Τέρμα τα λόγια, έργα!

«Οὐκ ἔστι γάρ ἐν λόγοις ὁ ἀγών, ἀλλ’ ἐν πράγμασιν, οὐδέ ρητῶν καί ἀποδείξεων ὁ καιρός΄ πῶς γάρ ἐν οὕτω διεφθαρμένοις κριταῖς; ἀλλά δεῖ τούς ἀγαπῶντας τόν Θεόν ἔργοις αὐτοῖς γενναίως παρατετάχθαι καί πάντα κίνδυνον ἑτοίμους εἶναι παθεῖν ὑπέρ τῆς εὐσεβείας καί τοῦ μή τῆ κοινωνία χρανθῆναι τῶν ἀσεβῶν» 


(Ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικός, Σπ. Λάμπρου, Παλαιολόγεια καί Πελλοπονησιασκά, τόμος Α, σελ. 20).

Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης : Ο πνευματικός πόλεμος

"Εγώ τοίνυν ούτω τρέχω , ως ουκ αδήλως, ούτω πυκτεύω, ως ουκ αέρα δέρων."(Α΄Κορ. 9,26). 

Όσοι προσπαθούν να ζουν πνευματικήν ζωήν οφείλουν να διεξάγουν πόλεμον με τας σκέψεις των κάθε στιγμήν της ζωής των, πόλεμον πνευματικόν. Είναι ανάγκη ολόκληρος η ψυχή μας να έχη ανά πάσαν στιγμήν καθαρόν οφθαλμόν, ικανόν να επαγρυπνή και να ελέγχη τας σκέψεις, αι οποίαι εισέρχονται από τον πονηρόν εις την καρδίαν μας και να τας αποκρούη. Αι καρδίαι των τοιούτων ανθρώπων πρέπει πάντοτε να φλέγωνται από την πίστην, την ταπείνωσιν και την αγάπην. Άλλως η πανουργία του Διαβόλου ευκόλως πλησιάζει και παρακολουθείται από ελάττωσιν της πίστεως και με κάθε δυνατόν κακόν, το οποίον θα είναι δύσκολον να το αποπλύνη κανείς και με δάκρυα ακόμη. Μη επιτρέπης, λοιπόν, να είναι η καρδία σου ψυχρά, ιδιαιτέρως κατά την προσευχήν και απόφευγε με κάθε τρόπον την ψυχράν αδιαφορίαν.


H συνέχεια, “κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

Άγ. Ιωάν. Χρυσόστομος γι αυτούς που χλευάζουν τον Σταυρό-π. Θεόδωρος Ζήσης.


Άγιον Όρος • Σιμωνόπετρα • Ψαλμοί - Mount Athos • Chants


Ο ουράνιος διάκος

 Ο πατήρ Αθανάσιος Χαμακιώτης , ο σεμνός λευίτης της «Νεραντζιώτισσας» Αμαρουσίου,  λειτουργούσε κάποια μέρα στο παρεκκλήσι της Παναγίας.  Mία γυναίκα από το εκκλησίασμα, η Ε.Μ., πού στεκόταν μπροστά στο ιερό βλέπει έναν ξανθό διάκονο με λευκή στολή νά υπηρετεί τον π. 'Αθανάσιο μπροστά στην άγία τράπεζα. 
Μάλιστα στεκόταν πάντα στα δεξιά του στη διάρκεια της θείας λειτουργίας και δεν βγήκε καθόλου από το άγιο βήμα. 
Σκέφτηκε η  γυναίκα πώς θα ήταν νεοχειροτονημένος, και του μάθαινε ο ιερέας τη λειτουργική τάξη.
 
Η λειτουργία τελείωσε και ο κόσμος έφυγε. Εκείνη όμως παρέμεινε για νά ικανοποιήσει την περιέργειά της,  νά δει
 
ποίος ήταν ο διάκονος. Ο  π. ' Αθανάσιος κατέλυσε κι έφυγε, αλλά ο διάκονος δεν έβγαινε από το ιερό.
 
Τότε η γυναίκα άνοιξε το παραπέτασμα. Μα δεν είδε κανέναν. Ο διάκονος είχε εξαφανιστεί,  και άλλη έξοδος δεν υπήρχε!
 
Όταν αργότερα διηγήθηκε στον π. Αθανάσιο το περιστατικό, εκείνος με απλότητα της είπε:
 

Αυτά, παιδί μου, συμβαίνουν, αλλά μη λες πουθενά τίποτα".

Του Μεγάλου Ἀθανασίου:

Σύμφωνα μέ τήν ἀποστολική πίστι, τήν ὁποίαν μᾶς παρέδωσαν οἱ Πατέρες, εἶναι αὐτά πού καί ἐγώ σᾶς παρέδωσα. Δέν ἐπενόησα τίποτε ἔξω ἀπό αὐτά, ἀλλά αὐτά πού ἔμαθα αὐτά καί ἐγώ ἐχάραξα.

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία κατέχει ἀκέραιη τήν πρώτη παράδοσι καί διδασκαλία καί πίστι τῆς μιᾶς καθολικῆς Ἐκκλησίας πού ὁ Κύριος ἔδωσε, οἱ Ἀπόστολοι ἐκήρυξαν καί οἱ Πατέρες ἐφύλαξαν. Μέσα σ΄ αὐτήν θεμελιώθηκε ἡ Ἐκκλησία, καί ὅποιος ἀποκόπτεται ἀπό αὐτήν, οὔτε θά ἦτο οὔτε θά ἐλέγετο Χριστιανός.

Πῶς μποροῦν νά ἀνήκουν στήν Καθολική Ἐκκλησία (δηλ. τήν Ὀρθόδοξη) αὐτοί πού ἀρνήθηκαν τήν ἀποστολική πίστι καί ἔγιναν ἐφευρέτες νέων κακῶν, αὐτοί πού ἐγκατέλειψαν τά λόγια τῶν θείων Γραφῶν καί ὀνομάζουν τά εὐτράπελα τοῦ Ἀρεἰου(=των παπόδουλων Οικουμενιστών) νέα σοφία;


http://agiooros.org/viewtopic.php?f=24&t=7694

Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου «Η νυκτερινή προσευχή λυγίζει τόν Θεό»

Αυτός ο λόγος μου απευθύνεται και στους άνδρες και στις γυναίκες. Κάμψε τα γόνατα σου, στέναξε, παρακάλεσε τον Κύριο να σου δείξη ευσπλαγχνία· περισσότερο συγκινείται κατά την διάρκεια των νυκτερινών προσευχών, όταν τον καιρό της αναπαύσεως εσύ τον κάνεις καιρό θρήνων. Θυμήσου ποια λόγια έλεγε ο βασιλιάς: Εκοπίασα με τους στεναγμούς μου. Θα λούσω κάθε νύκτα το κρεβάτι μου, με δάκρυα, και το στρώμα μου, θα το πλημμυρίσω με τα δάκρυά μου" (Ψαλμ.στ΄, 7). Όση απολαυστική ζωή και αν κάνης, δεν είναι τόσο απολαυστική όσο η ζωή εκείνου. Όσο πλούσιος και αν είσαι, δεν είσαι πιο πλούσιος από τον Δαυΐδ. Και πάλι ο ίδιος λέγει: "Μέσα στα μεσάνυχτα σηκωνόμουν για να εξομολογηθώ μπροστά στην δικαιοσύνη σου τα κρίματά μου" (Ψαλμ. Ρη΄,62). Την ώρα εκείνη δεν ενοχλεί η κενοδοξία· διότι πώς μπορεί να γίνη αυτό την ώρα πού όλοι κοιμούνται και δεν βλέπουν; την ώρα εκείνη δεν μας επιτίθεται η αδιαφορία και το χασμουρητό· διότι πώς μπορεί να γίνη αυτό τη στιγμή πού η ψυχή διεγείρεται από τόσα πολλά; Μετά από τις παννυχίδες αυτού του είδους και ο ύπνος είναι γλυκύς και αποκαλύψεις γίνονται θαυμάσιες.

Προσοχή από ψευδο-θεολόγους και Κληρικούς-Οικουμενιστάς όλων των βαθμίδων.

Ο Οικουμενισμός είναι τρομακτική Παναίρεσις του καιρού μας, η πιο σατανική και επικίνδυνη. Βασική του γραμμή είναι ότι καμμία θρησκεία δεν κατέχει την πλήρη αλήθεια. Την βασική αυτή γραμμή που υπάρχει σαν κύριο άρθρο στο καταστατικό του Παγκοσμίου Συμβουλίου "Εκκλησιών", του Καναδικού Συμβουλίου "Εκκλησιών", του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου "Εκκλησιών", του Συμβουλίου "Εκκλησιών" Μέσης Ανατολής, και των υπολοίπων, την δέχονται δυστυχώς και οι "Ορθόδοξοι", προκειμένου να γίνουν μέλη, των ως άνω Σατανικών Συμβουλίων εκκλησιών. Μία είναι η Εκκλησία του Χριστού, η Αγία μας Ορθοδοξία. Για όσους βρίσκουν τις Ορθόδοξες αυτές γραμμές σκληρές ας πάνε στα Ιεροσόλυμα να μυρίσουν την οσμή της νέκρας που εξέρχεται κατά τον εορτασμό του Πάσχα από Φραγκολατίνους, Προτεστάντες, Κόπτες, Αρμενίους και μετά ας λάβουν μέρος στον εορτασμό των Ορθοδόξων. Να δουν με τα ίδια τους τα μάτια το Άγιο Φως, τα Μεγαλεία της Ζωντανής Ορθοδοξίας, 
Αλληλούϊα! 
Ορθόδοξοι Γρηγορείτε. 
Προσοχή από ψευδο-θεολόγους και Κληρικούς-Οικουμενιστάς όλων των βαθμίδων.

Νὰ προετοιμάσουμε τὸν κόσμο, νὰ τὸν διαπαιδαγωγήσουμε, γιὰ νὰ μὴ ἀντιδράσει !!!

...Οἱ συμπροσευχὲς αὐτές, γιὰ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη καὶ τοὺς συνοδοιπόρους του, σημαίνει ὅτι ἔχει ἤδη γίνει ἡ ἕνωση μὲ τὸν αἱρεσιάρχη Πάπα, καὶ ἂν κρίνουμε ἀπὸ τὰ κατηγορηματικῶς λεγόμενα τοῦ ὑπεύθυνου τοῦ Γραφείου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὴν Εὐρώπη, Μητροπολίτου Ἀχαΐας κ. Ἀθανασίου, τώρα προσπαθοῦν, μὲ ὑπόγειες διαδρομές, νὰ ἐπιβάλλουν στοὺς πιστοὺς αὐτὴ «τὴν ἄμικτον μῖξιν», ἀλλὰ στὴν σατανοκίνητη αὐτὴ προσπάθειά τους συναντοῦν, ὡς εἶναι τοῦτο ἑπόμενον, σκληρὲς ἀντιδράσεις ἀπὸ τὸ κέντρον τῆς ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, τὴν Ἑλλάδα καὶ ἐκεῖθεν, ἀπὸ τὸν ὑπερασπιστὴ δηλαδὴ τῆς πίστεώς μας πιστὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ. 
«Παρʼ ἡμῖν οὔτε Πατριὰρχαι οὔτε Σύνοδοι ἠδυνήθησαν ποτέ εἰσαγαγεῖν νέα, διότι ὑπερασπιστὴς τῆς θρησκείας ἐστὶν αὐτὸ τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ἤτοι αὐτὸς λαός, ὅστις ἐθέλει τὸ θρήσκευμα αὐτοῦ αἰωνίως ἀμετάβλητον καὶ ὁμοειδὲς τῷ τῶν Πατέρων αὐτοῦ»,                                           
(Ἀπόκρισις τῶν Πατριαρχῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολῆς πρὸς τὸν πάπαν Πίον τὸν Θ´, ἔτος 1848).
Ἀχαΐας λοιπὸν κ. Ἀθανάσιος, «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ», ἀπολογούμενος ὡς φαίνεται, πρὸς τὸ Βατικανὸ γιὰ τὴν καθυστέρηση τῆς ὑποταγῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὸν αἱρεσιάρχη Πάπα ὁμολογεῖ, ὅλως ἀνερυθρίαστα: «Στὴν Ἑλλάδα βρισκόμαστε μπροστὰ σὲ πολὺ λεπτὴ κατάσταση, γιατί ἀρχιεπίσκοπος καὶ οἱ μητροπολίτες ἐπιθυμοῦν  νὰ ἔχουν μία σημαντικὴ συνεργασία μὲ τὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία,
ἀλλὰ οἱ πιστοὶ δὲν εἶναι προετοιμασμένοι στὴν προοπτική τοῦ       διαλόγου… Αὐτὸ γιὰ μᾶς εἶναι ἡ μεγάλη πρόκληση νὰ προετοιμάσουμε τὸν κόσμο, νὰ τὸν διαπαιδαγωγήσουμε, γιὰ νὰ μὴ ἀντιδράσει ἐπηρεασμένος  ἀπὸ τὶς προκαταλήψεις καὶ πληροφορίες, ποὺ δὲν ἀνταποκρίνονται στὰ     γεγονότα. Εἶναι σημαντικὸ νὰ κατανοηθεῖ ὅτι ἔχουμε ἀνάγκη χρόνου, ἐλπίζω ὄχι ὑπερβολικοῦ, γιὰ νὰ σχηματίσουμε τὴν συνείδηση τοῦ κόσμου.


(Του Πρεσβυτέρου π. Εὐσταθίου Κολλᾶ,
Θεολόγου –Εκκλησιαστικού Συνηγόρου)

O.T.1905 9/12/2011

Την Τετάρτη 11-9-2013, θα ομιλήσει ο π. Νικόλαος Μανώλης στη σύναξη νέων (και μεγαλυτέρων)
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΕΡΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΟΣ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου, ο πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης θα ομιλήσει στη σύναξη νέων (και μεγαλυτέρων).

Στο πνευματικό μας κέντρο (Ολυμπιάδος 53, Θεσσαλονίκη) κάθε Τετάρτη στις 7.30 μμ, πραγματοποιείται η σύναξη νέων (και μεγαλυτέρων).
Αναλύουμε το Ευαγγέλιο της επομένης Κυριακής, καθώς επίσης σοβαρά θέματα της εκκλησιαστικής επικαιρότητας και της σύγχρονης προσωπικής, οικογενειακής και ενοριακής ζωής. 
εκ του Ι. Ναού
τηλέφωνον 2310273790

Μάξιμος Ομολογητής:

Όταν μας ίδουν οι δαίμονες να καταφρονώμεν τα κοσμικά πράγματα, δια ν’ αποφύγωμεν τας αιτίας του μίσους κατά των ανθρώπων και δια να μη εκπέσωμεν της αγάπης, τότε διεγείρουν τους ανθρώπους να μας συκοφαντήσουν, με τον σκοπόν να λυπηθώμεν και να μισήσωμεν τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει βαρύτερος πόνος της ψυχής από την συκοφαντίαν, που στρέφεται εις την ορθήν πίστιν μας ή εις την ηθικήν μας. Κανείς δεν δύναται να αδιαφορήση εις τας συκοφαντίας αυτάς, ειμή μόνον εκείνος που έχει την ελπίδα του εις τον Θεόν…

Όσον προσεύχεσαι εις τον Θεόν υπέρ του συκοφαντήσαντος, τόσον ο Θεός αποκαλύπτει την αθωότητά σου εις τους σκανδαλισθέντας.

Η σημασία του Τιμίου Σταυρού στη ζωή της Εκκλησίας μας

Η μεγάλη εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού είναι ένας ακόμα σημαντικός εορτολογικός σταθμός της Εκκλησίας μας. Οι πιστοί την ημέρα αυτή καλούνται να τιμήσουν και να προσκυνήσουν τον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου ώστε να αντλήσουν δύναμη και χάρη από αυτόν. Η μεγάλη αυτή Δεσποτική εορτή δίνει επίσης την ευκαιρία σε όλους μας να σκεφτούμε ορισμένες βασικές αρχές και αλήθειες της πίστης μας, οι οποίες είναι συνυφασμένες με τη θεολογία του Σταυρού.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, η οποία διασώζει μόνη Αυτή ανόθευτη την βιβλική και πατερική διδασκαλία, αποδίδει την προσήκουσα τιμή στο Σταυρό του Χριστού, ως το κατ΄  εξοχήν όργανο και σύμβολο της απολυτρώσεως του ανθρωπίνου γένους.

H συνέχεια, “κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more