Καλεῖ τόν πιστόν λαόν εἰς δυναμικάς ἀντιδράσεις


ΣΕΒ. ΓΟΡΤΥΝΟΣ: ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ
ΤΑ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΑ ΚΑΙ Η ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΠΑΠΙΚΩΝ

Προδοτική νέργεια το Σεβ. Γερμανίας νά χρισθ
ες τό μέτωπον πό παπικο «ερέως»

Προδοσία  τς πίστεως καί τν ερν Κανόνων τς κκλησίας μας ποτελον τά συλλείτουργα μετά τν Παπικν καί μετάληψις τν  χράντων Μυστηρίων
μετά ατν, τόνισεν Σεβ. Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. ερεμίας.
  Σεβ. Μητροπολίτης καλε τόν λαόν το Θεο νά διαμαρτύρεται ντόνως, ταν
ντιλαμβάνεται τοιαύτας παρεκτροπάς πό ρθοδόξων κληρικν καί πισκόπων.
Διότι πιστός λαός εναι φρουρός καί φύλαξ τς πίστεώς μας, συμφώνως πρός τά
ερά κείμενα. Θεωρε προδοτικήν τήν συμπεριφοράν το πισκόπου Γερμανίας,
ποος χρίσθη ες τό μέτωπόν του πό παπικο «ερέως». Σεβ. Μητροπολίτης
Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως ερεμίας περιέλαβε λα τά νωτέρω ες γραπτόν
μήνυμά του, πό μερομηνίαν 3ην ουνίου, τό ποον φεώρα τό Μυστήριον τν
Μυστηρίων, τήν θείαν Λειτουργίαν.

Τό μήνυμα
Τό γραπτόν μήνυμα το Σεβ. Μητροπολίτου πρός τόν ερόν κλρον καί τόν πιστόν λαόν
χει ς κολούθως: 

«Καί πάλι στό σημερινό μου κήρυγμα, δελφοί χριστιανοί, θέλω
να σς μιλήσω γιά τήν θεία Λειτουργία. σα καί νά πε κανείς γι ατό το παμμέγιστο Μυστήριο, δέν θά μπορέσει νά κφράσει ποτέ τό μεγαλεο Του. ς π λοιπόν καί στό
κήρυγμά μου ατό μερικά πεξηγηματικά τν σων επα στά προηγούμενα δύο
κηρύγματα γιά τήν θεία Λειτουργία.
1. θεία Λειτουργία εναι Μυστήριο νότητος.
Εναι νωση μέ τόν Θεό, λλά καί νωση μεταξύ μας. Γιατί, μέ τήν θεία Κοινωνία πού λαμβάνουμε στήν θεία Λειτουργία, χουμε μέσα μας τό διο Αμα, το Χριστο τό Αμα,
καί εμαστε λοιπόν δελφοί. Γι ατό καί πρέπει νά εμαστε γαπημένοι μεταξύ μας,
πως μς λέει ερέας, «γαπήσωμεν λλήλους», γιά νά γευόμαστε τήν θεία Κοινωνία,
πού εναι Μυστήριο νότητος, ξαναλέω. ς θυμηθομε ατό πού μς επε Χριστός μας:
ν προσφέρουμε τό πρόσφορό μας στον Θεό – μς επε – καί θυμηθομε τι κάποιος
χει κάτι ναντίον μας, ς φήσουμε τό δρο μας, ς μή τό προσφέρουμε, προτο
πρτα συμφιλιωθομε μέ τόν ντίδικό μας (Ματθ. 5,23-24). Θυμήθηκα ατόν τόν λόγο
το Χριστο μας, δελφοί, γιατί θέλω νά π κάτι λλο πολύ σημαντικό γιά τίς
συμπροσευχές μέ τούς αρετικούς. Με τούς αρετικούς, καί συγκεκριμένα μέ τούς
Παπικούς, δέν εμαστε σέ συμφωνία καί διαφέρουμε σέ πολλά. φο λοιπόν χουμε
διαφορές μ ατούς, καί μάλιστα δογματικές διαφορές, πς εναι δυνατόν νά
προσφέρουμε μαζί τους τό Μυστήριο τς νότητος, τήν θεία Λειτουργία; ν γίνεται κάτι
τέτοιο – πως μετά λύπης κομε τι γίνεται – ατό εναι προδοσία πίστεως, ατό εναι
παράβαση τν ερν Κανόνων τν γίων Πατέρων τς κκλησίας μας. ς χουμε τό
νο μας, χριστιανοί μου, καί μες ο κληρικοί καί σες ο λαϊκοί, πού τά ερά μας κείμενα
σς νομάζουν “φρουρό” καί “φύλακα” τς πίστης μας, ς χουμε τό νο μας λέγω, μή συμβον καί στήν πόρτα μας τέτοιες προδοσίες· καί ν κούσουμε δομε τι
συμβαίνουν νά μήν εμαστε παθες, λλά νά διαμαρτυρηθομε γιά τέτοιες παραβάσεις
τν ερν Κανόνων, πού εναι φοβερές. Ατήν τήν ρα πού σς γράφω ατά μο επαν
καί μο δειξαν πό τό διαδίκτυο καί εδα μέ τά μάτια μου τήν ξς φοβερή εκόνα: νας καθολικός ερέας χρίει τόν Μητροπολίτη Γερμανίας κ. Αγουστνο στό μέτωπό του. Σημεο τν καιρν ατό! Καί νά γίνεται ατό τό προδοτικό πό πίσκοπο!... Φύλαξέ μας, Χριστέ καί Παναγιά, πό χειρότερα!...
Ο πλοί χριστιανοί
2. Στό προηγούμενο κήρυγμα, δελφοί χριστιανοί, σς επα τι θεία Λειτουργία γίνεται
γιά τήν θεία Κοινωνία. Κανονικά, πως τό λεγε μακαριστός Γορτύνιος πατήρ Γερβάσιος
Παρασκευόπουλος, μαθητής το γίου Νεκταρίου, χριστιανός πρέπει νά εναι τόσο πολύ προσεκτικός στήν ζωή του, στε νά μπορε νά κοινωνε σέ κάθε θεία Λειτουργία. Ο πρτοι χριστιανοί κοινωνοσαν συχνά. γιος Βασίλειος καυχται τι τά πνευματικά του τέκνα κοινωνοσαν τρες φορές τήν βδομάδα! Πρέπει νά χουμε πόθο γιά τήν θεία Κοινωνία.
Δέν πιτρέπεται το φαινόμενο νά γίνεται θεία Λειτουργία καί νά μη προσέρχεται κανείς
στό θεο Ποτήρι. γιος Χρυσόστομος λέγει γιά τόν χριστιανό πού μετέχει στήν θεία Λειτουργία καί δέν κοινωνάει: “Για σένα σφάχτηκε μνός καί σύ τόν φήνεις;”
(“Διά σέ σφάγη μνός καί σύ καταλιμπάνεις ατόν;”).
λλά μίλησα στό προηγούμενο κήρυγμα για μαρτήματα κωλυτικά, πού δέν μς
πιτρέπεται νά κοινωνομε, ν βαρυνόμαστε μέ ατά. Καί ς τέτοιο μάρτημα νέφερα
τό θέμα τν σαρκικν σχέσεων τν νέων παιδιν μας καί τν κτός γάμου νθρώπων.
Εναι βέβαια πολλοί – τό γνωρίζω ατό – ο ποοι, ν καί βαρύνονται μέ τέτοια
μαρτήματα, μως προσέρχονται καί κοινωνον. Ατό, δελφοί μου, δέν εναι “κοινωνία”
μέ τον Θεό καί θέλω νά ποδείξω τό γιατί. ταν λέμε “κοινωνία”, πως τό λέει λέξη, σημαίνει νωση μέ ατό πού παίρνουμε. λλά λέγουν ο γιοι Πατέρες τι Θεός, πού τά μπορε  λα, να μόνο δέν τό μπορε! Τί δέν μπορε Θεός; Δέν μπορε νά νωθε μέ
κάθαρτο. Καί ν λοιπόν ψυχή μας βαρύνεται μέ μαρτήματα καί εναι γι ατό
κάθαρτη, καί ν πήγαμε καί κοινωνήσαμε, στην πραγματικότητα δέν κοινωνήσαμε. Γιατί
δέν νώθηκε Θεός μαζί μας. Καί δέν νώθηκε μαζί μας Χριστός, γιατί, επαμε, τι εναι δύνατον για τόν Θεό νά νωθε μέ κάθαρτο. Γι ατό συγχρόνως μέ τήν θεία Κοινωνία
πρέπει νά κάνουμε καί γώνα, γιά νά καθαρίζεται ψυχή μας πό τά πάθη. Διαφορετικά,
ν, βεβαρυμένοι πό μαρτήματα, πηγαίνουμε συναίσθητα καί κοινωνμε, χωρίς
μετάνοια καί ξομολόγηση, ατό, χι μόνο δέν μς εναι κοινωνία μέ τόν Θεό, λλά
ποβαίνει καί γιά κακό μας. κοστε τί λέει πόστολος Παλος γιά τό θέμα ατό:
ποιος τρώγει ατόν τόν ρτο πίνει τό Ποτήριο το Κυρίου ναξίως, θά εναι νοχος
γιά σέβεια πρός το Σμα καί τό Αμα το Κυρίου. Γι ατό ς ξετάζει νθρωπος τόν
αυτό του καί πειτα ς τρώγει πό τόν ρτο καί ς πίνει πό τό Ποτήριο. Διότι κενος
πού τρώγει καί πίνει ναξίως, τρώγει καί πίνει καταδίκη γιά τόν αυτό του, πειδή δέν
τιμ τό Σμα το Κυρίου. Γι ατό μεταξύ σας πολλοί εναι σθενες καί ρρωστοι καί
ρκετοί χουν πεθάνει. λλ άν ξετάζαμε τούς αυτούς μας, δέν θά ποφέραμε τιμωρίες”
(Α´ Κορ. 11,27-31).
Περί το αρετικο Βαρλαάμ
3. πρχε, δελφοί μου, στά χρόνια το γίου Γρηγορίου το Παλαμ μία διπλ αρεση.
πό τήν μιά πλευρά της αρεση ατή τόνιζε τά Μυστήρια σχετα μέ τήν σκηση.
Δηλαδή, νά πηγαίνουμε νά κοινωνμε καί ς κάνουμε ,τι θέλουμε. Ατό τό δεχόταν
καί τό ποστήριζε αρετικός Βαρλαάμ. πό τήν λλη πλευρά αρεση τόνιζε τήν σκηση σχετα μέ τήν θεία Κοινωνία. Μεταξύ τν δύο ατν αρετικν κρων ρθόδοξη
κκλησία, διά το γίου Γρηγορίου το Παλαμ καί λων τν γίων Πατέρων, λέγει τι σωζόμαστε μέ τό Μυστήριο τς θείας Κοινωνίας, μέ τήν προϋπόθεση μως νά κάνουμε
συγχρόνως καί σκηση μέ ξομολόγηση καί μετάνοια γιά τόν καθαρμό τς ψυχς μας.
Μέ πολλές εχές,

Μητροπολίτης Γόρτυνος
καί Μεγαλοπόλεως ερεμίας».
 

Ιερομόναχος Ευθύμιος Τρικαμηνάς. Eρμηνεία του 15ου Κανόνος από το νέο βιβλίο του, που μόλις κυκλοφόρησε.

Καί ἐδῶ εἶναι κατάδηλο ὅτι ἅγιος πρῶτα ἐπανέφερε εἰςτήν Ὀρθοδοξία τό ποίμνιο καί μετά ἐτοποθέτησε Ἐπίσκοπο, προφανῶς μέ τήν συμφωνία τοῦ λαοῦ καί τῶν ἄλλων Ἐπισκόπων.Σύμφωνα λοιπόν μέ ὅλα αὐτά τά παραδείγματα ἀπό τόν βίο τοῦ ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου πρῶτα γίνεται  ἀγῶνας ἐναντίον τῆς αἱρέσεως, ἀρχῆς γενομένης ἀπό τῆς ἀποτειχίσεως ἀπό τόν αἱρετικό Ἐπίσκοπο καί ἐν συνεχείᾳ εἰς τόν τόπο καί τόν θρόνο τοῦ ἐκθρονισθέντος αἱρετικοῦ καθίσταται Ὀρθόδοξος διά νομίμου Συνόδου καί μέ τήν συμφωνία τοῦ ὀρθοδόξου λαοῦ. Αὐτή ὁδός ἀποτελεῖ, ὅπως δεικνύουν οἱ βίοι τῶν ἁγίων, καί τήν ὀρθόδοξον Παράδοσι εἰς τό θέμα ἀποκαταστάσεως τοῦ αἱρετικοῦ Ἐπισκόπου καί ὡς ἐκ τούτου τήν ἀποφυγή σχισμάτων καί παρατάξεων μέσα εἰς τήν Ἐκκλησία. Εἰς τήν ἀποτείχισι ὅμως, λόγῳ τῆς ἀλλαγῆς τοῦ ἡμερολογίου, ἀκολουθήθηκε τελείως διαφορετική ὁδός. Ἀπό τήν ἀρχή τοῦ ἀγῶνος των οἱ ἀποτειχισθέντες λόγῳ τῆς ἀλλαγῆς τοῦ ἡμερολογίου ἀναζητοῦσαν ἡγέτες Ἐπισκόπους, οἱ ὁποῖοι, δέν θά ἐτίθεντο ἐπικεφαλῆς τοῦ ἀγῶνος μέ ὅλες τίς συνέπειες τῶν διωγμῶν καί διώξεων, ἀλλά θά ἀποκαθιστοῦσαν τήν διασαλευθεῖσαν πίστιν καί τήν καθ’ ὅλα λειτουργία τῆς Ἐκκλησίας, εἰς τό τμῆμα αὐτό τοῦ λαοῦ, τό ὁποῖο δέν ἐδέχθη τήν ἀλλαγή τοῦ ἡμερολογίου.

Αὐτή ἡ ἀποκατάστασις θά ἐγίνετο μέ πρωτοφανῆ εἰς τά ἐκκλησιαστικά δεδομένα τρόπο, χωρίς δηλαδή τήν συνοδική καταδίκη τῆς αἱρέσεως, χωρίς τήν μετάνοια ἤ τήν καθαίρεσι τῶν αἱρετικῶν Ἐπισκόπων, χωρίς τήν συμφωνία τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν καί χωρίς τήν νόμιμη μεταβίβασι τῆς Ἀποστολικῆς διαδοχῆς.