Ὁ Ἰσλαμισμός σήμερον

Η «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ» (φ. 295) ἀναφέρεται εἰς ἄρθρον τοῦὈρθοδόξου Ἱεράρχου καί Ἡγουμένου Λαζάρου, εἰς Καναδᾶν, καί ὁ ὁποῖος ἐπισημαίνει τήν πρόοδον τῆς ἐξαπλώσεως τοῦ Μουσουλμανισμοῦ καί σημειώνει μερικάς παρατηρήσεις του. Παρατηρεῖ ὅτι:
«1. Μέσα σέ 20 χρόνια ἡ Εὐρώπη θά ἀπαρτίζεται ἀπό ἕνα σύνολο μουσουλμανικῶν κρατῶν, 2. Μέσα σέ 10–15 χρόνια ὁ ἀριθμός τῶν συνειδητῶν μουσουλμάνων στόν Καναδᾶ θά ξεπερνᾶ τόν ἀριθμό τῶν συνειδητῶν χριστιανῶν, 3. Ἤδη τό Ἰσλάμ ἐπιδίδεται σέ μιά καλά μελετημένη καί πλούσια χρηματοδοτούμενη ἱεραποστολική δράση στή Δύση. Οἱ δημογραφικοί δεῖκτες εὐνοοῦν σαφῶς τό ἰσλάμ. Δέν χρειάζεται νά προσηλυτίσει κανένα χριστιανό, γιά νά κυριαρχήσει στήν Εὐρώπη.Ὁ ρυθμός ἀναπαραγωγῆς τῶν λαῶν μέ δυτικές κουλτοῦρες εἶναι κάτω τοῦ 1,5 παιδιά ἀνά γυναίκα, ἐνῶ οἱ μουσουλμάνοι ἀναπαράγονται μέ ρυθμούς 4–6, ἀκόμα καί 8 παιδιά».
Ἀφοῦ ἀναφερθῆ εἰς σχετικάς παρατηρήσεις –ἰδίως διά τούς Ὀρθοδόξους– τονίζει ἰδιαιτέρως τήν «ἀνάγκην ἑνότητος πνεύματος καί στόχων τῶν Ὀρθοδόξων, τήν συναίσθηση τοῦ χρέους μας πρός τόν λαό. Καθένας μας, σημειώνει, ἔχει κάποιο χάρισμα νά προσφέρει. Πρέπει νά εἴμαστε ἕτοιμοι νά συνεισφέρουμε ὅλο τόν ἑαυτό μας, μαζί μέ τούς ἄλλους, πρός χάρη τοῦ Εὐαγγελίου, γιά νά ἀντιμετωπίσουμε, μέ τήν ἑνότητα τῆς κοινῆς μας ἀγάπης πρός τό Χριστό, τίς προκλήσεις, πού βλέπουμε νά ἔρχονται ραγδαῖα».

Father Josiah Trenham, of St. Andrew Orthodox Church in Riverside, California, speak about religion and politics


Orthodox Hymns


ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ

Τροπάριον.

 Μαρμαρυγαίς ακηράτοις, φανείς ο θείος Σταυρός, εσκοτισμένοις έθνεσι, τοις εν πλάνη απάτης το θείον φέγγος, απαστράψας οικειοί, τω εν αυτώ παγέντι Χριστώ, τω παρέχοντι την ειρήνην ταις ψυχαίς ημών.

 Ερμηνεία.

 Το παρόν Τροπάριον εδανίσθη ο Μελωδός, τόσον από την προς Εφεσίους επιστολήν, όπου λέγει ο μακάριος Παύλος: «Τα Έθνη περιπατεί εν ματαιότητι του νοός αυτών, εσκοτισμένοι τη διανοία» (Εφ. δ:17), όσον και από τον Προφήτην Ησαϊαν ειπόντα: «Γαλιλαία των Εθνών, ο λαός ο πορευόμενος εν σκότει, ίδε φως μέγα» (Ησ. θ:2).

O Συναξαριστής της ημέρας.

Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2015

Ευσεβίου ιερομάρτυρος, επισκόπου Σαμοσάτων, μαρτύρων Ζήνωνος και Ζηνά.


Ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Εὐσέβιος ἔζησε κατὰ τὸν 4ο αἰώνα μ.Χ. καὶ ἦταν Ἐπίσκοπος τῶν Σαμοσάτων στὴν Κομμαγηνὴ τῆς Συρίας. Διακρίθηκε γιὰ τοὺς ἀγῶνές του κατὰ τῶν αἱρετικῶν Ἀρειανῶν καὶ ἐξορίσθηκε γιὰ τὰ ὀρθόδοξα φρονήματά του ἀπὸ τὸν ἀρειανίζοντα αὐτοκράτορα Οὐάλεντα στὶς παρὰ τὸ Δούναβη χῶρες. Μετὰ τὸ θάνατο τοῦ Οὐάλεντος (378 μ.Χ.) ἐπανῆλθε στὴν Ἐπισκοπή του καὶ ἐξακολούθησε τὸν ἀγώνα του γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη. Ἀφοῦ ἐχειροτόνησε πολλοὺς Ἐπισκόπους πρὸς καταπολέμηση τῶν αἱρέσεων, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τὸν Μάρη, Ἐπίσκοπο τῆς ἀρειανίζουσας πόλεως Δολιχῆς, ἐφονεύθηκε διὰ κεράμου ποὺ ἔρριψε ἐπὶ τῆς κεφαλῆς του αἱρετικὴ γυναίκα.