Ιερομόναχος Ευθύμιος Τρικαμηνάς. Eρμηνεία του 15ου Κανόνος από το νέο βιβλίο του, που μόλις κυκλοφόρησε.


 Τελικά, ὅπως ἀνεμένετο, μέ τήν μέθοδο τῶν ἐξοριῶν και τήν συνεργασία πάντοτε τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας, ἀπεκατεστάθη ἡ κανονική τάξις χωρίς ἀποκατάστασι τῆς πίστεως καί ἡ μνημόνευσις τοῦ πατριαρχικοῦ ὀνόματος ἀντιλάλησε ἀπ’ ἄκρου εἰς ἄκρον στό περιβόλι τῆς Παναγίας. Ἴσως καί ὁ ἴδιος ὁ Πατριάρχης δέν ἐπερίμενε τόσο εὔκολη ὑποταγή, ἡ ὁποία τοῦ ἔδιδε τό πράσινο φῶς καί τοῦ ἐξησφάλιζε τά νῶτα διά νά συνεχίση τήν πορεία του. Ἀπέμεινε ἡ Ἱ.Μονή Ἐσφιγμένου νά κρατῆ τήν σκυτάλη τοῦ ἀγῶνος, τήν ὁποία ἴσως ἀνέχεται ὁ ἑκάστοτε Πατριάρχης, προκειμένου να ἐπιδεικνύη τήν ἀνοχή καί τήν δημοκρατικότητά του και μέ τόν σκοπό τῆς ἐκτονώσεως τῶν ἐναντιουμένων στόν Οἰκουμενισμό ἁγιορειτῶν Πατέρων. Κατά καιρούς βεβαίως τό Πατριαρχικό μειδίαμα ἀφήνει τήν θέσι του στό Πατριαρχικό κατασπάραγμα καί ἡ ἐξωτερική μορφή τοῦ προβάτου παραμερίζει καί ἐμφανίζεται ἡ πραγματική διάθεσις τοῦ λύκου. Αὐτό φαίνεται καί ἀπό τήν παράνομη ἀπόφασι τοῦ Πατριαρχείου πρός ἀποσχηματισμό τοῦ ἡγουμένου και τριῶν μοναχῶν τῆς Ἱ. Μονῆς Ἐσφιγμένου. Εἰς αὐτήν την παράνομο ἀπόφασι ἀντέδρασανπολλοίἁγιορεῖτεςΠατέρεςκαι ὑπέγραψαν ἔγγραφο διαμαρτυρίας. Τό γεγονός αὐτό συνέβη πάλι ἐπί τοῦ πράου καί εἰρηνικοῦ Πατριάρχου Δημητρίου καί τό περιγράφει ὁ «Ὀρθόδ. Τύπος» στό φύλλο τῆς 1-10-74 ὡς ἑξῆς:
«Δήλωσις 373 ἁγιορειτῶν Πατέρων ἐπί ἀντικανονικῶν πρωτοφανῶν ἀποφάσεων. Τριακόσιοι ἑβδομήκοντα τρεῖς ἁγιορεῖται μοναχοί μέ κοινή δήλωσίν των διαμαρτύρονται ἐντόνως διά τήν ἀπόφασιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου πρός ἀποσχηματισμόν τοῦ ἡγουμένου καί τριῶν μοναχῶν τῆς Ἱ. Μονῆς Ἐσφιγμένου καί δηλοῦν ὅτι «θά ἀγωνισθοῦνμέχρι θανάτου, κατά τῆς ἀντικανονικῆς καί παρανόμου
ἀποφάσεως, ἵνα μή εἰς τοιαύτην ἀπώλειαν περιπέση ἡ Ἀκρόπολις τῆς Ὀρθοδοξίας». Σημειωτέον ὅτι ἡ δήλωσις αὕτη τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων ὑπεγράφη ἐντός ἐλαχίστου χρόνου. Θά ἦσαν, ἀσφαλῶς «πολλῷ περισσότεραι, ἄν μή αἱ μακριναί ἀποστάσεις καί ἡ τραχύτης τῶν ὁδῶν ἐδυσχέραινον τοῦτο».


 Συνεχίζεται.

Η ένωση της "Εκκλησίας" των οικουμενιστών με τους Παπικούς έχει γίνει από το 1965. Τα υπόλοιπα είναι μόνο για τους αφελείς....

Εδώ ο "Μητροπολίτης"  Εμμανουήλ του Οικουμενιστικού Πατριαρχείου Κων/πόλεως στην Παπική "Λειτουργία" προχθές στη Ρώμη.π. Ιωάννης Σ. Ρωμανίδης : ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ


ΙΙ. Μέθοδος
http://www.romanity.org/htm/im/w.gifΗ μέθοδος εις το υπόβαθρον της εκθέσεως αύτής είναι απλή. Οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης και οι Πατέρες επισημαίνουν εντός της ιστορίας την ιδικήν των εμπειρίαν της καθάρσεως και του φωτισμού της καρδίας και του δοξασμού (τής θεώσεως), την οποίαν ταυτίζουν με εκείνην των προφητών όλων των αιώνων, αρχίζοντες τουλάχιστον από του Αβραάμ. Αυτό αντιστοιχεί με την επανάληψιν της θεραπείας εις την ιατρικήν επιστήμην, της οποίας η μέθοδος μεταδίδεται από ιατρού εις ιατρόν. Αλλ' εις αυτήν την περίπτωσιν ο Χριστός είναι ο ιατρός ο οποίος προσωπικώς θεραπεύει και "τελειοί" τους ιατρούς Του, τόσον εις την Παλαιάν όσον εις την Καινήν Διαθήκην. Αυτή η ιστορική παράδοσις και διαδοχή θεραπείας και τελειώσεως "εν τω Κυρίω της Δόξης" πρίν και μετά την ενσάρκωσίν Του, συνιστά την καρδίαν και τον πυρήνα της Βιβλικής και της Πατερικής Παραδόσεως και του Συνοδικού Συστήματος.
http://www.romanity.org/htm/im/w.gifΔιαιρούμεν την έκθεσίν μας εις τα ακόλουθα: 1) Τα ιστορικά πλαίσια, 2) αι Σύνοδοι ως Εταιρείαι Ψυχιατρικών Κλινικών, 3) Σύνοδοι και Πολιτισμοί, 4) Συμπεράσματα.
1) Ιστορικά πλαίσια

H συνέχεια, ‘’κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

Άγιος Ιουστίνος (Πόποβιτς) : Άνθρωπος και Θεάνθρωπος.


Η Τετάρτη είναι: η θεανθρωπίνη αρετή της πραότητος και ταπεινώσεως. Μόνον ο «πράος τη καρδία» καταπραϋνει τας επαναστατημένας και αγρίας καρδίας, μόνον ο ταπεινός τη καρδία ταπεινώνει τας υπερηφάνους και αλαζονικάς ψυχάς. Το να «δεικνύη πραότητα προς πάντας τους ανθρώπους» είναι το χρέος του κάθε αληθινού χριστιανού (Τίτ. 3,2). Αλλά ο άνθρωπος γίνεται αληθινά πράος και ταπεινός, όταν κάμη καρδίαν της καρδίας του τον πράον και ταπεινόν Κύριον Ιησούν, εκείνον ο οποίος είναι ο μόνος αληθώς «πράος και ταπεινός τη καρδία» (Ματθ. 11, 29). Πρέπει να πραϋνεται η ψυχή του λαού με την πραότητα του Χριστού. Κάθε άνθρωπος πρέπει να μάθη να προσεύχεται: Πραότατε Κύριε, καταπράϋνον την αγρίαν ψυχήν μου!—Ο Κύριος εταπείνωσε τον Εαυτόν Του με την μεγαλυτέραν ταπείνωσιν: εσαρκώθη, έγινεν άνθρωπος. Εάν είσαι του Χριστού, ταπείνωσε τον εαυτόν σου μέχρι του σκώληκος: σάρκωσε τον εαυτόν σου εις τον πόνον του κάθε πονεμένου, εις την θλίψιν του κάθε θλιμμένου, εις το πάθος του κάθε βασανισμένου, εις το άλγος του κάθε ζώου και πουλιού. Ταπείνωσε τον εαυτόν σου πιο κάτω από όλους: να είσαι τα πάντα τοις πάσι, αλλά δια Χριστού και κατά Χριστόν. Όταν είσαι μόνος σου, προσεύχου: Ταπεινέ Κύριε, ταπείνωσέ με δια της ταπεινώσεώς Σου!                       

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ - 28/6/2012 (ν.ημ.)

Εκτός του από 26/6/2012 Δελτίου Τύπου η Ιερά Μονή Εσφιγμένου με σημερινή ανακοίνωση αποσαφηνίζει ότι ουδεμία σχέση έχει με τον εξαρτηματικό μοναχό της αδελφότητας των Κατσουλιέρηδων που συνελήφθη από την αστυνομία για οπλοκατοχή στις αρχές της εβδομάδας.


Ο δρόμος της ζωής


 Κυριακή  Δ΄ Ματθαίου

“Κύριε, ουκ ειμί ικανός, ίνα μου υπό την στέγην εισέλθης”

Η συναίσθηση της αναξιότητας του εκατόνταρχου και κατ΄ επέκταση η ταπείνωσή του, είναι στοιχείο από το οποίο θα μπορούσαμε ν΄ αντλήσουμε ένα ισχυρό μήνυμα για την πορεία που ακολουθούμε στη ζωή μας. “ Κύριε, δεν είμαι άξιος να σε δεχθώ στο σπίτι μου, πες όμως μόνο ένα λόγο, και θα γιατρευθεί ο δούλος μου”.  Συγκλονίζουν πράγματι τα λόγια αυτά γιατί σηματοδοτούν μια στάση, την οποία δύσκολα ο άνθρωπος και ιδιαίτερα ο σημερινός υιοθετεί.  Είναι η περίπτωση που αποτολμά να γκρεμίσει τα οχυρά που συνήθως ανεγείρει για να αφήνει τον εαυτό του σε μια παγερή απόσταση από το Θεό και το συνάνθρωπο.  Είναι η περίπτωση που έχει συναίσθηση της δικής του αδυναμίας και κάνει τη μεγάλη κίνηση: να ζητήσει τη βοήθεια του Θεού, τον οποίο πλησιάζει με πίστη και ελπίδα. 

H συνέχεια, ‘’κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

Σεβ. Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. Ἰερεμίας: ΔΙΑΤΙ Η ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΗ


μφισβητε τούς γίους Πατέρας τς κκλησίας, ο ποοι
δρασαν μέ τήν χάριν το γίου Πνεύματος

Ο Σεβ.. Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. ερεμίας ες ν μπνευσμένον
γκύκλιον κήρυγμά του τεκμηριώνει τι μεταπατερική θεολογία τς καδημίας
Θεολογικν Σπουδν Βόλου τς ερς Μητροπόλεως Δημητριάδος εναι
ντιεκκλησιαστική καί κατά συνέπειαν αρετική και βλάσφημος. Διά ατς (τοι τς μεταπατερικς θεολογίας) βρίζεται τό γιον Πνεμα, μέ τήν χάριν το ποίου
δρασαν ο Πατέρες τς κκλησίας μας καί προέβησαν ες τούς σχυρούς γνας κατά
τν αρετικν. Τό πλρες κείμενον το γκυκλίου μηνύματος το Σεβ. Μητροπολίτου
Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. ερεμίου χει ς κολούθως:

H συνέχεια, ‘’κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

Ιερομόναχος Ευθύμιος Τρικαμηνάς. Eρμηνεία του 15ου Κανόνος από το νέο βιβλίο του, που μόλις κυκλοφόρησε.


Ἔχομε καί ἕνα κείμενο τό ὁποῖο καταχωροῦμε καί με τό ὁποῖο φαίνεται ἐναργέστατα ὁ συμβιβασμός καί ἡ ὑποστολή τῆς σημαίας ἐκ μέρους τῆς ἱερᾶς Κοινότητος, μετά τά πατριαρχικά «φιρμάνια» καί  τίς πολιτικές ἀπαγορεύσεις. Αὐτό ἀποδεικνύει τήν πιστή καί κατά γράμμα ἐφαρμογή τῶν πατριαρχικῶν καί πολιτικῶν ἐντολῶν. Προέρχεται μάλιστα τό κείμενο αὐτό ἀπό δισενιαύσιο Σύναξι τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ ἁγ. Ὄρους, τό ὁποῖο σημαίνει ὅτι ἡ γραμμή πλέον τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος κατευθύνετο ἀπό τούς ἡγουμένους τῶν μονῶν, οἱ ὁποῖοι προφανῶς «στένοντες καί τρέμοντες» ἔσπευσαν να εὐθυγραμμισθοῦν μέ τίς πατριαρχικές προσταγές. Τό κείμενο αὐτό ὁμιλεῖ ἀπό μόνο του καί σηματοδοτεῖ τήν περαιτέρω Πορεία τοῦ ἁγ. Ὄρους:

H συνέχεια, ‘’κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more