Εἴδησις διὰ θαυμαστὴν ἐπέμβασιν τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν Αἴγυπτον!

Τα τελευταία  χρόνια ἔρχονται ἀπὸ τὸν δοκιμαζόμενο ἀραβικὸ κόσμο εἰδήσεις γιὰ θαυμαστὲς ζωντανὲς ἐπεμβάσεις τοῦ Θεοῦ. Ἰδοὺ τὸ πιὸ πρόσφατο θαῦμα. Κάποιος μουσουλμάνος στὴν Αἴγυπτο σκότωσε τὴ γυναίκα του καὶ τὴν ἔθαψε. Μαζί της ὅμως ἔθαψε καὶ τὶς δύο κόρες του, τὸ ἕνα βρέφος καὶ ἡ ἄλλη ὀκτὼ ἐτῶν, ζωντανὰ καὶ κατήγγειλε στὴν ἀστυνομία πὼς κάποιος ἄλλος τοὺς σκότωσε! Ὕστερα ἀπὸ δεκαπέντε ἡμέρες πέθανε κάποιος συγγενής, τὸν ὁποῖο πῆγαν νὰ θάψουν στὸν τάφο τῆς ἄτυχης γυναίκας καὶ τῶν κοριτσιῶν. Ὅταν ἄνοιξαν τὸν τάφο εἶδαν μὲ θαυμασμὸ ὅτι τὰ δύο παιδιὰ ζοῦσαν! Τὸ μεγαλύτερο κορίτσι διηγήθηκε τὸ συμβὰν καὶ ὑπέδειξε στὶς ἀρχὲς τὸ δολοφόνο πατέρα του. Διηγήθηκε ἐπίσης πῶς ἐπιβίωσαν μὲ τὴν ἀδελφή της. «Ἕνας ἄνδρας, ὁ ὁποῖος φοροῦσε λευκὰ
ροῦχα, ποὺ ἔλαμπαν σὰν τὸν ἥλιο, μὲ χέρια ματωμένα ἀπὸ πληγές, ἐρχόταν καὶ μᾶς ἔδινε φαγητό,       ἦταν ἡ ἀπάντηση τῆς μικρῆς. Ἀκόμη, ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς ξυπνοῦσε καὶ τὴ μαμά μου, γιὰ νὰ περιποιηθεῖ τὴν ἀδελφή μου». Τὸ ἐθνικὸ αἰγυπτιακὸ κανάλι, τὸ ὁποῖο πῆρε τὴ συνέντευξη, μετάδωσε μέσῳ τῆς (μουσουλμάνας) δημοσιογράφου: “Ὁ ἄνδρας αὐτὸς δὲ μπορεῖ νὰ ἦταν ἄλλος ἀπὸ τὸν ΙΗΣΟΥ, διότι κανεὶς ἄλλος δὲν κάνει τέτοιου εἴδους πράγματα!”. Δὲν ἔχουμε λόγο νὰ μὴ πιστέψουμε τὴ θαυμαστὴ εἴδηση. Ὁ ἀληθινὸς Τριαδικὸς Θεὸς εἶναι πάντοτε παρὼν στὴ ζωή μας καὶ στὴν ἱστορία καὶ μόνο Αὐτὸς μπορεῖ νὰ κάνει τέτοια θαυμάσια καὶ νὰ ἀνατρέπει τοὺς φυσικοὺς νόμους!
Τέτοια θαύματα εἶναι ἀπαραίτητα στὸν ἀραβικὸ κόσμο, ὅπου ὁ Χριστιανισμὸς διώκεται μὲ πρωτοφανῆ μανία ἐξοντώσεως τῶν πιστῶν. Ἂς εἶναι εὐλογημένο τὸ Ἅγιο ὄνομά Του!

ΕΥΛΟΓΗΤΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ - ΟΡΘΡΟΥ Μ ΣΑΒΒΑΤΟΥ - ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ


Γέρων Φιλόθεος Ζερβάκος


Εγέρθητε Χρυσόστομοι, Γρηγόριοι, Γερμανοί, Ταράσιοι, Νικηφόροι, Φώτιοι και λοιποί, παλαιοί και νεώτεροι Άγιοι Πατριάρχαι Κων/πόλεως, οι θυσιασθέντες υπέρ των προβάτων υμών, να ίδητε ποίοι κατέχουν τον Θρόνον υμών! Υμείς μεν ως καλοί Ποιμένες εθύσατε τας ψυχάς υμών υπέρ των ιδίων προβάτων υμών, οι δε σημερινοί θύουσι τα πρόβατα υπέρ εαυτών και ανοίγουν τας θύρας και καλούν τους λύκους διά να εισέλθουν και κατασπαράξουν τα πρόβατα.
Πόθεν ο πατριάρχης εκπέπτωκεν εις τοιούτον όλισθον, ώστε εκουσίως ν αγωνίζεται να παραδώση το ποίμιόν του εις τους λύκους να το κατασπαράξουν; Η αιτία είναι η υπερηφάνεια, η ρίζα και η αιτία όλων των αμαρτιών, όλων των κακών, όλων των αιρέσεων, των συμφορών και των θλίψεων, και περισσότερον από όλους τας συμφοράς και δυστυχίας η στέρησις της χάριτος του Θεού...
Τους λυκοποιμένας, ψευδοδιδασκάλους, ψευδοπροφήτας και ψευδοχρίστους αιρετικούς οι Άγιοι Πατέρες, οι μιμηταί του Αρχιποίμενος Χριστού και διάδοχοι των μαθητών Αυτού, οι καλοί, οι αληθείς και θείοι ποιμένες, οι συγκροτήσαντες τας σεπτάς και αγίας επτά Οικουμ. Συνόδους, απεδίωξαν μακράν της ποίμνης του Χριστού και, ως αμετανοήτους, εις το αιώνιον ανάθεμα παρέδωκαν...

Σε ποιόν εμφανίστηκε πρώτα ο Χριστός μετά την Ανάσταση-π. Θεόδωρος Ζήσης

Simeron Wordpress

Οι «50 ομιλίες» του Αββά Μακαρίου του Αιγυπτίου

Μελέτημα  12ον.   
                                                                                                                                                                     
1. Όπως κάποιος, που θέλει να βεβαιωθεί για τη σωφροσύνη της γυναίκας του, πηγαίνει σ΄ αυτήν νύχτα σαν ξένος, και αν δει ότι τον διώχνει, χαίρεται που είναι απλησίαστη και την επιδοκιμάζει. Έτσι πρέπει κι΄ εμείς να είμαστε επιφυλακτικοί κατά τις επισκέψεις των νοερών δυνάμεων. Γιατί, όπως λέει ο Απόστολος, γνωρίζει ο σατανάς να μετασχηματίζεται σε φωτεινό άγγελο για να εξαπατήσει. Αλλά, κι΄ αν παρουσιασθεί με λαμπρή εμφάνιση, δεν μπορεί να δώσει αγαθή ενέργεια, αλλά ταραχή, και από αυτό φανερώνεται το ψεύτικο προσωπείο του. Ούτε δηλαδή αγάπη στο Θεό ή στον πλησίον, ούτε πραότητα, ούτε ταπείνωση, ούτε χαρά, ούτε ειρήνη, ούτε καθαρότητα λογισμών, ούτε μίσος του κόσμου, ούτε ανάπαυση πνευματική, ούτε επιθυμία των ουρανίων, ούτε και να καταστείλει τις ηδονές και τα πάθη. Όλα αυτά είναι φανερά ενεργήματα της Θείας Χάρης. Αντίθετα η έπαρση και η υψηλοφροσύνη είναι τα χαρίσματα του Σατανά. Από την ενέργεια λοιπόν θα καταλάβεις αν το φως που έλαμψε στην ψυχή σου είναι από το Θεό ή από τον σατανά. Έτσι και η ψυχή μπορεί να διακρίνει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και τα φαντάσματα του σατανά, αν έχει δυνατή διάκριση.                                                                                                                            
2. Εκείνος που θέλει να μπει από την στενή πύλη στο σπίτι του ισχυρού διαβόλου και ν΄ αρπάξει τα σκεύη του, δεν πρέπει να επιθυμεί τη μαλθακότητα, αλλά να θυμάται πάντοτε Εκείνον, που είπε ότι: «σάρκα και αίμα δε θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού». Πως πρέπει να ενδυναμωθούμε από το Πνεύμα; Ο Απόστολος λέει «ότι η Σοφία του Θεού θεωρείται μωρία από τους ανθρώπους». Επίσης και ο Προφήτης λέει: «Είδα τον Υιό του ανθρώπου και η μορφή του ήταν χωρίς καμμιά τιμή, καταφρονεμένη όσο κανενός άλλου ανθρώπου». Πρέπει λοιπόν εκείνος που θέλει να γίνει υιός του Θεού, να υποστεί πρώτα την ίδια ταπείνωση, να θεωρηθεί μωρός και άτιμος, να μη αποστρέφει το πρόσωπό του από φτυσίματα, να μη κυνηγάει ούτε δόξα, ούτε ομορφιά ή κάτι παρόμοιο αυτού του κόσμου, να μη έχει που να γείρει το κεφάλι του, να ονειδίζεται και να εξουθενώνεται, να τον έχουν όλοι στην περιφρόνηση και τον παραγκωνισμό, ν΄ αντιμετωπίζει κρυφό και φανερό πόλεμο. Και τότε ο ίδιος ο Υιός του Θεού, Εκείνος που είπε: «Θα κατοικήσω μέσα σας και θα βαδίσω μαζί σας», θα φανερωθεί στην καρδιά του και θα του δώσει δύναμη και ισχύ, ώστε να δέσει τον ισχυρό και ν΄ αρπάξει τα σκεύη του, και να πατήσει πάνω στην ασπίδα και στο βασιλίσκο, και πάνω σε σκορπιούς και φίδια. 

«Ίδε υγιής γέγονας, μηκέτι αμάρτανε»


ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

 

Τη αυτή ημέρα, Κυριακή Τετάρτη από του Πάσχα, του Παραλύτου μνείαν ποιούμεθα και το εις αυτόν εορτάζομεν θαύμα.

 

Το ρήμα Χριστού σφίγμα τω παρειμένω                                                                                                      

Ούτως ίαμα τούτω ρήμα και μόνον.

 

Το θείον τούτο θαύμα της παρά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού θεραπείας του Παραλύτου εορτάζομεν κατά την παρούσαν Κυριακήν, διότι και ο Χριστός καθ΄ ον χρόνον οι Εβραίοι εώρταζον την ιδικήν των Πεντηκοστήν, εις εκείνας τας ημέρας ετέλεσεν αυτό το παράδοξον θαύμα, καθώς το διηγείται ο θείος Ευαγγελιστής Ιωάννης εις το πέμπτον κεφάλαιον του κατ΄ αυτόν Ιερού Ευαγγελίου. Εν τω κεφαλαίω τούτω λέγει ο θείος Ιωάννης, ότι ο Κύριος αναβάς εις τα Ιεροσόλυμα κατά τας ημέρας της Πεντηκοστής, ήλθε πλησίον της κολυμβήθρας την οποίαν είχε κτίσει ο Σολομών και ήτις ευρίσκετο προς το μέρος της πύλης της ονομαζομένης προβατικής. Ούτως ωνομάζετο η πύλη εκείνη ή εκ της ονομασίας της κολυμβήθρας ή η κολυμβήθρα εκ της ονομασίας της πύλης, ήτις πιθανόν να απεκλήθη προβατική, διότι εισήγον δι΄ αυτής τα πρόβατα τα οποία κατά τον Νόμον προσέφερον εις θυσίαν. Η δε κολυμβήθρα εκαλείτο προβατική ή εκ της ονομασίας της πύλης, ως είπομεν, ή διότι έφερον εκεί τα θυσιαζόμενα πρόβατα και έπλυνον τα τούτων εντόσθια. Ήτο δε η κολυμβήθρα εκείνη ως είδος στέρνας πεντάγωνος, είχε δε κύκλω αυτής πέντε στοάς δηλαδή πέντε σειράς στύλων, οίτινες εβάσταζον στέγην καμαρωτήν, κάτωθι της οποίας κατέκειτο πλήθος πολύ των ασθενούντων αναμένοντες την του ύδατος κίνησιν. Διότι, καθώς διηγείται ο θείος Ευαγγελιστής, εις την κολυμβήθραν ταύτην κατέβαινε κατά καιρόν Άγγελος Κυρίου και ετάραττε το ύδωρ και όστις εισήρχετο εις αυτό πρώτος ό,τι πάθος και αν είχε ιατρεύετο.

H συνέχεια, “κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

Τί Στοκχόλμη, τί Κυψέλη;

_67776172_fire
 
Του Φαήλου Μ. Κρανιδιώτη
Αμήχανοι οι εγχώριοι φωταδιστές μπροστά στα γεγονότα του Λονδίνου, με τους παλαβούς ισλαμιστές – αποκεφαλιστές και τις συνεχιζόμενες ταραχές της Στοκχόλμης, όπου Ιρακινοί, Τούρκοι, Σομαλοί κι άλλα καλά παιδιά κάνουν θρύψαλλα την καλογυαλισμένη βιτρίνα του «σουηδικού μοντέλου».
Οι Σουηδοί, πιο δουρικοί κι από τη Ρένα του Άκη, έσπευσαν από χρόνια να δώσουν όλα τα καλούδια στους μετανάστες και πρόσφυγες. «Ανοικτά κέντρα φιλοξενίας» δεν ήθελε η σκιώδης ντεκαπάζ Εξωτερικών της Κουμουνδούρου; Κι ύστερα από τόσα χρόνια «πολιτικά ορθού» service, τί ανακάλυψαν κι οι Σουηδοί; Ότι η πλειοψηφία των μουσουλμάνων, παρά τα επιδόματα, τις εν γένει παροχές, παραμένουν εν πολλοίς ξένο σώμα και δεν αφομοιώνονται. Μόλις δε χειροτέρεψε λίγο η κοινωνική κατάσταση και με αφορμή τον θάνατο από αστυνομικά πυρά ενός τύπου που κράδαινε μια ματσέτα, δεν έμεινε πέτρα πάνω στην πέτρα.
Θα είχε δε πολύ πλάκα, αν δεν ήταν τραγικά τα γεγονότα, ο αμήχανος τρόπος που πολλά ΜΜΕ ανά τον κόσμο παρουσιάζουν τα γεγονότα της Στοκχόλμης. Μιλούν για ταραχές σε «συνοικίες όπου ζουν κυρίως μετανάστες από το Ιράκ, την Σομαλία, την Τουρκία». Με απλά ελληνικά έχουμε μαζική εξέγερση μουσουλμάνων μεταναστών, αλλά μην το πείτε στον Αλέξη και τον Ρουπακιώτη. Σσσσσσσστ, η ελληνική αριστερά κοιμάται με το κεφάλι χωμένο στην «πολιτικά ορθή» άμμο.
Κι αυτό το πάθανε οι Σουηδοί με πληθυσμό μεταναστών 15%, που θεωρείται λέει ο υψηλότερος στην Ευρώπη. Ψέμα, εμείς τους ρίχνουμε στ’ αυτιά. Γι’ αυτό χαίρεται ο τεμενολάγνος Καμίνης κι ο κεμαλικός Μπουτάρης. Εμείς έχουμε πιο πολλούς κι ούτε ξέρουμε ποιοι είναι στ’ αλήθεια, πως τους λένε, που μένουν. Και προσέξτε, οι Σουηδοί, που μέχρι προγράμματα στείρωσης κι ευγονικής έκαναν, που κάνουν ωραίες τριάδες κι εν δυο, σαν τα πρωτοξάδερφα τους, τους Γερμανούς, το ‘χαν οργανωμένο το πράγμα. Δεν ήταν μπάτε σκύλοι αλέστε σαν εμάς τους ανεπρόκοπους αναρχοβαλκάνιους. Παρ’ όλα αυτά, παρά την καλολαδωμένη μηχανή, η συριζαίϊκη πολιτική τους στο μεταναστευτικό οδήγησε σε αυτά τα χαΐρια. Άμα λοιπόν με 15% νόμιμους και επιδοτημένους μετανάστες, οι Σουηδοί έχουν τέτοια ντράβαλα, εμείς που σίγουρα ξεπερνάμε το 20%, εκ των οποίων στρατιές οι λαθραίοι, τι θα περιμένουμε στο πρώτο τυχαίο ή προβοκατόρικο γεγονός;
H συνέχεια, “κλικ’’ πιο κάτω στο: Read more

Mετὰ τὸ 1821 στὴν Ἑλλάδα ὅλοι οἱ Ἕλληνες, ὅλα τὰ κόμματα ἐδήλωναν ἐθνικιστές, δηλαδὴ ἐμπορεύοντο τὸν ἐθνικισμό.

Ὅταν ὁ Φράγκος Καρλομάγνος ἐσφετερίσθη, τὸ 800 μ.Χ., τὸ ὅνομα Ρωμαῖος καὶ ἀπὸ Romanos μᾶς ὑποβίβασε σὲ Grecos καὶ ὅταν ὁ Κωστῆς Παλαμᾶς, 1200 χρόνια ἀργότερα, ἐξήγησε τὸν ὑποβιβασμὸ γράφοντας : “Ἕλληνες [εἴμαστε] γιὰ νὰ ρίχνουμε στάχτη στὰ μάτια τοῦ κόσμου, πραγματικὰ [ὅμως] "Ρωμιοί”, ὁ γραικυλισμὸς εἶχε γίνει πλέον κοινὴ συνείδηση ἑνὸς ἔθνους καταφερτζήδων, χωρὶς θεϊκὴ πνοή. “Κι ἔτσι - προσθέτει ὁ Παλαμᾶς- ἔγινε ὁ ἐξευτελισμένος Ρωμιὸς τῶν φωνακλάδων τῶν καφενείων, ὁ φασουλῆς Ρωμιὸς τῶν σατυρογράφων, ὁ ἀσυνείδητος Ρωμιὸς μέσα στὸ ψευτοβασίλειο”. Ὁμοίως, ὁ θεωρητικὸς τοῦ ἑλληνικοῦ ἐθνικισμοῦ, καθηγητὴς Δημήτρης Βεζανῆς (1904-1968), ἔγραφε πὼς μετὰ τὸ 1821 στὴν Ἑλλάδα ὅλοι οἱ Ἕλληνες, ὅλα τὰ κόμματα ἐδήλωναν ἐθνικιστές, δηλαδὴ ἐμπορεύοντο τὸν ἐθνικισμό. Ἔτσι, στὴν οὐσία, οὐδεὶς Ἕλλην ἦταν ἐθνικιστής, οὔδεὶς θὰ ἐθυσίαζε τὴν καρριέρα του γιὰ τὴν ὑπερτάτη ἀξία τοῦ ἐθνικισμοῦ. “Τὸ ἑλληνικὸ φιλότιμο -ἔλεγε-... εἶναι ἡ τάση νὰ ἐκτιμοῦμε περισσότερο ἀπὸ κάθε τι ἄλλο τὸν ἑαυτό μας... Καμιὰ κανενὸς εἴδους ὑπεροχὴ δὲν μᾶς εἶναι ἀνεχτή... Καταπληκτικὴ εἶναι ἡ ἐπικράτηση τῆς ψευτιᾶς παντοῦ... Ὅποιος πιστεύει θεωρεῖται ἐλαττωματικὸς ἄνθρωπος, εὐκολόπιστος, κουτός... Ἔχουμε ἀπελπιστικὴ ὁμοιομορφία".