Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ του Αγίου Ιουστίνου (Πόποβιτς)

Ο σύγχρονος «διάλογος της αγάπης», ο οποίος τελείται υπό την μορφήν γυμνού συναισθηματισμού, είναι εις την πραγματικότητα ολιγόπιστος άρνησις του σωτηριώδους αγιασμού του Πνεύματος και της πίστεως της Αληθείας (Β΄ Θεσ. 2,13), δηλαδή της μοναδικής σωτηριώδους «αγάπης της αληθείας» (αυτόθι 2,10).  Η ουσία της αγάπης είναι η αλήθεια, η αγάπη ζη και υπάρχει αληθεύουσα. Η αλήθεια είναι η καρδία εκάστης θεανθρωπίνης αρετής, επομένως και της αγάπης. Και εκάστη εξ αυτών κηρύττει και ευαγγελίζεται τον Θεάνθρωπον Κύριον Ιησούν ως τον μόνον ο οποίος είναι η σάρκωσις και η εικών της Θείας Αληθείας, δηλαδή της Παναληθείας. Εάν τυχόν θα ήτο η αλήθεια ό,τιδήποτε άλλο και όχι ο Θεάνθρωπος Χριστός, θα ήτο αύτη μικρά, ανεπαρκής, πεπερασμένη, θνητή. Τοιαύτη θα ήτο η αλήθεια, εάν ήτο νόημα, ιδέα, θεωρία, νους, επιστήμη, φιλοσοφία, κουλτούρα. Ο άνθρωπος, η ανθρωπότης, ο κόσμος ή όλοι οι κόσμοι, ή οποιοσδήποτε ή ό,τιδήποτε ή όλα αυτά μαζί. Η αλήθεια όμως είναι Πρόσωπον και μάλιστα το Πρόσωπον του Θεανθρώπου Χριστού, του δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδος, και ως εκ τούτου είναι αθάνατος και μη πεπερασμένη, αιωνία. Διότι εις τον Κύριον Ιησούν η Αλήθεια και η Ζωή είναι ομοούσιοι: η Αλήθεια η αιώνιος και η Ζωή η αιώνιος (πρβλ. Ιω. 14,6   1,4. 17).

Theodoros Vasilikos- Anixandarele p.1


π. Θεόδωρος Ζήσης - Κυριακή μετά τα Φώτα.

Ο αρχιαιρεσιάρχης Πατριάρχης πιστός στην εφαρμογή της Εγκυκλίου του1920!

(Anglican Communion News Service) - The Ecumenical Patriarch said today he hoped for a continuing exchange of Orthodox and Anglican students to aid the two Churches’ relationship.

His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew, who occupies the First Throne of the Orthodox Christian Church, was speaking today during his welcome of the Anglican Communion’s spiritual head Archbishop of Canterbury Justin Welby.

He said, “
In the past, the rapprochement between our two Churches has been greatly assisted by the exchange of students, and we trust that this will continue. Our Theological School at Halki used to offer scholarships to Anglicans, and when it is reopened – as will happen in the near future (so it may be hoped) – we shall certainly wish to revive this tradition.

“These exchange students have frequently gone on to become leaders in their respective Churches, and their early inter-Church experience has enabled them to further the cause of Christian unity in highly constructive ways.”

Ιδού τι πρέπει να γίνουν από όλους τους αντίχριστους του ΠΣΕ (ιδρυτικό μέλος είναι και οι  "Ορθόδοξοι" ) : 

α) δια της παραδοχής ενιαίου ημερολογίου προς ταυτόχρονον εορτασμόν των μεγάλων χριστιανκών εορτών υπό πασών των Εκκλησιών,
β) δια της ανταλλαγής αδελφικών γραμμάτων κατά τας μεγάλας του εκκλησιαστικού ενιαυτού εορτάς, εν αις είθισται, και εν άλλαις εκτάκτοις περιστάσεσι,
γ) δια της οικειοτέρας συσχετίσεως των εκασταχού ευρισκομένων αντιπροσώπων των διαφόρων Εκκλησιών,
δ)
δια της επικοινωνίας των Θεολογικών Σχολών και των αντιπροσώπων της Θεολογικής Επιστήμης και δια της ανταλλαγής των εν εκάστη Εκκλησία εκδιδομένων θεολογικών και εκκλησιαστικών περιοδικών και συγγραμμάτων,
στ) δια της συγκροτήσεως παγχριστιανικών συνεδρίων προς εξέτασιν ζητημάτων κοινού πάσαις ταις Εκκλησίαις ενδιαφέροντος,

ζ) δια της απαθούς και επί το ιστορικώτερον εξετάσεως των δογματικών διαφορών από της έδρας και εν ταις συγγραφαίς,

η) δια του αμοιβαίου σεβασμού των κρατούντων εν ταις διαφόροις Εκκλησίαις ηθών και εθίμων,

θ) δια της παροχής αμοιβαίως ευκτηρίων οίκων και κοιμητηρίων δια τας κηδείας και την ταφήν των εν τη ξένη αποθνησκόντων οπαδών των ετέρων ομολογιών,

ι) δια της πρόφρονος τέλος αμοιβαίας υποστηρίξεως των Εκκλησιών εν τοις έργοις της θρησκυτικής επιρρώσεως, της φιλανθρωπίας και τοις παραπλησίοις.
Ορθόδοξος Τύπος αρ. φύλ. 36..Και οι άγιοι Ιερομόναχοι και Μοναχοί του Αγίου Όρους, της Πάτμου, της Κρήτης ας υψώσουν το κέρας της διαμαρτυρίας αυτών έως άνω ουρανού και ας είπουν εις τον Οικουμενικόν Πατριάρχην το ιστορικόν ¨Ουκ έξεστί Σοι» , δηλαδή το μέγα «ΟΧΙ» της Ορθοδοξίας δια τας σαφώς προς το Δόγμα και  τας διαγορεύσεις των Πατέρων και της Ιεράς Παραδόσεως, παραδόξους και αλλοκότους και ασυγχόρδους πράξεις του. Οι Μοναχοί ούτοι δεν δύνανται πλέον  να μετέχουν της κακοφώνου, κακοδόξου και αιρετικής συναυλίας, την οποίαν διευθύνει ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, μικρόν λογιζόμενος το βαρύ και ένδοξον παρελθόν του οποίου τυγχάνει εφ΄ όρκω συνεχιστής. Θα ευαρεστήσουν  τω Θεώ οι Επιστάται και Μοναχοί του Αγίου Όρους, εάν, συνολικώς παύοντες την μνημόνευσιν του Οικουμενικού, αποτάξωσιν εαυτούς της μερίδος των Νέο-Αιρετικών του Φαναρίου, σώζοντες τας ψυχάς των και περιφυλάσσοντες την Ορθοδοξίαν.

(σ.σ. Γιατί να διακόψουν την μνημόνευση, όταν άλλος Αγιορείτης Ζηλωτής ενώθηκε με τους μνημονευτές του Αθηναγόρα και τώρα προχωρούν στην "αγιοκατάταξή"  του;)

• π. φραμ Βατοπαιδίου: «Ο συμπροσευχς παγορεύονται, λλ’ μες   κάνουμε πς δν βλέπουμε τς συμπροσευχές· κα  λόγος πο κάνουμε πς δν βλέπουμε, εναι τι ατ συμβάλλει στ ν σιωπομε γι τν νότητα τς κκλησίας»!!! 

***
...Ρώτησα τ Γέροντα τ δικό μου (σ.σ. γάθωνα) κα μόλις τ κουσε ατό, ξανέστη. Κα το λέγω,  «Γέροντα πιστεύω, τ κάνει ατό, δικαιολογε δηλ. τν πατριαρχικ πρακτική, γι να κα μόνο λόγο. Γι ν πάρει τν γκριση το Πατριάρχου γι τν γιοποίηση το Γέροντα ωσήφ».

***
Το 1992  η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος ανακύρηξε τον Χρυσόστομο Άγιο ύστερα από πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν από την Ένωση Σμυρναίων!!!

Μαύρη είν' η νύχτα στα βουνά, στους κάμπους πέφτει χιόνι....Ταλαίπωρη Ορθοδοξία....