ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΝ -- Αθωνικά άνθη

Ξενιτευμένος ορθόδοξος χριστιανός, με άγχος στην ψυχήν, επανήλθε στην πατρώαν γην της Ελλάδος, ύστερα από δεκαετή παραμονήν εις την Δύσιν, όπου εσπούδαζε φιλοσοφίαν. Του συνέστησαν κάποιον μοναχόν—Γέροντα ασκητήν του Αγίου Όρους δια να εύρη λύσιν εις τα προβλήματά του, που δεν του την έδιδε η φιλοσοφία. Με τον φιλόσοφον αυτόν συνηντήθην εις το ασκητήριον του Γέροντος αυτού μετά τας αγίας εορτάς της θεοφανείας εν ανθρώποις. Ο ασκητής ήτο παλαιός φίλος, τιμώμενος δια την αγιότητα του βίου του και την ένθεον σοφίαν του. Καταγράφω και παραδίδω τον διάλογον πιστώς, όπως τον απετύπωσα σε σημειώσεις και όπως διεξήχθη μέσα στην βαθείαν σιωπήν της ερήμου του Άθω, σε δύο διαστήματα, την νύκτα και την αυγήν, με το φως της κανδήλας μόνον.    

Οικουμενισμός το βδέλυγμα της ερήμωσης (7ον)


Δεύτε λαοί -- Orthodox Hymns


Τη ΙΓ΄ (13η) Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων ΚΑΡΠΟΥ, ΠΑΠΥΛΟΥ, ΑΓΑΘΟΔΩΡΟΥ και ΑΓΑΘΟΝΙΚΗΣ.

Κάρπος, Πάπυλος, Αγαθόδωρος και Αγαθονίκη οι ένδοξοι Άγιοι Μάρτυρες, οι στεροί στύλοι της Εκκλησίας και θεμέλιοι άσειστοι, ήσαν από την περιφανή Πέργαμον, ακμάσαντες κατά τους χρόνους Δεκίου μεν του βασιλέως, ανθυπάτου δε της Ανατολής Βαλεριανού, εν έτει σν΄ (250). Εκ τούτων οι Άγιοι Κάρπος και Πάπυλος ήσαν ιατροί κατά την τέχνην, η Αγία Αγαθονίκη ήτο αδελφή του Αγίου Παπύλου και ο Άγιος Αγαθόδωρος ήτο υποτακτικός των Αγίων Κάρπου και Παπύλου.

Αυτό μου λέγει ο λογισμός μου. Κάνω λάθος;

Ο γ. Ιωσήφ ο Ησυχαστής ζήτησε βοήθεια από τον Κύριο, εάν πρέπει να παραμείνει με τους Ζηλωτές ή να ενωθεί με τους Αγιορείτες μνημονευτές του Αθηναγόρα, και ο Κύριος του την έδωσε. Τι του είπε; Να «γραπωθεί» από το Όρος για να σωθεί. Ποιό είναι το Όρος; Δεν είναι η Κυρία Θεοτόκος;  [ διότι Σε Θεοτόκε, είπεν ο Αββακούμ· «Όρος δασύ και κατάσκιον» δια τας αρετάς Σου, και τα πνευματικά χαρίσματα. Και ο Δανιήλ Σε προείπεν· «Όρος αλατόμητον, εξ ου ετμήθη Λίθος άνευ χειρός», ο Χριστός δηλαδή δίχα σποράς ανδρός. Και ο Ησαϊας μεγαλοφώνως, Όρος Σε προεκήρυξε λέγων· «Έσται εν ταις εσχάταις ημέραις εμφανές το Όρος Κυρίου»].

Η Κυρία Θεοτόκος δεν είναι η Ηγουμένη του Αγίου Όρους; Πρίν από τον γ. Ιωσήφ τον Ησυχαστή δεν κάηκαν ζωντανοί οι 26 Οσιομάρτυρες της Ι.Μ. Ζωγράφου διότι δεν μνημόνευαν τον λατινόφρονα Βέκκο; Δεν ήξερε (ο γ. Ιωσήφ) τίποτε από την διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά για τους Λατίνους και λατινόφρονες; Δεν είχε διαβάσει ή ακούσει την διδασκαλία του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου και τόσων άλλων Πατέρων, για τους Λατίνους και λατινόφρονες; Ο γ. Ιωσήφ ο Ησυχαστής γνώριζε πολύ καλά, αυτός και η συνοδεία του, ότι ο Αθηναγόρας ήταν φοβερός λατινόφρονας. Λοιπόν, ήταν ποτέ δυνατόν ο Κύριος να του πει να κάνει κάτι που θα ανέτρεπε την Ομολογία της Κυρίας Θεοτόκου για τους λατινόφρονες; Δεν είχε, ποτέ του, διαβάσει τον Συναξαριστή των 26 Οσιομαρτύρων της Ι. Μ. Ζωγράφου (22 Σεπτεμβρίου), να μάθει ότι κάηκαν ζωντανοί από τον λατινόφρονα Βέκκο διότι αρνούντο να τον μνημονεύουν για μόνο τον λόγο ότι ήταν λατινόφρονας; Θα μάθαινε μια για πάντα την θέση της Ηγουμένης του Αγίου Όρους ότι οι λατινόφρονες είναι:  "εχθροί Εμού και του Υιού μου"!  Εξήγησε λανθασμένα το όραμα και έπεσε σε πλάνη! Αυτό μου λέγει ο λογισμός μου. Κάνω λάθος;

Η Εκκλησία της Ελλάδος αναγνώρισε την Εκκλησία της Ουκρανίας

Ολοκληρώθκε πριν από λίγο η έκτακτη σύγκληση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία συνεδρίαζε υπό την προεδρία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας πραγματοποιήθηκε εισήγηση με θέμα: «Ενημέρωσις περί του Αυτοκεφάλου της Εκκλησίας της Ουκρανίας» από τον Πρόεδρο της Ιεραρχίας, Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο Αρχιεπίσκοπος στην εισηγησή του, αναφέρθηκε στο προνόμιο του Οικουμενικού Πατριαρχείο να εκχωρεί Αυτοκεφαλία, καθώς και στις θετικές εισηγήσεις των δύο Επιτροπών.

Ἀνοικτή Ἐπιστολή πρός τόν Πρωθυπουργόν κ. Κυριάκον Μητσοτάκην διά τήν «Κάρταν τοῦ Πολίτου» -- Γράφει ο κ. Δημήτριος Χατζηνικολάου, Ἀν. Καθηγητής Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων

Ἐξοχώτατε Κύριε Πρωθυπουργέ,
Ἡ Κυβέρνησίς σας ἀνεκοίνωσεν ὅτι θά φροντίσῃ ὥστε ἐντός τοῦ 2020 οἱ πολῖται νά προμηθευθοῦν τήν ἠλεκτρονικήν «Κάρταν τοῦ Πολίτου» (ἐφεξῆς ΚτΠ), ἡ ὁποία εἶχεν ἀνακοινωθῆ διά πρώτην φοράν πρό δέκα περίπου ἐτῶν ἀπό τόν τότε Πρωθυπουργόν κ. Γεώργιον Παπανδρέου, ἀλλ’ ἡ ἔκδοσίς της ἀνεβλήθη, προφανῶς λόγῳ τῶν πολλῶν ἀντιδράσεων, αἱ ὁποῖαι ἔλαβον χώραν τότε. Οἱ λόγοι διά τάς ἀντιδράσεις αὐτάς εἶναι γνωστοί, ὁπότε δέν θά τούς ἀναπαραγάγω εἰς τήν παροῦσαν ἐπιστολήν. Ἁπλῶς, ἀναφέρω ὅτι ἅπτονται τῶν Συνταγματικῶς κατωχυρωμένων θεμελιωδῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου, ἤτοι τοῦ σεβασμοῦ τῶν προσωπικῶν δεδομένων καί τῶν θρησκευτικῶν καί ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν του. Σᾶς παρακαλῶ νά μοῦ ἐπιτρέψητε νά τονίσω μίαν μόνον πτυχήν τοῦ ὅλου θέματος.