοβήθησαν φόβον μέγαν» (Λουκ. β: 9). Ου μόνον δε οι Ποιμένες οι θεωρήσαντες εθαύμασαν και εφοβήθησαν, αλλά και αυτοί ακόμη οι μη ιδόντες μεν, ακούσαντες δε τα λόγια των Ποιμένων, εθαύμασαν· «Πάντες, λέγει, οι ακούσαντες εθαύμασαν περί των λαληθέντων υπό των Ποιμένων προς αυτούς» (Λουκ. β: 18). Δια ποίαν δε αιτίαν ο Άγγελος εφάνη εις τους Ποιμένας, και διατί εδιάλεξεν αυτούς ο Θεός, όρα ταύτα εις την ερμηνείαν του Τροπαρίου της ζ΄ Ωδής, του λέγοντος: «Ποιμένες αγραυλούντες».

O Συναξαριστής της ημέρας.

Σάββατο, 18 Απριλίου 2015

Ιωάννου του οσίου, Κοσμά επισκόπου Χαλκηδόνος και Αθανασίας, μάρτυρος Σάββα του Γότθου, Ιωάννου νεομάρτυρος, του εξ Ιωαννίνων (1526).


Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Ἡσυχαστὴς ἔζησε κατὰ τὸν 8ο αἰώνα μ.Χ. καὶ ἦταν μαθητὴς τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Δεκαπολίτου († 20 Νοεμβρίου). Ἀπὸ νεαρὴ ἡλικία ζήλωσε τὸν ἀσκητικὸ βίο καὶ ἀπῆλθε πρὸς τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Δεκαπολίτη, ἴσως στὸν Ὄλυμπο, γενόμενος μοναχὸς καὶ διδασκόμενος τὰ τῆς μοναχικῆς πολιτείας. Ἡ ὑπακοή του πρὸς τὸν διδάσκαλό του ὑπῆρξε περιβόητη, γι’ αὐτὸ δὲ καὶ ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ἔχαιρε καὶ δόξαζε τὸν Θεό. Μετὰ τὸν θάνατο τοῦ διδασκάλου του, κατὰ τὸ παράδειγμα αὐτοῦ, ἀφοῦ περιέτρεξε ξένους τόπους, ἦλθε κατόπιν στὰ Ἱεροσόλυμα, ὅπου καὶ προσκύνησε τοὺς Ἁγίους Τόπους. Ἐκεῖ καλλιεργήθηκαν ἐντός του περισσότερο οἱ πηγὲς τῆς εὐσεβοῦς κατανύξεως καὶ ἡ ἀφοσίωσή του πρὸς τὸν Θεὸ προσέλαβε νέα δύναμη καὶ φλόγα.
Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ἐγκαταβίωσε στὴ μονὴ Χαρίτωνος, ὅπου καὶ κοιμήθηκε μὲ εἰρήνη.

ΝΕΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ «ΤΙ ΕΣΤΙΝ ΑΙΡΕΣΙΣ» του αειμνήστου Ιωάννου Κορναράκη Ομ. Καθηγητού Παν. Αθηνών

Στο γνωστό περιοδικό της Θεσσαλονίκης «Παρακαταθήκη», στο τεύχος Μαϊου – Ιουνίου 2007, δημοσιεύθηκε άρθρο του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους π. Γεωργίου Καψάνη, με τίτλο: Ανησυχία για την προετοιμαζομένη από το Βατικανό ένωσι Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών!                                                                                                                                
Ο π. Γεώργιος έχει μέχρι σήμερα συμβάλει πληθωρικώς, με τα αντιαιρετικά θεολογικά του κείμενα, για την εκτενή πληροφόρηση του πληρώματος της Εκκλησίας, για τις θεολογικές – δογματικές αποκλίσεις των ετεροδόξων από την θεολογική παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Γνωρίζει βέβαια άριστα τους Ιερείς Κανόνες της Εκκλησίας, καθώς και τις θέσεις των Οικουμενικών Συνόδων απέναντι στις ποικίλες ετεροδιδασκαλίες των διαφόρων αιρετικών. Είναι ένας έγκριτος χειριστής της Θεολογικής και πατερικής γλώσσης της Εκκλησίας!                 Εντούτοις, στις πρώτες μόλις γραμμές του πιο πάνω άρθρου του, παρουσιάζεται σαν να αγνοεί ή να θέλει να αγνοεί, τι σημαίνει ακριβώς αίρεση! Πως και πότε στοιχειοθετείται η έννοια της αιρέσεως, δεδομένου ότι μεταγλωττίζει αυθαιρέτως τις αιρετικές δραστηριότητες «Ορθοδόξων ταγών και οικουμενιστών, σε φιλικές εκδηλώσεις και φιλοφρονήσεις», προς τον Πάπα Ρώμης! 

The Battle of Vienna, 1683 (Islam vs Christianity) --- H μάχη της Βιένης, 1683 ( Το Ισλάμ εναντίον της Χριστανοσύνης)π.Νικόλαος Μανώλης, Η παπική αίρεση της Ασπίλου Συλλήψεως και η Ζωοδόχος Πηγή

Η Ζωοδόχος Πηγή – Μια ιστορία..

“ΣHMEPA, αγαπητοί μου, η Eκκλησία μας εορτάζει την εορτή της Zωοδόχου Πηγής. H εορτή αυτή ανήκει στις λεγόμενες κινητές εορτές του εκκλησιαστικού έτους. Kινητές λέγονται οι εορτές του Tριωδίου και του Πεντηκοσταρίου, που έχουν ως κέντρο την ημέρα του Πάσχα. Tο Tριώδιο (10 εβδομάδες, δηλαδή 70 ημέρες) προηγείται της Kυριακής του Πάσχα, το δε Πεντηκοστάριο (7 εβδομάδες, δηλαδή 50 ημέρες) ακολουθεί. Oι εορτές αυτές ονομάζονται κινητές, γιατί δεν έχουν σταθερά ημερομηνία, εν αντιθέσει με τις άλλες εορτές του εκκλησιαστικού έτους που έχουν σταθερά ημερομηνία και λέγονται ακίνητες. Tών κινητών εορτών η ημερομηνία κάθε χρόνο αλλάζει. Eξαρτάται από την ημερομηνία του Πάσχα. Όταν το Πάσχα είναι πρώιμο, έρχονται και αυτές ενωρίτερα· όταν το Πάσχα είναι όψιμο, αυτές έρχονται αργότερα. H εορτή της Zωοδόχου Πηγής εορτάζεται την Παρασκευή της Διακαινησίμου, δηλαδή την εβδομάδα που ακολουθεί αμέσως μετά το Πάσχα. Mετά την Aνάστασι είναι η πρώτη εορτή του Πεντηκοσταρίου. Eορτάζεται την ωραία εποχή της ανοίξεως μέσα στο κλίμα της πασχαλινής χαράς και αγαλλιάσεως.
H Zωοδόχος Πηγή είναι μία εορτή πρός τιμήν της Παναγίας. δεν έχει σχέσι με τη ζωή της υπεραγίας Θεοτόκου, όπως οι άλλες γνωστές θεομητορικές εορτές, λόγου χάριν τα Eισόδια, ο Eυαγγελισμός ή η Kοίμησις της Θεοτόκου. H εορτή αυτή έχει σχέσι με τις θαυμαστές επεμβάσεις της Παναγίας πρός σωτηρίαν δυστυχών και ταλαιπώρων ανθρώπων που την επικαλέσθηκαν με πίστι. H Zωοδόχος Πηγή μας υπενθυμίζει τα θαύματα, που έκανε η Παναγία σε ένα ωρισμένο ναό της στον τόπο εκείνο που προκαλεί τη συγκίνησι κάθε Έλληνος.

Αγάλματα πάνω σε αγία Τράπεζα δεν έχω δει.....

EgkainiaKatholikou2015.4063


***

Ο Ανώνυμος άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Αγάλματα πάνω σε αγία Τράπεζα δεν έχω δει, εσείς;":

Του Μουλατσιώτη είναι αυτές οι ανοησίες;

***
Χριστός Ανέστη!
Βεβαίως του "Γέροντα" Νεκταρίου...
***

Ο  Kyprianos Christodoulides άφησε ένα  σχόλιο για την ανάρτησή σας "Αγάλματα πάνω σε αγία Τράπεζα δεν έχω δει, εσείς;":

Φωνές αγαλμάτων

Όντως, πανάθλιο το θέαμα. Αλλά εκτός από τα αγάλματα, επί της Αγίας Τραπέζης, θα πρέπει να συνηθίσουμε και τα μικρόφωνα επ΄ αυτής.

Εις πάσαν την γην εξήλθε ο φθόγγος σου, ως δεξαμένη τον λόγον σου, θα μας απαντήσουν οι νεωτεριστές των αγαλμάτων και των μικροφώνων.

Εντάξει, μεγάλες οι φωνές, μικρά τα φονικά, που δεν είναι όμως καθόλου μικρά, όταν οι φωνές απηχούν φωνές αγαλμάτων - τη βοηθεία ενισχυτικών του ήχου συσκευών - και όχι ανθρώπων.