Εάν ο Αγιορείτης Μοναχός Θεόκλητος Διονυσιάτης έγραφε αυτά το 1957, τι γίνεται με την σημερινή κατάσταση;

Ουδέποτε άλλοτε η Εκκλησία μας είχε τόσην ανάγκην επιστροφής και αναβαπτίσεως εις τας ζωογόνους πηγάς της αμωμήτου Ορθοδοξίας όσην σήμερον, ότε πολυώνυμα στοιχεία συνεκεράσθησαν με την διδασκαλίαν της τόσον, ώστε να μη γνωρίζη τις τι είναι γνήσιον και τι νόθον, τι Ορθόδοξον και τι Προτεσταντικόν, ποία η Ανατολική και ποία η Δυτική θεολογία, ποία ημετέρα πνευματικότης και ποία ξένη.

π. ΠΑΙΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ "ΚΑΝΤΕ ΚΟΜΠΟΣΧΟΙΝΙ ΝΑ ΤΡΟΧΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΗΝ ΜΑΧΑΙΡΑ ΤΟΥ ΚΑΛΑ"


 

Yπάρχει καί ὁ ἑξῆς ἀναθεματισμός

Στό Συνοδικό τῆς Ἁγίας Οἰκουμενικῆς Ζ΄ Συνόδου ὑπέρ τῆς Ὀρθοδοξίας, (βλέπε Τριώδιον, Ἔκδοσης Ἀποστολικῆς Διακονίας 2003, Σελ. 327-348), Μεταξύ τῶν ἀναθεμάτων γιά διάφορες κατηγορίες Χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι πίστευαν καί κήρυτταν πράγματα διαφορετικά ἀπό αὐτά πού κήρυττε ἡ Ἐκκλησία μας, ὑπάρχει καί ὁ ἑξῆς ἀναθεματισμός: «Τοῖς μή ὀρθῶς τάς τῶν ἁγίων Διδασκάλων τῆς τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίας θείας φωνάς ἐκλαμβανομένους, καί τά σαφῶς καί ἀριδήλως ἐν αὐταῖς διά τοῦ ἁγίου Πνεύματος χάριτος εἰρημένα, παρερμηνεύειν τε καί περιστρέφειν πειρωμένοις, Ἀνάθεμα». 

(Σελ. 337, 2ος ἀναθεματισμός)

Δεν υπήρξε ποτέ διαίρεσις της Εκκλησίας, και δεν είναι δυνατόν να υπάρξη.

«Διαίρεσις, σχίσμα της Εκκλησίας είναι πρωτίστως ένα πράγμα οντολογικώς αδύνατον. Δεν υπήρξε ποτέ διαίρεσις της Εκκλησίας, και δεν είναι δυνατόν να υπάρξη, πλην υπήρξε και θα υπάρξη έκπτωσις εκ της Εκκλησίας. Κατά καιρούς απεσπάσθησαν και εξεβλήθησαν από την μοναδικήν αδιαίρετον Εκκλησίαν οι αιρετικοί και σχισματικοί, οι οποίοι έκτοτε έπαψαν να αποτελούν μέλη της Εκκλησίας και μέρη του θεανθρωπίνου σώματός της.

Έτσι έχουν κατ’ αρχήν αποκοπή οι Γνωστικοί, κατόπιν οι Αρειανοί, …, κατόπιν οι Ρωμαιοκαθολικοί, κατόπιν οι Προτεστάνται, …». 

[Ιουστίνου Πόποβιτς, «Δογματική της Ορθοδόξου Εκκλησίας (Γαλλική μετάφραση) Τόμος 4ος, σελ. 181, 
Lausanne 1995 - Ἀναδημοσιεύτηκε στόν «Ὀρθόδοξο Τύπο» στίς 29/6/2007 ] 
 

Ἡ ἅλωσις τῆς Ἑλλάδος ὑπὸ Ἀφρικανῶν καὶ Ἀσιατῶν Μουσουλμάνων

λωσις τς λλάδος π φρικανν κα σιατν Μουσουλμάνων γίνεται βάσει σχεδίου, τ ποον κπορεύεται π τν πογείων ρευμάτων τς μερικς κα τ «διαπλεκόμενα συμφέροντα». Τ μν διαπλεκόμενα θέλουν λους ατος τος νθρώπους δι τν νατροπν τν ργασιακν σχέσεων, τν μαύρην κα νασφάλιστον ργασίαν κ.λπ.. Τ «πόγεια ρεύματα τς μερικς» πιδιώκουν τν διάσπασιν το δόγματος τι «εμεθα θνος ανάδελφον» μ σχυρν πολιτισμόν, μ στορίαν κα μ σχυρν λληνορθόδοξον ταυτότητα. Τ «ρεύματα» ατ πέτυχον δι τς λαθρομεταναστεύσεως τ κατόρθωτον: Ν καταστήσουν τος λληνας μειονότητα νευ οσιαστικν δικαιωμάτων. Τ θρήσκευμα διεγράφη π τς ταυτότητας. Τ μάθημα τν Θρησκευτικν πώλεσε τν χαρακτρα του. στορία πλαστογραφεται. Τ σχολεον λλάζει κα προσαρμόζεται ες τς νάγκας τς πολυφυλετικς κα πολυπολιτισμικς λλάδος. Τ γκλημα τν συμμοριν θεριεύει. Ες λοκλήρους συνοικίας τν θηνν βασιλεύει φόβος κα τρόμος.

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ -- Του αειμνήστου Αθανασίου Σακαρέλλου, Θεολόγου

Ποια από τις δυό μερίδες έχει την «αποστολική διαδοχή» 

Η Εκκλησία λέγεται στο Σύμβολο της Πίστεως «αποστολική», γιατί έχει την «αποστολική διαδοχή». Όταν λέμε «αποστολική διαδοχή» εννοούμε δυό πράγματα. Πρώτον, ότι έχει την «διαδοχή» στη πίστη των Αποστόλων. Δηλ. διαδέχεται στη πίστη, ό,τι πίστευαν και οι Απόστολοι! Υπάρχει ταυτότητα στη πίστη με τους Αποστόλους. Και δεύτερον, υπάρχει αλληλοδιαδοχή στις επισκοπικές χειροτονίες, μέχρι τους Αποστόλους. Αλληλοδιαδοχή στις επισκοπικές χειροτονίες είναι εύκολο να υπάρχει και στις αιρετικές κοινότητες. Αυτό, που δεν συνυπάρχει σε αυτές, είναι η αποστολική πίστη! Όπου δεν υπάρχει η αποστολική πίστη, σταματάει να υπάρχει και η αποστολική διαδοχή στις χειροτονίες τους! Γι’ αυτό, η Εκκλησία δέχεται ότι «αποστολική διαδοχή» υπάρχει όπου ο επίσκοπος είναι «και τρόπων μέτοχος και θρόνων διάδοχος» των αποστόλων, και όχι μόνον μέσω της χειροτονίας. Ποια, λοιπόν, απ’ τις δυό μερίδες διαφυλάττει ακέραιη την πίστη των Αποστόλων; Αυτή, που διαφυλάττει, είναι η Εκκλησία του Χριστού!

----------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ 18 Οκτωβρίου 2022 - 12:20 μ.μ.

Ἀγαπητέ μου Εὐστάθιε, ἔχω κουρασθῆ νά ἐπαναλαμβάνω τά ἴδια πράγματα.

1. Τό ν.ἑ. δέν εἶναι ἀπό μόνον του δογματικόν θέμα, ἀλλά ἀποκτᾶ δογματικόν χαρακτῆρα ἀπό δύο γεγονότα. Πρῶτον, εἰσήχθη διά νά προωθήσῃ τόν Οἰκουμενισμόν. Δεύτερον, ἀνεμένετο νά προκαλέσῃ σχίσμα, τό ὁποῖον καί προεκάλεσε. Ἑπομένως, εἶναι αἵρεσις, ἐφόσον ἔβλαψε τό δόγμα τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας, προκειμένου νά ἐπιτευχθῇ ὁ πρώτιστος στόχος, ἤτοι ἡ κατάργησις τῆς Ὀρθοδοξίας. Πιό Ἀπλό δέν μπορῶ νά τό κάνω.

2. Οἱ νορμάλ (οἱ λεγόμενοι «Φλωρινικοί», δυστυχῶς ὀλίγοι μόνον ἀπό αὐτούς) Π/Ηται δέν ἔχουν κανένα μῖσος κατά τῶν Ν/Ητῶν. Μήν τούς τσουβαλιάζετε μαζί μέ ὅλους ὅσους ἀκολουθοῦν μέν τό π.ἑ., ἀλλ' ἔχουν ἀποσχισθῆ ἀπό τήν Ὀρθοδοξίαν, ὅπως π.χ. οἱ Ματθαιϊσταί. Αὐτοί εἶναι σχισματοαιρετικοί καί πολεμοῦν μέ λύσσαν τούς σωστούς Π/Ητας, καί βεβαίως λαμβάνουν τίς δέουσες ἀπαντήσεις, ὁπότε τί νόημα ἔχει νά ὁμιλῇς γιά «ἀλληλοαφορισμούς» κ.λπ.; Ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει, μήπως εἶναι ἀξιοκατάκριτος καί ὁ πόλεμος τῶν Ὀρθοδόξων κατά τῶν παπιστῶν; Εἰς τό προηγούμενον σχόλιόν μου, τούς Π/Ητας τοῦ τύπου ΧΣ τούς ὠνόμασα «γνήσια ὄργανα τοῦ Σατανᾶ». Ἄρα πρός τί ἡ σύστασις νά μήν τσακωνόμαστε;

3. Τό 1935 οἱ Π/Ηται ἐχειροτόνησαν νέους Ἐπισκόπους, διότι ἔπρεπε νά λυθῇ τό θέμα τῆς διαδοχῆς. Ὁ πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος ἐτόνιζεν ὅτι δέν ἐδημιούργησαν νέαν Ἐκκλησίαν. Μή ἔχοντας σοβαρά ἐπιχειρήματα, ὁ Τρικαμηνᾶς καί πολλοί ἄλλοι λέγουν ἀνερυθριάστως ὅτι ἡ ἐκ μέρους τῶν Π/Ἤτῶν χειροτονία νέων Ἐπισκόπων σημαίνει ὅτι αὐτοί ἔκαναν σχίσμα! Οὐδέν ψευδέστερον τούτου! Ἡ Ἐκκλησία διδάσκει ὅτι ὅταν εἰς καιρόν διωγμοῦ τῆς Ἐκκλησίας παραβαίνωνται κάποιοι κανόνες χάριν ὠφελείας τῆς Ἐκκλησίας, τότε εἶναι ἀξιέπαινοι ὅσοι κάμνουν αὐτές τίς «παραβάσεις», ὄχι κατακριτέοι. Ἡ Ἐκκλησιαστική Ἱστορία βρίθει παραδειγμάτων, ἀλλ' ὁ Τρικαμηνᾶς καί οἱ ὁμόφρονές του λέγουν ἀνερυθριάστως ὅτι αὐτό ... δέν ἔχει ξαναγίνει! Ἔχουν γραφῆ ἀρκετά ἄρθρα ἐπ' αὐτοῦ. Βρῆκα κι ἐγώ τέτοια παραδείγματα, τά ὁποῖα ἴσως γράψω ἐν καιρῷ, ὡς ἄρθρον.

18 Οκτωβρίου 2022 - 1:45 μ.μ.

 
-----------------
Ο/Η Ευστάθιος Μοσχοβίτης είπε...

«Αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ μου Δημήτριε Χατζηνικολάου 18 Οκτωβρίου 2022 - 1:45 μ.μ.», το σχόλιο στις «@ 18 Οκτωβρίου 2022 - 12:20 μ.μ.» δεν είναι δικό μου. Αν ήταν δικό μου δεν θα είχα λόγο να μην το παραδεχτώ και συνήθως γράφω τα ονοματεπώνυμό μου όταν κρίνω άλλους με το ονοματεπώνυμό τους για θέματα Πίστεως και με χαρακτηρισμούς σκληρούς κάποιες φορές αλλά θαρρώ όχι αδικαιολόγητους ούτε αναιτιολόγητους, ούτε από μισαλλοδοξία. Γιατί όσο αμαρτωλός και ανάξιος και αν είμαι προσπαθώ να ομολογώ την Αλήθεια του Χριστού για την σωτηρία της αθάνατης ψυχής μου… ΑΝ ΤΟ ΚΑΝΩ ΑΓΑΡΜΠΑ ΚΑΙ ΧΟΝΤΡΟΚΟΜΜΕΝΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΥΓΧΩΡΕΣΤΕ ΜΕ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΜΟΥ… ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΟΥΤΕ ΕΧΩ ΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΗΝ ΜΑΛΛΟΝ ΚΑΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΜΟΥ…

Θαρρώ ότι είμαστε στα έσχατα χρόνια, και δεν θα κουραστώ να επαναλαμβάνω ότι σωζόμαστε μόνο με αληθινή ορθόδοξη πίστη αποχωρισμένοι εκκλησιαστικά, δηλαδή, αποτειχισμένοι από τους αιρετικούς οικουμενιστές πανθρησκειαστές αμετανόητους ψευδεπισκόπους που χρησιμοποιούν το νέο ή το παλαιό ημερολόγιο. ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΙΡΕΣΗ Η ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ, ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ.

ΑΛΛΩΣΤΕ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΤΙ ΕΠΙ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΓΙΑ 120 ΧΡΟΝΙΑ Ο ΠΙΣΤΟΣ ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΧΕ ΑΠΟΧΩΡΙΣΤΕΙ, ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΟΥΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΙΔΡΥΕΙ ΝΕΕΣ ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ. ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΗΡΘΕ ΝΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΠΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ ΜΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ (ΟΧΙ ΛΗΣΤΡΙΚΗ), ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΑΥΤΗ ΩΣ ΕΙΧΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΕΛΕΞΕ ΝΕΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΘΑΙΡΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΗΔΗ ΚΑΘΗΡΗΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΟΥΣ. ΕΞΑΛΛΟΥ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΔΕΝ ΠΡΟΩΘΗΣΕ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΟΠΙΚΗ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΛΛΑ ΗΤΑΝ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΕΝΟΣ, ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΣ ΑΧΡΙ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΠΕΣΕΙ ΤΟΤΕ ΣΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΘΕΛΗΤΙΣΜΟΥ.

ΔΕΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩ ΚΑΝΕΝΑΝ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΖΩ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΩΝΤΑΣ ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΩ ΠΙΣΤΑ ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ. ΔΕΝ ΕΧΩ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕ ΤΙΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ» ΤΟΥ ΤΡΙΚΑΜΗΝΑ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΩΝ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΒΑΠΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΝΕΟ ΕΙΤΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΘΕΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΥΣ.

ΣΕ ΘΕΩΡΩ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΑΔΕΛΦΟ ΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΕ ΕΠΕΙΔΗ ΘΑΡΡΩ, ΑΝ ΔΕΝ ΚΑΝΩ ΛΑΘΟΣ, ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΕΙΞΕΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΟ! ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ https://rumble.com/v1nfvqg-the-dead-soul-of-demonized-society.html , https://www.brighteon.com/773aa37b-2668-4e64-a475-1db24b0cdcbd , https://ugetube.com/watch/ESDgwa377wi6Kde

ΥΓ. Παρακαλώ τον αδελφό μου διαχειριστή Κωνσταντίνο αν το κρίνει σκόπιμο να βάλλει σε προτεραιότητα το σχόλιό μου με κόκκινα γράμματα κάτω από το δικό του, του Δημητρίου εννοώ, επειδή αναφέρεται σε εμένα προσωπικά το σχόλιό του για να φαίνεται η άμεση σαφέστατη θαρρώ απάντησή μου.

18 Οκτωβρίου 2022 - 7:05 μ.μ