"Διαφωτισμός". --- Η Ζωή meta -- Kyprianos Christodoulides

Έγραψα μερικά άρθρα τελευταία. 

Άν θέλει κάποιος νά τά εντάξει μονολεκτικά σέ ένα κεφάλαιο, προσφορότερη βρίσκω την λέξη : "Διαφωτισμός". 

Αρχικά είχε αυτή τήν ονομασία, έπειτα, καθώς όλα, εξελίχθηκε σέ νεο-Διαφωτισμό. Η πρόθεση "διά" δέν τόν εγκατέλειψε, όταν αργότερα ονομάσθηκε "νεωτερικός Διαφωτισμός". Καί δέν τόν εγκαταλείπει έκτοτε.