“…ΩΣ ΟΦΘΑΛΜΟΙ ΔΟΥΛΩΝ…»

«Προς σε ήρα τους οφθαλμούς μου, τον κατοικούντα εν τω ουρανώ. Ιδού, ως οφθαλμοί δούλων… ούτως οι οφθαλμοί ημών προς Κύριον τον Θεόν ημών, έως ου οικτειρήσαι ημάς». Ι. Ψαλτήρ.

Επί των μεμβραΐνων Κωδίκων, από του Ι΄ και εντεύθεν αιώνος, που έχουν εναποτεθή εις τας πολυτιμοτάτας βιβλιοθήκας του Αγίου Όρους, έχουν φιλοτεχνηθή εξαίσιαι μικρογραφίαι, με ανάλογα θέματα προς τα κείμενά των. Αι μικρογραφίαι αυταί θεωρούνται ως αριστουργήματα τέχνης, τόσον δια την τελειοτάτην μικροσκοπικήν απόδοσιν προσώπων και αντικειμένων εις πολύ μικράν επιφάνειαν, όσον και δια την θεσπεσίαν και πνευματικωτάτην σύνθεσιν. Επίσης θάμβος και έκπληξιν προκαλούν τα θεία χρώματα, τα οποία εχρησιμοποίησαν οι μακάριοι εκείνοι αδελφοί αγιογράφοι. Είναι τόσον άρτιοι από πάσης απόψεως αι «υοιθέσεις» των περί ων πρόκειται μικρογραφιών, ώστε, αι δύο μεγάλαι αγιογραφικαί Σχολαί, Μακεδονική και Κρητική, αίτινες κατέλιπον ακατάλυτα από τον χρόνον υπέροχα μνημεία Τέχνης εν ταις ι. Μοναίς του Αγίου Όρους, κατά τας δύο περιόδους του ΙΔ΄και ΙΣΤ΄αιώνος της ακμής των, αυταί αι ίδιαι να μη δημιουργήσουν τίποτε ιδικόν των, αλλά να μιμηθούν, δουλικώς θα ελέγομεν, τας μικρογραφίας των κωδίκων κατά τε την σύνθεσιν και την χρωματικήν απόδοσιν.  Εκάστη, βεβαίως, Σχολή έθηκεν επί των έργων της την ιδίαν σφραγίδα της τεχνοτροπίας της.

Apolytikion for Sun. of the Holy Fathers in the Plagal 4th Tone

You are greatly glorified, O Christ our God, who established our Fathers as luminaries upon the earth, and through them led us all to the true Faith. O Most compassionate, glory to You.

Apolytikion of Saint Basil the Great in the 1st Tone
Your voice resounded throughout the world that received your word by which, in godly manner, you taught dogma, clarified the nature of beings, and set in order the character of people. Venerable father, Royal Priesthood, intercede to Christ God to grant us great mercy.
Εἰς πᾶσαν τὴν γὴν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος σου, ὡς δεξαμένην τὸν λόγον σου, δι' οὗ θεοπρεπῶς ἐδογμάτισας, τὴν φύσιν τῶν ὄντων ἐτράνωσας, τὰ τῶν ἀνθρώπων ἤθη κατεκόσμησας, Βασίλειον Ἱεράτευμα, Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Seasonal Kontakion in the 2nd Tone
The protection of Christians unshameable, intercessor to our Holy Maker, unwavering, do not turn from the prayerful cries of those who are in sin; instead, come to us, for you are good; your loving help bring unto us, who are crying in faith to you: Hasten to intercession and speed now to supplication as a protection for all time, Theotokos, for those who honor Υou.

Οικουμενισμός: Το βδέλυγμα της ερημώσεως εστώς εν τόπω αγίω!


Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ -- Τοῦ κ. Παναγιώτου Ν. Γκουρβέλου, Καθηγητοῦ Θεολόγου

Συμπληρώνονται ἐφέτος 211 χρόνια ἀπό τή γέννηση τοῦ Κάρολου Δαρβίνου, τό ἒτος 1809 και 161 χρόνια ἀπό τή δημοσίευση τῆς θεωρίας του περί τῆς ἐξελίξεως τῶν εἰδῶν διαμέσου τῆς φυσικῆς ἐπιλογῆς, τό 1859. Λόγῳ λοιπόν ἐπικαιρότητας, ἐπανατίθεται στο προσκήνιο τοῦ ἐνδιαφέροντος ἡ περίφημη αὐτή θεωρία, καί βέβαια τό ἂν καί κατά πόσον ἡ συγκεκριμένη ὑπόθεση, περί τῆς προελεύσεως τοῦ ἀνθρώπου ἀπό κατώτερους ζωϊκούς ὀργανισμούς —τον πίθηκο ἲσως—, μπορεῖ νά εἶναι συμβατή μέ τήν Χριστιανική πίστη στή δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Θεό. Θέση τοῦ γράφοντος, πού δηλώνεται ἐξ ἀρχῆς, ἀποτελεῖ τό ὃτι ἡ θεωρία τῆς ἐξελίξεως εἶναι ἀσυμβίβαστη μέ τήν διήγηση τῆς Γένεσης γιά τήν κτίση τῶν ὂντων καί μάλιστα τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν παντοδύναμο Θεό.
Α. Ὑπάρχουν θεολόγοι καί χριστιανοί διανοούμενοι, πού κρίνουν τή θεωρία τῆς ἐξελίξεως ὡς ἀσυμβίβαστη μέ τήν χριστιανική πίστη περί δημιουργίας, ὑπάρχουν ὃμως καί ἂλλοι —ἐπίσης χριστιανοί— πού κάνουν λόγο περί μίας χριστιανικῆς θεωρίας τῆς ἐξελίξεως, σύμφωνα μέ τήν ὁποία δηλ. ἡ ἐξέλιξη τῶν ἐμβίων ὂντων ἀπό τά κατώτερα στά ἀνώτερα καί κυρίως τόν ἂνθρωπο, δέν ἦταν τυχαία ἀλλά ἦταν σχεδιασμένη μέχρι κεραίας ἀπό τήν πανάγαθη πρόνοια τοῦ Θεοῦ.
--------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ὅπως μοῦ ἔλεγεν ὁ μακαριστός Ἱερομόναχος π. Θεοδώρητος (Μαῦρος), ἡ θεωρία τῆς ἐξελίξεως (Evolution Theory) καί ἡ θεωρία τῆς «Μεγάλης Ἐκρήξεως» (Big Bang Theory) εἶναι ἀθεΐα! Ποῖοι εἶναι οἱ «θεολόγοι» πού δέχονται αὐτές τίς θεωρίες; Μήπως οἱ τοῦ «Καιροῦ»; Ἄν ναί, αὐτοί δέχονται καί τόν Οἰκουμενισμόν!

ΘΕΟΤΟΚΕ ΠΑΡΘΕΝΕ -- Orthodox HymnsΗ  Κυρία Θεοτόκος ήτο και κατά τα δύο καθαρά και αμόλυντος : και κατά το σώμα και κατά την ψυχήν και κατά την πράξιν και κατά τον λογισμόν. Όθεν ο προφήτης Ιεζεκιήλ αινιγματωδώς είπε περί της Κυρίας Θεοτόκου : Και ιδού δόξα Θεού Ισραήλ ήρχετο κατά την οδόν την προς ανατολάς (ήτοι εις την ψυχήν της Παρθένου), και η γη (ήτοι το σώμα της Παρθένου), εξέλαμπεν ως φέγγος από της δόξης κυκλόθεν.

Τη ΙΗ΄ (18η) Ιουλίου, ο Όσιος ΠΑΜΒΩ εν ειρήνη τελειούται.

Παμβώ ο Μέγας Όσιος ησκήτευεν εις το όρος της Νιτρίας. Εγένετο δε και διδάσκαλος Διοσκόρου του Επισκόπου και του Άμμωνος, και Ιωάννου του ανεψιού Δρακοντίου, του θαυμασίου εκείνου. Μεγάλα όντως και θαυμαστά ήσαν τα προτερήματα, οι αγώνες και τα κατορθώματα του τρισμάκαρος Οσίου Παμβώ. (Ενοχληθείς ποτε ο Όσιος Παμβώ υπό του δαίμονος της βλασφημίας, και παρακαλών υπέρ τούτου τον Θεόν, ήκουσε φωνήν άνωθεν λέγουσαν εις αυτόν· «Παμβώ, Παμβώ, μη αθύμει επί αλλοτρία αμαρτία, αλλά περί των σων φρόντισον πράξεων, τας δε του πονηρού βλασφημίας επ’ αυτόν κατάλιπε»). Και εις τα τόσα προτερήματα και τας αρετάς του, τοσούτον κατεφρόνει τα χρήματα, όσον ο Κύριος παρήγγειλε τοις Αποστόλοις να μη έχουν ράβδον ιδικήν των.

Κάποιοι ηγούμενοι επί αγίου Θεόδωρου του Στουδίτου, έχοντες τα μοναστήρια τους και μνημονεύοντες των αιρετικών, ενόμιζον, ότι πράττουν έργον θεάρεστον και διακριτικόν, προς τους οποίους έγραψε ο Όσιος Πατήρ:

«και τώρα δέξαι μου, τιμιώτατε πάτερ, ομιλούντα πιο ελεύθερα. Δέν τυγχάνει εκτός ευθύνης, το να συλληφθής, δηλαδή άπό ανθρώπους τού βασιλέως και να παραμείνης παρά ταύτα ελεύθερος... Εάν η οσιότις σου ουδέν έπαθε εκ των ανωτέρω (των βασάνων δηλαδή που ύπεβάλοντο οι πιστοί), μετά τήν σύλληψιν, συγχώρα με, αλλά έπλανήθης αδελφέ. Και μή μου δικαιολογήσαι, πως διατηρείς ασφαλείς τας εκκλησίας και τάς άγιογραφίας των ναών, ώς καί τό μνημόσυνον του πατριάρχου. Τα παρόμοια και άλλοι πεπτωκότες φλυαρούσιν. Τα ανωτέρω δεν δύνανται να διατηρηθούν, εκτός, εάν εγένετο προδοσία της ορθοδόξου ομολογίας. Διότι σε παρακαλώ, ποια η ωφέλεια, όταν εμείς που λεγόμεθα και είμεθα ναός του Θεού, έχουμε καταστραφή (δια της μη ομολογίας), με το να περιποιούμεθα άψυχους ναούς;... Αλλοίμονον, άλλοι να αποθνήσκουν, άλλοι να εξωρίζονται, άλλοι να μαστιγώνονται, άλλοι να φυλακίζωνται, άλλους να φιλοξενούν τα όρη, αι ερημίαι, οι βράχοι και τα σπήλαια, και εμείς διαμένοντες στα σπίτια μας να νομίζωμεν, ότι θα παραμείνωμεν αβλαβείς. Ουδόλως...».Ταύτα είπα από αγάπη προς σε και ως υπενθύμισιν, ότι οι τα τοιαύτα πράττοντες είναι άξιοι τιμωρίας...».(P.G.99,1365 AC).

ΔΗΛΩΣΗ --- Στέλιος Παπαθεμελής, Μαρία Δελιβάνη

Η Αγία Σοφία, ο κατ’ εξοχήν ναός λατρείας του τριαδικού θεού στην αρχικά αδιαίρετη και κατόπιν ορθόδοξη χριστιανοσύνη για μια χιλιετία, βεβηλώθηκε μετατρεπόμενος σε τζαμί μουσουλμανικής λατρείας και προσευχής μετά την μέγιστη τραγωδία της άλωσης της Κωνσταντινούπολης και της πτώσης της ανατολικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας στους Οθωμανούς το 1453. Η βεβήλωση, εδρασμένη σε άλωση, λεηλασία και κατοχή, διήρκεσε πέντε αιώνες. Μέχρι που ο στοιχειώδης ορθολογισμός όρισε πως, ακόμα κι αν η Αγία Σοφία βρίσκεται στην διοικητική εξουσία της Τουρκίας εμποδιζόμενη να λειτουργήσει προς δόξαν του τριαδικού Θεού, τουλάχιστον η ανυπολόγιστη, αδιανόητη ιστορική, πολιτισμική και καλλιτεχνική της αξία υπαγορεύει το να λειτουργεί ως μουσείο, ιστορίας και πολιτισμού ένεκεν. Τώρα η Αγία Σοφία αλώνεται ξανά — και βεβηλώνεται ξανά. Μετατρέπεται σε τζαμί.
----------------------
Alexandros είπε...

Η ακραία πράξη βεβήλωσης της Αγίας Σοφίας από την ακραία και "μισητή" από τους περισσότερους πλέον λαούς ισλαμιστική κυβέρνηση της Τουρκίας οδηγεί ακόμα και το ίδιο το Ισλάμ, τον απλό λαό αλλά και τους Πανθρησκειαστές που βρίσκονται μέσα σε αυτό να κάνουν κινήσεις που προβάλλουν την γνωστή πλέον "αγάπη", "αδελφοσύνη" και ανεκτικότητα των διεθνιστών. Η Τουρκία που εκφράζει πλέον το ακραίο ισλάμ επειδή προφανώς αυτό είναι το σχέδιο των διεθνιστών θα συντριβεί με πάταγο και πόλεμο μεγάλο και μαζί της θα συντριβεί και κάθε αντίδραση στα Θηρία από την πλευρά του ακραίου Ισλαμ το οποίο και δεν θα υπάρχει πια...Ο Ερντογάν έχει το ρόλο του νέου Χίτλερ από την παγκόσμια ελίτ που κυβερνάει και ο ρόλος του ως κακού είναι πολύ σημαντικός για την προώθηση της Παγκόσμιοποίησης.
Δείτε επομένως είδηση από τα Αραβικά Εμιράτα (Η Φατιμά των "Χριστιανών" και των Μουσουλμάνων....):
Διαβάζω ότι βεβηλώθηκε η Αγία Σοφία με τη μετατροπή της σε τζαμί. Αυτό είναι παρανόηση, η Αγία Σοφία είναι βεβηλωμένη εδώ και 600 και πλέον χρόνια. Δε διαπιστώνεται τώρα. Το 1452 ένα χρόνο πριν την άλωση μολύνθηκε με συλλείτουργο χωρίς τις απαραίτητες προυποθέσεις της εν Πνεύματι αγίω ένωσης όλων. Κατόπιν οι Οθωμανοί μετά το αιματοκύλισμα εντός του ναού την μετέτρεψαν σε χώρο προσευχής. Εκεί μέσα έγινε ανοσιούργημα, ο Θεός που Αγάπη εστί εκδιώχθηκε, βδελύσσεται το φόνο μεταξύ των ανθρώπων, είναι εντολή του. Αν δεν πάει εκεί ορθόδοξος επίσκοπος να πράξει αυτό που χρειάζεται σε περίπτωση μολύνσεως ενός πρώην ιερού χώρου τότε καταλαβαίνει κανείς τι υπάρχει. Βέβαια ο ναός της του Θεού Σοφίας αποτελεί για κάθε ορθόδοξο σημείο αναφοράς, σκύβουμε ευλαβικά σε αυτό το περίλαμπρο κόσμημα, ειδικά η ρωμιοσύνη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτό το οικοδόμημα.

Έχω μίαν απορίαν και θα ήθελα την γνώμην σας, παρακαλώ. --- Toυ αδελφού μας Ιουστίνου

Αγαπητοί αναγνώστες της «Ορθοδόξου Φωνής»,
Σας διαβάζω με προσοχήν, αλλά έχω μίαν απορίαν και θα ήθελα την γνώμην σας, παρακαλώ.
Εάν κοινωνήσω με τους «ημερολογιολάτρας» παλαιοημερολογίτας, οι οποίοι, όπως λένε,  έχουν «έγκυρα» μυστήρια, πόσο τοις εκατόν θα σωθώ και πόσον τοις εκατόν  θα κατακριθώ; 50-50%; 100-0%;0-100%;
Εάν κοινωνήσω με τους οικουμενιστάς νεοημερολογίτας, που και αυτοί έχουν, όπως ισχυρίζονται, «έγκυρα» μυστήρια, άραγε θα σωθώ 100-0%; 50-50% ; 0-100%;
Εάν κοινωνήσω στους αποτειχισθέντας νεοημερολογίτας;
Στο πατέρα Ευθύμιο ή στον πατέρα Θεόδωρο;
Στους «εσφιγμενίτας»;
Στους ρώσσους;
Στους σέρβους;
Στον Φιλάρετο;
Στο Καμερούν με τον πατέρα Ευάγγελο;
Στο Φανάριο;
Στην Ουάσιγκτον, στο Τορόντο; Και έχουμε και δυσκολίες με τον «κορωναϊό»! Πώς να πηγαίνω στον αδελφόν μου Κωνσταντίνο…
Πως θα  πρέπει  να αποστέλεται η  θεία κοινωνία ταχυδρομικώς ή και με «ντελιβερά» εις την «κατ’ οίκον εκκλησία» μας;
Ποιός είναι λοιπόν,  κατά την γνώμην σας, ο πλέον  κατάλληλος τρόπος για να σωθώ;
 Εσείς πως καταλαβαίνετε, αν μία μετάληψις είναι έγκυρη;
Σας ερωτώ, αγαπητοί, διότι, ναι μεν  σας διαβάζω, αλλά δεν το ξεκαθαρίζετε το πράγμα. Κάντε μια μικρή αγάπη στην αμαρτωλοτητά μου και γράψατε δυο γραμμές εις τον αγαπητόν σας φίλο και αδελφόν Ιουστίνον.
         Έρρωσθε.
--------------------------

Ανώνυμος είπε...
Ο άνθρωπος σώζεται από το έλεος του Θεού. Στέκεται καλά όταν είναι βαπτισμένος στο όνομα της Αγίας Τριάδος, ακολουθεί την ορθή παράδοση της Εκκλησίας χωρίς παρεκκλίσεις, και βεβαίως με τον αγώνα το καθημερινό με τους τρεις εχθρούς πάλης, τον εαυτό του, το διάβολο, και το κόσμο. Αυτά συνοπτικά μας λένε οι πατέρες της Εκκλησίας που βίωσαν εμπειρικά την ένωση με το Θείο και χαριτώθηκαν.
------------------------
Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...
Τό ερώτημα στερείται θεολογικής σοβαρότητας - εξ Ορθοδόξου επόψεως η λέξη σοβαρότης. Ο άνθρωπος ζεί καί βιώνει τήν ζωή του σέ ένα συγκεκριμένο τόπο, αλλά καί μέ έναν σαφώς προσδιορισμένο τρόπο, όσον αφορά στήν πίστη του. Συνεπώς, η ερώτηση είναι σοφιστικού τύπου, ακριβώς, καθώς ερωτούν οι άθεοι, καλυπτόμενοι δήθεν μέ τόν αυτοχαρακτηρισμό τους σάν "αγνωστικιστές". Λένε : "Άν είχα γεννηθεί στό Πακιστάν θά ήμουν Μωαμεθανός, άν είχα γεννηθεί στήν Κίνα θά ήμουν Βουδιστής" καί άλλα παρόμοια.

Θά τού συνιστούσα, λοιπόν, νά θέσει αυτό τό ερώτημα ή μάλλον απορία, επί τού φοβερού βήματος, όταν οι πάντες θά εμφανιστούμε πρό τού αδεκάστου δικαιοκρίτου αγίου τριαδικού Θεού. Εκείνος θά τού δώσει τήν απάντηση ή καλύτερα, θά τού λύσει τήν απορία του, στέλνοντάς τον στήν - όχι ετυμολογικώς - εξ ευωνύμων πλευρά.
Τήν γνώμη μου γράφω.