ΟΜΙΛΙΑ Εις την πρώτην του έτους.

Πως οφείλομεν να διάγωμεν κατά το νέον έτος, ίνα ευτυχίαν και επί γης κατά το δυνατόν απολαύσωμεν.                                                                                             

Ηξίωσεν ημάς, αδελφοί, ο ουράνιος Πατήρ ημών, ίνα και πάλιν εισέλθωμεν εις νέον ενιαυτόν· ο κρατών εν ταις χερσίν Αυτού τους χρόνους δια της χαριτοβρύτου Αυτού δεξιάς δωρείται εισέτι εις ημάς την πολυτίμητον και πολυπόθητον της ζωής δωρεάν. Και ιδού εισερχόμεθα εις το νέον έτος πάντες χαίροντες και αλλήλους συγχαίροντες και τα βέλτιστα επευχόμενοι. Κατά το μεσονύκτιον της παρελθούσης νυκτός έληξε το παλαιόν έτος, ήρξατο δε το νέον. Και δη κατά την πρώτην ταύτην ημέραν του νέου έτους πας λογικός σκέπτεται, πως θα διέλθη αυτό, αν ο Θεός εν τη ζωή ταύτη αφήση αυτόν. Ναι, έκαστος δια το αρξάμενον έτος διανοείται νέας επιχειρήσεις, φαντάζεται νέας επικερδείς εργασίας, πλάττει νέα σχέδια προς πλήρωσιν των πόθων και επιθυμιών αυτού. Σπανίως καθ’ όλον το έτος ο νους του ανθρώπου προσηλούται εις το μέλλον τόσον ζωηρός, όσον κατά την πρώτην του έτους. Και προς τι όλαι αυταί αι προσδοκίαι;

Απολυτίκιο Μεγάλου Βασιλείου


 

Τη Α΄ (1η) Ιανουαρίου, μνήμη του εν Αγίοις πατρός ημών ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Αρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας του Μεγάλου.

Βασίλειος ο Μέγας εν Αγίοις πατήρ ημών ήκμασε κατά τους χρόνους του βασιλέως Ουάλεντος εν έτει τξδ΄ (364) γεννηθείς περί το έτος τκθ΄ (329) εκ πλουσίων και ευγενών γονέων του εκ Πόντου Βασιλείου και της εκ Καισαρείας της Καππαδοκίας Εμμελείας ευσεβών και Ορθοδόξων, οι οποίοι είχον εν όλω τέσσαρας μεν παίδας άρρενας, Βασίλειον τον Μέγαν, Γρηγόριον, Ναυκράτιον και Πέτρον, μίαν δε θυγατέρα, Μακρίναν λεγομένην. Κατ’ αλήθειαν δε εις αυτούς επληρώθη ο λόγος του Δαβίδ, όστις λέγει· «Γενεά ευθέων ευλογηθήσεται»· διότι όχι μόνον ούτος ο Άγιος ήτο ευλογημένος, αλλά και οι άλλοι τέσσαρες αδελφοί θαυμαστοί και σημειοφόροι εγένοντο, διότι ο μεν Πέτρος, ο μικρότερος αδελφός του Αγίου, εγένετο Αρχιεπίσκοπος Σεβαστείας, ο Γρηγόριος, ο τρίτος, εγένετο Μητροπολίτης Νύσσης, ο δε Ναυκράτιος εγένετο Ασκητής και θαυματουργός Άγιος, ησυχάσας εις το όρος της Νητρίας. Η Μακρίνα δε και αυτή ηγίασεν, ευρίσκομεν δε το Συναξάριον αυτής την δεκάτην ενάτην (19) του Ιουλίου μηνός· πάντας όμως τους αδελφούς ο Άγιος ούτος υπερέβαλε και εις την αρετήν και εις την μάθησιν, ως θέλετε ακούσει μετά ταύτα.

Λόγος εις την σεβασμίαν Περιτομήν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

Κατά τέσσαρας τρόπους δύναται να γίνη η ευεργεσία, ευλογημένοι Χριστιανοί· πρώτον δια χρημάτων, δεύτερον δια του σώματος, τρίτον με τέχνην και τέταρτον με λόγον. Διότι, όταν τις ίδη άλλον άνθρωπον πτωχόν και ενδεή, ο οποίος είναι υστερημένος τροφής ή ενδύματος ή άλλων αναγκαίων πραγμάτων και του δώση χρήματα και τον βοηθήση εις την ανάγκην του, τότε εκείνος λέγεται, ότι προσέφερε την ευεργεσίαν και την βοήθειαν δια χρημάτων. Όταν δε, ας υποθέσωμεν, κινδυνεύη τις άνθρωπος να πνιγή και δράμη άλλος και τον λυτρώση του κινδύνου ή καίεται τινος η οικία και τρέχει άλλος και σβύνει τας φλόγας, ή κτυπώσι τινά και σπεύδει άλλος και τον ελευθερώνει ή οδηγεί τυφλόν εις ευθείαν οδόν ή άλλας τοιαύτας καλωσύνας πράξη, τότε λέγεται, ότι εκείνος ο άνθρωπος δια του σώματός του εποίησε την ευεργεσίαν και την καλωσύνην.

Απολυτίκιον Περιτομής του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.


 

Τη Α΄ (1η) του μηνός Ιανουαρίου την κατά σάρκα ΠΕΡΙΤΟΜΗΝ του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ εορτάζομεν.

Περιτομήν την κατά Σάρκα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εορτάζομεν σήμερον, αδελφοί, την οποίαν κατεδέχθη να λάβη φιλανθρώπως κατά την προσταγήν του παλαιού Νόμου, ίνα αντί της χειροποιήτου και σαρκικής Περιτομής αντεισάξη εις ημάς την αχειροποίητον και πνευματικήν Περιτομήν, ήτοι το άγιον Βάπτισμα. Ταύτην, την του Κυρίου Περιτομήν, παρελάβομεν ημείς οι Χριστιανοί παρά των Αγίων Πατέρων να πανηγυρίζωμεν κατ’ έτος, ως και την πανηγυρίζομεν, λογιζόμενοι ταύτην ως μίαν των Δεσποτικών εορτών δια τον ημάς τιμήσαντα Κύριον δια μέσου αυτής. Διότι, καθώς ο Κύριος κατεδέχθη δι’ ημάς την ένσαρκον αυτού Αγίαν Γέννησιν και έλαβεν όλα τα άλλα ιδιώματα της ανθρωπίνης φύσεως, όσα ήσαν όλως αδιάβλητα και ακατηγόρητα, τοιουτοτρόπως δεν επησχύνθη ο Πανάγαθος να λάβη και την Περιτομήν. Έλαβε δε ο Κύριος την Περιτομήν δια δύο αίτια· πρώτον μεν, διότι ηθέλησε να εμφράξη τα στόματα των αιρετικών, οίτινες ετόλμησαν να είπωσιν, ότι δεν έλαβεν ο Κύριος σάρκα αληθινήν, αλλά κατά φαντασίαν (οι οποίοι ήσαν ο θεομάχος Μάνης και οι τούτου οπαδοί Μανιχαίοι), διότι πως ήθελε περιτμηθή, εάν δεν ελάμβανε σάρκα αληθινήν; Και δεύτερον, ίνα επιστομίση τους Ιουδαίους, οίτινες κατηγόρουν τον Κύριον, ότι δεν φυλάττει το Σάββατον, και ότι παραβαίνει τον Νόμον, ψευδώς συκοφαντούντες αυτόν, διότι ο Κύριος εφύλαττε τον Νόμον έως και εις αυτήν την Περιτομήν. Δια τούτο λοιπόν μεθ’ ημέρας οκτώ από της εκ Παρθένου Γεννήσεώς του, ηυδόκησεν ο Κύριος να φερθή υπό της Μητρός Του και του Ιωσήφ εις τον διωρισμένον εκείνον τόπον, όπου ήτο συνήθεια να περιτέμνωνται τα βρέφη, ένθα περιετμήθη και έλαβε το γλυκύτατον όνομα Ιησούς, το οποίον εκάλεσεν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, ότε ευηγγέλισετην Θεοτόκον, προ του να συλληφθή ο Κύριος εν τη κοιλία της Παρθένου, ως γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Μετά δε την Περιτομήν ο Κύριος ευρίσκετο μετά των γονέων του και έζη ανθρωπίνως προκόπτων και αυξάνων, τόσον κατά την ηλικίαν του σώματος, όσον και κατά την σοφίαν και χάριν, εις σωτηρίαν ημών· «Και Ιησούς προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάριτι παρά Θεώ και ανθρώποις» (Λουκ. β:52).  

ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΒΙΩΣΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΛΗΘΩΣ ΕΤΕΧΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΣ

ΦΟΒΑΜΑΙ ΜΗΠΩΣ ΠΕΘΑΝΩ ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΩΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝ ΠΕΘΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ.  ΓΙΑΤΙ Ο ΛΕΓΟΜΕΝΟΣ ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΕΙ ΤΟ ΦΘΑΡΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΣΙΓΟΥΡΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΑΝ ΔΕΝ ΠΡΟΔΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , ΠΟΥ ΕΞΑΓΙΑΖΕΙ ΚΑΙ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΑΓΙΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΑΝ ΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΕΙΑΣΤΕΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΣΠΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΑΓΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ, ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΠΟΥ ΕΠΕΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟ DNA  ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΣΕ ΖΟΜΠΙ ΣΑΝ ΤΙΣ «ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΕΣ ΝΤΟΜΑΤΕΣ» http://www.freevolition.gr/greece.htm .  

Κάλαντα Ρόδου Πρωτοχρονιάς


 

Νέο ἔπος Σακελλαροπούλου: Ξήλωσε τά «καριοφίλια» τοῦ 1821

ΤΟ ΕΤΟΣ στό ὁποῖο πρόκειται νά εἰσέλθουμε ἐντός τῶν ἑπομένων ἡμερῶν εἶναι τό 2021.

Τό ἔτος κατά τό ὁποῖο συμπληρώνονται 200 χρόνια ἀπό τήν ἐθνεγερσία. Ἀπό τήν ἡμέρα πού οἱ Ἕλληνες πῆραν τά ὅπλα καί σήκωσαν τά λάβαρα τοῦ ἀγῶνος κατά τοῦ κατακτητοῦ. Καί ἀπό αὐτά τά ὅπλα, ἀπό αὐτά τά λάβαρα, ἡ Ἑλλάς ἀνεγεννήθη. Θά ἔπρεπε νά τά τιμᾶ. Ὀργανώνουμε ἐκδηλώσεις καί δράσεις γιά νά τιμήσουμε τό 1821 καί ἴσως κάποιοι λησμονοῦν πώς δέν ἦταν μόνον τό αἷμα τῶν ἡρώων πού ἐξέθρεψε τό δένδρο τῆς Ἐλευθερίας. Ἦσαν καί τά ὅπλα τῶν ἡρώων. Κάποιος πρέπει νά τό πεῖ αὐτό στήν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, ἡ ὁποία τά ἀπεμάκρυνε ἀπό τό γραφεῖο της.

Στήν μία φωτογραφία βλέπουμε πίσω ἀπό τόν Πρόεδρο Προκόπιο Παυλόπουλο δύο πιστόλες τοῦ ἀγῶνος τοῦ 1821 νά κοσμοῦν τήν βιβλιοθήκη του. Δέν τίς ἔφερε ὅμως ἐκεῖ ὁ τέως Πρόεδρος. Τίς βρῆκε. Ἀπό τήν ἐποχή πού ὁ ἀείμνηστος Κωνσταντῖνος Τσάτσος ἀνέλαβε καθήκοντα Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, οἱ πιστόλες ἦσαν ἐκεῖ. Εἶχαν μεταφερθεῖ τό 1975 ἀπό τό Μουσεῖο τοῦ Ἀγῶνος μέ ἀπόφαση τοῦ τότε Προέδρου καί τῆς συζύγου του Ἰωάννας. Εἶναι παρακαταθήκη τῶν ἀγώνων τοῦ Ἔθνους. Κειμήλια ζώσης ἱστορίας. Στήν δεύτερη φωτογραφία βλέπουμε πώς ἡ Αἰκατερίνη Σακελλαροπούλου τά ἀπεμάκρυνε. Τά ἀντικατέστησε μέ κάποια ἄχαρα καί ἀνούσια διακοσμητικά. Ἔκανε κάτι πού οὐδείς Πρόεδρος εἶχε πρίν ἀπό αὐτήν διανοηθεῖ. 

---------------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Τό φοβερώτερον ἔγινε σήμερα στήν «Δοξολογίαν», ὅπου ἡ κυρία αὐτή ἠρνήθη νά κάμῃ τό σημεῖον τοῦ Σταυροῦ καί νά προσκυνήσῃ τό ἱερόν Εὐαγγέλιον πού κρατοῦσε ὁ Ἱερώνυμος. Ἔκαμε ἁπλῶς μίαν ὑπόκλισιν! Εἰς τήν Ἁγιοτόκον Ἑλλάδα, οἱ Σιωνισταί (=Σατανισταί) ἔχουν ἐγκαταστήσει ΠΡΟΔΟΤΑΣ καί ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ πολιτικούς καί ἐκκλησιαστικούς «ἡγέτας», οἱ ὁποῖοι φροντίζουν ὥστε οἱ μέν ἀρνηταί τῆς ψευτιᾶς καί τῆς ἀπάτης νά φυλακίζωνται καί νά πληρώνουν βαριά πρόστιμα, οἱ δέ ἀρνηταί τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἑλλάδος νά λαμβάνουν μεγάλα ἀξιώματα!!! Τόση εἶναι ἡ διαστροφή πού ἔχουν ἐπιβάλει, ὥστε νά δύναται νά χαρακτηρισθῇ ὡς «Ἐφηρμοσμένος Σατανισμός», ἤτοι Σατανισμός ἐν τῇ πράξει. Δέν γνωρίζω ἄν καί στήν θεωρίαν εἶναι Σατανισταί, δηλαδή ἄν κάμνουν σατανιστικάς τελετάς πρός λατρείαν τοῦ Διαβόλου, ὅπως κάμνουν οἱ Μασσῶνοι.

Ὁ νέος Εὐστάθιος Μοσχοβίτης --- Του κ. Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀν. Καθηγητού Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων

 

Ἀγαπητοί μου ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, ἐπειδή ἔχετε γίνει κοινωνοί τῆς διαμάχης μου μέ τόν ἀδελφόν Εὐστάθιον Μοσχοβίτην, αἰσθάνομαι ὑποχρεωμένος νά σᾶς ἐνημερώσω διά τήν ἀλλαγήν τῆς στάσεώς του καί γιά τήν ὡς ἐκ τούτου συμφιλίωσίν μου μαζί του. Μετά τήν χθεσινήν ἀνάρτησιν τοῦ Μαρίνου, ἰδού τό μήνυμα πού μοῦ ἔστειλε σήμερα καί ἡ ἀπάντησίς μου:

«Κύριε Δημήτριε Χατζηνικολάου, εύχομαι ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή της Μητέρας σας, να την κατατάξει ανάμεσα στους αγίους, να απαλύνει τον πόνο σας και θα προσεύχομαι όπως για την δική μου μητέρα, όλους του συγγενείς μου και όλους τους ορθόδοξους και ζητώ συγγνώμη για διαμάχες του παρελθόντος (ότι και να μου πείτε θα το καταλάβω…). Το έμαθα από το διαδίκτυο που είδα δημοσιευμένη την όμορφη παράκληση να προσευχηθούμε για την ανάπαυση της ψυχής της.

 Με αγάπη Χριστού,

Ευστάθιος Μοσχοβίτης

Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr  , www.freevolition.gr»


Καί ἡ ἀπάντησίς μου:

Ἀγαπητέ μου ἐν Χριστῷ ἀδελφέ, Εὐστάθιε, σ' εὐχαριστῶ θερμῶς γιά τίς εὐχές σου. Εὔχομαι κι ἐγώ ὁ Κύριος ν' ἀναπαύσῃ τήν μητέρα σου καί νά τήν κατατάξῃ μεταξύ τῶν Ἁγίων.

 Μέ ἐξέπληξες πολύ εὐχάριστα, ἀδελφέ, μέ τήν ἐκ διαμέτρου ἀλλαγήν τῆς στάσεώς σου ἀπέναντί μου. Γιά μένα, αὐτό ἀποτελεῖ ἀπόδειξιν ὅτι ὁ Κύριος ἐνήργησε γι' αὐτό καί ἄρα εἶσαι ἀληθής μαθητής Του. Δέν θά πῶ τίποτε ἄλλο. Ὅλα συγχωρεμένα καί ξεχασμένα. Ἀπό σήμερα θά διαβάζω καί τά μηνύματά σου, τά ὁποῖα μέχρι τώρα εἶχα κανονίσει νά πηγαίνουν στά ἀνεπιθύμητα. 

 Σοῦ εὔχομαι ὑγείαν, φώτισιν παρά Κυρίου, καλόν ἀγῶνα καί καλόν Παράδεισον

 Ἐν ἀγάπῃ καί Ἀληθείᾳ

Δ. Χατζηνικολάου

---------------------------------------------

Ο/Η Ανώνυμος είπε...

Ο Παράδεισος είναι πάντα καλός, δεν υπάρχει κακός Παράδεισος. Εύχομαι ο Θεός να αναπαύσει την μητέρα του κ. Χατζηνικολάου και να την τοποθετήσει σύντομα στον Παράδεισο. Δεν έχει σημασία το ημερολόγιο που ακολουθούσε, νέο ή παλαιό, αλλά η πίστη της. Τώρα οι Αυστραλοί γιορτάζουν τον Άγιο Βασίλειο (εκεί τώρα είναι 5:30π.μ.), ενώ εμείς θα τον γιορτάσουμε αύριο(σε 9 ώρες). Δεν γιορτάζουν οι Ορθόδοξοι μαζί την ίδια ημέρα (ο Καναδάς θα γιορτάσει τον Άγιο Βασίλειο σε 20 ώρες και σε διαφορετική ημέρα από την Αυστραλία (εκεί θα είναι ημέρα Σάββατο και η ώρα μια τα μεσάνυχτα).
Η Ευαγγελία έζησε 90 χρόνια περίπου και την χάρηκε αρκετά ο Δημήτριος. Η μητέρα μου χάρηκε τον πατέρα της μόνο 11 χρόνια (τον σκότωσαν οι κομμουνιστές γιατί ήταν Χριστιανός και δεν τους ακολούθησε).
Καλη χρονιά σε όλους.

Αν περισσεύει κάποιος κόμπος στο κομποσκοίνι...

 

Υπέρ Αναπαύσεως της αδελφής Ευαγγελίας, έφυγε από τη ζωή η μητέρα του αδελφού Δημητρίου Χατζηνικολάου, που έχω την τιμή να είμαστε στα ίδια χαρακώματα τής Πίστεως.


Ο Πανάγαθος Θεός ας αναπαύει την ψυχή της, και ας στερεώνει όλους όσους μένουμε πίσω στην κοιλάδα τού κλαυθμώνος...

Δημοσιεύτηκε  από τον χρήστη