Εάν ο Αγιορείτης Μοναχός Θεόκλητος Διονυσιάτης έγραφε αυτά το 1957, τι γίνεται με την σημερινή κατάσταση;

Ουδέποτε άλλοτε η Εκκλησία μας είχε τόσην ανάγκην επιστροφής και αναβαπτίσεως εις τας ζωογόνους πηγάς της αμωμήτου Ορθοδοξίας όσην σήμερον, ότε πολυώνυμα στοιχεία συνεκεράσθησαν με την διδασκαλίαν της τόσον, ώστε να μη γνωρίζη τις τι είναι γνήσιον και τι νόθον, τι Ορθόδοξον και τι Προτεσταντικόν, ποία η Ανατολική και ποία η Δυτική θεολογία, ποία ημετέρα πνευματικότης και ποία ξένη.

ΚΥΡΙΑΚΗ Α’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ

Ὁ θρίαμβος τῆς Ὀρθοδοξίας, πού ἑορτάζουμε σήμερα, δίνει δύναμη γιά τήν σταυροαναστάσιμη πορεία, πού θά  γιορτάσουμε, δηλαδή σέ σαράντα ἡμέρες μέ τήν Σταύρωση καί τήν Ἀνάσταση. Ἀκριβῶς ὅπως ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος προηγήθηκε τῆς Σταυρώσεως σαράντα ἡμέρες πρίν τό Πάθος, γιά νά ἀντέξουν οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι καί νά μήν ἀποκάμουν, ἔτσι καί σήμερα γιορτάζουμε τήν Ἀναστήλωση τῶν Ἁγίων Εἰκόνων, τήν νίκη ἐπί τοῦ Σατανᾶ.

Συνεπῶς, ἐκεῖνος πού δέν ἐπαναφέρει, μ’ αὐτόν τόν τρόπο πού ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία διδάσκει μέσα του,  τήν εὐσχημοσύνη τῆς παλαιᾶς ἐκείνης εὐγένειας καί δέν ἀποκαθιστᾶ, διαρκῶς πάνω του τά χαρακτηριστικά τῆς εἰκόνας τοῦ Θεανθρώπου· βυθίζεται στό σκοτάδι γιατί ὁ Θεός εἶναι τό Φῶς.

Ἕλληνες, μισεῖτε τόν Χριστόν, τήν Ἑλλάδα, τά παιδιά σας καί τούς ἑαυτούς σας; Τοῦ Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀναπληρωτοῦ Καθηγητοῦ Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων

Ἐν ὄψει τῶν «ἐκλογῶν», τίθενται τά γνωστά ἐρωτήματα, ἄν πρέπῃ ἤ ὄχι νά συμμετάσχωμεν καί, ἄν ναί, τότε ποῖος εἶναι ὁ ὀλιγώτερον προδότης καί μισέλλην διά νά τόν ψηφίσωμεν; Οἱ πολιτικοί πού ἔχουν «κυβερνήσει» μέχρι τώρα, τοὐλάχιστον ἀπό τό 1974 καί ἐντεῦθεν ἔχουν ἀποδειχθῆ ΒΡΩΜΕΡΟΙ ΠΡΟΔΟΤΑΙ καί Μισέλληνες, ἐκτός τοῦ Ξενοφῶντος Ζολώτα, βεβαίως, ὁ ὁποῖος δέν ἦτο πολιτικός καί διετέλεσε δοτός Πρωθυπουργός διά τέσσαρας μόνον μῆνας (Νοέμβριος 1989 - Ἀπρίλιος 1990). Οἱ ὑπόλοιποι, ἄλλος ὀλιγώτερον καί ἄλλος περισσότερον, «ἠγωνίσθησαν» πῶς νά βλάψουν περισσότερον τόν τόπον καί πῶς νά ἐξαπατήσουν περισσότερον τόν Ἑλληνικόν λαόν!

Σχόλια Αναγνωστών

1. Ο/Η Ανώνυμος είπε...

Απάντηση Κ.Χ : στό ερώτημα «άν ένας αβάπτιστος είναι πλασμένος κατ' εικόνα καί καθ' ομοίωσιν».
Ναί, είναι πλασμένος κατ' εικόνα καί καθ' ομοίωσιν, τόν καλύπτει όμως η αμαύρωση τού κατ' εικόνα καί τούτο καθιστά ανέφικτο (καί) τό καθ' ομοίωσιν. Ήταν η συνέπεια τού προπατορικού αμαρτήματος. Δέν σημαίνει αυτό, προΰπαρξη ανθρώπου καί ανθρώπων, όπως, γιά παράδειγμα, οι προ-Αδαμιαίοι. Δέν έκανε λάθος ο Θεός (Αγία Τριάς), νά ποιήσει πρώτα τήν εικόνα καί ύστερα, νά τήν πλάσει, επειδή τό πρώτο δέν ήταν σύμφωνο μέ τήν θεία βούληση. Αυτή τήν συνέχεια, γιά νά μήν υπάρχουν αντιρρησίες, μάς δίδει τό β' Κεφάλαιο τής Γενέσεως.
Τέλος, γιά νά αποκλείσουμε τίς όποιες αντιλογίες, η γενεαλογία ανθρώπου (: α' 1-25 Ματθαίου καί α' 12-13 Ιωάννου ιερά Ευαγγέλια) ανάγεται στό είναι καί υπάρχειν ο υιός ανθρώπου, καθώς αυτοχαρακτηρίζεται ο Κύριος καί Θεός ημών, Χριστός Ιησούς. Οι σχολές τών Μασοριτών, θεοσοφιστών, αποκρυφιστών, μυστικιστών κ.ά. άς λένε ό,τι θέλουν.