Θ΄ Το Παλαιοημερολογητικό

Μέσα σ’ αυτήν την ατμόσφαιρα της αποσυνθέσεως, ήλθε ξαφνικά, ύστερα από πίεσι του Κράτους, το πρώτο επίσημο βήμα της ελληνικής Εκκλησίας πρός τον Πάπα: Η υιοθέτησις του παπικού ημερολογίου. Λίγοι έχουν, δυστυχώς, εννοήσει την σημασία του “παλαιοημερολογητικού”, όπως ονομάζεται, ζητήματος. Οι περισσότεροι αποδίδουν σε στενοκεφαλιά του αγραμμάτου λαού την αντίδρασι των Παλαιοημερολογιτών, δείγμα κι αυτό της βαθειάς περιφρονήσεως που τρέφουν οι οιηματίες εγγράμματοι πρός τους αγραμμάτους. Όμως οι αγράμματοι αυτοί, για να αντιδράσουν όπως αντέδρασαν, θα έπρεπε να έχουν, αν μη τι άλλο, θρησκευτικόν ζήλο και ενδιαφέροντα πνευματικά, που τα εστερείτο η μάζα των αδιαφόρων που ακολούθησαν, χωρίς κάν να γνωρίζουν πώς τίθεται το πρόβλημα, την πλειοψηφία των ιεραρχών. Κανείς από τους φωτισμένους θεολόγους και τους οπαδούς των δεν έδειξε πάντως σημεία αγωνίας μπροστά στό φαινόμενο αυτό του διαχωρισμού της ελληνικής Εκκλησίας, ούτε ζήτησε να βρή μια απάντησι στην γεμάτη πόνο κραυγή τόσων χιλιάδων πιστών.

---------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἐξαιρετικόν ἄρθρον! Πιάνει τήν οὐσίαν τοῦ ζητήματος, ἡ ὁποία εἶναι (1) «το πρώτο επίσημο βήμα της ελληνικής Εκκλησίας πρός τον Πάπα» καί (2) ἡ διάσπασις τῆς ἑνότητος τῶν Ὀρθοδόξων, ἔτσι ὥστε νά καμφθοῦν οἱ ἀντιστάσεις στά ἐπερχόμενα σατανικά σχέδια πού θά ἐφηρμόζοντο στήν Ἑλλάδα, ὅπως ἡ ἐπιβολή τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τοῦ Σεργιανισμοῦ, τοῦ Οὐνιτισμοῦ (ἀπό 7-12-1965) κ.λπ., ἡ «ἐκπούστευσις» καί ἡ «ἐκπουτάνευσις» τῶν Ἑλλήνων (Σ. Καργάκος), ἡ ἀντικατάστασίς των μέ ἰσλαμιστάς ἀπό τό Πακιστάν καί ἀλλαχοῦ, τό ξεπούλημα τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ πολιτισμοῦ της κ.λπ. Τοὐτέστιν, ἡ εἰσαγωγή τοῦ νέου ἑορτολογίου ἦτο ἡ ὡρολογιακή βόμβα στά θεμέλια τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῆς Ἑλλάδος καί ὄχι ζήτημα ἀστρονομικῆς ἀκριβείας, ὅπως τό παρουσίασαν οἱ Μασσῶνοι, διά νά τό περάσουν εὐκόλως. Οἱ ἀντιστάσεις πού προεβλήθησαν ἀπό 2.000.000 περίπου πιστῶν τό 1924 «ἔπρεπε» νά καμφθοῦν, νά χλευασθοῦν, νά κτυπηθοῦν ἀγρίως! Ἔτσι καί ἔγινε, ὅπως γίνεται καί σήμερα ἐναντίον ὅσων ἀνθίστανται εἰς τήν ὑγειονομικήν δικτατορίαν, ἡ ὁποία ἐπίσης ἐπεβλήθη μέ ἄπειρα ψεύδη! Σύμμαχοι τῶν διωκτῶν εἰς τήν δυσφήμησιν τῶν τότε ἐνισταμένων ὑπῆρξαν οἱ αἰρετικοί Ματθαιϊσταί, οἱ ὁποῖοι ἐφρόντισαν νά δώσουν πολλές λαβές στούς Μασσώνους καί στούς ἀθέους, προκειμένου νά χλευασθῇ ἔτι περισσότερον τό ἁγνόν κίνημα τοῦ 1924. Παρόμοιον ρόλον ἔπαιξαν (καί παίζουν ἀκόμη) καί ἄλλοι ὑπέρμαχοι τῆς καινοτομίας (Τρικαμηνᾶς κ.ἄ.) Ὅλοι αὐτοί, ὡς γνήσια ὄργανα τοῦ Σατανᾶ, χύνουν ἄφθονον δηλητήριον καί ποταμούς ψεύδους ἐναντίον ὅσων ἀγωνίζονται ἀπό τό σωστόν μετερίζι διά τήν ἐκδίωξιν τῶν Οἰκουμενιστῶν, τήν σύγκλησιν Πανορθοδόξου Συνόδου καί τήν ἐπαναφοράν τῆς πρό τοῦ 1924 ἐκκλησιαστικῆς καταστάσεως.

----------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Χάριν τῶν ἀναγνωστῶν, νομίζω ὅτι ἔχω χρέος νά καταγγείλω καί πάλιν τόν κ. ΧΣ ὡς σχισματοαιρετικόν. Ἀνήκει καί κηρὐττει τήν αἵρεσιν τοῦ Ματθαιϊσμοῦ, ἡ ὁποία τούς ὡδήγησεν εἰς σχίσμα τό 1937. Παριστάνοντες τούς «αὐστηρούς ὀρθοδόξους», φλυαροῦν ὅτι ἀπό τό 1924 οἱ Ν/Ηται εἶναι ἐκτός Ἐκκλησίας, διότι τό ν.ἑ. κατεδικάσθη τόν 16ον αἱῶνα. Πλανῶνται, ὅμως, διότι ὅποιος παραβαίνει τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, οἱ ὁποῖες εὑρίσκονται εἰς τήν Ἁγίαν Γραφήν ἤ εἰς τάς Συνοδικάς Ἀποφάσεις, δέν ἀποκόπτεται αὐτομάτως ἀπό τήν Ἐκκλησίαν, ὅπως φλυαροῦν οἱ Ματθαιϊσταί μέ τήν αἵρεσιν τῆς «αὐτομάτου ἀπωλείας τῆς Χάριτος», ἀλλ' εἶναι ὑπόδικος ἐνώπιον Συνόδου δι' ἀναθεματισμόν καί καθαίρεσιν (ἄν εἶναι κληρικός). Μάλιστα, εἰδοποιεῖται τρίς μέ ἐπιστολάς νά ἔλθῃ εἰς τήν Σύνοδον ν' ἀπολογηθῇ, κατά τό γνωστόν «μηδενί δίκην δικάσῃς, πρὶν ἀμφοῖν μῦθον ἀκούσῃς». Αὐτά λέγει ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησιολογία, τήν ὁποίαν οἱ Ματθαιϊσταί ἔχουν πετάξει εἰς τόν κάλαθον τῶν ἀχρήστων καί φλυαροῦν ὅτι δέν χρειάζεται Συνοδική καταδίκη, διότι μόλις κάποιος κηρύξει κάτι αἱρετικόν αὐτομάτως ἀποκόπτεται δῆθεν ἀπό τό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας! Ἐκτός ἀπό τήν ὡς ἄνω Ὀρθόδοξον Ἐκκλησιολογίαν, ὅμως, ἡ ὁποία κονιορτοποιεῖ τήν Ματθαιϊστικήν αἵρεσιν, καί ἡ Ἐκκλησιαστική Ἱστορία βρίθει παραδειγμάτων ὅπου ἐγένοντο ἀποδεκτά μυστήρια πού ἐτελέσθησαν ἀπό αἱρετικούς, τόσον ἀκρίτους ὅσον καί κεκριμένους. Χάριν παραδείγματος, εἶναι γνωστόν ὅτι γύρω στό 449 μ.Χ., δύο ἔτη πρίν τήν καταδίκην του ἀπό τήν Δ' Οἰκ. Σύνοδον ὁ αἱρετικός (Μονοφυσίτης) Διόσκορος ἐχειροτόνησε Πατριάρχην Κων-πόλεως τόν Ἅγιον Ἀνατόλιον. Ἐπίσης, γύρω στό 359 μ.Χ. ἡ ἐν Ἀριμίνῳ Σύνοδος καθῄρεσε τό ΚΕΚΡΙΜΕΝΟΝ ἀπό τήν Α' Οἰκ. Σύνοδον Ἀρειανόν Δημόφιλον. Ἐάν, κατά τούς αἱρετικούς Ματθαιϊστάς, ἦτο ἤδη αὐτοκαθῃρημένος ἀπό τήν Α' Οἰκ. Σύνοδον (325 μ.Χ.), τότε πρός τί 34 ἔτη ἀργότερον ἠθροίσθη ἡ ἐν Ἀριμίνῳ Σύνοδος διά νά καθαιρέσῃ τόν Δημόφιλον; «Σέ δουλεία νά βρίσκωνται»; Σημειωτέον δέ ὅτι κατόπιν οἱ Ἀρειανοί ἐχειροτόνησαν τόν Δημόφιλον «πατριάρχην» Κων-πόλεως, γιά νά καθαιρεθῇ καί πάλιν τό 381 μ.Χ. ἀπό τήν Β' Οἰκ. Σύνοδον. Μήπως τά μυστήρια πού ἐτέλεσε κατά τήν 10ετῆ «πατριαρχείαν» του ἐπανελήφθησαν; Δέν ἔχω ἀκούσει ποτέ νά ἔχῃ γίνει κάτι τέτοιο. Καί πάλιν, ὑπάρχουν πολλά παραδείγματα, ἀλλ' οἱ αἱρετικοί Ματθαιϊσταί φλυαροῦν ὅτι ἡ ἀλλαγή ἡμερολογίου κατέστησεν αὐτομάτως ἀνιέρους ὅσους τήν υἱοθέτησαν. Καί ὅσους δέν ἀκολουθοῦν τήν αἵρεσιν τοῦ Ματθαιϊσμοῦ τούς ἀποκαλοῦν «προδότας», ἐνῷ κατ' ἀλήθειαν αὐτοί εἶναι οἱ μεγάλοι Προδόται τόσον τῆς Πίστεως ὅσον καί τοῦ ἱεροῦ ἀγῶνος τῶν Π/Ητῶν. Ὁ ΧΣ λέγει καί πολλά ἄλλα ψευδῆ καί ἀνόητα (ἀντιεπιστημονικά), τά ὁποῖα ἔχω καταγγείλει ἐπανειλημμένως εἰς προηγούμενα σχόλιά μου. Ἐδῶ ἐστάθην εἰς τήν οὐσίαν τῆς αἱρέσεώς του.

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

(Συνέχεια τοῦ σχολίου μου τῆς 24 Σεπτεμβρίου 2022 - 11:30 π.μ.)
Ἕν ἀκόμη παράδειγμα-καταπέλτης διά τήν Ματθαιϊστικήν αἵρεσιν εἶναι τό τοῦ Ἁγίου Μελετίου Ἀντιοχείας, ὁ ὁποῖος ἐχειροτονήθη ὑπό Ἀρειανῶν, καθότι ἀρχικῶς ἦτο ὁμοιουσιανός καί σταδιακῶς μετεστράφη εἰς τήν Ὀρθοδοξίαν, ὅπως ἀναφέρουν ὁ Δοσίθεος Ἱεροσολύμων εἰς τήν Δωδεκάβιβλον καί ὁ Στεφανίδης εἰς τήν Ἐκκλησιαστικήν Ἱστορίαν του (δέν ἔχω μαζί μου τά βιβλία αὐτά διά νά παραπέμψω στις ἀκριβεῖς σελίδες). Αὐτά γίνονται γύρω στό 360 μ.Χ., δηλαδή 35 περίπου χρόνια ΜΕΤΑ τήν καταδίκην τοῦ Ἀρειανισμοῦ ἀπό τήν Α' Οἰκ. Σύνοδον. Στήν περιπέτειαν τοῦ Ἀντιοχειανοῦ σχίσματος, ὅταν ἄλλη μερίς ἐχειροτόνησε τόν Παυλῖνον ὡς ἐπίσκοπον Ἀντιοχείας, ὁ μέν Μελέτιος ὑπεστηρίζετο ὑπό τοῦ Ἁγίου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου καί τοῦ Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, ὁ δέ Παυλῖνος ὑπό τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου καί τῆς Δύσεως, ἄν καί αὐτός δέν ἦτο ἀκριβῶς σύμφωνος μέ τό Σύμβολον τῆς Νικαίας. Ἄς ἀναρωτηθοῦν οἱ τσαρλατᾶνοι Ματθαιϊσταί: Πῶς οἱ μεγάλοι Ἅγιοι Βασίλειος καί Γρηγόριος ἐδέχοντο τήν χειροτονίαν τοῦ Μελετίου πού ἔγινεν ὑπό τῶν ἤδη καταδικασθέντων ἀπό τήν Α' Οἰκ. Σύνοδον Ἀρειανών.

----------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ 26 Σεπτεμβρίου 2022 - 3:10 π.μ. ΧΣ: «Πότε θα αντιληφθείτε ότι οι Νεοημερολογίτες είναι δυνάμει σχισματικοί και χωρίς Άγιο Πνεύμα και Μυστήρια;»

Σχόλιον χάριν τῶν ἀναγνωστῶν: Ὁ κ. ΧΣ ἐπαναλαμβάνει ἀμετανοήτως τήν αἵρεσίν του καί τίς γνωστές ἀντιεπιστημονικές γνῶμες του γιά τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησιολογίαν, τήν ἐαρινήν ἰσημερίαν κ.λπ., οἱ ὁποῖες δέ στηρίζονται ἀπολύτως πουθενά! Γι' αὐτόν ἀκριβῶς τόν λόγον τόν χαρακτηρίζω καινοτόμον/αἱρετικόν. Ἡ ὡς ἄνω φράσις του περιέχει καί μίαν νέαν ἀντίφασιν. Λέγει ὅτι οἱ Ν/Ηται εἶναι δυνάμει σχισματικοί, ὅπερ ὀρθόν, ἀλλά προσθέτει κατόπιν ὅτι δέν ἔχουν μυστήρια, ὅπερ ἰσχύει γιά τούς ἐνεργείᾳ σχισματοαιρετικούς, δηλαδή μετά τήν καθαίρεσίν των ἀπό Πανορθόδοξον Σύνοδον! Ἀλαλούμ, δηλαδή, ὅπως πάντα! Καί χωρίς ἐντροπήν, ὑπογράφει καί ὡς «θεολόγος»!!!

H Αειπάρθενος Κόρη

Η πάντιμος των Ορθοδόξων Παράδοση, μας διδάσκει, ότι η Αειπάρθενος Κόρη ευρέθη η μόνη καθαρά και άμωμος, ώστε να σαρκωθή εξ Αυτής ο πάσης επέκεινα καθαρότητος Υιός και Λόγος του Θεού. Είναι Ναός του Υψίστου υγιασμένος πρώτα με την προσωπικήν Της αγιότητα και αρετήν και ύστερα με την επιφοίτησιν της αγιαστικής δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος. Κάθε άλλη υπερτίμηση ή υποτίμηση της Ορθοδόξου αυτής θεωρήσεως αποτελεί ασέβεια και βλασφημία στο πρόσωπό Της και οδηγεί σε αίρεση και πλάνη.

Ό Άγιος Ιωάννης ό Χρυσόστομος, με βάσει τα λόγια τού Χριστού «στο σπίτι τού Πατέρα μου υπάρχουν πολλά μέρη για διαμονή», λέει:

«Ό Δεσπότης μας, χάραξε διάφορους τρόπους για τη σωτηρία των ανθρώπων. Δεν μπορείς να μπεις στη βασιλεία των ουρανών με την παρθενία; Να μπεις με το μυστήριο τού γάμου. Δεν μπορείς να μπεις με τον πρώτο γάμο (γιατί πέθανε ή γυναίκα σου); Μπορείς έστω με δεύτερο γάμο. Δεν μπορείς να μπεις με μια πειθαρχημένη ζωή; (Τότε) να μπεις με την ελεημοσύνη. Δεν μπορείς και με την ελεημοσύνη; Να μπεις με τη νηστεία. Δεν μπορείς μ' αυτό τον τρόπο; "Έλα μ' εκείνον. Δεν μπορείς μ' εκείνον; "Έλα μ' αυτόν...».

«Να σου δείξουμε πέντε τρόπους για μετάνοια: Πρώτος τρόπος να είναι ή τέλεια γνώση των αμαρτημάτων μας. Δεύτερος τρόπος ή συγχώρηση των αμαρτημάτων τού πλησίον. Τρίτος τρόπος είναι (ή μετάνοια) με την προσευχή. Τέταρτος τρόπος με την ελεημοσύνη. Πέμπτος με την ταπείνωση. Λοιπόν μην αργείς, αλλά κάθε μέρα χρησιμοποίησε όλους αυτούς τούς τρόπους (για τη μετάνοια σου)».

…Η ιστορία διδάσκει τα εξής: -- Του αειμνήστου Διον. Μ. Μπατιστάτου

Α) Ότε της Ορθοδόξου Εκκλησίας ηγείτο μορφή Πατερική, με έντονον τον σεβασμόν προς την Ορθοδοξίαν και βαθείαν συνείδησιν της εν αυτή αληθείας, οίος ο Ιερεμίας ο Β΄, ο πράγματι τρανός κατά την φρυκτωρίαν της ης έλαβεν θείας Ακροπόλεως, (1572 – 1586), απήντησε προς τον Δόγην της Βενετίας Δαπόντε, προτείνοντα εκ μέρους του Πάπα κοινόν εορτασμόν του Πάσχα «… ει και ο χρόνος και η των φωστήρων κίνησις περί την ημέραν του Πάσχα ανωμαλίαν τινά ποιεί, τη ευσεβεία γε μην ουδ΄ οπωστιούν τούτο λυμαίνεται· όθεν ουδέ μετατρέπειν δει τον των Πατέρων Κανόνα και καινοτομεί και εις αιτίαν στάσεως τας Χριστού Εκκλησίας κινείν· είπερ αληθεία και θείω πνεύματι περί αναγκαίων καλώς εσκόπουν, πολλά εισι τα ψυχωφελή και ουχί τα παίγνια των ωρολογίων τούτων». (Εκκλησιαστική Ιστορία Φιλαρέτου Βαφείδου, τόμος Γ΄, σελ. 124). Κατεδικάσθη δε κατά το 1587 εν τοπική Συνόδω εις Κων)πολιν η ημερολογιακή μεταρρύθμισις και ο προτεινόμενος εορτασμός του Πάσχα.

Β΄) Ότε κρίμασιν, οις οίδεν Κύριος, κατέλαβε το Φανάριον, ο εξ Αμερικής την πορείαν αρξάμενος και πολλάς τας συμφοράς τω τε έθνει και τη Εκκλησία επενεγκών Μελέτιος Μεταξάκης, ιδού τι απήντησεν εις τον εκπρόσωπον της αιρετικής Δύσεως, αγγλικανόν επίσκοπον Core. Ούτος, ο Core,  «τυχέως» ευρεθείς εν τω παρανόμω Συνεδρίω της Κωνσταντινουπόλεως λέγει: «… Αλλά θα ήτο καλόν να επιτευχθή μία διαρρύθμισις ημερολογιακή τοιαύτη, η οποία να συντελέση ώστε όλοι οι Χριστιανοί να εορτάζωμεν ταυτοχρόνως το Άγιον Πάσχα». Και ο παν άλλο ή Ορθόδοξος Πατριάρχης Μεταξάκης απήντησε: «Θα παρακαλέσω την Υμ. Σεβασμιότητα να ανακοινώση εις τον Αρχιεπίσκοπον Καντουαρίας ότι είμεθα διατεθειμένοι να δεχθώμεν το νέον ημερολόγιον, το οποίον θα εξευρίσκετο υπό της Δύσεως». (Ε΄ Συνεδρία Τετάρτης 23 Μαΐου 1923). Η Ιστορία, λοιπόν, διδάσκει, ότι οι φρονούντες και ενεργούντες ως ο Μεταξάκης, ο την κατάραν της Ορθοδόξου Εκκλησίας περιβληθείς ως ιμάτιον ανθ΄ ων εισηγήθη και έπραξεν, εξυπηρετούν σχέδια καταλύσεως και διασπάσεως της Ορθοδοξίας.

…. Η Εκκλησία δεν είναι αστρονομικόν Ινστιτούτον, αλλά Παλλάδιον Χάριτος· δεν πρέπει όμως ο κλήρος και ο λαός της Ορθοδοξίας να λησμονήση, ότι ουδεμία υποχώρησις επιτρέπεται εν τω εορτασμώ του Πάσχα, ουδεμία εν παντί απόκλισις προς την αιρετικήν Δύσιν. Θα αγαπώμεν πάντας, αλλ’ υπέρ πάντας την Ορθοδοξίαν εν τη αγία πληρότητι αυτής, εν η εκλήθημεν και δι’ ης σωζόμεθα. Ελπίζομεν δε και απαιτούμεν, απηχούντες το Ορθόδοξον αίσθημα του λαού μας, ότι θα ευρεθώσι πολλοί Αρχιερείς της Ορθοδόξου Ελλαδικής Εκκλησίας, να αποδιώξουν με την αγιαστικήν δύναμιν της Ορθοδοξίας και την επαγρύπνησίν των τα πνεύματα της καταστροφής, τους βρυκόλακες του Μεταξάκη, που επιζητούν να επιτύχουν τον όλεθρον της Ορθοδοξίας.

Πηγή: https://dionysiosmpatistatos.blogspot.com/