Άγιος Ιουστίνος (Πόποβιτς) : Άνθρωπος και Θεάνθρωπος.


Εις τον Χριστιανισμόν η Αλήθεια δεν είναι μία φιλοσοφική έννοια ούτε μία θεωρία ούτε μία διδασκαλία ούτε ένα σύστημα διδασκαλιών, αλλ΄είναι η ζώσα Θεανθρωπίνη Υπόστασις—ο ιστορικός Ιησούς Χριστός (Ιωάνν. 14, 6). Προ του Χριστού οι άνθρωποι μόνον προείκαζον την Αλήθειαν, δεν την είχον όμως. Με τον Χριστόν ως τον σεσαρκωμένον Θεόν Λόγον, η αιωνία Θεία Αλήθεια εισέρχεται ολόκληρος εις αυτόν τον κόσμον. Διο και ελέχθη εις το θείον Ευαγγέλιον: «Η Αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο» (Ιωάνν. 1, 17).                                               Τι είναι η ζωή, η γνησία, η αληθής ζωή, και ποίον είναι το μέτρον της ζωής; Το Πρόσωπον του Θεανθρώπου Χριστού. Το Πρόσωπον πάλιν και ουχί η διδασκαλία Του, χωρισμένη από το θαυματουργόν και ζωοποιόν Πρόσωπόν Του. Ουδείς εκ των ανθρώπων ετόλμησε ποτέ να είπη: εγώ είμαι η ζωή, διότι πάντες είναι θνητοί. Ο Θεάνθρωπος όμως είπεν: «Εγώ ειμι η Ζωή» (Ιωάνν. 14, 6). Και δικαίως, διότι με την Ανάστασίν Του ενίκησε τον θάνατον, και έδειξεν Εαυτόν ζώντα αιωνίως δια της Αναλήψεώς Του και της εκ δεξιών του Πατρός καθέδρας. Δια τούτο ο Θεάνθρωπος είναι και η Ζωή, και το μέτρον της Ζωής. Παν ό,τι δεν είναι εξ Αυτού είναι θνητόν. Εν Αυτώ η ζωή ευρίσκει το έλλογον αυτής και την λογικότητά της, διότι ευρίσκει την θείαν αιωνιότητά της. Ως αιώνιος Θεός Λόγος Αυτός είναι η ζωή και η παν-ζωή (πρβλ. Ιωάνν. 1, 4), διότι η ζωή δι΄ Αυτού μόνον είναι ζωή. Όπου δεν είναι Αυτός, εκεί η ζωή μεταβάλλεται εις θάνατον, διότι Αυτός είναι ο μόνος, ο οποίος καθιστά την ζωήν όντως ζωήν. Η αποστασία από Αυτόν, όστις είναι η Ζωή, τελειώνει πάντοτε εις την θνητότητα και τον θάνατον. Δια τούτο μόνον εν Αυτώ ως τω Λόγω και τη Λογική της ζωής, ευρίσκεται η μόνη δυνατή λογική δικαίωσις της ανθρωπίνης ζωής εις την κατηγορίαν του χρόνου και του χώρου.                                                                                                                                                                                                                                   

Συνεχίζεται.  

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕIΣ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΩΝ ΜΑΣ


29 Ιανουαρίου 1992
+πατήρ  Ιωάννης Σ. Ρωμανίδης


http://www.romanity.org/htm/im/w.gif3) Για τούτο το Πρωτόκολο της 31ης Ιανουαρίου 1836 διαχωρίζει ποίους Grecs έχουν το δικαίωμα να μεταναστεύσουν από την Τουρκίαν στην Ελλάδα και οι οποίοι από τώρα θεωρούνται Hellenes, "qui seront consideres des-a-present comme Hellenes"  Το γεγονός ότι οι Grecs έχουν γίνει από τώρα Hellenes δεν σημαίνει ότι δεν θα συνεχίσουν να λέγονται Grecs στις Ευρωπαϊκές γλώσσες, όπως φαίνεται στην παράγραφον 6 του ιδίου πρωτοκόλου. Δηλαδή δεν ταυτίζεται το Grec με το Hellene Grec στην περίπτωση της Νέας Ελλάδος. Οι Τούρκοι και Άραβες δεν ταυτίζουν το Roum/Ρωμαίος με το Younan/Έλληνες στη γλώσσα τους. Δια τούτο το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι όχι Younan, αλλά Roum.

http://www.romanity.org/htm/im/w.gif4) Οι Γείτονες και οι ξένοι διπλωμάτες νομίζουν ότι οι Έλληνες συγχέουν τους ανωτέρω όρους των Πρωτοκόλων και των Συνθηκών από σκοπούς επεκτατικούς. Στην Ελληνική μετάφραση του αναφερθέντος Πρωτοκόλου 31/1/1836 στην συλλογή Δασκαλάκη γράφει ότι "θά θεωρούνται από τώρα Ελληνες...1. Ολοι οι Έλληνες...2. Οι Έλληνες..". Δηλαδή οι Έλληνες θα θεωρούνται από τώρα Έλληνες.
http://www.romanity.org/htm/im/w.gif5) Πάντως συμφέρει πολύ στους Τούρκους και στους Βρετανούς η περί ονομάτων σύγχυση εκ μέρους των Ελλήνων. Φαίνεται ότι οι Τούρκοι ήδη χρησιμεύουν την εκ μέρους των Κυπρίων εγκατάληψη του Ρωμαίος και την υιοθέτηση του Έλλην ως απόδειξη ότι είναι έποικοι από την Ελλάδα.
http://www.romanity.org/htm/im/w.gif6) Το ότι οι Έλληνες ήταν υπό τον ζυγό της Ρωμαιοσύνης, δηλαδή των Βυζαντινών, υποστηρίζεται 1) στα περί Ελλάδος τουριστικά εγχειρίδια, 2) από σημαντικό αριθμό Ελλήνων ιστορικών, 3) από τον μέγα ιστορικό των Φράγκων Νίκο Τσιφόρο, και 4) από το εκατόδραχμο που φέρει τον Κοραή από τότε που εξαφανίσθηκε η Ρωμαιοσύνη.

Συνεχίζεται.

Diocese of Ohrid


 - Today, September 12, 2012, nine months are completed since Archbishop Jovan of Ohrid is in detention.

Archbishop Jovan is put in cruel prison conditions: he is locked in a cell for twenty-three hours per day, and has the opportunity to walk for one hour only. Four months nobody has visited him, because to the only ones who were allowed to visit him, his mother and his sister, the court has prohibited the visits!

Archbishop Jovan has diabetes and serious problems with his spine!Αυτοκτονούμεν!!!


Ιανουάριος 1970---Δεκέμβριος 2011
15 .210 .000, δεκαπέντε  εκατομμύρια διακόσιες δέκα χιλιάδες ελληνόπουλα κατακρεουργήθηκαν από τις αμβλώσεις!!!
Με το εθνικό έγκλημα της νομιμοποιήσεως των αμβλώσεων και μάλιστα με δαπάνες του κράτους, δια του Ν. 1609 του 1986.
 Με την έντεχνη από το  1980  αλλοίωση της ομοιογένειας των Ελλήνων εκ 3.000. 000 μουσουλμάνων λαθρομεταναστών.
 Και τώρα με την  σταδιακή απονομή της ελληνικής ιθαγένειας σε μετανάστες και λαθρομετανάστες, είναι όντως τραγικόν, ευρισκόμεθα προ της  αλλοιώσεως και μειώσεως του ελληνικού πληθυσμού, και οι υπεύθυνοι του έθνους συνεχίζουν να νομιμοποιούν και να πληρώνουν δια 350 χιλιάδες περίπου, εκτρώσεις, ετησίως.
 Αυτοκτονούμεν!!!

Απίστευτο: 3103 ξένοι παίρνουν πολυτεκνικό επίδομα!


Στον εντυπωσιακό αριθμό των 3.103 ανέρχονται οι αλλοδαποί που λαμβάνουν πολυτεκνικά επιδόματα στην χώρα, την στιγμή που η ρύθμιση αυτή έγινε ως κίνητρο για να ... τεκνοποιούν οι Έλληνες! Τα εντυπωσιακά στοιχεία διαβιβάστηκαν στη Βουλή μετά την ερώτηση του βουλευτή της Χρυσής Αυγής Γιώργου Γερμενή.
 Στην απάντησή του ο υφυπουργός Εργασίας Νίκος Παναγιωτόπουλος αναφέρει ότι ο αριθμός των δικαιούχων του επιδόματος τρίτεκνης οικογένειας και των δικαιούχων πολυτεκνικού επιδόματος, ανά χώρα προέλευσης έχει ως εξής:

Αλβανία: 1241, Βουλγαρία: 324, Γαλλία: 43, Πρώην Γιουγκοσλαβία: 46, Γερμανία: 171, Χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης: 469H συνέχεια, ‘’κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ.


Άκουσε παιδί μου να σου ειπώ. Η τελεία αγάπη είναι να πουλήσεις όλα σου τα πράγματα, να τα δώσεις ελεημοσύνη, και να πηγαίνεις και εσύ να βρεις κανέναν αυθέντη να πουληθείς σκλάβος. Και όσα πάρεις να τα δώσεις όλα.
Να μην κρατήσεις ένα άσπρο. Ημπορείς να το καμεις αυτό να γίνεις τέλειος;                            
 Βαρύ σου φαίνεται....
Δεν ημπορείς να το καμεις αυτό;
Κάμε άλλο: Μην πουληθείς εσύ σκλάβος. Μόνο πούλησε τα πράγματά σου. Δώσε τα ελεημοσύνη. Το κάμνεις; Ακόμη βαρύ σου φαίνεται και αυτό.
Ας έρθουμε παρακάτω: Δεν μπορείς να δώσεις όλα σου τα πράγματα;
Δώσε τα μισά. Δώσε από τα τρία ένα . Δώσε από τα πέντε ένα. Ακόμη βαρύ σου φαίνεται...
Κάμε άλλο: Δώσε από τα δέκα ένα. Το κάμνεις;
Ακόμη βαρύ σου φαίνεται.
Κάμε άλλο: Μην κάμεις ελεημοσύνη. Μην πουληθείς σκλάβος.
Ας έρθουμε παρακάτω: Μην πάρεις το ψωμί του αδελφού σου. Μην πάρεις το επανωφόρι του.
Μην τον κατατρέχεις.
ΜΗΝ ΤΟΝ ΤΡΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΣΟΥ.
Μήτε και αυτό το κάμνεις;                                                                                                                           

Ας έρθουμε παρακάτω. Κάμε άλλο: Τόνε βρήκες τον αδελφό σου μέσα εις την λάσπη και δεν θέλεις να τόνε βγάλεις;
Καλά, δεν θέλεις να του κάμεις καλό. Μην του κάμεις κακό. Αφησέτονε... Πώς θέλομεν να σωθούμεν αδελφοί μου, το ένα, μας φαίνεται βαρύ, το άλλο βαρύ. Πού να πάμε παρακάτω. Δεν έχομε να κατεβούμεν. Ο Θεός είναι εύσπλαχνος. Ναι. Μα είναι και δίκαιος. Έχει και ράβδαν σιδηράν.
Λοιπόν αν θέλομεν να σωθούμε, πρέπει να έχομεν την αγάπην εις τον Θεόν και εις τους αδελφούς μας.

ΧΛΙΑΡΟΙ ΚΑΙ ΕΜΕΤΙΚΟΙ


Του Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ της εποχής μας εύκολα συμβιβάζονται με ό,τι προβάλλεται ως
σύγχρονο, μοντέρνο και προοδευτικό, γιατί πιστεύουν ότι έτσι θα κάνουν τη ζωή
τους πιό ευχάριστη. Δεν έχουν ηθικές αρχές και δέν αντιδρούν. Είναι παθητικοί
αποδέκτες των όσων οι επιτήδειοι προτείνουν, αδιαφορώντας αν πολλά από αυτά
είναι ηθικά και θεάρεαστα. Την ίδια περίπου νοοτροπία έχουν και οι περισσότεροι
χριστιανοί! Ενώ δέχονται τη διδασκαλία του Χριστού και θεωρούν την Εκκλησία
Του κιβωτό σωτηρίας, παραμένουν συμβιβασμένοι με το κυριαρχούν κοσμικό
φρόνημα, γεγονός που αποκαλύπτει ότι η χριστιανική τους ιδιότητα πολύ λίγο τους
επηρεάζει. Γι᾽ αυτό και είναι ιδιαίτερα επίκαιροι οι φοβεροί λόγοι της Αποκαλύψεως
προς τον Επίσκοπο της Εκκλησίας της Λαοδικείας: «Οίδά σου τα έργα, ότι ούτε
ψυχρός ει ούτε ζεστός· όφελον ψυχρός ης ή ζεστός. Ούτως ότι χλιαρός ει, και ούτε
ζεστός ούτε ψυχρός, μέλλω σε εμέσαι εκ του στόματός μου»(γ´ 15-16 ). Δηλαδή, ξέρω
καλά τα έργα σου: δεν είσαι ούτε κρύος ούτε ζεστός. Μακάρι να ήσουν κρύος ή ζεστός!
Επειδή όμως δεν είσαι ούτε κρύος ούτε ζεστός αλλά χλιαρός, γι᾽ αυτό θα σε ξεράσω
από το στόμα μου. Οι χλιαροί χριστιανοί αποτελούν τη μεγάλη πλειοψηφία και αυτό
είναι πολύ ανησυχητικό. Δυστυχώς και στούς κληρικούς το ίδιο συμβαίνει.


H συνέχεια, ‘’κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

Αυτά που δεν λέγονται -και δεν γράφονται- για τους λαθρομετανάστες


Στο άρθρο μας της προηγούμενης Παρασκευής, με αφορμή τον πνιγμό 61 λαθρομεταναστών σε θαλάσσια περιοχή στα ανοικτά της Εφέσου, όταν η βάρκα που τους μετέφερε στη Σάμο χτύπησε σε βράχια και βυθίστηκε, αναφερθήκαμε στο εθνικό σχέδιο της Τουρκίας για τη μετατροπή της Ελλάδος σε μια ισλαμική χώρα.

Επειδή ζούμε στη χώρα που, δυστυχώς, υπάρχουν και δρουν πολιτικές δυνάμεις που δεν βλέπουν -ή δεν θέλουν να δουν- το πρόβλημα, λειτουργώντας εξ αντικειμένου ως υποστηρικτικός παράγων των εθνικών σχεδίων της Αγκυρας και ως πραγματικός δούρειος ίππος της διάλυσης του ελληνικού έθνους, παραθέτουμε παρακάτω μετάφραση άρθρου του Τούρκου δημοκράτη δημοσιογράφου Εσέρ Καρακάς, που δημοσιεύθηκε στη φιλοκυβερνητική τουρκική εφημερίδα «STAR», αμέσως μετά το πολύνεκρο ναυάγιο των λαθρομεταναστών.

Αυτά που δεν λέγονται -και δεν γράφονται- για τους λαθρομετανάστες

Του Εσέρ Καρακάς

Την προηγούμενη εβδομάδα ζήσαμε δυο μεγάλες τραγωδίες στην Τουρκία.

H συνέχεια, ‘’κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

Αββάς Ησαΐας


 Φυλάξου, αδελφέ, να μη συνομιλής με αιρετικούς, θέλοντας τάχα να τους στηρίξης στην πίστη, μην τυχόν σε χτυπήσει το δηλητήριο των θανατηφόρων λόγων τους. Μα ούτε και βιβλίο αιρετικών μη θελήσης να διαβάσης, για να μη θανατώσης την ψυχή σου. Σ’ αυτό που φωτίστηκες να μένης σταθερός, χωρίς να του προσθέσης ή να του αφαιρέσης τίποτα, και να απέχης τελείως από την ψευδώνυμη γνώση (Α’ Τιμ. 6:20), που είναι αντίθετη στη σωστή διδασκαλία (Α’ Τιμ. 1:10). 

Άγιος Ιουστίνος (Πόποβιτς) : Άνθρωπος και Θεάνθρωπος.


«Τι εστιν αλήθεια;» ηρώτησεν ο Πιλάτος την ενσαρκωμένην Αλήθειαν, και ήθελε να ακούση με τα ώτα εκείνο το οποίον δεν είδε με τους οφθαλμούς, ως αν να μη ήτο μία και η αυτή ψυχή, η οποία και δια των ώτων ήκουε και δια των οφθαλμών έβλεπεν. Ουσιαστικώς, ο Θεάνθρωπος Χριστός είναι η αλήθεια, όχι ως λέξις ούτε ως διδασκαλία ούτε ως συγκεκριμένη ενέργεια, αλλ΄ ως υπερτελεία και αιωνίως ζώσα Θεανθρωπίνη Υπόστασις. Μόνον ως Θεανδρική Προσωπικότης Αυτός είναι και το μέτρον της Αληθείας. Δια τούτο ο Θεάνθρωπος είπε δι΄ Εαυτόν ουχί μόνον το : «Εγώ ειμι η Αλήθεια», αλλά και το : «Εγώ ειμι η Οδός» (Ιωάνν. 14, 6), δηλ. η οδός προς αυτήν ταύτην την Αλήθειαν, ήτοι το μέτρον αυτής ταύτης της Αληθείας, η ουσία αυτής ταύτης της Αληθείας. Το μέτρον της Αληθείας είναι η ιδία η Αλήθεια, η δε Αλήθεια είναι ο Θεάνθρωπος Χριστός. Όθεν παν ό,τι δεν είναι εξ Αυτού δεν είναι εκ της Αληθείας. Εκτός της Θεανθρωπίνης Προσωπικότητός Του η Αλήθεια είναι ανύπαρκτος οντολογικώς.          

   Συνεχίζεται.