῾Η ἔναντι τῶν αἱρετικῶν στάσις τοῦ ῾Ιεροῦ Μαξίμου τοῦ ῾Ομολογητοῦ* -- Του αειμνήστου ᾿Ανδρέου Θεοδώρου Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου ᾿Αθηνῶν

Η ΑΙΡΕΣΙΣ ἀποτελεῖ φαινόμενον θλιβερὸν ἐν τῇ ἱστορίᾳ τῆς ᾿Εκκλησίας. ᾿Αναγκαῖον ἀπό τινος, ἀπόψεως κακὸν (Αʹ Κορ. ιαʹ 19), συσσωρεύει πολλὰ δεινὰ ἐν τῷ ἑνιαίῳ καὶ ἀχράντῳ σώματι αὐτῆς. ῾Η αἵρεσις ἐν τῇ ἀρχαίᾳ ᾿Εκκλησίᾳ προήρχετο κατὰ κανόνα ἐκ τῆς προσπαθείας τοῦ ἀνθρώπου ὅπως, ἐπὶ τῇ βάσει λογικῶν κατηγοριῶν καὶ δὴ καὶ τῇ συνδρομῇ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς φιλοσοφίας, διερμηνεύσῃ καὶ καταστήσῃ προσιτὸν εἰς τὴν διάνοιαν αὐτοῦ τὸ μεταφυσικὸν περιεχόμενον τῆς θείας ἐξ ἀποκαλύψεως ἀληθείας. ῾Η δυσανάλογος ὅμως αὕτη προσπάθεια τοῦ λόγου, παρὰ τὰς ἐνδεχομένως ἀγαθὰς καὶ εἰλικρινεῖς διαθέσεις αὐτοῦ, κατέληγε συνήθως εἰς τὴν παρερμηνείαν καὶ διαστροφὴν τοῦ περιεχομένου τῆς πίστεως. Παραθεωροῦσα τὴν πίστιν, δι᾿ ἧς καὶ μόνης εἶναι δυνατὴ ἡ ἀναγωγὴ τῆς ὑπάρξεως εἰς τὴν σφαῖραν τοῦ θείου μυστηρίου καὶ ἡ μυστικὴ βίωσις τοῦ ἀποκεκαλυμμένου τῆς πίστεως θησαυροῦ, ἀπέκοπτε τὸν ἄνθρωπον ἐκ τῶν μυστικῶν ριζῶν τῆς ἐν Πνεύματι ἁγίῳ παραδεδομένης ἀληθείας. ῾Η αἵρεσις ἀπομονοῦσα δόγμα τι ἢ δόγματα τῆς πίστεως καὶ ἀποσπῶσα ταῦτα ἐκ τῆς μυστικῆς ἐν τῇ ἱερᾷ Παραδόσει συναφείας καὶ συνεχείας αὐτῶν, διέφθειρεν ἀδυσωπήτως τὴν  καθολικότητα τῆς ᾿Εκκλησίας.

Η προφητεία του Λίχτενμπεργκ και ο καπιταλιστικός κομμουνισμός του Αγκάμπεν -- Κωνσταντίνος Βαθιώτης, Καθηγητής Ποινικού Δικαίου του Δημοκριτείου εις Κομοτηνήν

 “Unsere Welt wird noch so fein werden, daß es so lächerlich sein wird einen Gott zu glauben als heutzutage Gespenster”

(Georg-Christoph Lichtenberg, Sudelbücher, D 329).

Ως γνωστόν, πολλοί συστημικοί σφουγγοκωλάριοι έχουν επανειλημμένως επιχειρήσει να απαξιώσουν τον Ιταλό φιλόσοφο Giorgio Agamben (Τζόρτζιο Αγκάμπεν), ο οποίος από την αρχή της πανδημίας κατακεραυνώνει την παγκόσμια ελίτ για το νέο υβριδικό είδος διακυβέρνησης του πλανήτη, που δεν είναι άλλο από τον “κομμουνιστικό καπιταλισμό” – σε παράλληλη ορολογία: υγειονομική δικτατορία (βλ. π.χ. το άρθρο του Νικολάου Αλιβιζάτου στην αρχισυστημική εφημερίδα «Καθημερινή», φ. της 25.3.2020, ο οποίος έχει μιλήσει για «παλαβές απόψεις του εξ επαγγέλματος προκλητικού αυτού στοχαστή»).
Οι σκωληκόβρωτοι επικριτές του Αγκάμπεν εφαρμόζουν μία από τις κλασικές αρχές της προπαγάνδας, ήτοι την “αρχή της εξουθενώσεως” του αντιπάλου με εξύβριση ή/και γελοιοποίηση (επ’ αυτού βλ. Καλογερόπουλο-Kaloy, Η προπαγάνδα μέσον βιασμού των λαών. Η Φιλοσοφία της Προπαγάνδας, εκδ. Δρόμων, Αθήνα 2012, σελ. 86). Πρόκειται για σταθερή πολιτική που εφήρμοζαν τα φασιστικά και μαρξιστικά κόμματα. Την ίδια μέθοδο ακολουθούν και σήμερα τα σύγχρονα ιατροφασιστοειδή, τα οποία επιδίδονται εξακολουθητικώς σε ένα εμετικό ετικετάρισμα όσων τολμούν να πλέουν ενάντια στο ρεύμα και να απολαμβάνουν την επαλήθευση της ιψενικής γνώσης: «η μεν συμπαγής πλειοψηφία έχει την ισχύ, η δε μειοψηφία το δίκιο».

ΜΙΚΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ~ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΩΝ


 

Τη ΚΒ΄ (22α) Οκτωβρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών και Ισαποστόλου ΑΒΕΡΚΙΟΥ Επισκόπου Ιεραπόλεως του θαυματουργού.

Αβέρκιος ο εν Αγίοις Πατήρ ημών ήτο Αρχιερεύς εις πόλιν τινά της Φρυγίας Σαλουταρίας καλουμένην Ιεράπολιν, κατά τους χρόνους Μάρκου Αντωνίνου ρξα΄- ρπ΄ (161-180) και Λευκίου των ασεβών βασιλέων, από τους οποίους εγράφησαν διατάγματα και επέμφθησαν εις όλα τα φρούρια και τας πόλεις των Ρωμαίων, προστάσσοντα να προσκυνώσιν όλοι τους θεούς των Ελλήνων και να θυσιάζωσιν επιμελώς εις αυτούς. Κατ’ εκείνον τον καιρόν ήτο ηγεμών εις την Φρυγίαν άρχων τις, ονόματι Πούπλιος, όστις, ιδών τα των βασιλέων δόγματα, προσέταξε να τελέσωσιν όλοι της επαρχίας αυτού κοινήν εορτήν, προσφέροντες κατά την συνήθειαν αυτών σπονδάς και θυσίας εις τους δαίμονας.

Ζωή -- Ψυχή -- Του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

 

- Κυπριανός Χριστοδουλίδης (από ιστοσελίδα φέησμπουκ)

Ο στίχος 25 τού Μτ. ις΄ (Ματθαίου 16) δέν γράφει αυτό που εσείς μάς λέτε  : «Γιατί όποιος θέλει νά σώσει τήν ζωή του θά τήν χάσει. Όποιος όμως εξ αιτίας μου χάσει τήν ζωή του, θά τήν βρεί». 

Ιδού πώς έχει τό συγκεκριμένο εδάφιο : «25 ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν.». Καί ακόμη πιό κάτω, στίχος «26 τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος, ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ, τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;».

Η Γαλλική Γερουσία απορρίπτει την πρόταση νόμου για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό!

 Ιστορική απόφαση της Γαλλικής Γερουσίας στις 13/10/21. Covid-19: Η Γερουσία απορρίπτει την πρόταση νόμου για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό.Tην καταψήφισε με ευρεία πλειοψηφία 262 έναντι 64! ( σσ Mια απόφαση σταθμός που σηματοδοτεί την αντιστροφή κλίματος)

Το εμβόλιο covid-19 δεν θα ενταχθεί στον κατάλογο των υποχρεωτικών εμβολίων στον Κώδικα Δημόσιας Υγείας της Υγείας.( σσ γιατί άραγε; To ”ασφαλές” πολυδιαφημισμένο εμβόλιο απορρίπτεται;) Οι Γερουσιαστές δεν ενέκριναν το νομοσχέδιο που κατέθεσε η Σοσιαλιστική Ομάδα στις 13 Οκτωβρίου.

... Η ιστορία διδάσκει τα εξής: -- Του αειμνήστου Διον. Μ. Μπατιστάτου

Α) Ότε της Ορθοδόξου Εκκλησίας ηγείτο μορφή Πατερική, με έντονον τον σεβασμόν προς την Ορθοδοξίαν και βαθείαν συνείδησιν της εν αυτή αληθείας, οίος ο Ιερεμίας ο Β΄, ο πράγματι τρανός κατά την φρυκτωρίαν της ης έλαβεν θείας Ακροπόλεως, (1572 – 1586), απήντησε προς τον Δόγην της Βενετίας Δαπόντε, προτείνοντα εκ μέρους του Πάπα κοινόν εορτασμόν του Πάσχα «… ει και ο χρόνος και η των φωστήρων κίνησις περί την ημέραν του Πάσχα ανωμαλίαν τινά ποιεί, τη ευσεβεία γε μην ουδ΄ οπωστιούν τούτο λυμαίνεται· όθεν ουδέ μετατρέπειν δει τον των Πατέρων Κανόνα και καινοτομεί και εις αιτίαν στάσεως τας Χριστού Εκκλησίας κινείν· είπερ αληθεία και θείω πνεύματι περί αναγκαίων καλώς εσκόπουν, πολλά εισι τα ψυχωφελή και ουχί τα παίγνια των ωρολογίων τούτων». (Εκκλησιαστική Ιστορία Φιλαρέτου Βαφείδου, τόμος Γ΄, σελ. 124). Κατεδικάσθη δε κατά το 1587 εν τοπική Συνόδω εις Κων)πολιν η ημερολογιακή μεταρρύθμισις και ο προτεινόμενος εορτασμός του Πάσχα.

Εθνική ντροπή το συνέδριο για τον Αλή Πασά!

Επιστολή-κόλαφος από τον τρισέγγονο του Σουλιώτη αγωνιστή του 1821 και ιστοριογράφου Λάμπρου Κουτσονίκα

Με μία σκληρή επιστολή προς τους διοργανωτές του συνεδρίου της ντροπής για τον Αλή Πασά απαντά ο Νικόλαος Λάμπρου Κουτσονίκας, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου «Το Σούλι», τρισέγγονος του Σουλιώτη αγωνιστή του 1821 και ιστοριογράφου Λάμπρου Κουτσονίκα.

Ο κ. Κουτσονίκας τοποθετεί ορθά όλα τα ιστορικά γεγονότα για τον Πασά δυνάστη της Ηπείρου και διαμαρτύρεται έντονα για την προσπάθεια αλλοίωσης των πραγματικών γεγονότων. Αναλυτικά αναφέρει:

Ελένη !


 ----------------------------------

Να γίνει υποχρεωτική η προβολή της ταινίας στα σχολεία, να δουν τα Ελληνόπουλα τι εστί κομμουνισμός.

Η «Ελληνορθόδοξη Πολύτεκνη Οικογένεια» αποστέλλεται ΔΩΡΕΑΝ σε όσους τη ζητήσουν

 


Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://pefip.gr/Συρρικνωνόμαστε… αλλά η σχεδιασμένη μετανάστευση μπορεί να είναι ένα συμπληρωματικό όπλο

Στις πέντε προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός στην ομιλία του Forum «Η Ελλάδα το 2040». Μεταξύ αυτών εξέπεμψε σήμα κινδύνου για το δημογραφικό λέγοντας χαρακτηριστικά

“Συρρικνωνόμαστε, το ξέρουμε. Το πόσο, θα μας το δείξει η απογραφή. Είχαμε μία συζήτηση στην Ολομέλεια πριν από λίγο, για τα στατιστικά στοιχεία των εμβολιασμών, όπου ο παρονομαστής είναι η απογραφή του ‘11, για να υπολογίζουμε τα ποσοστά. Εικάζω ότι είμαστε λιγότεροι απ’ όσοι έδειξε η απογραφή του ‘11.

Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι και η οργανωμένη -το τονίζω- η οργανωμένη μετανάστευση, η καλά σχεδιασμένη μετανάστευση, δεν μπορεί και αυτή να είναι ένα συμπληρωματικό όπλο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε στρεβλώσεις που θα παρουσιαστούν με μαθηματική βεβαιότητα στην αγορά εργασίας”

Ο κ Μητσοτάκης δείχνει έτσι με ξεκάθαρο τρόπο πως δεν έχει σκοπό να λύσει το πρόβλημα της υπογεννητικότητας με παροχές και διευκολύνσεις στα νέα ζευγάρια που επιθυμούν να τεκνοποιήσουν, άλλα με… εισαγόμενο πληθυσμό μεταναστών.

Ακούστε εδώ: ------------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ξύλινος λόγος τοῦ ἀφωρισμένου γαλάζιου Τσίπρα διά τό πῶς θά ἐνισχυθῇ δῆθεν ἡ ἀγορά ἐργασίας στήν «Ἑλλάδα» διά τῆς ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗΣ λαθρομεταναστεύσεως! Δέν δύναται νά κρύψῃ τήν χαράν του ὁ ἀφωρισμένος ὅτι διά τῆς ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ αὐτῆς, εἰς τήν ὁποίαν πρωτοστατεὶ, ὁμοῦ μετά τοῦ κόκκινου Τσίπρα καί τῶν ἄλλων ΠΡΟΔΟΤΩΝ, τό Ἑλληνικόν Ἔθνος ὁδηγεῖται εἰς ἐξαφάνισιν!

Reading from the Synaxarion:

Hilarion the Great

This Saint was born at Tabatha, near Gaza in Palestine, of pagan parents. Sent as a young man to Alexandria to be educated, he learned the Christian Faith and was baptized. While in Egypt he heard the fame of Saint Anthony the Great, and upon meeting that truly great man, the Father of monks, Saint Hilarion determined to devote himself also to the ascetical life. He returned to Gaza, when, he gave himself over to extreme fasting and unceasing prayer.