Η Κυρία Θεοτόκος : Οι Λατίνοι και οι λατινόφρονες είναι εχθροί Εμού τε και του Υιού μου!

Κατ’ εκείνον δε τον φρικτόν και φοβερόν δια το Άγιον Όρος καιρόν, πλησίον της Μονής Ζωγράφου ηγωνίζετο κατά μόνας εις Μοναχός, έχων συνήθειαν ιεράν να αναγινώσκη πολλάκις καθ’ εκάστην τον Ακάθιστον Ύμνον της Θεοτόκου ενώπιον της θείας Εικόνος Αυτής. Εν μια λοιπόν των ημερών, ότε εις τα χείλη του Γέροντος αντηχούσεν ο Αρχαγγελικός ασπασμός της Υπεραγίας Παρθένου Μαρίας, το «Χαίρε», ακούει αίφνης ο Γέρων εκ της αγίας αυτής Εικόνος τους εξής λόγους· «Χαίρε και συ, Γέρων του Θεού»! ο δε Γέρων εγένετο έντρομος. «Μη φοβού», εξηκολούθησεν ησύχως η εκ της Εικόνος θεομητορική φωνή, «αλλ’ απελθών ταχέως εις την Μονήν, ανάγγειλον εις τους αδελφούς και εις τον Καθηγούμενον ότι οι εχθροί Εμού τε και του Υιού μου επλησίασαν. Όστις λοιπόν υπάρχει ασθενής τω πνεύματι, εν υπομονή ας κρυφθή, έως ότου παρέλθη ο πειρασμός· οι δε επιθυμούντες μαρτυρικούς στεφάνους ας παραμείνωσιν εν τη Μονή· άπελθε λοιπόν ταχέως». 

Εδώ, ας προσέξουν οι κοινωνούντες με τους οικουμενιστές, ότι η Κυρία Θεοτόκος δεν είπε όστις είναι ασθενής τω πνεύματι ας έχει κοινωνία με τους λατινόφρονες "άχρι καιρού", αλλά ας κρυφθή, έως ότου παρέλθη ο πειρασμός.....

------------
Ο/Η Ανώνυμος είπε...
Χριστιανοί, οι εχθροί του Χριστού, στους Βέκκους πρό Συνοδικής Κρίσης, αιρετικούς, κατά την ομολογία της Κας Θεοτόκου Μαρίας, μπορούν να είναι φίλοι Τού Παναγίου Πνεύματος και να Ιερουργούν Αγιαστικά Μυστήρια;

Γιατί, προ Συνοδικής διαγνώμης και καταδίκης του Λατινόφρονα Βέκκου η Υπεραγία Θεοτόκος, ανέλαβε πρωτοβουλία να ενημερώσει τους Αγιορείτες να μην συγκοινωνήσουν;

Δεν θα ήταν δικαιολογημένοι στη συνείδηση της Θριαμβεύουσας Αγίας Εκκλησίας, να συγκοινωνήσουν με τον Βέκκο, αφού δεν είχε καταδικαστεί ακόμη;

Άλλωστε οι Αγιορείτες δεν ήταν Λατινόφρονες, είχαν Ορθόδοξο φρόνημα, γιατί παρέμβει η Κα Θεοτόκος να τούς αποτρέψει;
22 Σεπτεμβρίου 2019 - 5:52 π.μ


Δεύτε λαοί --- Orthodox Hymns


Τη ΚΒ΄ (22α) Σεπτεμβρίου, οι Άγιοι Εικοσιέξ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΕΣ Ζωγραφίται, οι ελέγξαντες τους λατινόφρονας, τον τε βασιλέα Μιχαήλ και τον Πατριάρχην Βέκκον, επάνωθεν του Πύργου πυρί τελειούνται.

Επειδή το Άγιον Όρος πάντοτε και ήτο και είναι ο πρόβολος και το στήριγμα της πασχούσης εν τη Ανατολή Εκκλησίας, δια τούτο οι Λατίνοι, ίνα καταστρέψωσι το θεμελιώδες τούτο στήριγμα της Ορθοδοξίας, εισεπήδησαν ποτε και εις αυτό, πείθοντες δια λόγων, εξαπατώντες δια χρημάτων και υποσχέσεων, και καταναγκάζοντες δια των απειλών και της τυραννικής μέχρι μαρτυρίου βίας, όπως αναγνωρισθή και εν τω Αγίω Όρει η εξουσία του Πάπα της Ρώμης. Πλην όμως ολίγοι τινές δειλοκάρδιοι επείθοντο εις τούτο· οι δε πλείονες αυτών επεσφράγισαν δια του ιδίου αίματος την εαυτών ομολογίαν, και δια της σταθερότητος αυτών εξήλεγξαν την ιερόσυλον του Πάπα οικειοποίησιν της εξουσίας και του πεπλασμένου ονόματος ως τοποτηρητού του Χριστού, όστις εις και μόνος και ήτο και είναι και θα είναι εις τους αιώνας, η κεφαλή της Αγίας αυτού Εκκλησίας.
------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Φοβερή ἱστορία! Αὐτό τό παράδειγμα θά ἔπρεπε νά ἔχουν συνεχῶς κατά νοῦν οἱ σημερινοί Ἁγιορεῖται καί νά μήν ἐμνημόνευον τούς αἱρετικούς "πατριάρχας," τοὐλάχιστον ἀπό τόν Ἀθηναγόραν καί ἐντεῦθεν, πού ἡ αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καλπάζει, οὔτε βεβαίως νά ἐδίωκον τούς Ὀρθοδόξους μοναχούς πού διακόπτουν τό μνημόσυνον τῶν ψευδο-πατριαρχῶν! Τά λείψανα τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Πρωτάτου εὐωδίαζον, ὅταν ἔγινε ἡ ἀνακομιδή των πρό μερικῶν δεκαετιῶν, ὅπως μοῦ εἶπε ἐν ζωῇ μοναχός πού τότε ἔσκαβε τόν τάφον, ἐνῷ οἱ Λαυρεῶται μοναχοί πού συνελειτούργησαν μέ τούς λατινόφρονας, ὅταν ἔγινε ἡ ἐπιδρομή πού περιγράφει ἡ παροῦσα ἀνάρτησις ἐπί Βέκκου, ἔμειναν τυμπανιαῖοι, ἀποτρόπαιον θέαμα μέχρι καί τήν δεκαετίαν τοῦ 1930, ὁπότε τούς ἐξηφάνισαν. Μοναχοί πού ἐκοιμήθησαν πρό μερικῶν δεκαετιῶν διηγήθησαν εἰς νεωτέρους ὅτι εἶδον ἰδίοις ὄμμασι τούς τυμπανιαίους τῆς Λαύρας. Οἱ μνημονευταί Ἁγιορεῖται ἀμαυρώνουν τήν ἱεράν Παράδοσιν τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί κολάζονται! Ὁ Θεός ὡμίλησε διά τῆς εὐωδίας τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ καί διά τοῦ ἀποτροπαίου φαινομένου τῶν Λαυρεωτῶν τυμπανιαίων!

Ἑορτὴ τοῦ Ἁγ. Νεομάρτυρος Ἰωάννου τοῦ ἐκ Κονίτσης (23 Σεπτεμβρίου) ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΡYΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ , ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ & ΚΟΝΙΤΣΗΣ

Ἀριθ. Πρωτ.: 714
Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 2ᾳ Σεπτεμβρίου 2019
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 222α
ΘΕΜΑ: Ὁ Νεομάρτυρας Ἰωάννης εἶναι “ἡ ἀλλοίωσις τῆς δεξιᾶς τοῦ Ὑψίστου”.
Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,