Ο μακαριστός Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης:

Ὁ Παπισμός εἶναι ἀνατροπή θεμελιωδῶν νόμων τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ γνησίου Χριστιανισμοῦ.  Οὐνία εἶναι Δούρειος ἵππος, σατανικόν μηχάνημα τοῦ παπισμοῦ, πρός ἐκπόρθησιν τῆς ψυχῆς τῶν ὀρθοδόξων... Οὐνία εἶναι ἕνα ἀπό τά ὅπλα πού χρησιμοποιοεῖ παπική προπαγάνδα διά νά ὑποτάξῃ τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν πάπας εἶναι πηγή αἱρέσεων. Ἡμεῖς θά μείνωμεν ὀρθόδοξοι. Δέν θά προδώσωμεν τήν πίστιν μας. 

Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ του Αγίου Ιουστίνου (Πόποβιτς)

Ο Θεάνθρωπος Χριστός είναι ο κατ΄ εξοχήν καινός και ο κατ΄ εξοχήν εις και μοναδικός, ώστε εις την πραγματικότητα η «Αλήθεια» δι΄ Αυτού εγένετο (Ιωάνν. 1, 17) και δι΄ Αυτού έμεινεν εις τον ανθρώπινον κόσμον μας. Προ Αυτού και άνευ Αυτού---νυν και αεί---η Αλήθεια είναι ως να μη υπάρχη. Και όντως δεν υπάρχει, διότι μόνον η Θεανθρωπίνη Υπόστασις είναι η Αλήθεια:  «Εγώ ειμι η Αλήθεια» (Ιωάνν. 14, 6). Δια τον άνθρωπον δεν υπάρχει αλήθεια άνευ του Θεανθρώπου. Διότι δεν υπάρχει άνθρωπος άνευ του Θεανθρώπου.     

π. Θεόδωρος Ζήσης - Η Ζ' Οικουμ. Σύνοδος και Ερμηνεία της παραβολής του Σπορέως (2013 - mp3)

Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ - ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ - ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ -


13th SUNDAY OF St LUKE Concerning the Divine Law

By
His Eminence
Metropolitan Panteleimon of Antinoes
Our Lord and Saviour Jesus Christ, the Son of God, after the assurance which He gave to His Disciples, that the Kingdom of God belongs to those who will accept it with the simplicity of a child’s heart, answers to the question, which all men ask: “What shall I do in order to inherit eternal life”?
Man by nature has naturally the tendency to turn towards eternity. His thought and soul desires constantly to fulfill his spiritual needs. Wealth and worldly glories, regardless how abundantly they may be granted, are unable to quench man’s spiritual thirst. They are unable to assure that which he desires and wants eternal life.
The question arises once again: “What shall I do in order to inherit eternal life”? What shall I do to inherit God’s Kingdom? This question every man, regardless of his nationality, color of skin and language sets before himself. What should I do? How should I proceed? To which direction should I direct my footsteps of life, in order to achieve this outmost and great gift?

Oρθόδοξος Τύπος : O Πατριάρχης εργάζεται εις βάρος της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Σήμερον πού ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης διακηρύσσει: Ἕνας Χριστός, πολλαί αἱ σώζουσαι Ἐκκλησίαι του, πολλαί αἱ πίστεις κ.λπ τό Ἅγιον Ὄρος σιωπᾶ, πρός μεγάλην ἔκπληξιν τοῦ πιστοῦ λαοῦ. Τήν ἔκκλησιν, ὅμως, διά ἀντίδρασιν ὁ «Ο.Τ.» δέν τήν ἀπευθύνει μόνον πρός τούς Καθηγουμένους καί τούς μοναχούς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἀλλά πρός ὅλους τούς Καθηγουμένους τῶν Ἱερῶν Μονῶν τῆς Χώρας. Διότι ἀπό τήν ἐποχήν κατά τήν ὁποίαν καθιερώθη καί ἠνδρώθη ὁ μοναχισμός εἰς τήν Ἐκκλησίαν μας, οἱ μοναχοί ἦσαν μεταξύ ἐκείνων οἱ ὁποῖοι πρωταγωνίστησαν εἰς τούς ἀντιαιρετικούς ἀγῶνας. Ἐναντίον τῆς αἱρέσεως τοῦ Νεστορίου πρωταγωνίστησαν εἰς μέν τήν Ἔφεσον ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας, εἰς δέ τήν Κωνσταντινούπολιν ὁ ἔγκλειστος μοναχός Ἅγιος Δαλμάτιος. Ἐναντίον τῆς αἱρέσεως τοῦ Μονοθελητισμοῦ προεξῆρχεν ὁ μοναχός Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής. Ἐναντίον τῆς αἱρέσεως τῆς εἰκονομαχίας προεμάχετο καί ὁ μοναχός Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός. Ἐναντίον τῆς εἰκονομαχικῆς αἱρέσεως ἐξηγέρθη πρῶτος ὁ μοναχός Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης. Ἐναντίον τῆς αἱρέσεως τῶν Παπικῶν Βαρλαάμ καί Ἀκινδύνου τήν μάχην ἔδωσεν ὁ μοναχός, ἀργότερον Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς. Σήμερον ἡ παναίρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ κατευθύνει τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, τό ὁποῖον δέν ἀναγνωρίζει αἱρέσεις, ἐνῶ «βαπτίζει» κανονικάς, σωζούσας καί κατεχούσας τήν Ἀλήθειαν ὅλας τάς αἱρετικάς Ἐκκλησίας. Ἐξισώνει τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον τήν Ἀλήθειαν τῆς πίστεώς μας (τοῦ Χριστοῦ, τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων καί τῶν Ἁγίων καί Θεοφόρων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας) μέ τό ψεῦδος καί τήν πλάνην τοῦ διαβόλου. Μοναδική ἐλπίς διά νά ἀνατραπῆ αὕτη ἡ πολιτική εἶναι ἡ καθολική ἀντίδρασις τόσον τῶν Ἱ. Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους ὅσον καί τῶν Ἱερῶν Μονῶν ὁλοκλήρου τῆς Χώρας. Ἡ Ἀλήθεια τῆς πίστεώς μας δέν ἠμπορεῖ νά ἰσοπεδώνεται ἀπό ἕνα Πατριάρχην, ὁ ὁποῖος δέν πιστεύει εἰς Ἱερούς Κανόνας, ἀπαγγέλλει ὑποκριτικῶς τό Σύμβολον τῆς Πίστεως, τό ὁποῖον κηρύσσει Μίαν Ἐκκλησίαν (ἐνῶ αὐτός πολλάς) καί ἐργάζεται εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Το τρακτέρ

Ο σεβαστός ηγούμενος της ι. μονής Σταυροβουνίου Κύπρου αρχιμ. Αθανάσιος, καθώς ο ίδιος δηλώνει σε σχετικό άρθρο του έχει πολλές φορές ευεργετηθεί στη ζωή του από την Υπεραγία Θεοτόκο. Το ακόλουθο περιστατικό, ένα ολοφάνερο θαύμα, αποτελεί για τον ίδιο ένα μικρό δείγμα της αντιλήψεώςτης: 

« Ήταν η 9η Φεβρουαρίου 1960, και ο αείμνηστος Γέροντάς μου Γερμανός, μου έδωσε εντολή να οδηγήσω το τρακτέρ της μονής από το μετόχι μας του αγίου Μοδέστου στο μετόχι της αγίας Βαρβάρας.
 

Ήταν η απόδοση της εορτής της Υπαπαντής και καθώς οδηγούσα έψελνα προς τιμήν της Παναγίας: « Ακατάληπτόν εστι το τελούμενόν εν σοι και αγγέλοις και βροτοίς. Μητροπάρθενε Αγνή » και « Θεοτόκε, η ελπίς πάντων των χριστιανών, σκέπε, φρούρει, φύλαττε τους ελπίζοντας εις σε».
 

Ξαφνικά, ενώ βρισκόμουν μπροστά σε ένα κατήφορο, το τρακτέρ ξέφυγε από τον έλεγχό μου και αυξήθηκε επικίνδυνα η ταχύτητα. Κάποια βλάβη είχε συμβεί, αλλά κι εγώ δεν ήμουν επιδέξιος οδηγός, ώστε να κάνω τους αναγκαίους χειρισμούς. Τα φρένα δεν λειτουργούσαν, μα ούτε και να αλλάξω ταχύτητα κατόρθωσα. Σε κάθε στιγμή υπήρχε κίνδυνος ανατροπής, με αποτέλεσμα κάποιο σοβαρό τραυματισμό ή και τον ίδιο τον θάνατο.
 

Αμέσως ανέθεσα «την πάσα ελπίδα μου» στην Υπεραγία Θεοτόκο.
 

- Παναγία μου, βοήθα με! Παναγία μου ,σώσε με! φώναζα με αγωνία.
 

Το τρακτέρ ολοταχώς κατέφθανε στην όχθη του ποταμού. Σύμφωνα με τα ανθρώπινα δεδομένα δεν μου απέμεναν παρά λίγες μόνο στιγμές ζωής. Αλλά ω των θαυμάτων σου, Υπερευλογημένη Θεοτόκε ! Το τρακτέρ, αφού έπεσε σε μερικούς θάμνους, σταμάτησε αναπάντεχα στο χείλος ακριβώς του ποταμού και της καταστροφής.
 

Ευχαρίστησα από τα βάθη της ψυχής μου την Αειπάρθενο, που άκουσε την κραυγή της δεήσεώς μου. Ύστερα κατέβηκα από το μηχάνημα και πήγα πεζός στο μετόχι της αγίας Βαρβάρας, όπου συνάντησα τον Γέροντά μου.
 

- Παρά λίγο να σκοτωθώ! του είπα. Το τρακτέρ σταμάτησε την τελευταία στιγμή με τη χάρη της Παναγίας.
 


Η υπακοή στον Γέροντά μου και η προστασία της Θεοτόκου, που της έψελνα τα μεγαλυνάρια, με έσωσαν. Κοντά στην όχθη του ποταμού ήταν ένα μεγάλο πεύκο. Σε κάποια στιγμή, του τοποθέτησα μία εικόνα της Παναγίας. Και κάθε φορά που περνούσαμε από εκεί, σταματούσαμε για λίγο να προσκυνήσουμε».

Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ του Αγίου Ιουστίνου (Πόποβιτς)

Ο Θεάνθρωπος Χριστός είναι «το μόνον καινόν υπό τον ήλιον» (Αγ. Ι. Δαμασκηνού, Έκδ. Ορθ. Πίστεως   3,  1. PG 94,  984). Αλλά και ο άνθρωπος είναι μόνον εν τω Θεανθρώπω καινός («καινή κτίσις»), πάντοτε καινός, αιωνίως καινός:  Εις όλα τα θεανθρώπινα βιώματά του εις την οδόν της σωτηρίας, του αγιασμού, της μεταμορφώσεως, της θεώσεως, της θεανθρωποποιήσεως. Εις αυτόν τον γήϊνον κόσμον όλα γηράσκουν και όλα αποθνήσκουν. Μόνον ο άνθρωπος ο ενσωματωθείς εις τον Θεάνθρωπον και θεανθρωποποιηθείς, ο γενόμενος «σύσσωμος» του Χριστού, ο υπό του Θεανθρώπου ενσωματωθείς εις την Εκκλησίαν και εκκλησιοποιηθείς, δεν γηράσκει και δεν αποθνήσκει, διότι έγινεν ζων, οργανικόν μέλος του αγίου και αιωνίου Θεανθρωπίνου σώματος του Χριστού---της Εκκλησίας, εις την οποίαν το ανθρώπινον πρόσωπον αναπτύσσεται και συνεχώς «αύξει την αύξησιν του Θεού» (Κολ. 3, 19)---«εις άνδρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού» (Εφ. 4, 13). Αυτό δε σημαίνει ότι αυξάνει και αναπτύσσεται απείρως και απεριορίστως, κατά τας θεοειδείς διαστάσεις του θείου απείρου, τας οποίας ο Τρισήλιος Κύριος έδωκεν εις την ανθρωπίνην ύπαρξιν, όταν εδημιούργησε τον άνθρωπον θεοειδή.       

Ενδιαφέρουσα ταυτολογία:

Ο ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. αιδεσιμολογιώτατος πρωτοπρεσβ. π. Θεόδωρος Ζήση, παρατηρεί σχετικά με την αίρεση του οικουμενισμού ότι : 

Πάει να κυριαρχίσει μία αίρεση η οποία λέγεται «ονοματοκρυπτισμός», να κρύψουμε τα ονόματα, να μην πούμε τα ονόματα.

Νικόλαος Πανταζής  Αποτειχισθείς θεολόγος, Αυστραλία(http://paterikiparadosi.blogspot.ca/ ) :Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης - Ιδιοκτησία και πλούτος κατά τους Τρεις Ιεράρχες (video 2013)

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

http://agiooros.org/viewtopic.php?f=13&t=8571

Ελληνίδες και Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί,
Μας στερούν βασικά ανθρώπινα δικαιώματα,
Μας στερούν εργασία, επιδόματα, συντάξεις, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη,
Μας ωθούν στην πλήρη εξαθλίωση, στον πλήρη εξευτελισμό.
Μας ωθούν στο θάνατο,
επειδή δεν έχουμε Α.Μ.Κ.Α. για λόγους θρησκευτικής και συνταγματικής συνείδησης.
Ορθόδοξε Χριστιανέ,
Εσύ που αντιστέκεσαι, ξέρεις ότι δεν είναι απλά ένας χρηστικός αριθμός, όπως πολύ έντεχνα
θέλουν να το προβάλουν, αλλά ένας ισόβιος και μοναδικός αριθμός. Ένας αριθμός που
αριθμοποιεί την εικόνα του Θεού, τον άνθρωπο.
«Ως Χριστιανοί Ορθόδοξοι έχουμε το αναφαίρετο δικαίωμα του αυτοκαθορισμού, δηλ.
να αυτοπροσδιοριζόμαστε όπως επιθυμούμε, με το όνομά μας δηλ. και όχι με κάποιον αριθμό»
(Αριστόβουλος Μάνεσης).

Αδελφοί εν Χριστώ,
Οι πολιτικοί ταγοί της χώρας με το συγκεκριμένο νόμο περί ΑΜΚΑ εκβιάζουν νομοθετικά και
παραβιάζουν βάναυσα το άρθρο 2 παρ.1 και 7, άρθρο 4 παρ. 1 και 2, άρθρο13 παρ. 1 και 2, άρθρο 21
παρ. 3, άρθρο 25 παρ. 1, 2 και 5 του Συντάγματος. Προσκρούουν στην Οικουμενική Διακήρυξη των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στη Σύμβαση της Ρώμης.
Το κυριότερο όχι μόνο καταπατούν το ιερό Ευαγγέλιο αλλά και το αντιγράφουν!. Προσέξτε την
αντιστοιχία που υπάρχει ανάμεσα στην κατωτέρω διάταξη του νόμου και το χωρίο της Αποκάλυψης
περί Αντιχρίστου και του δυσώνυμου αριθμού του:

Ν.3655/08 (άρθρο 153, εδάφ. 2)
«Ουδείς δύναται να απασχοληθεί ως μισθωτός ή ως αυτοαπασχολούμενος, να ασφαλιστεί ή να
καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές, να εκδώσει ή να ανανεώσει βιβλιάριο ασθενείας, να δικαιωθεί και
να εισπράττει συντάξεις και γενικότερα πάσης φύσεως παροχές, επιδόματα και βοηθήματα, εάν δεν
διαθέτει ΑΜΚΑ…».

Ιερά Αποκάλυψη (Κεφ. 13, στ. 17)
«… ίνα μη τις δύνηται αγοράσαι η πωλήσαι ει μη ο έχων το χάραγμα, το όνομα του θηρίου η τον αριθμόν του ονόματος αυτού».

Εάν διώκεσαι και συ λοιπόν, επικοινώνησε μαζί μας, προκειμένου να εκτιμήσουμε τις
δυνάμεις μας και να προβούμε σε περαιτέρω ενέργειες.
Εάν μπορείς να βοηθήσεις με οποιονδήποτε τρόπο (υλικό, πνευματικό, ηθικό), επικοινώνησε μαζί μας.
Εάν θέλεις και μπορείς, δήλωσε το επάγγελμά σου. Π.χ. εάν είσαι γιατρός, να εξετάζεις τον
κόσμο αφιλοκερδώς, εάν είσαι υδραυλικός, να προσφέρεις τις υπηρεσίες σου δωρεάν
στους αδελφούς που υποφέρουν για την δόξα του Κυρίου.
Κάνουμε το χρέος μας. Το καθήκον της ομολογίας μας καλεί.

Η Επιτροπή Αγώνος
Στυλιανός Δανδουλάκης (τηλ.6974323975)
Ιωάννης Λαζάκης (τηλ.210-5731851)
Αναστάσιος Τσιμπούρης (τηλ.210-9413263)
Μαρία Παστρουμά (τηλ.6989412366)
Καλλιόπη Νικολαΐδου (τηλ.6972592305)

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ

Αιώνια κληρονομία
«Τι ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω;»

Στην υπερεκτίμηση και απολυτοποίηση των υλικών αγαθών σε βαθμό θεοποίησής τους, αλλά και στην ειδωλοποίηση του εγωισμού του ανθρώπου, αναφέρεται η περικοπή του Ευαγγελίου που ακούσαμε σήμερα. Για να ξεπεράσει τα εμπόδια αυτά που υψώνονται τόσο αμείλικτα μπροστά του, ο άνθρωπος καλείται να παραδώσει με εμπιστοσύνη τον εαυτό του στην αγάπη του Χριστού. Όπως ακριβώς προσφέρεται το υπόδειγμα του μικρού παιδιού που το βλέπουμε να παραδίδεται στην αγάπη των γονέων του και να τους εμπιστεύεται πλήρως. Δεν είναι άλλωστε καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι το περιστατικό της ευλογίας των παιδιών από τον Κύριο, προηγείται της συνάντησης με τον πλούσιο νέο της περικοπής μας.