Ἑρµηνεία εἰς τάς ὠδάς τοῦ Κανόνος τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου µας

Ὠδὴ πρώτη: «Χέρσον ἀβυσσοτόκον, πέδον ἥλιος, ἐπεπόλευσε ποτέ· ὡσεί τεῖχος γάρ ἐπάγη, ἑκατέρωθεν ὕδωρ, λαῷ πεζοποντοποροῦντι και θεαρέστως μέλποντι. Ἄσωμεν τῷ Κυρίῳ ἐνδόξως γάρ δεδόξασται». Ἐκ πρώτης ὄψεως ἐδῶ ὄχι μόνον οἱ ἁπλοῖ ἄνθρωποι, ἀλλά καί οἱ γραμματισμένοι δέν κατανοοῦν τό βαθύτερο νόημα αὐτῆς τῆς καταβασίας, τῆς πρώτης. Ἡ ἐξήγηση εἶναι: Στό στερεό βυθό, πού τά ὕδατα τῆς ἀβύσσου κρατεῖ, ἅπλωσε κάποτε τίς ἀκτῖνες του ὁ ἥλιος. Δέν φθάνει ὁ ἥλιος ποτέ στό βυθό, ἀλλά κάποτε ἔγινε καί αὐτό παρ᾽ ὅλο ὅτι ὑπῆρχαν τόσα νερά, γιατί τό νερό πηγμένο ὑψώθηκε σάν τεῖχος ἑκατέρωθεν, γιά νά περάση ὁ λαός πεζός καί θεάρεστα ψάλλοντες ἐμεῖς ἄς ἀναμέλψωμεν ὕμνους στόν Κύριο, γιατί ὑπέρμετρη ἔχει τήν δόξα. Ὁ εἱρμός αὐτός τῆς πρώτης ὠδῆς, πού εἶναι ἡ καταβασία, ἀναφέρεται ὅπως εἶναι συνηθισμένο στό θαυμαστό γεγονός τῆς σωτηρίας τῶν Ἰσραηλινῶν κατά τήν διάβαση τῆς Ἐρυθρᾶς Θαλάσσης, ὅταν θαυματουργικά ὑψώθηκαν τά νερά ἀπό τό ἕνα καί ἀπό τό ἄλλο μέρος σάν τεῖχος καί διάβηκαν οἱ Ἰσραηλίτες.

Αἱ καταστροφικαὶ συνέπειαι εἰς τὴν Εὐρώπην ἐκ τῆς ἐπελάσεως τοῦ Ἰσλάμ

Εἰς τὴν ἐφημερίδα «Δημοκρατία» ἐδημοσιεύθη ἕν ἄρθρον διά τὴν ἐπέλασιν τοῦ Ἰσλὰμ εἰς τὴν Εὐρώπην καὶ τὰς καταστροφικάς συνεπείας του εἰς τὸν πολιτισμὸν - χριστιανικάς ρίζας - τῆς Εὐρώπης. Παραθέτομεν κατωτέρω τὸ κείμενον, τὸ ὁποῖον ἔχει ὡς ἀκολούθως: «Νά μὲ ἀκοῦτε ὅταν σᾶς λέω ὅτι σὲ λίγο δὲν θὰ μποροῦμε νὰ κάνουμε δημόσια οὔτε τὸν σταυρό μας! Ὅπως θὰ διαβάσατε στὴν «κυριακάτικη δημοκρατία», ἀποσύρθηκε -μὲ δικαστικὴ ἀπόφαση- ἡ φάτνη ἀπὸ τὴν πλατεῖα γαλλικῆς πόλεως, ἔπειτα ἀπὸ προσφυγὴ κάποιας ἀπὸ τὶς γνωστὲς (καὶ μυστηριωδῶς χρηματοδοτούμενες) «ὀργανώσεις ἀν θρωπίνων δικαιωμάτων». Στὴν Ἀγγλία δὲν τολμοῦν πλέον νὰ ὑψώσουν στὰ σπίτια τους τὴν ἀγγλικὴ σημαία μὲ τὸν μεγάλο κόκκινο σταυρό, ἐνῶ ἀποφεύγουν νὰ στολίζουν τὰ σπίτια τους μὲ φωτάκια τὰ Χριστούγεννα.

Οικουμενισμός το μυστήριον της ανομίας


Παρακλητικός Κανών Αγίου ΝικολάουO Συναξαριστής της ημέρας.

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019
Τη  Ι΄ (10η) Ιανουαρίου, μνήμη του εν Αγίοις πατρός ημών ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του Νύσσης.         

Γρηγόριος ο Επίσκοπος Νύσσης και εν Αγίοις Πατήρ ημών ήτο αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου, νεώτερος αυτού, λαμπρός και ούτος εις τους λόγους και ζηλωτής ένθερμος της Ορθοδόξου Πίστεως. Εγεννήθη κατά το έτος τλα΄ (331), εγένετο δε τω τοβ΄ (372) Επίσκοπος Νύσσης (ήτις κοινώς Νύσι ονομάζεται, πόλις με θρόνον Επισκόπου, υπό τον Καισαρείας, απέχουσα ταύτης εξήκοντα μίλια). Εξωρίσθη υπό του αρειανόφρονος Ουάλεντος τω 374, ανεκλήθη δε εις τον θρόνον αυτού τω 378 υπό Θεοδοσίου του Μεγάλου. Παρέστη εις την εν Αντιοχεία τοπικήν Σύνοδον, υπό της οποίας απεστάλη προς επίσκεψιν των της Αραβίας και Παλαιστίνης Εκκλησιών, υπό του Αρειανισμού μολυνομένων και σπαραττομένων· διο και προστάτης εχρημάτισε της του Χριστού Εκκλησίας.

Η Ελλάδα θέτει προϋποθέσεις με την ελληνική μειονότητα στη Χιμάρα για ένταξη στην ΕΕ


Η Ελληνική κυβέρνηση δεν αρκεί να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, αλλά πρέπει να κινηθεί και να προστατεύσει τα δικαιώματα της Ελληνικής μειονότητας που βάναυσα καταπατούνται από την Αλβανική Κυβέρνηση.

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε από την Εκπρόσωπο της ΕΕ, Φεντερίκα Μογκερίνι, και τον Επίτροπο Γιόχανες Χαν, να εξετάσουν σοβαρά το ζήτημα της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία, γράφει το αλβανικό δημοσίευμα.

Άγιος Ιωάννης ο Σιναϊτης στον Λόγον ΚΑ´ της «Κλίμακος»:

«Ο κενόδοξος είναι ειδωλολάτρης και ας δείχνη ότι είναι πιστός. Σέβεται τον Θεόν φαινομενικά, αλλά επιζητεί πραγματικά να αρέση στους ανθρώπους και όχι στον Θεόν. Και είναι κενόδοξος κάθε επιδεικτικός άνθρωπος. Του κενόδοξου η νηστεία είναι χωρίς μισθόν και η προσευχή του άκαιρη και άστοχη, γιατί και τα δυο τα κάνει για τον ανθρώπινον έπαινο…». 

ΧΛΙΑΡΟΙ ΚΑΙ ΕΜΕΤΙΚΟΙ -- Του Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση


Οι άνθρωποι της εποχής μας εύκολα συμβιβάζονται με ό,τι προβάλλεται ως σύγχρονο, μοντέρνο και προοδευτικό, γιατί πιστεύουν ότι έτσι θα κάνουν τη ζωή τους πιό ευχάριστη. Δεν έχουν ηθικές αρχές και δέν αντιδρούν. Είναι παθητικοί αποδέκτες των όσων οι επιτήδειοι προτείνουν, αδιαφορώντας αν πολλά από αυτά είναι ηθικά και θεάρεαστα. Την ίδια περίπου νοοτροπία έχουν και οι περισσότεροι χριστιανοί! Ενώ δέχονται τη διδασκαλία του Χριστού και θεωρούν την Εκκλησία Του κιβωτό σωτηρίας, παραμένουν συμβιβασμένοι με το κυριαρχούν κοσμικό φρόνημα, γεγονός που αποκαλύπτει ότι η χριστιανική τους ιδιότητα πολύ λίγο τους επηρεάζει. Γι᾽ αυτό και είναι ιδιαίτερα επίκαιροι οι φοβεροί λόγοι της Αποκαλύψεως προς τον Επίσκοπο της Εκκλησίας της Λαοδικείας:

Διακοπή μνημοσύνου

«Καιρός τω παντί πράγματι» (Εκκλη.3: 1).
Και νυν, καιρός θρήνου, καιρός ομολογίας, καιρός αποφάσεως σωτηρίας.
«Συντετέλεσται» (1 Βασ. 20: 33) ήδη η πτώσις εν τη πίστει του Πατριάρχου Βαρθολομαίου και τω συν αυτώ Πατριαρχών Αντιοχείας, Αλεξανδρείας, Σερβίας, Ρωσίας, Ιεροσολύμων, Ρουμανίας, Βουλγαρίας Γεωργίας, Αρχιεπισκόπων, Επισκόπων, Αγιορειτών και των κοινωνούντων αυτοίς κληρικών και λαϊκών. Κλαύσατε και αναγγείλατε: Πέπτωκε Βαρθολομαίος και οι συν αυτώ, και διαθέσει και φρονήματι και λόγω και πράξει. Ηθέτησαν, οι δυστυχείς και θεοπαράδοτα δόγματα και θείους νόμους και αγίους Πατέρας και ιεράν Παράδοσιν και Ορθόδοξον Εκκλησίαν, και γενικώς την πίστιν της Ορθοδοξίας. Ωμολόγησαν την μετά της παπικής αιρέσεως ένωσιν και την εν τη Οικουμενιστική παναιρέσει του Π.Σ.Ε. τοιαύτην, «δημοσία… γυμνή τη κεφαλή επ΄ Εκκλησίας» (ΙΕ΄ Κανών ΑΒ Συνόδου), και παραμένουν γηθοσύνως αμετανόητοι.  Καιρός του ποιήσαι το θέλημα Κυρίου, ως τούτο ορίζεται δια του ΛΑ΄ Κανόνος των Αγίων Αποστόλων και του ΙΕ΄ Κανόνος της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, περί χωρισμού και διακοπής του μνημοσύνου του πεπτωκότος Επισκόπου.
«Σώζων σώζε την σεαυτού ψυχήν», είναι και νυν η φωνή του ουρανού προς πάντα Ορθόδοξον (Γεν. 19:17).

Ελιγμός από τη ΔΙΣ για το θέμα της Ουκρανίας!

Παρέπεμψε στην Ιεραρχία την απόφαση για την αναγνώριση της Αυτοκεφαλίας

Ρεπορτάζ Αντώνης Τριανταφύλλου

Η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος (ΙΣΙ) καλείται να επικυρώσει την ιστορική απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την Ουκρανική Εκκλησία. Στην επικείμενη συνεδρίαση της ΙΣΙ παρέπεμψε χθες η Διαρκής Ιερά Σύνοδος την αναγνώριση της Αυτοκεφαλίας. Λόγω της μεγάλης σημασίας του θέματος αυτού σε κανονικό και σε συμβολικό επίπεδο, επιλέχθηκε να μην περάσει από τη λεγόμενη «μικρή σύνοδο», που ασχολείται με υπηρεσιακά ζητήματα, αλλά η απόφαση να παρθεί με τη φωνή όλου του Σώματος της Εκκλησίας της Ελλάδος......

Ο Σκυτεύς της Αλεξανδρείας -- Υπό Μελετίου Νικολ. Χατζή, Αντεισαγγελέως Εφετών

Ο Σκυτεύς της Αλεξανδρείας αναφέρεται από τον Ιωάννη της Κλίμακος. Ήταν ένας απλοϊκός τσαγκάρης, που έζησε την εποχή, που ασκήτευε ο μέγας Αντώνιος. Ήταν άνθρωπος πολύ ευσεβής και ενάρετος. Ζούσε με ακρίβεια τη χριστιανική ζωή, έχοντας πάντα το νου του κοντά στο Θεό. Τόσο ψηλά έφτασε η αρετή του, ώστε και οι άγγελοι ασχολήθηκαν μ΄ αυτή. Τόση ήταν η πνευματική του ανάβαση, μέχρι που απετέλεσε το μέτρο κρίσεως και συγκρίσεως των αρετών. Έτσι, λοιπόν, ο Σκυτεύς της Αλεξανδρείας, αποτελεί τον αδιάψευστο μάρτυρα, ότι «ουχ ο τόπος, αλλ΄ ο τρόπος». Δηλαδή, για να κάμη κανείς χριστιανική ζωή, δεν είναι ανάγκη να εγκαταλείψη τον κόσμο, να κλειστή στα μοναστήρια και να γίνη «ομφαλοσκόπος».

ΜΚΟ ψευδόμενες...

Οι μετανάστες αποτελούν ένα νέο και πολύ κερδοφόρο εμπορεύσιμο προϊόν στην παγκοσμιοποιημένη αγορά της Νέας Τάξης.Αποτέλεσμα εικόνας για μκο σορος ελλαδα


Για αυτό εξάλλου έχουν πλακώσει τόσες ΜΚΟ, με τόσες διασυνδέσεις και τόσα σκάφη για να «σώσουν» τους λαθρομετανάστες οι οποίοι στην χειρότερη περίπτωση βαπτίστηκαν με το πολιτικά ορθό «παράτυποι μετανάστες».

ΜΟΝΟ στο Ελλαδιστάν από το 2000 μέχρι και το 2010 οι κάπου 431 ΜΚΟ [που ανατριχιασμένες από τον εθνικισμό που μας δέρνει ανέλαβαν την δουλειά εργολαβικά ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΤΟ ΖΗΤΗΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ] έβαλαν στην τσέπη 115 εκατομμύρια ευρώ [ΜΚΟ και πρόσφυγες. Ποιος ο ρόλος του].