«Ἰδού, ἀφίεται ὁ Οἶκος ὑμῶν ἔρημος»! -- ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΜΕ ΤΟ πάντοτε καίριον καί πάντοτε ἄλυτον πρόβλημα τῆς Χώρας, ἠσχολήθη μέ ἄρθρον του εἰς τήν «Ἑστίαν», ὁ κ. Νῖκος Κωστάρας. Ἐπισημαίνομεν μερικάς ἀπό τάς σκέψεις του: «Ἡ Ἑλλάδα συρρικνώνεται πληθυσμιακά χρόνο μέ χρόνο, ἀλλά ἡ πολιτεία ἀδιαφορεῖ, ἤ μᾶλλον σκέφτεται τό δημοσιονομικό κόστος. Ἡ Χώρα μας βρίσκεται στήν τελευταία θέση τῆς Ε.Ε. Ἀπό τό 2009 εἶναι ἡ 4η «γηραιότερη» χώρα στόν πλανήτη. Τό ποσοστό τῶν ἀτόμων ἄνω τῶν 65 ἐτῶν στή Χώρα μας, ἀναρριχήθηκε ἀπό τό 14,8% τοῦ πληθυσμοῦ τό 1993 στο 18,5% τό 2006… Ἐπικίνδυνα διογκώνεται το δημογραφικό πρόβλημα καί ἡ ὑπογεννητικότητα ὁδηγεῖ στήν θανάσιμη συρρίκνωση τοῦ πληθυσμοῦ, καί τό χειρότερο, στή γήρανσή του. Τό πρόβλημα ἀναμένεται νά ὀξυνθεῖ τά ἀμέσως ἑπόμενα χρόνια προκαλώντας κραδασμούς μέ ἀπρόβλεπτες διαστάσεις σέ ὅλους τούς κοινωνικούς τομεῖς... Μιά Χώρα δίχως νεανικό πληθυσμό, ἀντιμετωπίζει σταδιακή παρακμή πρίν ἀπό τήν ἐξαφάνιση…

Οικουμενιστική Λειτουργία του "Μητροπολίτου" Γερασίμου (Μητρόπολις Καλιφόρνιας και Αριζόνας Η.Π.Α)

Tuesday, January 14, 2020

Immaculate Heart of Mary Roman Catholic Church – Belmont, CA
7:00 p.m. Solemn Vespers for Christian Unity with Archbishop Salvatore Cordileone

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ Η ΧΑΡΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΚΑΠΟΙΟΥ. -- π. Γεώργιος Αγγελακάκης


Οικουμενισμός το βδέλυγμα των εσχάτων καιρών


Αιρετικοί... αιρεσιομάχοι!...

Πορίσματα ΛΑ' Πανορθόδοξης Συνδιάσκεψης Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας

ΛΑ' ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ»,
ΜΕ ΘΕΜΑ: «Όψεις του μυστηρίου της ανομίας. Αντιτριαδικές - Αποκρυφιστικές - Νεοπαγανιστικές δοξασίες περί Θεού»
1. Ἡ Συνδιάσκεψη ἐπεσήμανε τή διαχρονική παρουσία τοῦ «μυστηρίου τῆς ἀνομίας» (Β’ Θεσ. 2,7), τό ὁποῖο συνίσταται στήν ἀποστασία ἀπό τόν ζῶντα καί ἀληθινό Θεό τῆς χριστιανικῆς πίστεως, τήν ἄρνηση καί τήν πολεμική τοῦ μυστηρίου τῆς Ἁγίας Τριάδος, τήν ποικιλόμορφη ἀμφισβήτηση τοῦ προσώπου καί τοῦ ἔργου τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τή διαστροφή τῆς διδασκαλίας Του, μέ ἐμφανεῖς τίς τραγικές σωτηριολογικές συνέπειες ἀπό τήν υἱοθέτηση τῶν ἀντιχριστιανικῶν περί Θεοῦ δοξασιῶν. Τό μυστήριο τῆς ἀνομίας στήν ἐποχή μας ἐκπροσωπεῖται ἀπό πλῆθος αἱρετικῶν, παραχριστιανικῶν καί παραθρησκευτικῶν ὀργανώσεων καί κινημάτων.

Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί..., Τί θαυμάζεις Μαριάμ


Τη Ι΄ (10η) Ιανουαρίου, μνήμη του εν Αγίοις πατρός ημών ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του Νύσσης.

Γρηγόριος ο Επίσκοπος Νύσσης και εν Αγίοις Πατήρ ημών ήτο αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου, νεώτερος αυτού, λαμπρός και ούτος εις τους λόγους και ζηλωτής ένθερμος της Ορθοδόξου Πίστεως. Εγεννήθη κατά το έτος τλα΄ (331), εγένετο δε τω τοβ΄ (372) Επίσκοπος Νύσσης (ήτις κοινώς Νύσι ονομάζεται, πόλις με θρόνον Επισκόπου, υπό τον Καισαρείας, απέχουσα ταύτης εξήκοντα μίλια). Εξωρίσθη υπό του αρειανόφρονος Ουάλεντος τω 374, ανεκλήθη δε εις τον θρόνον αυτού τω 378 υπό Θεοδοσίου του Μεγάλου.

«Ο φύλαξ της Ορθοδοξίας είναι το σώμα της Εκκλησίας, ο ευσεβής λαός του Κυρίου».

Ο Οικουμενισμός είναι τρομακτική Παναίρεσις του καιρού μας η πιο σατανική και επικίνδυνη. Απειλεί όχι μονάχα την Αγία Ορθοδοξία, αλλά και την Αθάνατη Ελλάδα. Γι΄ αυτό πρέπει όλοι μας να γρηγορήσωμε. Καθήκον όλων μας είναι να αρνηθούμε την ειδωλολατρία, που εισάγει ο Οικουμενισμός. Να περιφρουρήσωμε την Ορθοδοξία. Σε τέτοιες κρίσιμες ώρες τον Αγώνα τον παίρνει στα χέρια του ο Ορθόδοξος Λαός. Αυτός είναι ο φύλακας της Ορθοδοξίας, καθώς και η εγκύκλιος του 1848 των αγίων Πατριαρχών της Ανατολής υπογραμμίζει: «Ο φύλαξ της Ορθοδοξίας είναι το σώμα της Εκκλησίας, ο ευσεβής λαός του Κυρίου». 

Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος -- του Φώτη Κόντογλου

O ιερός Λουκάς αρχίζει το Eυαγγέλιό του με την ιστορία του Προδρόμου και λέγει "Eγένετο εν ταις ημέραις Hρώδου του βασιλέως της Iουδαίας ιερεύς τις ονόματι Zαχαρίας εξ εφημερίας Aβιά": "Στις μέρες του Hρώδη του βασιλιά της Iουδαίας ήτανε ένας ιερέας Zαχαρίας από την εφημερία του Aβιά, κ' η γυναίκα του ήτανε από τις θυγατέρες του Aαρών και τη λέγανε Eλισσάβετ· κ' ήτανε δίκαιοι κ' οι δυο ενώπιον του Θεού, γιατί πορευόντανε με όλες τις εντολές και με τα δικαιώματα του Kυρίου, αψεγάδιαστοι. Kαι δεν είχανε παιδί, γιατί η Eλισσάβετ ήτανε στείρα, κ' ήτανε κ' οι δυο περασμένοι στην ηλικία. Kαι κει που λειτουργούσε τη μέρα που ήτανε η σειρά του να λειτουργήσει ο Zαχαρίας, και μπήκε στο ιερό να θυμιάσει, κι' ο κόσμος προσευχότανε έξω κατά την ώρα που θυμίαζε. Kαι φανερώθηκε στον Zαχαρία ένας άγγελος Kυρίου και στεκότανε δεξιά από το θυσιαστήριο. Kαι ταράχθηκε ο Zαχαρίας σαν τον είδε, κ' έπεσε φόβος απάνω του. Kαι του είπε ο άγγελος:

Τώρα τρέχουν στις αγκάλες του Πατερούλη τους Πάπα του πραγματικού ενόχου των συμφορών τους!...

Η «Εκκλησία» της Σερβίας εμφανίζει πλέον την πλήρη παράδοσή της στην αίρεση του Οικουμενισμού. Οι οικουμενιστές της Σερβίας, ακολουθώντας τις μεθόδους παλαιών αιρετικών, συνεργάζονται και με τις πολιτικές εξουσίες για την επίτευξη του κοινού στόχου τής εξουδετέρωσης των αγωνιστών Ορθοδόξων κληρικών. Θύματα τού ανηλεούς διωγμού των Σέρβων οικουμενιστών είναι πάλι ο Επίσκοπος Ράσκας, Πριζρένης, Κοσσόβου και Μετοχίων Αρτέμιος τον οποίον καθαίρεσαν, καθώς και κληρικοί και μοναχοί που παραμένουν στο πλευρό του.

Η «προσφορά» των παπικών στην Κύπρο γράφτηκε με το αίμα των Ορθοδόξων

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου διακηρύσσει ότι η Παπική παρασυναγωγή είναι αδελφή Εκκλησία, ενώ για τον Πάπα λέγει ότι είναι ο Προκαθήμενος της αδελφής Εκκλησίας και είναι κανονικός Επίσκοπος της Πρεσβυτέρας Ρώμης (σ.σ. Ο δε «αγωνιστής» Μητρ. Μόρφου κοινωνεί μαζί του…) . (Εκκλ. Πρακτορείον «amen”  2/6/2010).
Το 1192 πάτησε το πόδι του στην Κύπρο το ανάλγητο παπικό τάγμα των Ναϊτών. Το Πάσχα του ίδιου έτους κατέσφαξαν, εντός του Ορθοδόξου Ι. Ναού της Παναγίας της Λευκωσίας, τα γυναικόπαιδα και τους γέροντες, που κατέφυγαν εκεί για να σωθούν. Οι διάδοχοι των Ναϊτών, Λουϊζιάνοι, έμειναν στην Κύπρο 300 χρόνια, διώκοντας σκληρότατα την Ορθόδοξη Εκκλησία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ -- Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΑΝΤΑ ΣΕ ΕΠΙΚΡΙΣΕΙΣ

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 9 Ἰανουαρίου 2020
Ἡ ἐνασχόληση μέ ζητήματα κονονικῆς ὑφῆς καί τάξεως προϋποθέτουν οὐσιώδη γνώση τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου καί δέν ἐπαρκεῖ ὁ ζῆλος γιά τήν διασφάλιση καί διακράτηση τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως διότι εἶναι θέματα βαθείας γνώσεως καί ἀσφαλῶς πρέπει νά ὑφίσταται ὁ φωτισμός τοῦ Παναγίου Πνεύματος, ἡ ψυχοσωματική καθαρότης καί ἀκεραιότης ἀλλά καί ἡ ἐπιστημοσύνη περί τό ἀντικείμενο καί εἰδικώτερα ἡ σαφής καί πλήρης γνῶσι καί τῆς Θεολογίας καί τῆς θύραθεν Νομικῆς, τῆς ὁποίας οἱ προβλέψεις εἶναι ἀπαραίτητες γιά τήν κατανόηση καί συμπλήρωση τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου, τό ὁποῖον δέν εἶναι εἰδικό ποινικό δίκαιο καί ἑπομένως σέ πολλές περιπτώσεις χρειάζεται νά γίνεται διασταλτική ἤ συσταλτική ἑρμηνεία ἐπί τῇ βάσει τῶν ἀρχῶν τῆς θύραθεν νομικῆς ἐπιστήμης, πού ἰσχύει σέ ὅλα τά δικαιϊκά συστήματα τῶν κρατῶν δικαίου.
-----------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...


Γιά τούς «ἀντιοικουμενιστάς» τοῦ τύπου τοῦ κ. Σεραφείμ, τοῦ συγχρόνου Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, ὁ λόγιος μοναχός τῆς Πάρου π. Θεοδώρητος (+2007), ἔγραψε περίπου τά ἑξῆς: Οἱ λεγόμενοι «συντηρητικοί ἀντιοικουμενισταί» τήν Παρασκευήν γράφουν πύρινα ἄρθρα κατά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τό Σάββατον συντρώγουν φιλικώτατα καί ἐν ἑνί φρονήματι μέ τούς Οἰκουμενιστάς καί τήν Κυριακήν συλλειτουργοῦν καί συνεορτάζουν μέ αὐτούς! Ἄς σταματήσῃ, λοιπόν, ὁ κ. Σεραφείμ νά κοροϊδεύῃ τούς πάντας, κραδαίνοντας μάλιστα ὑπερηφάνως τά προσόντα του, διά νά πείσῃ ὅτι ὁμιλεῖ ἀπό θέσεως τοῦ δῆθεν γνώστου καί ὀρθοῦ ἑρμηνευτοῦ τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί γενικώτερον τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως. Πλανᾶσθε πλάνην οἱκτράν, κ. Σεραφείμ, καυχώμενος ὅτι πολεμεῖτε δῆθεν τόν Οἰκουμενισμόν, ἐνῷ κοινωνεῖτε μέ τούς Οἰκουμενιστάς καί ἄρα εἶσθε συνένοχος μέ αὐτούς εἰς τήν ἀποστασίαν!
-----------------------------------
Σταύρος Τ. είπε...
Δε τους φτάνει η δικη τους απώλεια, θέλουνε να κρατησουνε κι αλλα πρόβατα στο μαντρι του λύκου, ξεγελώντας ότι υπάρχει αντίδραση.
Όταν, στην Δευτέρα Παρουσία, τον "ξεγυμνώσει" ο Κύριος κι οι Αγιοι θα τον κοιτανε περιφρονητικα, τότε να δούμε αν θα αρθρώσει λέξη o
"ἔχων εἰδική ἐμπειρία καί γνῶσι νομοκανονικῶν ζητημάτων"
ή αλλιώς, το θέατρο της Δευτέρας
Ο ίδιος λέει ότι είναι ανίεροι οι Ουκρανοί, αλλά δεν βλεπει το πλήθος των Ιερών Κανόνων που επιβάλλουνε αποχή κοινωνίας με τοιούτους και τελούν υπό καθαίρεση όσοι το πράξουνε. Κι όταν αυτό γίνει συνολικώς-Συνοδικώς, τότε τα πράγματα γίνονται πολύ χειρότερα....

Ὁ Πρόεδρος τῆς Ρωσίας τὰ Χριστούγεννα

Ἐκκλησιάσθη ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός; Οἱ Βουλευταί μας; Ὁ Ἀμερικανὸς Πρόεδρος; Οἱ Εὐρωπαῖοι Ἠγέται; Εἶναι Ὀρθόδοξοι; Παραθέτομεν μεταφρασμένον τὸ ἐπίσημον ἀνακοινωθὲν τῆς ρωσικῆς Προεδρείας τῆς 7ης Ἰανουαρίου 2020:
«Ὁ Βλαντιμὶρ Πούτιν εὐχήθηκε σὲ ὅλους τους Ὀρθόδοξους Χριστιανοὺς καὶ ὅλους τους Ρώσους ποὺ γιορτάζουν τὰ Χριστούγεννα. Τὸ μήνυμα ἀναφέρει συγκεκριμένα: