«Γένεση καί ἐξέλιξη τῆς πατρομαχικῆς Μεταπατερικότητας». -- Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Θεοδώρου Ζήση

Α. Ὁ Σχολαστικισμός τῆς Φραγκοπαπικῆς Δύσεως ἐναντίον τῆς πατερικῆς Ἀνατολῆς
Στήν Δύση μέχρι καί τόν 8ο αἰώνα ἡ Θεολογία καί ἡ πνευματικότητα ἀκολουθοῦσαν βασικῶς τον δρόμο πού ἐχάρασσε ἡ Ἀνατολή. Ὅπως παρατηρεῖ ὁ G. Dumont οἱ πηγές καί οἱ ἀρχές τῆς θεολογικῆς σκέψεως, τῆς λειτουργίας καί τῆς πνευματικότητος τῶν Δυτικῶν, πού χαρακτηρίζουν τήν ἀνθούσα ἐποχή τοῦ λατινικοῦ Καθολικισμοῦ βρίσκονται στήν Ἀνατολή, ὅσο καί ἄν αὐτό ἐκπλήσσει πολλούς Δυτικούς Χριστιανούς. Στήν Ἀνατολή ὀφείλει ἡ Δύση τήν μορφοποίηση σέ δόγματα τῶν μεγάλων μυστηρίων τοῦ Χριστιανισμοῦ περί τῆς Ἁγίας Τριάδος, περί τῆς ἑνώσεως τῆς θείας και ἀνθρωπίνης φύσεως στό ἕνα πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, μεγάλο ἀριθμό ἑορτῶν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, ἰδιαίτερα πρός τιμήν τῆς Θεοτόκου, ὅπως καί τήν ἵδρυση καί ὀργάνωση τοῦ Μοναχισμοῦ.
-----------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Βαρυσήμαντον ἄρθρον πού ἀξίζει νά διαβάσουν ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι. Ὑπάρχουν πολλά σημεῖα πού ξεχωρίζουν καί πρέπει νά προβληθοῦν. Ἐπειδή θέλω νά παραθέσω ἕν χαριτωμένον περιστατικόν πού ἀπαντᾶ στό ἐρώτημα, ποῖον εἶναι ἀκριβῶς τό Ὀρθόδοξον φρόνημα καί πῶς εἶναι δυνατόν νά ἔχῃ τις Ὀρθόδοξον φρόνημα, ἀκόμη καί ἄν εἶναι τελείως ἀγράμματος, ἐπιλέγω τό ἑξῆς σημεῖον:

«Παπικοί καί Προτεστάντες μισσιονάριοι ἐκμεταλλευόμενοι τίς δύσκολες ἱστορικές συγκυρίες, τήν πτωχεία καί τήν ἀνέχεια τῶν ὑποδούλων Ὀρθοδόξων, ἀσκοῦσαν ἐπιθετικό προσηλυτισμό».

Τό περιστατικόν: Ὅπως ἐπισημαίνει καί ὁ π. Θεόδωρος, μετά τήν ἀπελευθέρωσιν τῆς Ἑλλάδος ἀπό τόν Τουρκικόν ζυγόν, ἤρχοντο πολλοί προτεστάνται μισσιονάριοι, προκειμένου νά προσηλυτίσουν τούς παμπτώχους καί ταλαιπωρημένους Ἕλληνας. Μία ὁμάς μισσιοναρίων συνήντησεν καθ' ὁδόν ἕνα βοσκόν καί τόν ἠρώτησεν ἄν πιστεύῃ εἰς τόν Θεόν. Ἐκεῖνος ἀπήντησεν ὅτι πιστεύει. Τότε τόν ἠρώτησαν τί ἀκριβῶς πιστεύει. Ἐκεῖνος, μή δυνάμενος νά δώσῃ κάποιαν θεολογικήν ἀπάντησιν, ἔδειξεν ἕν ἐρημοκλῆσι πού ἦτο ἐκεῖ κοντά καί εἶπεν:
- Ἐγώ πιστεύω ὅ,τι πιστεύει καί ἡ Ἐκκλησία!
- Καί τί πιστεύει ἡ Ἐκκλησία; Ἐπέμειναν οἱ μισσιονάριοι.
- Μά, ἡ Ἐκκλησία πιστεύει ὅ,τι πιστεύω κι ἐγώ!

Τὀτε, οἱ μισσιονάριοι διεπίσωσαν ὅτι δέν πρόκειται νά τόν καταφέρουν αὐτόν καί ἔφυγαν.

Τη Δ΄ (4η) Ιανουαρίου, οι μετά του Οσίου Ευθυμίου ΔΩΔΕΚΑ ΜΟΝΑΧΟΙ Βατοπαιδινοί, οι τους λατινόφρονας, βασιλέα Μιχαήλ και Βέκκον τον Πατριάρχην ελέγξαντες, αγχόνη τελειούνται.

Ευθύμιος ο Οσιομάρτυς και οι μετ’ αυτού αθλήσαντες Πατέρες ήσαν κατά το έτος ασπ΄ (1280), ότε οι λατινόφρονες βασιλεύς και Πατριάρχης περιήρχοντο τα διάφορα Μοναστήρια του Αγίου Όρους, ίνα πείσουν τους Μοναχούς να ακολουθήσουν την πλάνην των· μη γενόμενοι δε δεκτοί υπ’ αυτών, εκακοποίησαν πολλούς Μοναχούς, οίτινες δια μαρτυρικού θανάτου απέθανον.

Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί..., Τί θαυμάζεις Μαριάμ... --- Orthodox Hymns

Τη Δ΄ (4η) Ιανουαρίου, η Σύναξις των Αγίων ενδόξων ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ.

Εβδομήκοντα Μαθηταί και Απόστολοι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού είναι εκείνοι τους οποίους αυτός ούτος ο Σωτήρ ημών επί πλέον των Δώδεκα, τους οποίους είχε προεκλέξει, εξέλεξε και εξαπέστειλεν εις το κήρυγμα και εις προετοιμασίαν του ιδικού του κηρύγματος. Εις τούτους, συν τη παρόδω του χρόνου, προσετέθησαν και άλλοι εκλεγέντες υπό των Αγίων Αποστόλων, οίτινες και αυτοί εκήρυττον το Ευαγγέλιον του Χριστού εις διαφόρους τόπους και χώρας, είτε ακολουθούντες τους πρώτους των Αποστόλων, είτε παντοιοτρόπως βοηθούντες αυτούς εις το έργον του κηρύγματος.

«Tοιούτοι υμίν έπρεπον αρχιερείς»

Αλήθεια, είναι άραγε σύμπτωση που όσοι εκπροσώπησαν τους «Ορθοδόξους» στους χορούς και τα πανηγύρια του Π.Σ.Ε. της (τρελο)Καμπέρας, δηλαδή ο «Φιλαδελφείας» Βαρθολομαίος, ο «Δημητριάδος» Χριστόδουλος,  ο «Ανδρούσης» Αναστάσιος και ο Αρχιμανδρίτης Θεόφιλος (νυν «Ιεροσολύμων») έγιναν όλοι μετά ταύτα αρχηγοί αυτοκεφάλων εκκλησιών; Αληθώς, «τοιούτοι υμίν έπρεπον αρχιερείς», οι μετά των καννιβάλων συγχορεύσαντες και μετά παπαδίνων και δεσποτίνων συνεισοδεύσαντες.
-------------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ὄχι, βεβαίως, δέν εἶναι σύμπτωσις! Ἐάν δέν εἶσαι Οἰκουμενιστής, δέν μπορεῖς νά καταλάβῃς ὑψηλήν θέσιν εἰς τήν «ἐκκλησίαν πονηρευομένων» τῶν Οἰκουμενιστῶν. Ἐάν ἐπέτρεπον καί εἰς τούς Ὀρθοδόξους νά γίνωνται προκαθήμενοι, τότε πῶς θά εἴχαμε τό Κολυμπάρι; Ὁ γ. Μεθόδιος Ἐσφιγμενίτης ἔχει ἀναφέρει στίς ὁμιλίες του ὅτι ὅταν ὁ Ἅγιος Ἱππόλυτος, Πάπας Ρώμης, ἠρωτήθη ἄν θά ὑπάρχῃ (ὠργανωμένη) Ἐκκλησία κατά τήν ἐποχήν τοῦ Ἀντιχρίστου, ἀπήντησεν ὡς ἑξῆς: «Θά ὑπάρχῃ, ἀλλά θά εἶναι μέ τόν Ἀντίχριστον!!!» Αὐτή εἶναι ἡ «ἐκκλησία» τοῦ Βαρθολομαίου, τοῦ Ἱερωνύμου, τοῦ Ἀναστασίου, τοῦ Θεοφίλου κ.ἄ.

Ποὺ εἶδε ὁ π. Ἐπιφάνιος τό "δυνητικόν" τῆς ἀποτειχίσεως; --- Του κ. Δημητρίου Χατζηνικολάου, Αν. Καθηγητού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ἅγιος Μᾶρκος Εὐγενικός: «Ἅπαντες οἱ τῆς Ἐκκλησίας διδάσκαλοι, πᾶσαι αἱ Σύνοδοι καί πᾶσαι αἱ θεῖαι Γραφαί φεύγειν τούς ἑτερόφρονας παραινοῦσι καί τῆς αὐτῶν κοινωνίας διΐστασθαι» (Patrologia Graeca 160, σ. 101).

Ὥστε, λοιπόν, ἡ συμφωνία τῆς Ἐκκλησίας εἶναι οἱ Ὀρθόδοξοι νά διΐστανται (νά χωρίζωνται δηλαδή) τῆς κοινωνίας τῶν ἑτεροφρόνων, τοὐτέστιν τῶν διαφωνούντων μέ τά παραδεδομένα. Μερικοί ἅγιοι μάλιστα φθάνουν στό σημεῖον νά ὀνομάζουν "ἐχθρούς τοῦ Θεοῦ" ὅσους κοινωνοῦν -- ἐν γνώσει ἐννοεῖται -- μέ αἱρετικούς: «Ἐχθρούς γάρ Θεοῦ ὁ Χρυσόστομος, οὐ μόνον τούς αἱρετικούς, ἀλλά καί τούς τοῖς τοιούτοις κοινωνοῦντας, μεγάλῃ καί πολλῇ τῇ φωνῇ ἀπεφήνατο» (P.G. 99, σ. 1049). Στό δέ Συνοδικόν τῆς Ὀρθοδοξίας (βλ. Τριώδιον, Ἐκδ. Φῶς, σελ. 161) διαβάζουμε: «τοῖς κοινωνοῦσιν ἐν γνώσει τοῖς ὑβρίζουσι καί ἀτιμάζουσι τάς σεπτάς Εἰκόνας, Ἀνάθεμα γ´». Λοιπόν, ποὺ εἶδε ὁ π. Ἐπιφάνιος τό "δυνητικόν" τῆς ἀποτειχίσεως; Πουθενά!
Ἰδική του καινοτομία εἶναι!

ΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ

«Χαίρε κυοφορούσα οδηγόν πλανωμένοις»
(Χαίρε Παναγία που κυοφορείς τον οδηγό σ’ αυτούς που πλανώνται)

1. Η αμαρτία ως εκτροπή από το θέλημα του Θεού οδήγησε τον άνθρωπο στην πλάνη: να μην μπορεί να προσανατολιστεί σωστά, να μην μπορεί να σχετισθεί ορθά με τον συνάνθρωπό του, με τον εαυτό του, με την ίδια τη φύση. Κι αυτό γιατί διαγράφοντας ο άνθρωπος το φως της ζωής του, τον Πατέρα και Δημιουργό του, οδηγείται στο σκοτάδι της άγνοιας: στον σκοτασμό του νου, με αποτέλεσμα αντί του Κτίστη να λατρεύει τα κτίσματα, αντί της αγάπης να εχθρεύεται τον συνάνθρωπο, αντί της συναίσθησης των κτιστών ορίων του να καυχάται και να υπερηφανεύεται, αντί της αίσθησης της διακριτικής βασιλικής εξουσίας του να φοβάται ως δούλος και αυτήν τη φύση.

Oὔτε πᾶς ὁ προφητεύων, ὅσιος· οὔτε πᾶς ὁ δαίμονας ἐλαύνων, ἅγιος

ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

 "Ἐκεῖνο δὲ προστίθεμεν τῷ λόγῳ, ὅτι οὔτε πᾶς ὁ προφητεύων, ὅσιος· οὔτε πᾶς ὁ δαίμονας ἐλαύνων, ἅγιος" (P. G. 1, 1065-1068).

ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΦΟΡΟΥ

"Πᾶς ὁ λέγων παρὰ τὰ διατεταγμένα, κἂν ἀξιόπιστος ᾖ, κἂν νηστεύῃ, κἂν παρθενεύῃ, κἂν σημεῖα ποιῇ, κἂν προφητεύῃ, λύκος σοι φαινέσθω ἐν προβάτου δορᾷ, προβάτων φθοράν κατεργαζόμενος" (P. G. 5, 912).

ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ
"Ἐρώτησις ε΄. Eἰ ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τῶν αἱρετικῶν δυνάμεις ἐνεργοῦνται, οἷον νοσημάτων ἰάσεις καὶ πνευμάτων διωγμοὶ ἀκαθάρτων, καρπῶν γῆς φορὰ καὶ ἐλαίου ἀναβλύσεις, πῶς οὐκ ἀνάγκη ἐκ τούτων ἐν τῇ πλάνῃ βεβαιοῦσθαι ἐκείνους;
----------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Ἐξαιρετικῶς χρήσιμος καί ἐπίκαιρος ἀνάρτησις! Ἔχουμε χορτάσει ἀπό τήν προπαγάνδαν γιά τήν κατασκευήν νέων «ἁγίων», μέ ἀφηγήσεις τοῦ τύπου: «μόλις πῆγα στόν γέροντα, ἐκεῖνος μέ φώναξε μέ τό ὄνομά μου, χωρίς κἄν νά μέ γνωρίζῃ, καί ἀμέσως, πρίν ἀκόμη ἐγώ προλάβω νά τοῦ πῶ τόν λόγον τῆς ἐπισκέψεώς μου, ἐκεῖνος μοῦ ἔδωκε τήν ἀπάντησιν!» Βεβαίως, τελείως «συμπτωματικῶς»(!), ὅλοι αὐτοί οἱ «ἅγιοι» ὑπῆρξαν συνοδοιπόροι καί ὑμνηταί τοῦ Βαρθολομαίου! Ἀλλ' ὁ Οἰκουμενισμός ἔχει νοθεύσει τά πάντα, θά ἄφηνε ἀνόθευτον τό ἁγιολόγιον;

Αυτό το βρήκα στο αρχείο μου:

«…Στην ερώτηση για το πότε γεννήθηκε ο Αντίχριστος, ο Όσιος Γέροντας Βησσαρίωνας έδωσε την εξής απάντηση:
«ἕνα πρωϊνό τοῦ Αὐγούστου τοῦ παρουσιάστηκε ἡ Παναγία καί τόν ἐνημέρωσε ὅτι ὁ Ἀντίχριστος γεννήθηκε τό 1982 καί δέν θ’ ἀργήσει ν’ ἀναλάβει δράση…».
------------------------------

Ο/Η Marinos Ritsoudis είπε...
Δεν πειράζει το έγραψα κατευθείαν στο ιστολόγιο, δεν το μετέφερα από κάπου αλλού. Αυτό όμως που έγινε και θυμάμαι σαν να το βλέπω μπροστά μου επειδή κατάγομαι κοντά από τα μέρη της περιοχής της Ιεράς Μονής Αγάθων όταν βγήκε στις τηλεοράσεις το ζήτημα, ξεκίνησα με το αυτοκίνητο μου από Αθήνα και πήγα στην Ιερά Μονή να προσκυνήσω και εγώ το Άγιο Λείψανο.
Όμως σε αυτές τις περιπτώσεις αυτό που με κρατάει ανήσυχο καί θέλω να εξακριβώσω είναι πως μπορεί στις μέρες μας να έχουμε έναν άφθαρτο Άγιο που να ευωδιάζει.
Τρομερός πόθος να μάθω για την ζωή του καί πως Αγίασε, ήταν αυτό που ανέτειλε μέσα μου.
Έτσι ξεκίνησα, πήγα στο χωριό, χτύπησα πόρτες, ρώτησα για ανθρώπους που τον γνώριζαν, μίλησα με τον Παπά του χωριού στο σπίτι του, και γενικά έκανα ένα οδοιπορικό για να μάθω πώς Αγιάζουν άφθαρτοι στις μέρες μας.
Έτσι ρωτώντας τον ένα και τον άλλο, έμαθα πως υπερασπιζόταν το Πάτριο εορτολόγιο είχε αποτειχιστεί από τον Ηγουμενο της Ιεράς Μονής και την Κρατούσα Εκκλησία, ακολουθούσε το Πάτριο, όμως δεν εκδιώχθηκε ποτέ από την Ιερά Μονή καί παρέμενε μέσα εξαρτηματικός διοικητικά πλέον και όχι Εκκλησιαστικά.
Τα γράφω δημόσια γιατί είναι η αλήθεια και εάν κάποιος γνωρίζει κάτι ας το αναφέρει.
Επίσης μου είπαν πως γύριζε τα χωριά με τα πόδια και εξομολογούσε τον κόσμο και ιδιαίτερα έπειθε τα νέα παιδιά να σπουδάζουν, και σε κάποια φτωχά έστελνε χρήματα για τις σπουδές τους.
Τον διέκρινε η πλούσια ακτημοσύνη, περιουσία του μόνο το ράσο του, και η αγάπη για τους χωριανούς του το χαρακτηριστικό του γνώρισμα. Κάποιος από τα πνευματικοπαίδια του, μου είπε πως ήταν αληθινός ζηλωτής. Και τον αγαπούσαν όλοι...

-------------------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἀγαπητέ μου Μαρῖνε, αὐτά πού γράφεις γιά τόν π. Βησσαρίωνα εἶναι συγκλονιστικά καί οὐδέποτε τ' ἀνέφερε κανείς ἄλλος μέχρι τώρα! Ἐγώ ἤμουν εἰς ἀπορίαν μέχρι τώρα, διότι ἀφενός ἐνθυμοῦμαι τά ἀπό τηλεοράσεως λεγόμενα ἑνός ἐπισήμου ἀξιωματούχου ἐπαγγελματίου (νομίζω ἰατροδικαστοῦ, τοῦ ὁποίου τό ὄνομα δέν ἐνθυμοῦμαι), ὁ ὁποῖος ἐξήτασε τό λείψανον καί ἔλεγεν ὅτι δέν ὑπάρχει ἐπιστημονική ἐξήγησις διά τό φαινόμενον, καί ἀφετέρου διηρωτώμην πῶς εἶναι δυνατόν ν' ἁγιάσῃ κάποιος πού ἀποθνήσκει ἐν κοινωνίᾳ μέ τούς Οἰκουμενιστάς (=Σατανιστάς). Τό σχόλιόν σου μοῦ ἔλυσε τήν ἀπορίαν, διό καί σ' εὐχαριστῶ ἐκ καρδίας. Τό σχόλιόν σου, ὅμως, ἐξηγεῖ καί τόν λόγον διά τόν ὁποῖον οἱ ἐπαγγελματίαι κατασκευασταί «ἁγίων» δέν ἔχουν ἐπισήμως ἁγιοκατατάξει τόν γ. Βησσαρίωνα, ἤ μήπως κάνω λάθος;

Η συνέντευξις του π. Ευθυμίου Τρικαμηνά

Ο π. Ευθύμιος «ξετίναξε» κυριολεκτικώς την παναίρεσιν του Οικουμενισμού και του Παπισμού. Ενώ εξέφρασε την άποψιν ότι επιβάλλεται η διακοπή του μνημοσύνου τόσον του Οικουμενικού Πατριάρχου όσον και όλων εκείνων, οι οποίοι προδίδουν την πίστιν με ανιέρους συμπροσευχάς και συλλείτουργα με τους αιρετικούς. Αποτελεί ύβριν εναντίον των αγώνων και της θυσίας των αγίων μαρτύρων και θεοφόρων Πατέρων της Εκκλησίας μας η μη διακοπή του μνημοσύνου, ως είπε.

Η ανακάθαρση της εκκλησιαστικής μνήμης

Είναι χαρακτηριστική η ευκολία με την οποία εισερχόμαστε στην «νέα εποχή» παραθεωρώντας το παρελθόν και τις παρακαταθήκες των Αγίων Πατέρων.
 «Οι κληροδοτήσαντες εις ημάς την διάσπασιν προπάτορες ημών υπήρξαν ατυχή θύματα του αρχεκάκου όφεως και ευρίσκονται ήδη εις χείρας του δικαιοκρίτου Θεού. Αιτούμεθα υπέρ αυτών το έλεος του Θεού, αλλ’ οφείλομεν ενώπιον Αυτού όπως επανορθώσωμεν τα σφάλματα εκείνων» (!!!), ανέφερε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην θρονική εορτή του 1998.
Είναι αυτή η «ανακάθαρση της εκκλησιαστικής μνήμης» που πρέπει να οικοδομηθεί, όπως ευχήθει ο κοιμηθείς Αρχιεπίσκοπος  Χριστόδουλος, στην προσφώνησή του προς τον Πάπα;

H σύνεση ως επικάλυμμα της δειλίας

Εις την Εκκλησίαν δεν υπάρχουν μόνον οι αγωνισταί, υπάρχουν και οι δειλοί, οι οποίοι έχουν την σύνεσιν ως επικάλυμμα της δειλίας των και κατηγορούν τους αγωνιστάς. 

Λέσβος: Νέες αφίξεις και κατάληψη κεντρικού δρόμου από Αφγανούς

Αναστάτωση προκάλεσαν το μεσημέρι της παραμονής της Πρωτοχρονιάς περίπου 200 μετανάστες, οι οποίοι έκαναν κατάληψη και έκλεισαν τον κεντρικό δρόμο Μόριας - Λάρσου, στην είσοδο του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) της Λέσβου. 
Ο αναπληρωτής διοικητής του Κέντρου Υποδοχής Δημήτρης Βαφέας εξηγεί ότι ήταν καθοριστική η παρέμβαση του υφυπουργού Εθνικής Αμυνας Αλκιβιάδη Στεφανή, ΣΕ ό,τι αφορά την ενίσχυση του ρεύματος, ωστόσο προσθέτει ότι δεν είναι δυνατόν να ηλεκτροδοτηθεί ολόκληρη «πόλη», ειδικά σε καταπατημένη περιοχή. Αξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι αμέσως μετά την έλευση της νέας χρονιάς 123 συνολικά άτομα κατέφθασαν στις ακτές της Λέσβου με τρεις βάρκες, ενώ ακόμη 134 είχαν φτάσει την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.
Συνολικά τον Δεκέμβριο του 2019, σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου, σε ακτές των νησιών έφτασαν 5.247 άτομα, εκ των οποίων 3.681 πήγαν στη Λέσβο, 688 στη Χίο και 878 στη Σάμο.