Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΚΑΙ Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ - Αθωνικά άνθη

«Καλόν το άλας· εάν δε και το άλας μωρανθή, εν τίνι αρτυθήσεται;…» Ο Κύριος.

Αναμφιβόλως διερχόμεθα μίαν από τας κρισιμωτέρας, ίσως, περιόδους της θρησκευτικής Εκκλησιαστικής και Εθνικής ζωής της Ελληνικής ημών Πατρίδος. Σπανίως η Εκκλησία της Ελλάδος εκλήθη ν’ αντιμετωπίση τοιαύτα και τοσαύτα προβλήματα, οία ανέκυψαν επί των ημερών μας, και γεννηθήσονται εν τη προοπτική του χρόνου, κατά τας αποκαλυπτικάς, ας διερχόμεθα, φάσεις της παγκοσμίου και ειδικώς της Ελληνικής Ιστορίας. Εις ανάγκας, ου τας τυχούσας, περιεπλάκημεν ως Έθνος και Εκκλησία. Έσωθεν ταραχαί, έριδες, αιρέσεις, μάχαι. Έξωθεν κίνδυνοι, απειλαί, ταπεινώσεις. Πανταχόθεν ακαταστασίαι και «συνοχή εθνών εν απορία», εκ του φόβου των επερχομένων δεινών.

Οικουμενισμός η εσχάτη αίρεσις (22ον)


Διήγησις οπτασίας ΙΩΑΝΝΟΥ τινός, πάνυ ωφέλιμος.

Ιωάννης τις εχρημάτισε κατά τους χρόνους του βασιλέως Κωνσταντίνου του Μεγάλου εν έτει 330, όστις ήτο εις τον βασιλέα γνωστός δια της τέχνης την οποίαν ειργάζετο. Ούτος διήγε πρότερον την ζωήν του κακώς και ασέμνως, χωρίς να συλλογισθή ποτέ, ότι υπάρχει κόλασις· αλλ’ ο Θεός, όστις πάντα οικονομεί καλώς προς το συμφέρον ημών, αυτός φανείς και εις την οπτασίαν τούτου διωρθωσε την πολιτείαν του. Ούτος λοιπόν βλέπει ποτέ εις το όνειρόν του, ότι προσέφερεν εις τον βασιλέα Κωνσταντίνον εν έργον της τέχνης του, και εκ τούτου θαρρών ωμίλει μετά του βασιλέως με παρρησίαν και συνέχαιρεν. Έπειτα βλέπει τον βασιλέα ότι εξεγύμνωσε μίαν σπάθην και περιτυλίξας την κόμην του, ητοιμάζετο να κόψη την κεφαλήν του ανηλεώς.

Τον Κύριον υμνείτε --- Orthodox Hymns


Τη ΚΓ΄ (23η) Νοεμβρίου, μνήμη του εν Αγίοις πατρός ημών ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ Επισκόπου Ικονίου.

Αμφιλόχιος ο ιερός ανήρ και τω Θεώ καθηγιασμένος εγεννήθη από γονείς ευγενείς και επιφανείς εις την χώραν των Καππαδοκών και εμάνθανε τα γράμματα ομού με τον Μέγαν Βασίλειον και τον θείον Γρηγόριον, οίτινες ήσαν συμπατριώται του και έλαμψαν εις την φιλοσοφίαν και την αρετήν, ως και ο ίδιος ο Αμφιλόχιος γράφει σαφέστατα εις τας επιστολάς, όπου έστειλεν δια εκκλησιαστικά τινά ζητήματα προς τον Μέγαν Βασίλειον, όστις του απέστειλε τας λύσεις επί των ερωτήσεων, ας οι ευσεβείς φυλάττουν ως Κανόνα έως την σήμερον. Αφού λοιπόν ο Άγιος ούτος ηύξησε κατά την ηλικίαν, ως γνωστικός και θεοφοβούμενος εμίσησεν όλα τα εγκόσμια, προτιμήσας τον Χριστόν.

Σκοπός τῆς ἀλλαγῆς του ημερολογίου ἦτο ἡ «ἕνωσις τῶν Ἐκκλησιῶν» -- Σχόλιο του κ. Δημητρίου Χατζηνικολάου

Ανώνυμος : «την αταξία την έκαναν αυτοί που διέκοψαν την εκκλησιαστική κοινωνία για 13 ημέρες το 1924!»

Ἄν τά ἔγραφες αὐτά λίγο μετά τήν ἀλλαγήν τοῦ ἑορτολογίου, τότε ἴσως νά εἶχες κάποιαν δικαιολογίαν, λόγῳ ἄγνοιας. Ὅμως, πῶς μπορεῖς, ὦ Ὑποκριτά, νά γράφῃς τέτοια ψέμματα ἐν ἔτει 2019, ὅταν τήν ἀλλαγήν τοῦ ἑορτολογίου ἠκολούθησεν ἡ ἔνταξις εἰς τό ΠΣΕ, ἡ ἕνωσις μέ τόν «πάπαν» καί τούς Μονοφυσίτας, ἡ Συνοδική κήρυξις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί χιλιάδες ἄλλα ἀτοπήματα, ὅλα πρός τήν ἰδίαν κατεύθυνσιν (τήν ἐπιβολήν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ) καί ἀπό ἀνθρώπους τοῦ ἰδίου φυράματος (τούς Οἰκουμενιστάς), οἱ ὁποῖοι μάλιστα ὁμολογοῦν εὐθαρσῶς, τόσον πρίν ὅσον καί μετά τήν ἀλλαγήν, ὅτι ὁ σκοπός τῆς ἀλλαγῆς ἦτο ἡ «ἕνωσις τῶν Ἐκκλησιῶν»; Δέν φοβεῖσαι τόν Θεόν;

Η Σκέπη της Θεοτόκου

Η εορτή της αγίας Σκέπης της Θεοτόκου ( 1η , και αργότερα , 28η Οκτωβρίου ) αντλεί την υπόθεσή της από τον βίο του οσίου Ανδρέα, του δια Χριστόν σαλού. Η εμφάνιση της Θεοτόκου στον όσιο έγινε αφορμή να καθιερωθεί η εορτή αυτή. 
Το περιστατικό συνέβη στη νότια πλευρά του ναού των Βλαχερνών, στο παρεκκλήσιο της αγίας Σορού, όπου φυλάσσονταν η εσθήτα, ο πέπλος και μέρος της ζώνης της Θεοτόκου. 
Στο παρεκκλήσιο αυτό γινόταν κάποτε ολονυκτία. Εκεί πήγε να προσευχηθεί και ο όσιος Ανδρέας μαζί με τον μαθητή του άγιο Επιφάνιο.
 
Ήταν η ώρα περίπου δέκα το βράδυ, οπότε ο όσιος βλέπει τη Θεοτόκο να προχωρεί από τις βασιλικές πύλες προς το άγιο θυσιαστήριο.
 

π. Θεόδωρος Ζήση :

.....Πρέπει νὰ ἐξαφανισθοῦν καὶ νὰ κρυφθοῦν, ἂν τοὺς ἀπέμεινε λίγη ἐντροπή, ὅσοι τὶς πατερικὲς αὐτὲς θέσεις ὀνομάζουν «συντηρητισμό» καί «ζηλωτισμό». Βλασφημοῦν καὶ ὑβρίζουν τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, γίνονται δεκανίκια τοῦ καταρρέοντος Παπισμοῦ καὶ τοῦ ἐξ αὐτοῦ προελθόντος Προτεσταντισμοῦ μὲ τὸ νὰ τοὺς θεωροῦν ὡς «ἐκκλησίες» καὶ νὰ ὑποστηρίζουν μέσα στὰ συνοδικὰ κείμενα τοὺς ἀποτυχημένους θεολογικοὺς διαλόγους, τὰ ἐπαίσχυντα κείμενα τοῦ Balamand, τοῦ Porto Alegre, τοῦ Pusan, καὶ νὰ ἐπιμένουν στὴν συμμετοχή μας στὸ λεγόμενο «Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν», ὅπου υἱοθετήθηκαν φοβερὲς δογματικὲς καὶ ἠθικὲς ἐκτροπὲς καὶ παρεκκλίσεις, μέχρι τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων καὶ τῆς ἀποδοχῆς ὡμολογημένων Σοδομιτῶν στὶς τάξεις τῶν κληρικῶν. Αὐτὰ εἶναι ὄντως «πρόοδος», ἀλλὰ πρὸς τὸ κακὸ καὶ πρὸς τὴν κόλαση.

ΠΕΤΑΞΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΕΓΑΣΕΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ

Η Ιερά Μητρόπολης Ηλείας οδήγησε σε κλείσιμο του Γηροκομείου Αγ. Κυπριανού και Ιουστίνης στο Πελόπιο Αρχαίας Ολυμπίας, για … οικονομικούς λόγους, αμέσως μετά που προστέθηκε καινούργια πτέρυγα και ανακαινίστηκε το γηροκομείο, εξολοκλήρου με έξοδα του ιδρύματος Λάτση, τα οποία ανέρχονται σε ένα εκατομμύριο ευρώ…
Πρόκειται για ένα γνωστό ίδρυμα που λειτουργεί από το 1996, ως παράρτημα του Ασύλου Ανιάτων και Κατακοίτων Γερόντων “Η Νέα Βασιλειάς»… στα Λαστέϊκα Πύργου. Κλείνοντας το γηροκομείο μέσα σε λιγότερο από 15 ημέρες, ο Μητροπολίτης Ηλείας Γερμανός άφησε στο δρόμο 13 Έλληνες εργαζόμενους και περίπου 65 γέροντες, ενώ δεν δέχτηκε ποτέ να συναντήσει τους εργαζόμενους που προσφέρθηκαν να εργαστούν ακόμα και εθελοντικά προκειμένου να μείνουν οι γέροντες στο ίδρυμα και αυτό να λειτουργήσει κανονικά, έναντι της πρότασης του Μητροπολίτη για περικοπές του μισθού τους κατά 46%, τη θέσπιση ετησίων συμβάσεων εργασίας και τη μεταφορά κάποιων από αυτών για να εργαστούν σε άλλες επιχειρήσεις της Μητρόπολης.
Στη συνέχεια η Μητρόπολη αποφάσισε να δωρίσει το γηροκομείο στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας με στόχο να γίνει κέντρο ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων μέσω επιδότησης του ΕΣΠΑ.
Έναν μήνα πριν, όμως, κι ενώ το κέντρο ουδέποτε έγινε, η Μητρόπολη ενεργοποίησε έναν όρο της συμφωνίας και πήρε ξανά στην κατοχή της το γηροκομείο.
Ακολούθως το νοίκιασε συνολικά έναντι 1.500 ευρώ τον μήνα για κάθε ένα από τα τρία κτίρια που το απαρτίζουν- στην κόρη του επιχειρηματία Αργύρη Σαλπέα, που διατηρεί κάποιου είδους εταιρεία συμβούλων στην Ηλεία, και παράλληλα έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες συνεννόησης με το Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΚΕΣΟΔΠ), κλιμάκιο του οποίου βρέθηκε στον νομό πριν από λίγες μέρες για να επιθεωρήσει τον χώρο, προκειμένου να δοθεί για να στεγάσει λαθρομετανάστες.

Βόμβα Κουμουτσάκου: Κατά 240% αυξήθηκαν οι αφίξεις μεταναστών από τον Μάιο


Όταν η Τουρκία «συνεχίζει να επαναλαμβάνει ότι θα ανοίξει τις «πόρτες», αυτό που κάνουν οι μετανάστες είναι να μετακινούνται πιο κοντά σε αυτές», είπε ο κ. Κουμουτσάκος σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων......

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, ΚΚΕ ΚΑΙ ΜΕΡΑ25.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 22 Νοεμβρίου 2019

Παρηκολούθησα τό κοινοβουλευτικό ἔργο τῆς ἀναθεωρητικῆς Βουλῆς γιά τήν ψηφιζομένη τήν Δευτέρα 25/11 ἀναθεώρηση ἄρθρων τοῦ Συντάγματος καί διεπίστωσα τήν παραπληροφόρηση, τήν ἀπόκρυψη καί τήν στρέβλωση τῆς νομικῆς πραγματικότητος καί τοῦ ἰσχύοντος νομικοῦ πλαισίου πού συλλύβδην οἱ 4 κομματικοί σχηματισμοί τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, ΚΚΕ καί ΜΕΡΑ25 ἐπεχείρησαν. Εἶναι πασίδηλο τό γεγονός ὅτι ἡ ἀπελθούσα Κυβέρνηση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ εἶχε ἐνορχηστρώσει «πογκρόμ» κατά τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας, κινουμένη ἀπό τίς ἐμμονικές ἰδεοληψίες καί ἐμπάθειές της, ἴσως καί ἀπό ἔξωθεν ἐντολές τοῦ γνωστοῦ διεθνιστικοῦ λόμπυ κατά τῆς Ἑλληνορθοδοξίας, τόσο μέ τήν πρόταση ἀναθεωρήσεως τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ Συντάγματος πού διαμόρφωσε καί ἐψήφισε, ὅσο καί μέ τά 15 σημεῖα τῆς γνωστῆς συμφωνίας Ἐκκλησίας-Πολιτείας.
-------------------------------

 Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...


Θερμά συγχαρητήρια, κ. Σεραφείμ! Πολύ καλό τό ξεμπρόστιασμα τῶν ἐχθρῶν τοῦ Ἔθνους καί τῆς Ὀρθοδοξίας πού κάνατε! Ὀρθῶς συμπεριλάβατε καί τό μῖσος τῆς ΝΔ κατά τοῦ ἔθνους, ὅπως ἐδήλωσε ξεκάθαρα ὁ κ. Μητσοτάκης στό Ἰουδαϊκόν Συμβούλιον στίς ΗΠΑ τόν παρελθόντα Ἀπρίλιον, ὅτι θά καταπολεμήσῃ τόν Ἐθνισμόν (Nativism). Ἀλλά, πολύ φοβοῦμαι, εἶσθε φωνή βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ. Ὁ «ἑλληνικός» λαός πάλι αὐτούς θά ψηφίσῃ! Ὁ Ἀντίχριστος ἐπί θύραις!
---------------------------
SCRIPTA MANENT είπε...

Περιμένουμε και απο τις παρατάξεις ΓΟΧ και ειδικά απο τους αγιορείτες ανάλογες ανακοινώσεις και διαμαρτυρίες στο Σύνταγμα διότι κυριολεκτικά αφανίζεται το έθνος.
Διαφορετικά η σιωπή τους χρεώνεται συγκατάθεση