Αγίου Γρηγορίου Παλαμά σχετικά με το περιστέρι σύμβολο,το οποίο τοποθετούν δίπλα στον Θεάνθρωπο Κύριον,στην δήθεν εικόνα της Αγίας Τριάδος.

΄΄Τά ἴδια ἰσχύουν καί διά τά σύμβολα, τά ὁποῖα δέν ταυτίζονται με τάς θείας ὑποστάσεις.

Ἀπαντῶν εἰς τόν αἱρετικόν Ἀκίνδυνον, εἰς τόν περί συμβόλων λόγον του, ὁ θεῖος

Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς λέγει τά ἑξῆς: «...καί ὅμως καί ἡ περιστερά δέν ἦταν τοῦ θείου

Πνεύματος καθ΄αὐτό σύμβολον, ἀλλά τῆς πραότητος τοῦ Πνεύματος καί τῆς καλῆς

εἰδήσεως περί ἀπαλλαγῆς ἀπό τοῦ νοητοῦ κατακλυσμοῦ...», καί συνεχίζει ὁ ἅγιος

«...ὅποιος καί νά ἦταν ὅμως ὁ τρόπος τοῦτος, δέν ἔχει τίποτε τό παραπλήσιο πρός τήν

ἐναθρώπηση τοῦ Λόγου. Διότι τοῦτος ἔγινε σάρξ, ἀλλά τό Πνεῦμα δέν ἔγινε, καί ἡ μέν

περιστερά ἔγινε σύμβολο, ἀλλά ὄχι σῶμα τοῦ Πνεύματος, ἐνῶ τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ ἔγινε

8

πράγματι σῶμα Θεοῦ, ἀλλά ὄχι σύμβολο... ὅπως ἡ συμβολική περιστερά...» [ΕΠΕ 6 σελ.

583-585].

Εκ της 127/219 Ποιμαντορικής Εγκυκλίου του Σεβασμιωτάτου Λαρίσης και Τυρνάβου Αμφιλοχίου.

O Xριστός είναι η μοναδική εικόνα της Αγίας Τριάδος,κατά τον μέγιστο Άγιο Γρηγόριο Παλαμά.

«Ἀλλά γάρ οὕτως ἡμῖν ὁ ἐν τρισίν ὑποστάσεσιν εἷς Θεός ἐκπεφασμένος, οὕτω καί δοξάζεται˙ καί οὕτω μιᾶς εἰκόνος οὔσης καί μορφῆς ἐπί τῆς μόνης ἀνειδέου και προσκυνητῆς Τριάδος... τόν μέν Υἱόν τοῦ Πατρός μορφήν τε καί εἰκόνα λέγομεν, τό δέ Πνεῦμα τοῦ Υἱοῦ. Οὕτω γάρ ἡμῖν ὡς εὐδόκησεν ἑαυτήν ἐγνώρισε καί οὕτως ἔχειν πρός τόν Υἱόν τό Πνεῦμα λέγομεν, ὡς αὐτός πρός τόν Πατέρα˙ ὁμοίως γάρ ἀμφότερα ἔχουσι πρός τόν Πατέρα, πλήν τοῦ τρόπου τῆς ὑπάρξεως...» (ΕΠΕ 1, σελ. 156).

Ο χρήστης Δρ.Γερασ.(Μάκης)Κουσουνής,Γεωπόνος σχολίασε την ανάρτηση "Φώτης Κόντογλου - Ἡ Μοναδικότητα τῆς Παραδόσεως τῆς Ὀρθοδοξίας (Ἀπάντησις σὲ ἀρχιμανδρίτην τῶν Ἀθηνῶν)"

2 λεπτά πριν

Αυτό τό υπέροχο καί συγκλονιστικό σας άρθρο,ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ αφήστε το,όσο περισσότερο χρόνο μπορείτε γιά νά τό διαβάσει ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ κι όλος ο άγνός,ό άδολος,ό ταπεινός καί πιστος Ελληνικός λαός μας,πού παρηγοριά του ,καταφύγιο,ελπίδα καί βοήθεια του έχει τίς ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΕΣ Εικόνες τής ΠΑΝΑΓΙΑΣ του,τού ΚΥΡΙΟΥ μας καί τών ΑΓΙΩΝ του,πού τόν κράτησαν αναλοίωτο καί ζωντανό όταν κατά τήν ιστορική του πορεία πέρασε μέσα από τήν αιμοσταγή φρίκη τής φραγκοπαπικής αιρετικής μοχθηρίας , τής τουρκομογγολικής βαρβαρότητος καί τού σύγχρονου τού 20-ου αιώνα ύπουλου οικουμενιστικού καρκινώματος,τό οποίο γνωρίζει ότι μόνον έάν μολύνει τήν πνευματική-ποιμαντική ηγεσία ,τότε μόνο μπορεί νά επικρατήσει.Καί μία από τίς μεθοδεύσεις του είναι νά προσελκύσει στίς τάξεις του τούς ήδη υπάρχοντες κενόδοξους καί αρχομανείς καί μωροφιλόδοξους Δσποτάδες καί τούς λοιπούς χρυσοποίκιλτους ποιμενάρχες καί ή άλλη είναι νά διαβρώσει τό ορθόδοξο φρόνημα τών μελλοντικών δασκάλων καί ''καθηγητών''
στίς ορθόδοξες θεολογικές σχολές, βλέπε καθ. Σταμούλης,καθ.Πριστερίου κ.λ.π
Αλήθεια,ποιός είν'αυτός ό κληρικός καί...ορθοδόξως σπουδασας στήν Δύση καί νύν καθηγητής ,πού θέλει σιγά-σιγά νά αντικαταστήσει τίς ''χρωματιστές'' ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΕΣ μέ κάτι...στρουμπουλές Γενοβέφες,κατά τόν ΑΡΧΟΝΤΑ τής ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ μας ,τόν μακαριστό Κυρ-ΦΩΤΗ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ.

Ὁ Οἰκουµενισµὸς ὡς ἰουδαΐζουσα αἵρεσις ---- Γράφει ὁ πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης, Ὁµότιµος Καθηγητὴς Α.Π.Θ

1. Ἰουδαΐζουσαι τάσεις µέσα εἰς τὸν Χριστιανισµόν


Εἶναι γνωστὸν ὅτι ὁ Οἰκουµενισµὸς ἔχει χαρακτηρισθῆ ὡς παναίρεση. Αὐτὸ σηµαίνει ὅτι ἀποτελεῖ σύνοψη καὶ συµπερίληψη ὅλων τῶν αἱρέσεων, ἔχει στοιχεῖα ἀπ᾽ ὅλες τὶς αἱρέσεις, ἀναµειγνύει καὶ συγκιρνᾶ ὅλες τὶς θρησκεῖες, ἐπαναφέρει τὸν συγκρητισµὸ τῶν ρωµαϊκῶν χρόνων, δικαιολογεῖ καὶ προάγει τὴν πολυπολιτισµικότητα καὶ τὴν πολλαπλότητα τοῦ θρησκευτικοῦ φαινοµένου, τὰ ὁποῖα κατήργησε ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ. Οὐσιαστικῶς οἱ ἀντίθεες καὶ ἀντίχριστες δυνάµεις ἐπιδιώκουν νὰ ἐκδικηθοῦν τὸν Χριστιανισµό, νὰ πάρουν τὴν ρεβάνς· δὲν µπόρεσαν τότε, ἐκπροσωπούµενες ἀπὸ τοὺς Ἰουδαίους, νὰ τὸν νικήσουν µὲ τὴν θανάτωσή του ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ, γιατὶ ἀναστήθηκε, καὶ τὸ εὐαγγέλιό του κηρύχθηκε καὶ ἐξαπλώθηκε ἐν ριπῇ ὀφθαλµοῦ σ᾽ ὁλόκληρη τὴν οἰκουµένη, κατὰ θαυµαστὸ τρόπο, ἐπιτυγχάνοντας τὴν πνευµατικὴ καὶ θρησκευτικὴ ἑνότητα τῶν ἀνθρώπων, ἐκχριστιανίζοντας τὸν κόσµο. Ἐπιχειροῦν τώρα µὲ δόλια καὶ ὕπουλα µέτρα νὰ ἀποχριστιανίσουν τὸν κόσµο, νὰ καταργήσουν τὴν «καινὴ κτίση», τὴν Νέα Ἐποχὴ τοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ ἐπαναφέρουν τὴν παλαιὰ «Νέα Ἐποχή» τοῦ Ἀντιχρίστου. Τὸ «ἰουδαΐζειν», ἡ τάση δηλαδὴ νὰ κρατήσει ὁ Χριστιανισµὸς πολλὰ ἰουδαϊκὰ στοιχεῖα καὶ νὰ καταστεῖ µία ἰουδαΐζουσα αἵρεση, ἕνα παρακλάδι τοῦ Ἰουδαϊσµοῦ, ὅπως εἶναι τὸ Ἰσλάµ, ἔχει καταγραφῆ στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία.

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ

Τίποτε ἄλλο δέν εἶναι χρήσιμο στή ζωή μας, ὅσον ἡ μετάνοια· ἐπειδή  ἀμαυρώσαμε τό κατ’ Εἰκόνα, ἦλθεν ἐδῶ ἀνάμεσά μας, ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός. Ἀναμιγνύεται μέ πραότητα μαζί μας καί μᾶς μεταποιεῖ ὁλόκληρους σύμφωνα μέ τόν ἑαυτό Του, ὡς σαρκωμένος καί ὁμοούσιος μέ μᾶς κατά τήν ἀνθρωπίνην φύσιν καί μᾶς θεοποιεῖ ὁλόκληρους μέ τόν λόγο τῆς γνώσης καί μᾶς κάνει οἰκείους Του καθώς εἴμαστε σύμμορφοι μ’ Αὐτόν καί ἀδελφοί Του.

"Μά, τί θεός είναι αυτός ;" --- του ιατρού Κυπριανού Χριστοδουλίδη

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10222335573313566&id=1093980993

 

Βγήκε μιά βρωμόγλωσση καί αποκάλεσε τόν άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο "βρωμόστομο", έκανε σύγκριση μεταξύ αίματος έμμηνου ρύσεως καί αίματος Θείας Κοινωνίας - συνεκδοχικά, τά καταμήνια είναι φορείς ζωής, ενώ τό αίμα Χριστού μάς πεθαίνει ... λόγω κόβιντ - καί άν έγραφα εγώ ή έλεγα, ότι η καθηγητική πανεπιστημιακή κοινότητα είναι γεμάτη από λεσβίες, θά πήγαινα κατευθείαν στό ευρωπαϊκό δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) τής Χάγης - εδώ θά μέ έκλειναν φυλακή - γιά νά πληρώσω μερικές χιλιάδες ευρώ. Αυτή είναι η σύγχρονη δικαιοσύνη τού " ανήκουμε Ευρώπη " ή ... Δύση. 

Όταν η Αθήνα γίνει Αρτεμοβόσκ (Μπάχμουτ) νά μή ψαχνόμαστε, σάν τά Τέμπη : "Μά τί θεός, τέλος πάντων, είναι αυτός ;" κλπ.