ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ -- Αθωνικά άνθη


«Φως το εκ Φωτός εκλάμψαν, Πανάμωμε, εκ Σου ανέτειλε και την αμαυρότητα της αθεϊας πάσαν διέλυσε, και τους νυκτί καθεύδοντας εφωταγώγησε· δια τούτο πάντες κατά χρέος Σε εις αιώνας αεί μακαρίζομεν῾

Φως λέγεται ο Υιός και Λόγος του Θεού και Φως το ακρότατον, ως είπεν η Θεολόγος του Γρηγορίου φωνή, κοντά εις τον οποίον δεν είναι καμμία μεταβολή, αλλ’ ουδέ μεταβολής αποσκίασμα κατά τον Ιερόν Αδελφόθεον. «Παρ’ ω ουκ ένι παραλλαγή, ή τροπής αποσκίασμα» (Ιακ. α: 17)· όθεν τούτο ηξεύρων ο θεσπέσιος Μελωδός, αποτείνει τον λόγον προς την Θεοτόκον και λέγει· «Ω Παρθένε Πανάμωμε η παντός μώμου (μολυσμού) ανωτέρα υπάρχουσα, καθώς λέγεται εν τω Άσματι «Όλη καλή η πλησίον μου, και μώμος ουκ έστιν εν σοι» (Άσ. δ: 7), ο Μονογενής Υιός του Θεού, όστις προ πάντων των αιώνων εγεννήθη αρρεύστως και απαθώς εκ του Πατρός, και εξέλαμψε Φως εκ Φωτός, αυτός ανέτειλεν από την άχραντον και άσπορον κοιλίαν Σου επ΄ εσχάτων των χρόνων· και επειδή είναι ίδιον του φωτός να φωτίζη τους άλλους, δια τούτο και το Φως το ανατείλαν εκ της γαστρός Σου διέλυσεν όλον το σκότος της αθεϊας και αμαρτίας·

''Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ'' ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΤΡΑ 2 /4 /06


Δ Kanon Anastaseos - Greek Orthodox Byzantine Chant


O Συναξαριστής της ημέρας.


Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018

Πελαγίας μάρτυρος, Ιλαρίου του θαυματουργού, Αθανασίου Κορίνθου.

Ἡ Ἁγία Πελαγία γεννήθηκε στὴν πόλη Ταρσὸ τῆς Κιλικίας καὶ ἔζησε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Διοκλητιανοῦ (284 – 305 μ.Χ.). Μεγάλωσε σὲ εἰδωλολατρικὸ περιβάλλον. Ὅμως, σὲ νεαρὴ ἡλικία, εἶδε σέ ὅραμα τὸν Ἐπίσκοπο τῆς πόλεως Λίνο, ὁ ὁποῖος βάπτιζε καὶ ἐπέστρεφε πολλοὺς ἀπὸ τοὺς ἐθνικοὺς στὴν πίστη τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι ἐπιθύμησε νὰ τὸν δεῖ καὶ ἀφοῦ ζήτησε ἄδεια ἀπὸ τὴν μητέρα της μὲ τὸ πρόσχημα ὅτι θὰ μεταβεῖ στὴν τροφό της, ποὺ ζοῦσε σὲ ἄλλη πόλη, προσῆλθε στὸν Ἐπίσκοπο καὶ βαπτίσθηκε. Ἀφοῦ παρέδωσε τὰ πολυτελὴ  ἐνδύματά της, ντύθηκε μὲ φτωχικὰ ροῦχα καὶ παρουσιάσθηκε στὴν μητέρα της.

Φωτισμὸς καὶ ἁγιασμὸς τῆς ψυχῆς μου, τῶν ἁμαρτιῶν μου ἡ ἀπολύτρωσιςΣωτηρία μου, παρηγορία μου, ἐμὴ ζωή, ἐμὸν φῶς, ἐμὴ ἐλπίς, ἀναψυχή μου, θυμηδία μου, καταφυγή μου, σκέπη, ῥῶσις τῆς ἐμῆς ψυχῆς, εὐφροσύνη, ἡδύτης, τεῖχος, προσφύγιον, ὀχύρωμα, ὅπλον, ἀντίληψις, δόξα, πνοή μου, προστάτις, μεσῖτις, γαλήνη, ἐπίσκεψις, καύχημα, εἰρήνη, ἰσχύς, βάδισμα, ὕμνησις, τροφή, στολή, χαρά, εὐλογία, ἄγκυρα, εὐπορία, δρόσος, σεμνοπρέπεια, ἁγιωσύνη, μεγαλωσύνη, λύτρωσις· τῶν λυπηρῶν μου παράκλησις, βοηθὸς τῆς ἐμῆς ἀπορίας, φωτισμὸς καὶ ἁγιασμὸς τῆς ψυχῆς μου, τῶν ἁμαρτιῶν μου ἀπολύτρωσις, τὸ ἐμὸν ἐκ Θεοῦ ψυχαγώγημα, τῆς ξηρανθείσης μου καρδίας θεόρρυτος ῥανίς, τῆς ζοφερᾶς μου ψυχῆς τηλαυγεστάτη λαμπάς, τῆς γυμνότητός μου ἀμφίασις, τῶν στεναγμῶν μου κατάπαυσις, τῶν συμφορῶν μου μεταποίησις· ἐγκράτεια, ἁγνεία, ἀνδρεία, σωφροσύνη, τῶν ἀρετῶν κόσμος, ἐλευθερία μου, λιμήν, θησαυρός, ἐμπόρευμα τὸ ὄντως αἰώνιον, ἐπίκυρος μετάνοια, ὕψωμα, εὐεξία, κάλλος, ἰσχύς, εὐβουλία, σύνεσις, ἀγαλλίαμα, λαμπρότης μου.

Ἀγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου

Αυτοκτονούμε!!!


Ιανουάριος 1970---Δεκέμβριος 2017
17 .660 .000, (δεκαεπτά  εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα χιλιάδες) ελληνόπουλα κατακρεουργήθηκαν από εκτρώσεις!!!
Με το εθνικό έγκλημα της νομιμοποιήσεως των αμβλώσεων και μάλιστα με δαπάνες του κράτους, δια του Ν. 1609 του 1986.
 Με την έντεχνη από το  1980  αλλοίωση της ομοιογένειας των Ελλήνων με περίπου 2.500. 000 μουσουλμάνων λαθρομεταναστών.
 Και τώρα με την  σταδιακή απονομή της ελληνικής ιθαγένειας σε μετανάστες και λαθρομετανάστες, είναι όντως τραγικόν, ευρισκόμεθα προ της  αλλοιώσεως και μειώσεως του ελληνικού πληθυσμού, και οι υπεύθυνοι του έθνους συνεχίζουν να νομιμοποιούν και να πληρώνουν δια 350 χιλιάδες περίπου, εκτρώσεις, ετησίως.
 Αυτοκτονούμε!!!

Η Σμύρνη -- Τα ψέματα του Ερντογάν και η δική μας απάντηση

Από τον
Μανώλη Κοττάκη

Κoρυφαίος Ελληνας πολιτικός επισκέφθηκε προ έτους ιδιωτικώς τη Σμύρνη. Απογοητεύτηκε. Πέραν μιας μικρής εκκλησίας, η πρώτη εντύπωση που του εδόθη ήταν πως δεν υπάρχει τίποτα το ελληνικό, έστω και σε επίπεδο υπολείμματος, στην ιστορική αυτή πόλη. «Θα σου φανεί παράξενο», μου διηγήθηκε, «αλλά οι Τούρκοι δεν κατάφεραν να εξαφανίσουν τον Ελληνισμό και ας έκαψαν τη Σμύρνη. Και ας κατέστρεψαν οτιδήποτε το ελληνικό. Και ας εκδίωξαν την ανθούσα ελληνική κοινότητα. Ξέρεις, το ελληνικό πνεύμα υπάρχει στη συμπεριφορά των κατοίκων της Σμύρνης.

Το παρατηρείς στην εκφορά της γλώσσας. Το παρατηρείς στη συμπεριφορά τους. Εχουν μια ανοιχτωσιά που καμία σχέση δεν έχει με τους κλασικούς Ανατολίτες. Αν έβλεπα ποτέ ξανά τον Ερντογάν, αυτό θα του έλεγα: «Μας διώξατε, αλλά είμαστε ακόμη εδώ. Μας κάψατε, αλλά δεν μας νικήσατε. Εμεινε το πνεύμα μας πίσω!»

Η Ανώνυμος άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "ΟΙ "ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ" ΤΩΝ ΝΕΟΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΩΝ":


Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, η εποχή που ζούμε είναι άκρως πολύπλοκη. Δεν πιστεύω ότι εξαιτίας των ανθρωπίνων παθών, (γιατί κανείς δεν γίνεται καθαρός και φωτισμένος στην εποχή μας, αν δεν αποκηρύξη την γαστέρα, την άνετη ζωή και τις μετακινήσεις.) θα πρέπει να υποταχθούμε στα σχέδια της νέας τάξης, όπως και να ακολουθήσουμε την νόμιμη Εκκλησία της Ελλάδος που τα έχει πουλήσει όλα, και οδηγεί εν γνώσει της τους πιστούς στην Πανθρησκεία; Όσοι καταλαβαίνουμε την σοβαρότητα των καταστάσεων θα πρέπει να αποτειχιστούμε, να προσευχόμεθα, να μελετούμε τις θέσεις των Αγίων Πατέρων και να δεχόμαστε το μαρτύριό μας στωικά. ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ δεν έχουν θέση στην ΕΚΚΛΗΣΙΑ του ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ και ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ που έπεμψε για μας την ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ. Δυστυχώς στην εποχή μας που εψύγη η πνευματική αγάπη για τον ΘΕΟ και τον συνάνθρωπο και η αλήθεια διαστρέφεται, όλα τα παραπάνω που διάβασα δεν πρόκειται να λυθούν, γιατί δεν έχουμε καταλάβει το ΠΝΕΥΜΑ θυσίας του ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ. Τι να την κάνεις την νόμιμη εκκλησία όταν σε οδηγεί στον πνευματικό ΘΑΝΑΤΟ; Τι να την κάνεις την αποτείχιση χωρίς μετάνοια και φόβο ψυχής; Η Εκκοσμίκευση είναι αρρώστεια, το μυστήριο της ανομίας. Λυπούμαι πραγματικά που οι αποτειχισμένοι κληρικοί μας δεν βλέπουν από Εγωισμό ή δεν έχουν το θάρρος να πάρουν την στάση που πρέπει και κάνουν πολιτική με τους πιστούς και το ΘΕΟ. Μην κοροιδεύουμε τους εαυτούς μας σκουπίδια και σκόνη είμαστε. Ο Κύριος τους υπερηφάνους αντιτάσσεται και στους ταπεινούς δίνει την χάρι. Ούτε τα δίπορτα είναι σωστά ούτε η καινοτομία του ημερολογίου, γιατί έκανε όλες τις Ορθόδοξες εκκλησίες να χάσουν τον κοινό Εορτασμό σε όλο το εορτολόγιο και δημιούργησε προβλήματα στους πιστούς. Είναι μια σοβαρή πτώση της ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ γι αυτό έγινε ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ. Γιατί οι αποφάσεις κάποιων που βρέθηκαν στην Ιεραρχία της Εκκλησίας να επιβληθούν με την βία σε κάποιους πιστούς; Ήταν για την Σωτηρία της Ψυχής των πιστών, ή για να εξυπηρετηθούν τα σχέδια της Πανθρησκείας; Πιστεύω τις απαντήσεις τις ξέρουν όλοι έστω κι αν δεν τις παραδέχονται δημοσίως. Δεν αποφασίζουν μόνο οι αποτειχισμένοι χωρίς ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ, αλλά είμαστε και εμείς ένα από τα παραδείγματα της εποχής που ζούμε. Αν θέλουμε, και στο παρά πέντε να αλλάξουμε στάση για όλα υπάρχει η μετάνοια και ο τρόπος να Ενωθούμε ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ. Αλλιώς ο σώζων εαυτό σωθήτω. Άλλωστε Ο Άγιος Ιωάννης ο Μαξίμοβιτσ είπε, ότι οι πιστοί των τελευταίων χρόνων δεν θα έχουν και πολλή βοήθεια από τους Ιερείς γιατί θα επικρατεί μεγάλη σύγχιση και καλό θα είναι να παραμένουν πιστοί στο ανόθευτο δόγμα, και να ακολουθούν τα γραφόμενα των συνόδων και των Αγίων Πατέρων. Είμαι αποτειχισμένη του νέου αλλά δεν μου αρέσει να κατηγορούν τους αδελφούς του Πάτριου ημερολογίου, γιατί ήθελαν να παραμείνουν σε αυτό σύμφωνα με τους Αγίους Πατέρες. Του Νέου Ημερολογίου έχουμε τα αναθέματα για την αλλαγή. Οι αδελφοί μας όμως οι Παλαιοημερολογίτες βιάστηκαν να κάνουν άλλη Ιεραρχία. (Δεν λέω Εκκλησία που λέγουν κάποιοι, γιατί εκκλησία των ορθοδόξων είναι η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ και ανήκουν σε αυτή κληρικοί, μοναχοί και λαϊκοί σε ομόνοια). 
ΚΑΛΗ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ.

O αείμνηστος Καθηγητής Ιωάννης Κορναράκης : Θλιβερά διαπίστωσις.


Ύστερα από τόσα χρόνια φαίνεται καθαρά ότι σκοπός της αντιοικουμενιστικής προσπάθειας Κληρικών και Μοναχών είναι η καθησύχαση των πιστών, για την συνεχή ισχυροποίηση της οικουμενιστικής λαίλαπας στον χώρο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, και  η υπόσχεση ότι εγγυόνται την προστασία της Εκκλησίας από τις καταστροφικές, γι’ αυτήν, συνέπειες της οικουμενιστικής δραστηριότητος των Ορθοδόξων ταγών της. Όμως οι βαρείς λύκοι, των αιρέσεων, και, μάλιστα, της λοιμώδους νόσου της οικουμενιστικής παναιρέσεως, δεν εξορκίζονται με έναν χαρτοπόλεμο αντιαιρετικών κειμένων -ανιαρό και ανίερο-, ο οποίος χαρτοπόλεμος, κάθε φορά, πληροφορεί το ποίμνιο, απλώς, τι είναι η αίρεσις και ποια καταστροφικά αποτελέσματα προκαλεί στην ζωή της Εκκλησίας! 
Μέχρι σήμερα, έχει κυκλοφορήσει μεγάλος αριθμός τέτοιων κειμένων, από την ηγουμενική διοίκηση του Αγίου Όρους, από γνωστή ομάδα κληρικών και μοναχών, αλλά και από άλλες αντιοικουμενιστικές προσπάθειες. Έχει χυθεί πολύ μελάνι και έχει ξοδευθεί πολύ χαρτί, για τα ίδια θέματα, το ίδιο μοτίβο, το δήθεν «μαχητικό», χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα εις βάρος των εκκλησιαστικών οικουμενιστών. Ο Οικουμενισμός προχωρεί στον χώρο της Εκκλησίας και συνεχώς ισχυροποιείται, επειδή ακριβώς δεν θίγονται οι ορθόδοξοι οικουμενιστές, αφού δεν αποκαλύπτονται τα ονόματά τους.
Γι’ αυτό και δεν ανησυχούν και είναι σίγουροι ότι θα κερδίσουν τους στόχους τους, χάρη στη αντιοικουμενιστική ανημποριά να αγωνισθεί θεοφιλώς με το πνεύμα της θυσιαστικής σταυρώσιμης μαρτυρίας. Ο αντιοικουμενιστικός αυτός αγώνας δεν γίνεται με τούς όρους και τις απαιτήσεις του Ταμείου των Ιερών Κανόνων της Εκκλησίας, αλλά και της αγιοπνευματικής πατερικής παραδόσεως του μαρτυρίου αίματος και ψυχής, με το οποίο, και μόνον, οι θείοι Πατέρες, ως δούλοι γνησιώτατοι Χριστού, «όλην συλλεξάμενοι ποιμαντικήν επιστήμην και θυμόν ιερόν κινήσαντες, τους βαρείς εξεδίωξαν και λοιμώδεις λύκους των αιρέσεων, εκσφενδονήσαντες αυτούς, με την σφενδόνα του πνεύματος, έξω του της Εκκλησίας πληρώματος», κατά τον υμνογράφον της Εκκλησίας! Δυστυχώς η αντιοικουμενιστική προσπάθεια περιορίζεται στα όρια της ασφαλείας, ώστε να μείνουν ανέγγιχτοι από συνέπειες δυσάρεστες οι εις αυτήν μετέχοντες….

Ἡμερίδα μέ τίτλο: «Ἀφῆστε με νά ζήσω!»


ΑΦΗΣΤΕ ΜΕ ΝΑ ΖΗΣΩ!
Τά Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα Ἀθηνῶν σᾶς προσκαλοῦν νά τιμήσετε μέ τήν παρουσία σας τό Κίνημα καί τήν Ἡμερίδα μέ τίτλο:
«Ἀφῆστε με νά ζήσω!»
ἡ ὁποία θά πραγματοποιηθεῖ τήν Κυριακή 6 Μαΐου 2018 στόἈμφιθέατρο τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν, ὁδός Βασ. Σοφίας καί Ριζάρη 2, Ἀθήνα (στάση ΜΕΤΡΟ «Εὐαγγελισμός»).

Αναφερόμενος ο π. Γ. Μεταλληνός στην επίσκεψη του πάπα στην Κωνσταντινούπολη τον Νοέμβριο 2006

και την αντίστοιχη επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χριστοδούλου στη Ρώμη το Δεκέμβριο 2006 γράφει μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Υπάρχουν, βέβαια, Μητροπολίται, που αντιλαμβάνονται σαφώς τα γινόμενα, αλλά σιωπούν ή αντιδρούν χαλαρά «για διατήρηση της ενότητος» όπως μας λέγουν! Υπάρχουν και άλλοι όμως, που ή δεν αντιλαμβάνονται την βαρύτητα των ανοιγμάτων αυτών ή δέχονται και αυτοί την Παπική «εκκλησία» ως Εκκλησία του Χριστού, με μυστήρια και Χάρη. Γιʼ αυτούς η Ένωση έχει γίνει ή ουδέποτε έπαυσε να υπάρχει» . 

Ἡ ἱστορία ἑνός πηγαδιοῦ - π.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (Τῆς Σαμαρείτιδος)


Το κέντρο της Αθήνας είναι ... υπό κατοχή!

https://voloudakis.blogspot.ca/2018/05/blog-post.html

Συμφωνώ και προσυπογράφω την επιστολή, που απέστειλαν 400 γείτονές μας στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Αθηνών. Μένει να δούμε την αντίδραση (αν υπάρξει) των Αρχών.

Η μέχρι σήμερα εμπειρία μας τόσο από την (ανύπαρκτη) αντίδραση της Τοπικής αυτοδιοίκησης, όσο και των υπευθύνων της Αστυνομίας στην περιοχή -στους οποίους δώσαμε έγγραφη ένορκη κατάθεση από την αρχή της καταλήψεως του κτιρίου της οδού Οκταβίου Μερλιέ αναφέροντας αξιόποινες πράξεις- δεν μας επιτρέπουν να αισιοδοξούμε γιατί αφ' ενός μεν η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν ασχολείται με τα ουσιαστικά προβλήματα αλλά εξυπηρετεί κομματικές πρακτικές, αφ' ετέρου δε η Αστυνομία είναι "δεμένη.χειροπόδαρα" από την πολιτική διοίκηση του υπουργείου της Δημόσιας Τάξης(;), που -μεταξύ μας- κάνει "πλάτες" στους ταραξίες που δρουν όχι μόνο στα Εξάρχεια, αλλά σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Ωστόσο, η κινητοποίηση των κατοίκων είναι ένα θετικό πρώτο βήμα και θα πρέπει να μελετηθεί προσεκτικά το επόμενο.

ΟΙ "ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ" ΤΩΝ ΝΕΟΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΩΝ


ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ "ΚΡΥΦΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ"

Παλαιότερα, είχαμε γράψει ένα κείμενο σχετικά με τις λεγόμενες "παρατάξεις" των Παλαιοημερολογιτών και την αναγκαιότητα της ενώσεως των υγιών στοιχείων αυτών, ώστε οι πραγματικά Ορθόδοξοι να αντιμετωπίσουν ενωμένοι την παναίρεση του Οικουμενισμού, τις άλλες αιρέσεις (παλαιές και νέες), αλλά και τις προκλήσεις της εποχής, όπως την εκκοσμίκευση, την αθεΐα, την διαστροφή. Στο παρόν άρθρο θα αναφερθούμε στις "παρατάξεις" των Νεοαποτειχισμένων, με κύριο σκοπό την δημιουργία προβληματισμού και λογισμών μετανοίας. 
***
Ως Νεοαποτειχισμένοι ορίζονται εκείνοι οι πιστοί (κληρικοί και λαϊκοί) της επίσημης Εκκλησίας, οι οποίοι άρχισαν να αποτειχίζονται, δηλαδή να διακόπτουν την εκκλησιαστική κοινωνία με αυτήν, κυρίως μετά από τα γεγονότα της επισκέψεως του Πάπα στην Αθήνα (2001), της μεταδόσεως της Θείας Ευχαριστίας σε παπικούς στην Ραβέννα από τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο (2002), των επισκέψεων Παπών στην θρονική εορτή της Κωνσταντινουπόλεως (2006, 2014) και της Ψευδοσυνόδου της Κρήτης (2016).
Κοινό χαρακτηριστικό όλων των Νεοαποτειχισμένων είναι η στεντόρεια διακήρυξη ότι:

Μεγάλη αποκάλυψις του Σεβ. Σπάρτης


Με παρρησίαν ο Σεβ. Σπάρτης εις συνέντευξιν ανεφέρθη εις τα όσα διημείφθησαν κατά την πρώτην συνάντησιν που είχαν δύο Αρχιερείς και ο Αρχιεπίσκοπος με τον Πρωθυπουργόν δια το μάθημα των θρησκευτικών. Διαψεύδη τον κ. Φίλην, το πρόγραμμα του οποίου βεβαίως συνεχίζουν και υποστηρίζουν οι νεωτερισταί θεολόγοι. Ως επληροφορήθημεν από την ιστοσελίδα report24.gr της 11ης Απριλίου 2018:
«Μείζον ζήτημα προκύπτει από την Αποκάλυψη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μονεμβασίας και Σπάρτης κ.κ Ευσταθίου για το θέμα των θρησκευτικών στα σχολεία, όταν στην συν­άντηση που πραγματοποιήθηκε παρουσία του ίδιου του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, άλλα ειπώθηκαν και άλλα στην συνέχεια δήλωσε ο τότε Υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης δημιουργώντας θύελλα αντιδράσεων.
Ο κ. Ευστάθιος σε συνέντευξή του στο Λακωνικό Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης
Best και τον Γιάννη Παυλάκο σημείωσε: