«Δος αίμα και λάβε πνεύμα» - του αειμνήστου Ιωάννου Κορναράκη Ομ. Καθ. Θεολογικής Παν. Αθηνών

Οι υπηρεσίες της σύγχρονης ψυχολογίας στην βελτίωση των όρων της ζωής του ανθρώπου είναι ασφαλώς όχι απλώς αξιόλογες αλλά και επαινετές. Η ευρεία διάδοση των ψυχολογικών γνώσεων συνετέλεσε και συντελεί στην κατανόηση του ανθρώπου από τον άνθρωπο σε όλες τις εκδηλώσεις του και τις μορφές ή τους τομείς της ζωής του. Η συνεχώς σωρευμένη ψυχολογική εμπειρία, από τη μεθοδική έρευνα ή το αυθόρμητο και τυχαίο ψυχολογικό γεγονός, τίθεται συνεχώς στην υπηρεσία της βελτιώσεως και εξομαλύνσεως της καθημερινής ζωής του ανθρώπου. Αυτό σημαίνει ότι η πορεία της ζωής του ανθρώπου διαποτίζεται συνεχώς από το πνεύμα της ψυχολογίας «για ένα καλύτερο σήμερα»! Ό,τι είναι ψυχολογικό, είναι χρήσιμο σαν δείκτης ζωής, Ενώ κάθε «αψυχολόγητο» θεωρείται σαν κάτι σχεδόν … απάνθρωπο!
Η τάση αυτή να «ψυχολογοποιούμε» την ύπαρξη και τη δράση του ανθρώπου είναι πολύ χρήσιμη, αλλά. .. μέχρις ενός σημείου!

Οικουμενισμός το βδέλυγμα της ερημώεως


Του εν Αγίοις πατρός ημών ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας ο κατά πλάτος Βίος.

Πολλοί άνθρωποι όταν ίδουν τινά, ότι έχει βίον και πλούτον πολύν, επαινούν και μακαρίζουν αυτόν και λέγουν, ότι είναι ευτυχέστερος πάντων των ανθρώπων. Εγώ δε ουχί επαινετόν ονομάζω εκείνον τον άνθρωπον, ουδέ θαυμάζω τον πλούτον τον οποίον έχει τον πολύν, αλλά μάλιστα ως δυστυχή και ταλαίπωρον νομίζω αυτόν, όταν δεν έχη και καμμίαν από τας γενικωτάτας και καθολικάς αρετάς, τουτέστι Σωφροσύνην ή Ανδρείαν ή Δικαιοσύνην ή Φρόνησιν.

ΘΕΟΤΟΚΕ ΠΑΡΘΕΝΕ --- Orthodox HymnsΩ Παρθένε Πανάμωμε η παντός μώμου (μολυσμού) ανωτέρα υπάρχουσα, καθώς λέγεται εν τω Άσματι «Όλη καλή η πλησίον μου, και μώμος ουκ έστιν εν σοι» 
(Άσ. δ: 7)

Τη ΙΗ΄ (18η) Ιανουαρίου μνήμη των εν Αγίοις πατέρων ημών ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΚΥΡΙΛΛΟΥ Αρχιεπισκόπων Αλεξανδρείας.

Αθανάσιος και Κύριλλος οι αγιώτατοι Αρχιεπίσκοποι Αλεξανδρείας και θείοι ημών Πατέρες ήσαν και οι δύο από την Αλεξάνδρειαν και ο μεν Μέγας Αθανάσιος ήτο κατά τους χρόνους του Μεγάλου Κωνσταντίνου εν έτει τιη΄ (318), παρευρέθη δε και εις την εν Νικαία γενομένην Πρώτην και Οικουμενικήν Σύνοδον εν έτει τκε΄ (325), Διάκονος τότε ων και αντικαθιστών τον Αλεξανδρείας Αλέξανδρον. Κατήσχυνε δε εκεί τον δυσσεβή Άρειον δια σοφών λόγων και δι’ αποδείξεων εκ των θείων Γραφών. Κοιμηθέντος του μακαρίου Αλεξάνδρου, έγινε της Αλεξανδρείας Αρχιεπίσκοπος· και επειδή ο Κωνστάντιος, ο υιός του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ήτο Αρειανός, εξωρίσθη εις διαφόρους τόπους ο Μέγας ούτος Αθανάσιος, όστις επί τεσσαράκοντα έτη τους διωγμούς υφιστάμενος εξεδήμησε προς Κύριον.

Ιανουάριος 2020: Οικουμενιστικές συμπροσευχές στη Θεσσαλονίκη.

Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2020

Κάποιοι νομίζουν ότι προδοσίες κάνουν μόνον οι πολιτικοί που μας κυβερνούν.
Δεν τους περνάει από το μυαλό ότι η προδοσία μπορεί να έχει εισχωρήσει, ή να έχει κυριαρχήσει στα ύψιστα αξιώματα της ορθόδοξης Ιεραρχίας.
Αν οι χαρακτηρισμοί αυτοί σας φαίνονται υπερβολικοί, κάντε τον κόπο να αφιερώσετε λίγα λεπτά να δείτε, αν μη τι άλλο, τις παρακάτω φωτογραφίες και βίντεο.
1) Είδαμε αυτές τις μέρες αυτή την αφίσα στη Θεσσαλονίκη:


Συνέχεια :  https://ierosloxos2012.blogspot.com/2020/01/2020_17.html

Ορθόδοξη Ομολογία Πίστεως κατά της Αντιχρίστου και Σατανικής Υπέρ-Παν-Αιρέσεως του διαχριστιανικού και διαθρησκευτικού Οικουμενισμού.

Και δήλωση Αποτειχίσεως. 


Του Δημητρίου Βερβάτη. 

Πρός: την Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Θεσσαλονίκης. 


Πρός: τον Ιερό Ναό Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης. Άνω Μετεώρων Θεσσαλονίκης. 

Είς το όνομα της ομοουσίου αδιαιρέτου ζωαρχικής Τριάδος του Πατρός και του Υιού και Άγιου Πνεύματος νυν και αει και εις τους αιώνας των αιώνων.  αμήν.


«Στήκετε, καὶ
κρατεῖτε τὰς παραδόσεις ἃς ἐδιδάχθητε
εἴτε διὰ λόγου εἴτε δι’ ἐπιστολῆς ἡμῶν»
(Β´ Θεσ. Β´ 15)

Εἶναι ἡ ὥρα νὰ παραιτηθῆτε ἤ νὰ μετανοήσετε καὶ νὰ ἐπιστρέψετε εἰς τὴν Ἀληθινήν Ὀρθοδοξίαν

Γράφει ὁ κ. Δρ. Διομήδης Χ. Σταμάτης,
Καθ. Παν/μίου, Παγκόσμιος Σύμβουλος Ποιότητος
Χρόνια τώρα μιλᾶμε γιὰ τὴν κατάρρευση τῶν Ἐκκλησιαστικῶν ἀρχηγῶν μας, ἀλλὰ δὲν κάνει κανένας τὴν προσπάθεια νὰ τοὺς καθαιρέσουν ἤ νὰ τοὺς πιέσουν νὰ παραιτηθοῦν μόνοι τους ἤ νὰ μετανοήσουν καὶ νὰ ἔλθουν πίσω στὴν ἀγαπημένη μας ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ. Ἐπιτρέψτε μου λοιπόν, νὰ ἀναφερθῶ σὲ αὐτὸ τὸ θέμα. Παρὰ πολλοὶ ἀπό σᾶς:
– Ἔχετε προδώσει τὴν Ὀρθοδοξία γιὰ αἱρετικὲς ἰδέες. Μερικοὶ ἀπὸ σᾶς ἔχετε ὄντως κηρύξει ὅτι δὲν ὑπάρχουν αἱρετικοὶ – εἴμαστε ὅλοι τὸ ἴδιο.
– Ἔχετε καταπατήσει τὸ δό­γμα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ μας καὶ ἀκολουθεῖτε τὸ Καθολικὸ δόγμα τοῦ filioque.

Διὰ σοῦ τῆς ἐπουρανίου βασιλείας ἐπιτυχεῖν ἐλπίζομενΘεοτόκε μου, τὸ ὑπερπόθητον ὄνομα· οὐδὲν γὰρ τῆς σῆς βοηθείας ὀχυρώτατον τρόπαιον. Σὺ γὰρ ἀφεῖλες πᾶν δάκρυον ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς· σὺ τὴν κτίσιν ἐνέπλησας παντοίας εὐεργεσίας. Τὰ οὐράνια εὔφρανας, τὰ ἐπίγεια ἔσωσας· τὸ πλάσμα κατήλλαξας, ἐξιλάσω τὸν Πλάστην· τοὺς Ἀγγέλους ὑπέκλινας, τοὺς ἀνθρώπους ἀνύψωσας· τὰ ἄνω τοῖς κάτω δι’ ἑαυτῆς ἐμεσίτευσας· μετεσκεύασας ἄριστα τὸ πᾶν πρὸς τὸ βέλτιον. Διὰ σοῦ τῆς ἀναστάσεως ἡμῶν ἀψευδῆ τὰ σύμβολα κατέχομεν· διὰ σοῦ τῆς ἐπουρανίου βασιλείας ἐπιτυχεῖν ἐλπίζομεν.

Ἀγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου

ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΘΑ ΠΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ? -- π. Γεώργιος Αγγελακάκης (ΜΕΡΟΣ 1/2)


Σύμφωνα μέ τήν ὀρθόδοξη διδασκαλία, ὁ Θεός εἶναι:

ἄναρχος, ἄκτιστος, ἀτελεύτητος, ἀΐδιος, ἀπερινόητος, ἀπερίγραπτος, ἀνεξιχνίαστος, ἀθέατος, ἀνείδεος, ἄρρητος, ἀπρόσιτος, ἀνόμοιος, ἀφιλοσόφητος, ἀνέκφραστος, ἀχώρητος, καί πάντων ἐπέκεινα.

π. Θεόδωρος Ζήσης: Είμαστε όλοι υπεύθυνοι. Δέν είναι μόνον υπεύθυνος ο Πατριάρχης.

Αφού οι Επίσκοποι μνημονεύουν τόν Πατριάρχη καί επομένως υπόκεινται καί αυτοί στόν κανόνα: “ο κοινωνών ακοινωνήτω, ακοινώνητος έσται”· καί εγώ μνημονεύω τόν Επίσκοπό μου, ο οποίος μνημονεύει τόν Πατριάρχη, ο οποίος κοινωνεί μέ τόν Πάπα· καί εσείς οι λαϊκοί έρχεστε από μένα, ο οποίος μνημονεύω τόν Επίσκοπο καί κοινωνάτε καί μέ αποδέχεστε. Επομένως, μία σειρά –αυτή η σειρά τού παραπτώματος πού αρχίζει από τόν Πατριάρχη, αρχίζει σιγά-σιγά σάν συγκοινωνούν δοχείον, νά φθάνει σάν ευθύνη μέχρις εμάς!                                       
Αλλά ποιός από τόν κόσμο τά ξέρει αυτά; Οι περισσότεροι από τούς λαϊκούς, θά πούν: “Μά, αφού τό κάνει ο Πατριάρχης, αφού τό κάνει ο Πάπας, τί φταίω εγώ;”. Φταίς κι εσύ!  Δέν δικαιολογείται η  άγνοια...                                                                                                                                      
Είμαστε όλοι υπεύθυνοι. Δέν είναι μόνον υπεύθυνος ο Πατριάρχης. Δέν είναι μόνον υπεύθυνος ο Επίσκοπος ο οποίος σιωπά καί η οποία σιωπή είναι τρίτο είδος αθεϊας. Είμαστε υπεύθυνοι καί εμείς οι Πρεσβύτεροι καί μαζί μέ εμάς, είστε καί σείς οι λαϊκοί, πού έρχεστε μαζί μέ μάς καί δέν μάς λέτε:  “Φεύγουμε εμείς”.

Η Αποτείχηση είναι η φωνή του Θεού!

Η αποτείχιση είναι το ευλογημένο φραγγέλιο με το οποίο η Εκκλησία απεμάκρυνε πάντοτε ό,τι νόθο υπήρχε μέσα Της.
Αν κοιτάξουμε βαθύτερα τα γεγονότα, θα δούμε ότι η αντίδραση των χριστιανών με την αποτείχιση εναντίων του Οικουμενισμού, είναι ό,τι ωραιότερο, ζωντανό, ορθόδοξο, παραδοσιακό, αν θέλετε ό,τι έχει μείνει όρθιο μέσα εις την Εκκλησία. Είναι η γλυκειά ελπίδα δια το ξεκαθάρισμα των γνησίων από των νόθων, των λειτουργών από των επαγγελματιών, των χριστοφόρων από των χριστεμπόρων, των φιλοθέων από των φιλοδόξων, των ποιμένων από των λυκοποιμένων. Είναι η φωνή του Θεού, δια την οποία δεν ιδρώνει το αυτί των Οικουμενιστών. Είναι το ευλογημένο φραγγέλιο με το οποίο η Εκκλησία απεμάκρυνε πάντοτε ό,τι νόθο υπήρχε μέσα Της.
------------------------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ 17 Ιανουαρίου 2020 - 11:06 π.μ.

Γράφεις: «Η αποτείχιση επιτρέπεται και χωρίς επίσκοπο, αλλά είναι ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ! ΑΥΤΟ ΛΕΕΙ Ο ΙΕ΄ ΚΑΝΟΝΑΣ!»

Σχόλιον: Ἐδῶ καἰ 5-6 μῆνες, ἐσεῖς οἱ ὀπαδοί τῶν αἱρέσεων τοῦ «Δυνητισμοῦ» καί τοῦ «ἀχρικαιρισμοῦ», ἤτοι τῆς φοβερᾶς αἱρέσεως ὅτι «δυνάμεθα νά συντασσώμεθα ταυτοχρόνως καί μέ τόν Χριστόν καί μέ τόν Διάβολον», γράφετε συνεχῶς εἰς τό παρόν ἱστολόγιον αὐτά τά ἀτεκμηρίωτα, χωρίς οὔτε μίαν φοράν νά δικαιολογήσετε τό γιατί! Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι, τόσον ὁ Διαχειριστής ὅσον καί οἱ σχολιασταί, σᾶς ἔχουμε παραθέσει δεκάδες ἁγιογραφικά καί ἁγιοπατερικά χωρία καί παραδείγματα, πού ἀποδεικνύουν ὅτι, συμφώνως πρός τήν Ὀρθόδοξον Διδασκαλίαν, ὁ ἐν γνώσει κοινωνῶν μέ τούς Οἰκουμενιστάς ψευδοεπισκόπους (Βαρθολομαῖον, Ἱερώνυμον κ.ἄ.) κολάζεται. Χάριν παραδείγματος, κάθε Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας. ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι ἀναθεματίζουν τούς ἐν γνώσει κοινωνοῦντας μέ αἱρετικούς: «τοῖς κοινωνοῦσιν ἐν γνώσει τοῖς ὑβρίζουσι καί ἀτιμάζουσι τάς σεπτάς Εἰκόνας, Ἀνάθεμα γ´» (Συνοδικόν τῆς Ὀρθοδοξίας, Τριώδιον, Ἐκδ. Φῶς, σελ. 161). Λοιπόν, «κύριε» ἀερολόγε, τί ἔχεις ν' ἀντιτάξῃς εἰς αὐτήν τήν Συμφωνίαν τῶν Πατέρων;

Ἡ σύγχρονος αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ -- Τοῦ Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀν. Καθηγητοῦ Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων

Ἐν ὀλίγοις, ἡ παναίρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἡ ὁποία ἔχει λάβει τρομακτικάς διαστάσεις, ἀποσκοπεῖ εἰς τήν κατεδάφισιν τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, ἐφόσον παραδέχεται ὅλας τάς Χριστιανικάς αἱρέσεις καί ὅλας τάς θρησκείας ὡς «διαφορετικούς δρόμους» διά νά φθάσῃ ὁ ἄνθρωπος εἰς τόν Θεόν. Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι πιστεύουν εἰς τόν ἴδιον Θεόν, ὁ καθείς μέ τόν τρόπον του, λέγουν ψευδῶς οἱ Οἰκουμενισταί, ὅπως οἱ «πατριάρχαι» Ἀθηναγόρας καί Βαρθολομαῖος. Νά καταργήσωμεν, λοιπόν, τά δόγματα τῆς Τριαδικότητος τοῦ Θεοῦ, τῆς ἐνανθρωπήσεώς Του κ.λπ. καί νά κατασκευάσωμεν νέα, οὕτως ὥστε αὐτά νά εἶναι ἀποδεκτά ἀπό τόν σύγχρονον ἄνθρωπον, ἐπρότεινεν ὁ «ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς» Ἰάκωβος εἰς συνέντευξίν του εἰς τήν παγκοσμίου κυκλοφορίας ἐφημερίδα New York Times (25-9-1967, σ. 40).[1] Παρομοίας αἱρέσεις, διαστροφάς καί βλασφημίας κηρύσσουν καί σύγχρονοι «πατριάρχαι», «ἀρχιεπίσκοποι», «ἐπίσκοποι» καί ἄλλοι, καί ὄχι μόνον οὐδένα κίνδυνον καθαιρέσεως διατρέχουν, ἀλλά τοὐναντίον τιμῶνται καί ὑπό πάντων! Ἐσχάτως δέ ἀρκετοί ἐξ αὐτῶν, ὅπως ὁ «πατριάρχης» Βαρθολομαῖος, μοιράζουν τό «ἅγιον Κοράνιον», ὅπως τό ἀποκαλοῦν, ἀντί τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου! Διά νά μήν μακρυγορῶμεν, ἁπλῶς λέγομεν ὅτι εἶναι τόσα πολλά τά ἄνομα ἔργα καί κηρύγματα τῶν Οἰκουμενιστῶν, ὥστε θἀ ἐχρειάζετο μία πολύωρος ὁμιλία διά νά παρουσιασθοῦν καί νά σχολιασθοῦν. Δέν νομίζω ὅτι χρειάζεται, ὅμως, διότι τά γεγονότα αὐτά εἶναι πλέον γνωστά εἰς ὅλους ὅσους ἐνδιαφέρονται διά τήν Ἐκκλησίαν. Πλανῶνται οἰκτρῶς ὅσοι ἔχουν μέν Ὀρθόδοξον Πίστιν, ἀλλά ἐν γνώσει των κοινωνοῦν ἐκκλησιαστικῶς μέ τούς Οἰκουμενιστάς, παρά τό γεγονός ὅτι ἡ στάσις των αὐτή εἶναι ἀντορθόδοξος.

Απάντηση στις αμφιβολίες

Το μοναστήρι του Αγίου Παύλου δεσπόζει μεγαλόπρεπο και επιβλητικό στους πρόποδες του Άθωνα. 
Το έτος 1839 ήταν πολύ σημαντικό για τη μονή: Έγινε η μετατροπή της από ιδιόρρυθμη σε κοινοβιακή . Ακολούθησαν ταραχές και σκάνδαλα . Κάποιος μοναχός αμφέβαλε, αν ήταν ευάρεστη στον Θεό μια τόσο απότομη μετατροπή. Επιπλέον δεν έβλεπε με καλό μάτι τους άλλους μοναχούς να ελεούν απλόχερα τους φτωχούς, τη στιγμή που η μονή είχε μεγάλες ανάγκες και πολλά χρέη. 
Η Παναγία όμως θέλησε να διαλύσει τις αμφιβολίες του και να τον πληροφορήσει ότι η κοινοβιοποίηση ήταν θέλημα Θεού και ότι για τις ανάγκες της μονής και των μοναχών προνοεί η Ίδια.

Saint Theophan the Recluse : Humility!

The basis of all the virtues and the fundamental requirement for spiritual fruition. Do you have humility? You have God, You have everything! You don’t have humility? You lose everything! So retain the feeling of humility in your heart. Our natural and normal relationship with God requires a heart which is impassioned, contrite and entirely devoted to Him, a heart which cries mystically at every moment: ‘Lord, You know all things; save me!’ If we surrender ourselves into His hands, He’ll do with and for us whatever’s best for our salvation, according to His wise and holy will.