Ρώσος: Ο νέος εχθρός που βγήκε από την ναφθαλίνη --- Μετάφραση-Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Βαθιώτης

Παγιδευμένοι στην κοινότητα της εξαναγκασμένης ομολογίας πίστεως


Γράφει ο Milosz Matuschek¹

Μετάφραση-Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Βαθιώτης


Θέλετε να παίξουμε μια παρτίδα μίσους κατά των Ρώσων;

Μια κοινωνία που δεν γνωρίζει πλέον αποχρώσεις του γκρι δεν μπορεί παρά να είναι ολοκληρωτική!

----------------------

Ο/Η Alexandros είπε...

«Μελλήσετε δέ ἀκούειν πολέμους καί ἀκοάς πολέμων· ὁρᾶτε μή θροεῖσθε· δεῖ γάρ πάντα γενέσθαι, ἀλλ’ οὔπω ἐστί τό τέλος. ἐγερθήσεται γάρ ἔθνος ἐπί ἔθνος καί βασιλεία ἐπί βασιλείαν, καί ἔσονται λιμοί καί λοιμοί καί σεισμοί κατά τόπους· πάντα δέ ταῦτα ἀρχή ὠδίνων». (Ματθ. κδ’, 6-8)

------------------

Ο/Η ΧΑΡΙΛΑΟΣ είπε...

Λέει ο συγγραφεύς:΄΄Ο πόλεμος είναι εδώ και καιρό στα μυαλά και στις καρδιές μας, κοχλάζει ανάμεσα στα πόδια μας, σε παγκόσμιο επίπεδο, και με το πρόσχημα της καταπολέμησης της πανδημίας...΄΄

Ο πόλεμος είναι εδώ πολύ πρίν από την λεγόμενη πανδημία.
Είναι πνευματικά, πολιτιστικά, οικονομικά, ηθικά αξιακά.

Οι εισβολείς, πάρα πολλοί!

Πολιτικοί, Δημοσιογράφοι και ΜΜΕ, Σχισματοαιρετικοί Νεοημερολογίτες και Παλαιοημερολογίτες ρασοφόροι, Δικαστικοί, Κομμουνιστές, Καπιταλιστές, Φιλελεύθεροι, Ριζοσπάστες, Κίναιδοι και κάθε άλλο όργανο του Πονηρού.

-----------------------

Ο/Η Ανώνυμος είπε...

Η Ρωσία έχει και Άγιους και Οσίους και Πατέρες αλλά και ένα μεγάλο πλήρωμα πιστών μελών της Εκκλησίας του Κυρίου. Όμως η Ρωσία έχει και πολύ μεγάλους διαβόλους και σατανιστες... Τόσο πολύ την μίσησε ο Σατανάς την Ρωσία που έφτιαξε και αυτός μια ψευδοεκκλησια του εκεί και από εκεί διεσπειρε τα ψεύδη του παντού... Συρφετός ολόκληρος υπάρχει στη Ρωσία του σήμερα... Από αυτό τον συρφετό έχουν δυστυχώς βγει και οι σημερινοί της κυβερνώντες.. Αν ο Γωγ είναι η Δύση τότε ο Μαγωγ είναι η Ανατολή και στην Ανατολή περιλαμβάνεται σε εξέχουσα και περίοπτη θέση ο Πουτιν.... Τα απομεινάρια του Γωγ και Μαγωγ θα χρησιμοποιήσει ο Ακατανομαστος όταν εμφανιστεί για να σταματήσει την καταστροφική τους σύγκρουση και αυτοί θα τον δεχτούν φυσικά όπως θα δεχτούν και την υποκριτική ψευτοαγάπη του... Άλλωστε η προεργασία εγκαθιδρυσης της ψευτοαγαπης συντελείται ήδη. Δεν είμαστε με κανένα καταστροφέα και με κανένα σύγχρονο εθνικό Βαραββα όπως δεν είμαστε και με κανένα ψευτοσυμφιλιωτη με αγάπη κομμένη και ραμμένη όπως τον βολεύει....

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ -- Κασσιανὴ

Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τὸ κεφάλαιον, καὶ τοῦ ἀπ᾽ αἰῶνος Μυστηρίου ἡ φανέρωσις· ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, Υἱὸς τῆς Παρθένου γίνεται, καὶ Γαβριὴλ τὴν χάριν εὐαγγελίζεται. Διὸ καὶ ἡμεῖς σὺν αὐτῷ τῇ Θεοτόκῳ βοήσωμεν· Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σου (Ἀπολυτίκιον τοῦ Εὐαγγελισμοῦ).

Ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου δηλαδὴ ἡ χαρμόσυνη ἀναγγελία ἀπὸ τὸν Ἀρχάγγελο Γαβριὴλ στὴν Παρθένο Μαριὰμ ὅτι θὰ γίνει Μητέρα κατὰ τὴν ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ ἀπαρχὴ τοῦ κοσμοσωτηρίου γεγονότος τῆς θείας σαρκώσεως.

Μέγας Ἀθανάσιος χαρακτηρίζει τὴν ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ: «πρώτη καὶ πάνσεπτος ἑορτὴ κατὰ τὴν τῶν πραγμάτων τάξιν καὶ σύνταξιν ὑπάρχουσα, τοῦ θείου Εὐαγγελισμοῦ κλητὴ Ἁγία ἡμέρα περὶ τῆς ἐξ οὐρανοῦ καταβάσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ… Καὶ γὰρ κατελθόντα αὐτὸν ἐκ τῶν οὐρανῶν πιστεύομεν καθὼς καὶ ἀνελθόντα διομολογοῦμεν».

''ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟΝ'' Ψάλλει ο βυζαντινός χορός των Αγιοκυπριανιτών Πατέρων (2005)

«Ο Θεός, φησί, κάθηται επί θρόνου αγίου αυτού» (Ψαλμ. μστ: 9), ύστερον επ΄ εσχάτων των χρόνων ήλθε καθήμενος εν τη ελαφρά νεφέλη: ήτοι εν τη Κυρία Θεοτόκω, ήτις νεφέλη μεν λέγεται, καθό ήτον υψηλοτέρα από την γην και τα γήϊνα, ελαφρά δε, καθό ήτον ελευθέρα από κάθε βάρος προαιρετικής αμαρτίας μέχρι και ψιλής προσβολής εμπαθούς λογισμού· τοιαύτη γαρ έπρεπε να είναι η γενομένη Μήτηρ του Θεού, ανεπίληπτος πάντη και παντός μώμου υπερτέρα, καθώς ονομάζεται εν τω Άσματι, «Όλη καλή η πλησίον μου, και μώμος ουκ έστιν εν σοι» (Άσμ. δ: 7)·

Τη ΚΒ΄ (22α) Μαρτίου, μνήμη του Αγίου Οσιομάρτυρος ΕΥΘΥΜΙΟΥ, του εν Κωνσταντινουπόλει αθλήσαντος εν έτει αωιδ΄ (1814), ξίφει τελειωθέντος.

Ευθύμιος ο νέος του Χριστού Οσιομάρτυς καλεί ημάς προς πανήγυριν, ευλαβείς πανηγυρισταί· όθεν και ημείς, ως θερμοί αυτού ερασταί, ας εισέλθωμεν εις το στάδιον της διηγήσεως των ενδόξων κατορθωμάτων και της λαμπράς αυτού αθλήσεως ίνα και τας επιταγάς τας οποίας ελάβομεν περί τούτου εκπληρώσωμεν, και τους συνελθόντας αδελφούς εν Χριστώ και Πατέρας πνευματικώς δεξιωθώμεν και την ιδιαιτέραν ημών οφειλήν, εν μέρει, αποδώσωμεν διηγούμενοι και φέροντες εις το μέσον τα κατ’ αυτόν, εις δοξολογίαν του πάντας ανθρώπους θέλοντος σωθήναι και εις επίγνωσιν αληθείας ελθείν Χριστού του Θεού ημών. Πατρίδα μεν είχεν ούτος ο νέος αριστεύς του Χριστού την Πελοπόννησον, καταγόμενος εκ της πόλεως Δημητσάνης, γονείς δε ευσεβείς ονομαζομένους Παναγιώτην και Μαρίαν.

Η ΕΙΡΗΝΗ Η ψεύτικη και η αληθινή. --- Του Φώτη Κόντογλου

Όλοι διψάμε για ειρήνη και φωνάζουμε να γίνει ειρήνη στον κόσμο. Θέλουμε πια να ησυχάσουμε, να γροικήσουμε τη ζωή μας, που δεν μας αφήνει να τη χαρούμε η ανησυχία κι ο φόβος. Ελπίζουμε πως θα ησυχάσουμε αν γίνει ειρήνη ανάμεσα στα κράτη, ειρήνη πολιτική, ειρήνη στρατιωτική, ειρήνη κοινωνική.

Αλλά είμαστε ανόητοι, αφού δεν καταλαβαίνομε πως, αυτή ή ειρήνη, η απ' έξω ειρήνη, είναι ένα ψέμμα, αν δεν έχει κάθε άνθρωπος την από μέσα ειρήνη!

Αφήνω το ότι η από μέσα ειρήνη φέρνει και την απέξω, πλην, κι αν υποθέσουμε πως γίνεται μια εξωτερική ειρήνη στον κόσμο, μ' όλο που θά' ναι βλογημένη, θα 'ναι ωστόσο λειψή, θα 'ναι ψεύτικη, αν δεν φωλιάσει αυτό το αγιασμένο πουλί μέσα στην καρδιά μας και μέσα στη διάνοιά μας.

Το Καλειδοσκόπιο της ανελευθερίας μας -- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

H έλλειψη κριτικής σκέψεως ενός λαού τον καθιστά αυτοδικαίως δέσμιο των συμφερόντων των δολίων τρίτων, οι οποίοι επιδιώκουν να τον εξαπατήσουν με απώτερο σκοπό να τον χειραγωγήσουν προς μία ορισμένη κατεύθυνση η οποία ουδόλως εξυπηρετεί το συμφέρον του, αλλά επιβεβαιώνει και επικυρώνει τον εσμό των συμφερόντων τρίτων.

Η έλλειψη της Δημοκρατίας εις την Πατρίδα μας καθίσταται μνημειώδης ιδίως με το πρόσφατο δόγμα της πανδημίας, επ’ ονόματι της οποίας καταβαραθρώθηκε παν ψήγμα αντίστασης και νομιμότητας εις ένα συντεταγμένο κράτος.

Τούτο συνιστά ανυπερθέτως ένα γεγονός το οποίο αποδεικνύει πανηγυρικά πόσο δομημένα και συντεταγμένα αντιδρά ένα κράτος όταν επιθυμεί να επιβάλλει καθολικά και άνευ αντιλογίας μία νέα τάξη πραγμάτων συνεργεία όλων των θεσμικών παραγόντων και ιδίως άνευ απτών, ουσιωδών και σοβαρών επιστημονικών κριτηρίων.