Το Παγκόσμιον Συμβούλιον Εκκλησιών

Του Αρχιμανδρίτου Χαραλάμπους Δ. Βασιλοπούλου (+)


Προτού ιδρυθεί το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών ιδρύθηκαν το Παγκόσμιο Συμβούλιο της Ζωής και Εργασίας και το Παγκόσμιο Συνέδριο Πίστεως και Τάξεως, τα οποία πολύ γρήγορα έδειξαν ότι ήσαν όργανα για την προώθησι του σχεδίου του Οικουμενισμού. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ζωής και Εργασίας και στα δυο συνέδριά του το 1925 στην Στοκχόλμη και το 1937 στην Οξφόρδη, θέτουν θέμα μελέτης, εξετάσεως των αμοιβαίων σχέσεων μεταξύ των ποικίλων Χριστιανικών Εκκλησιών! Το Παγκόσμιο Συνέδριο Πίστεως και Τάξεως συνήλθε δυο φορές. Μια στη Λωζάννη το 1927 και μία στο Εδιμβούργο το 1937. Αντικείμενό της: Να φέρη στο φως, όλες τις δογματικές δυσκολίες, όλα τα δογματικά εμπόδια, για την «Ένωσι των Εκκλησιών»! Από το 1937 οι δυο οργανισμοί, που προαναφέραμε ενώθηκαν στον οργανισμό που φέρει τ΄ όνομα: «Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών». Τα σχέδια του Π.Σ.Ε. άρχισαν να φανερώνονται από το 1948 οπότε πραγματοποιήθηκε και η πρώτη συνέλευσί του. Επακολούθησαν οι συνελεύσεις του 1954 του 1961, 1968 και 1975. Στη Δεύτερη Γενική Συνέλευση του Π.Σ.Ε. που έγινε στο Έβανστον το 1954, οι Ορθόδοξοι αντιπρόσωποι δήλωσαν ομόφωνα ότι: Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως βρίσκονται τόσο μακριά από την διδασκαλία της Εκκλησίας μας, ώστε είναι αδύνατον να συμφωνήσουν οι Ορθόδοξοι με όλους τους άλλους. Η Ορθόδοξος Ρωσική Εκκλησία, που αρνήθηκε να πάρη μέρος στην πρώτη Συνέλευσι, Οικουμενική Κίνησι του Π.Σ.Ε. το 1948, κατήγγειλε τα αιρετικά, μασωνικά πιστεύω του Π.Σ.Ε. ως εξής:

π. Φιλοθέου Ζερβάκου:

Η συνελθούσα σύνοδος εν Κωνσταντινουπόλει το 754 αποτελουμένη από Πατριάρχας Μητροπολίτας και Επισκόπους εξέδωκαν όρον ούτως έχοντα: «Ομοφώνως ορίζομεν απόβλητον είναι και αλλοτρίαν και εβδελυγμένην εκ της των χριστιανών Εκκλησίας πάσαν εικόνα εκ πάσης ύλης και χρωματουργικής των ζωγράφων κακοτεχνίας πεποιημένην. Μηκέτι τολμάν άνθρωπον τον οιονδήποτε επιτηδεύειν το τοιούτον ασεβές και ανόσιον επιτήδευμα, ο δε τολμών από του παρόντος κατασκευάσαι εικόνα, ή προσκυνήσαι ή στήσαι εν εκκλησία, ή εν ιδιωτικώ οίκω, ή κρύψαι, ει μεν Επίσκοπος ή Πρεσβύτερος ή Διάκονος είεν, καθαιρείσθω, ει δε μονάζων, ή λαϊκός, αναθεματιζέσθω και τοις βασιλικοίς νόμοις υπεύθυνος έστω, ως εναντίος των του Θεού προσταγμάτων, και εχθρός των πατρικών δογμάτων». Ο αριθμός 348 είναι πολύ σεβαστός. Εν τούτοις τον τότε Πατριάρχην Κωνσταντίνον, και τον βασιλέα Κοπρώνυμον και τους 348 Μητροπολίτας, πολλοί μοναχοί, κληρικοί και λαϊκοί δεν τους ήκουσαν, απεσχίσθησαν απ’ αυτών, τους ήλεγχον, τους ύβριζον αποκαλούντες κακοδόξους, εικονομάχους κ.λ.π. και εξηκολούθουν ασπαζόμενοι και σεβόμενοι και τιμώντες τας αγίας εικόνας. Άρα γε οι τοιούτοι είναι σχισματικοί, αιρετικοί, κακόδοξοι, κολασμένοι, αναθεματισμένοι και μαζί με αυτούς και ημείς που προσκυνούμεν και σεβόμεθα σχετικώς και κατά την Παράδοσιν τας αγίας εικόνας; Ημείς έχομεν την γνώμην και ομολογούμεν ότι είναι άξιοι παντός επαίνου διότι παρήκουσαν και απεσχίσθησαν και ηξιώθησαν ουρανίων στεφάνων δια την παρακοήν των εκείνην, και σήμερον τους προσκυνούμεν και τιμώμεν ως Αγίους και τους ονομάζομεν : ο Άγιος Γερμανός, ο Άγιος Νικηφόρος, ο Άγιος Μεθόδιος, ο Άγιος Ταράσιος, οι Άγιοι Στέφανος και Θεόδωρος και Θεοφάνης οι γραπτοί, Θεόδωρος ο Στουδίτης κ.λ.π. την δε σύνοδον ονομάζομεν παράνομον, μιαράν και Καϊαφικόν συνέδριον.

π. Θ. Ζήσης για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις:

… Όσα σχετικά λέγει ο Άγιος Νικόδημος για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις και την ζημία που προκαλούν το τελειώνει λέγοντας πως είναι αφροσύνη να καταστρέφουμε προκαταβολικά και να αχρηστεύουμε την Αγία Τεσσαρακοστή· προτρέπει επίσης τους αρχιερείς, τους πνευματικούς και τους διδασκάλους να εμποδίσουν το μεγάλο αυτό κακό. Τώρα οι μεν αρχιερείς και οι πνευματικοί σιωπούν, ενώ έπρεπε να μη ησυχάζουν μπροστά στην επέκταση του κακού, πολλοί δε από τους δασκάλους και τους γονείς οργανώνουν οι ίδιοι για τα παιδιά τους καρναβαλικές εκδηλώσεις: «Ασυγκρίτως γαρ είναι μεγαλυτέρα η βλάβη, όπου προσλαμβάνουν εις τας αποκρέας, πάρεξ η ωφέλεια όπου λαμβάνουν από την ερχομένην Τεσσαρακοστήν· ίλεως, ίλεως, ίλεως, να γίνη ο Θεός! Και αυτός είθε να φωτίση τους αγίους Αρχιερείς και πνευματικούς και διδασκάλους να εμποδίσουν τα τοιαύτα κακά, με αφορισμούς και επιτίμια, καθώς προστάζει και ο ξβ΄ κανών της αγίας και Οικουμενικής στ΄ Συνόδου».

Aυτά γράφει ο αδελφός μας Ιουστίνος στον ταλαίπωρο αδελφό του...

 Αγαπητέ μου αδελφέ εν Χριστώ, ……. τούτο άραγε δεν είναι το μαρτύριον της συνειδήσεως ημών, η αρένα, το στάδιον το λαμπρόν, η θηριομαχία εν Εφέσω, το τρις ελιθάσθην, το δεκάκις εμαστιγώθην, το εκατοντάκις εραβδίσθην, το χιλιάκις παρά μία εσυκοφαντήθην και το μυριάκις ωργίσθην αλλ΄ ουκ ημάρτησα;

Γνωρίζεις πολύ καλά αδελφέ μου, ότι τώρα είναι η ώρα και η εξουσία του σκότους. Εδόθη η εξουσία εις τον αντικείμενον ημών, τον κατηγορούντα και διαβάλοντα νυχθημερόν ημάς ενώπιον του θρόνου Κυρίου Σαβαώθ, να πλανήσει ακόμη και τους εκλεκτούς, ήγουν τους κληρικούς, τους μοναχούς, τους πατριάρχες, αρχιεπισκόπους, επισκόπους, πρεσβυτέρους, διακόνους, ηγουμένους, δικαίους και αδίκους.

Και τι μέλλει γενέσθαι με ημάς; Έχουμε κάπου να σταθούμε; Ναι, έχουμε. Μας το λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. Γράφει : "Υμείς ουν ό ηκούσατε απ' αρχής εν υμίν μενέτω, εάν εν υμίν μείνη ό απ' αρχής ηκούσατε, και υμείς εν τω υιώ και πατρί μενείτε....και υμείς, το χρίσμα ό ελάβετε απ' αυτού, εν υμίν μένει ΚΑΙ ΟΥ ΧΡΕΙΑΝ ΕΧΕΤΕ ΙΝΑ ΤΙΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΥΜΑΣ, ΑΛΛ' Ως ΤΟ ΑΥΤΟ ΧΡΙΣΜΑ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΥΜΑΣ ΠΕΡΙ ΠΑΝΤΩΝ, και αληθές εστί και ουκ εστι ψεύδος, ΚΑΙ ΚΑΘΩΣ ΕΔΙΔΑΞΕΝ ΥΜΑΣ ΜΕΝΕΙΤΕ ΕΝ ΑΥΤΩ"....(Ιω. Α΄,26-28)

Έτσι λοιπόν αγαπητέ μου και πεφιλημένε αδελφέ μου Κωνσταντίνε, εμείς γνωρίζουμε από το πανάγιον Χρίσμα, το Πνεύμα δηλονότι το Άγιον, το ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών και των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων της μιάς Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας ΜΑΣ, ότι οι πολυπληθείς υπηρέτες του παμμίαρου οικουμενισμού έν Φαναρίω και Θεσσαλονίκη και εν Αθήνεσι είναι αιρετικοί, όχι μόνον "εν δυνάμει" όπως μερικοί αγιορείτες πρόσφατα διεκήρυξαν οικονομικώς για να μην ρίξουν τις γέφυρες, -ποιές άραγε-   αλλά εν ενεργεία, "γυμνή κεφαλή", ξεδιάντροπα, ανερυθρίαστα, όπως οι σοδομίτες στις καρναβαλικές παρελάσεις τους, έτσι και αυτοί πνευματικοί σοδομίτες παρελαύνουν χρυσοίς ιματίοις και μελανοίς κεράτοις  και  ασχημονούν στο πανακήρατον Σώμα του Κυρίου, τουτέστιν την  Εκκλησία Του και  παρασύρουν στον όλεθρο, την λίμνη του πυρός, στον δεύτερο θάνατο τις ψυχές και τα σώματα των βαπτισμένων χριστιανών, πανευφημούμενοι απο τους δαίμονες μέντορές τους  και μνημονευόμενοι από τους δαιμονιζόμενους συμπρεσβυτέρους τους, αλλοίμονον όμως, θησαυρίζοντες οργήν Κυρίου εν ημέρα κρίσεως!

Μπορούμε εμείς να  επιστρέψουμε στην αγία μας πίστη έστω και έναν αιρετικό; Αδύνατον. Μας το λέγει το Ευαγγέλιο. Μας το λέγουν οι Απόστολοι. Μας το λέγουν οι Πατέρες. Μας το λέγουν οι μάρτυρες. Μας το λέει το Χρίσμα που μιλάει διά όλων αυτών. Στην αρχή οι αγιορείτες -όχι όλοι- έκοψαν το μνημόσυνο του Αθηναγόρα γιατί κατάλαβαν ότι θα προχωρούσε σε ψευδένωση. Το φανάρι όμως έκανε διπλωματική οποσθοχώρηση. Τότε ξαναμνημόνευσαν.  Και  αν ακόμη όμως  οι Άγιοι Παϊσιος και Ιωσήφ μνημόνευαν το άγος του Φαναρίου , τούτο δεν  έγινε παρά μόνο δια τον φόβο σχίσματος και παγιώσεως των σκοτεινών δυνάμεων στον θρόνο του ιερού Χρυσοστόμου. Είχαν φοβηθεί ότι ο  τελείως ακατήχητος  κόσμος με μεγάλη πλειοψηφία θα ακολουθούσε τον δημοφιλέστατο πατριάρχη του σκότους, αντί για μερικούς απλούς μοναχούς.... Και τότε το έργο του διαβόλου θα γινόταν πολύ εύκολο. Η ψευδένωση θα γινόταν και επίσημα, οι «φονταμελιστές, ζηλωτές και φανατικοί» θα αφορίζονταν και η κυριαρχία του οικουμενισμού θα διέλυε την Εκκλησία. Ακολούθησαν το μη χείρον βέλτιστον.

Και τώρα που βρισκόμαστε;  Τώρα είμαστε, κατά την γνώμη μου, στο τελικό στάδιο. Αρκετοί χριστιανοί έχουν λάβει κάποια σωστή για την πίστη γνώση. Οι οικουμενιστές  βέβαια προχωρούν ακάθεκτοι και παρασύρουν με δόξες  σιγά-σιγά όλους τους αρχιερείς, τρομοκρατούν τους ιερείς και συμμαχούν με τους αρνησίχριστους πολιτικούς. Θα ακολουθήσει πιστεύω σύντομα ο μέγας διωγμός των αληθινών πιστών. Η Εκκλησία πιά στην έρημο, προβλέπω δηλαδή ρήξη.  Τα υπόλοιπα τα ξέρεις... Όποιος δεν είναι έτοιμος για μαρτύριο, κρύβεται, όποιος θέλει να μαρτυρήσει ιδού στάδιον δόξης λαμπρόν.

Με αγάπη και φόβο Χριστού

Ιουστίνος. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟY 2015 ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ -- «Μη θησαυρίζετε υμίν θησαυρούς επί της γης, όπου σής και βρώσις αφανίζει»

Αιώνιο θησαυρό

Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή που είναι η κατανυκτικότερη περίοδος του εκκλησιαστικού έτους και της οποίας το κατώφλι δρασκελίζουμε, συνιστά μοναδική ευκαιρία την οποία καλείται ο κάθε πιστός να αδράξει σε μια πρόκληση πνευματικών αναβάσεων. Στο αποστολικό ανάγνωσμα της ημέρας ο Παύλος κάνει λόγο για «καιρό ευπρόσδεκτο, καιρό μετανοίας», στον οποίο μας προτρέπει: «αποθώμεθα τα έργα του σκότους και ενδυσώμεθα τα όπλα του φωτός…». Ευπρόσδεκτος καιρός σημαίνει τον καιρό της χάριτος. Είναι ο χρόνος κατά τον οποίο ο άνθρωπος μπορεί ν’ αποκτήσει αντοχές για να διεξάγει τον αγώνα τον καλό. Αν ολόκληρο το χρόνο οι πιστοί  προσβλέπουν στον αγώνα της πίστεως, πολύ περισσότερο οφείλουν να εντείνουν την προσπάθεια τους αυτή την ευλογημένη περίοδο. Αν πάντοτε έχουν χρέος να εργάζονται τη σωτηρία τους, ακόμη περισσότερο και με πολύ μεγαλύτερο ζήλο επιβάλλεται να το πράττουν τώρα κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, στην οποία εισερχόμαστε. Αυτό ακριβώς μάς συμβουλεύει και η μητέρα μας Εκκλησία, όταν μας λέει: «Το στάδιον των αρετών ηνέωκται, οι βουλόμενοι αθλήσαι εισέλθετε, αναζωσάμενοι τον καλόν της νηστείας αγώνα. Οι γαρ νομίμως αθλούντες, δικαίως στεφανούνται…».

Ὁ ἐγγονὸς τοῦ Ἐνβὲρ Χότζα «ἐγκέφαλος» διεθνοῦς σπείρας ναρκωτικῶν!

Μόνο ὁ Χριστὸς ἔχει τὴ δύναμη νὰ ἀλλάξει τὸν ἄνθρωπο καὶ κανένα ἀνθρώπινο σχῆμα, εἴτε: θρησκεία, φιλοσοφία, πολιτικὴ καὶ κοινωνικὴ ἰδεολογία. Ὁ ἄθεος μαρξισμός, ὁ ὁποῖος ἐμφανίστηκε καὶ ἐπικράτησε μὲ τὸ σύνθημα τοῦ «ἀνθρωπισμοῦ», ὄχι μόνο δὲ μπόρεσε νὰ κάμει τοὺς ἀνθρώπους ἠθικότερους ἢ ἔστω πιὸ ἀνθρώπινους, ἀλλὰ τοὺς ὤθησε σὲ ἀπίστευτες θηριωδίες κατὰ τοῦ ἀνθρώπου! Γι᾽ αὐτὸ καὶ κατάρρευσε, ἐδῶ καὶ δύο δεκαετίες, κάτω ἀπὸ τὸ βάρος τῶν ἐγκλημάτων του. Ὅμως τὰ παρεπόμενά του παραμένουν. Ἰδοὺ ἕνα δεῖγμα: Ὁ ἐγγονὸς τοῦ αἱμοσταγῆ μαρξιστῆ δικτάτορα τῆς Ἀλβανίας Ἐνβὲρ Χότζα «ἐμπορεύεται» ναρκωτικά, ὡς «ἐγκέφαλος» διεθνοῦς κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικῶν! «Συνελήφθη ὁ ἐγγονὸς τοῦ Ἐνβὲρ Χότζα, Ἐρμὰλ γιὰ ὑπόθεση κυκλώματος διακίνη- σης ναρκωτικῶν. Ὁ 40χρόνος Ἐρμὰλ Χότζα, ὁ ὁποῖος συνελήφθη χθὲς τὸ ἀπόγευμα, εἶναι ἕνας ἐκ τῶν 11 συλληφθέντων στὴ χθεσινὴ ἐπιχείρηση τῆς ἀλβανικῆς ἀστυνομίας, στὸ Ἐλμπασάν, ὅπου ἐντοπί- στηκε ἐργαστήριο παρασκευῆς κοκαΐνης. Ὁ συλληφθείς φέρεται ὡς ἐπικεφαλῆς ὀργάνωσης διακίνησης ναρκωτικῶν ἀπὸ χῶρες τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς πρὸς τὴν Ἀλβανία, συνελήφθη, ἐνῶ στὸ αὐτοκίνητό του βρέθηκαν γύρω στὶς 300.000 εὐρὼ» (Πηγή: newpost.gr)! Τὸ ἐν λόγῳ «μπουμπούκι» εἶναι ἀναμφίβολα δημιούργημα τῆς μαρξιστικῆς ἀθεΐας, ἡ ὁποία δὲν τὸ ἐμποδίζει βεβαίως νὰ πουλάει τὸ θάνατο! Χωρὶς Θεό, τὰ πάντα ἐπιτρέπονται!

"O.T"