Δύο τρείς σύντομες παρατηρήσεις στο άρθρο του Ακακιοφλωρινικού, π. Νικολάου Δημαρά. -- Γράφει ο Χαρίλαος Στουραΐτης, Θεολόγος

Είναι ξεκάθαρο ότι το συγκεκριμένο άρθρο προηγήθηκε εκείνου που φέρει τον τίτλο: «Η καταδίκη του Νέου Ημερολογίου», στο οποίο, ο π. Νικόλαος Δημαράς, διακηρύσσει την μόνη αλήθεια, ότι το Νέο Ημερολογιο και οι Νεοημερολογίτες έχουν αναθεματιστεί υπό της Πανορθοδόξου Συνόδου του 16ου αιώνος [1583].

Συνεπώς, όμιλούμε για ΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ σχισματοαιρετικούς Νεοημερολογίτες, και όχι για αυτόματη απώλεια θείας χάριτος, όπως υποστηρίζει τόσο εκείνος όσο και ο κ. Χατζηνικολάου.

Επίσης ο π. Νικόλαος Δημαράς είναι θιασώτης της ομολογίας του πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου, την οποία έκανε το 1950, στην οποία επαναλαμβάνει όλα εκείνα που διακήρυξαν άμα τη επιστροφή των στην Εκκλησία το 1935. [Δυστυχώς όμως, λίγο αργότερα, ο πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος, αθέτησε και αυτήν].

Μπορεί από το 1924 έως το 1935 να ευρίσκοντο στο σχίσμα και την αίρεση, αλλά επανήλθαν στην Εκκλησία διά της γνωστής Ορθοδόξου Ομολογίας-Λιβέλλου που έκαναν το 1935, κάτι που αποκρύπτει ο π. Νικόλαος Δημαράς.

Είς ότι αφορά τους Ρώσσους της Διασποράς, η διακοπή κοινωνίας μαζί τους και η καθαίρεσις του τότε Κορινθίας Καλλίστου, είναι γεγονότα που πιστοποιούν ότι δεν έγινε τίποτα αποδεκτό από την Εκκλησία η οποία διακήρυξε στεντορείως το αναγκαίον των Χειροτονιών του 1948.

Συνεπώς, και σ΄ αυτό το θέμα αποκρύπτει την αλήθεια ο π. Νικόλαος.

Είναι τιμή μας και καμάρι μας οι Χειροτονίες του τότε Αγίου Βρεσθένης, Ματθαίου Καρπαθάκη, του μοναδικού ορθοδόξου Επισκόπου τότε.

Η Εκκλησία, κλήρος και λαός, ποτέ δεν τις αρνήθηκε και ούτε πρόκειται να το κάνει.

Το Νέο Ημερολόγιο και οι Νεοημερολογίτες έχουν καταδικαστεί υπό των Πανορθοδόξων Συνόδων του 16ου αιώνος, κάτι που επανέλαβαν και οι τρείς, άμα τη επιστροφή στην Εκκλησία εκ του Νεοημερολογιτισμού.

Ο πρ. Φλωρίνης Χρυσόσοτομος, από το 1937 και μέχρι τέλους της ζωής του, με τον όρο δυνάμει και ουχί ενεργεία σχίσμα, προσπάθησε να αθωώσει τους καινοτόμους, κάτι που δεν κατάφερε και που τον οδήγησε αυτό εκτός Εκκλησίας.

Συνεπώς, καμία διαφορά μεταξύ Νεοημερολογιτών και Ακακιοφλωρινικών.

Χαρίλαος Στουραΐτης.

Θεολόγος.Παρακάτω, απόσπασμα από το άρθρο του π. Νικολάου Δημαρά, με τίτλο: «Η καταδίκη του Νέου Ημερολογίου».


Η καταδίκη του Νέου Ημερολογίου .
2019-09-13
Τοῦ π. Νικολάου Δημαρᾶ, Δρος Νομικῆς

«Ὁ σχισματοαιρετικός Νεοημερολογιτισμός γεννήθηκε στηριγμένος πάνω σέ ἕνα ψεῦδος. Ὅπως ὅλα τά σχίσματα καί οἱ αἱρέσεις βασίζονται στό ψεῦδος καί στήν συκοφαντία, στήν πλαστογράφηση τῆς ἀλήθειας καί στήν ἀπάτη, καί ἐπιβάλλονται στούς ἀδιάφορους γιά τήν πίστη καί στούς ἀμαθεῖς, ἀπό ἐκείνους πού ὑπηρετοῦν ἔνοχες σκοπιμότητες καί συσσχηματίζονται μέ τόν κόσμο, ὑπηρετώντας τήν ἑκάστοτε κοσμική ἐξουσία...
Ἕνα μεγάλο ψεῦδος πέρασε μέσα στήν ἱστορία. Τέτοια ψεύδη στόν κόσμο ὑπῆρξαν πολλά.
Ἕνα ψεῦδος, ἐπίσης, ἀποτέλεσε τήν γενεσιουργόν αἰτίαν τοῦ Νεοημερολογιτισμοῦ, πού μέχρι σήμερα ἀποδυναμώνει τό ἔργον τῆς Ὀρθοδοξίας, μέ τίς ἐπιδράσεις τῶν σχισματικῶν αὐτῶν στό πλῆθος τῶν χριστιανῶν, πού εἶναι ἀδιάφοροι γιά τήν Πίστη ἤ πού σέ αὐτό τό ψεῦδος βρίσκουν καταφυγή ὅλοι ἐκεῖνοι πού ὑπηρετοῦν ἔνοχες σκοπιμότητες καί ἔχουν συσσχηματισθεῖ μέ τά πράγματα καί τίς ἐξουσίες τοῦ κόσμου τούτου.

Ἡ ἱστορία τοῦ Νεοημερολογιτικοῦ σχίσματος εἶναι ἁπλῆ, ἐν συντομίᾳ:
Ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἀλήθειας
Μετά τό 1924, μετά δηλαδή τήν ἐπάρατη Νεοημερολογιακή ἀλλαγή, ὅσοι ἀκολούθησαν τό Νέο ἡμερολόγιο ἔγιναν σχισματικοί. Δέν ἀποτελοῦσαν δηλαδή τήν ἀληθινήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ, ἐπειδή ἡ Ἐκκλησία μέ τίς Πανορθόδοξες Συνόδους τοῦ 1583 καί 1593, (ἀλλά καί τοῦ 1587, περί ἧς Συνόδου βλ. κατωτέρω), καί ἐπί 350 χρόνια ἠρνεῖτο σθεναρῶς νά ἀκολούθησει τό φράγκικο ἡμερολόγιο, νά προσάρμοσει τό Ἑορτολόγιό της στό παπικό καλενδάριο καί νά ἀλλάξει τό Μηνολόγιον. Καί ὄχι μόνον ἠρνεῖτο οἱανδήποτε ἑορτολογικήν ἀλλαγήν ἀλλά ἀναθεμάτισε καί ὅσους στό μέλλον θά δέχονταν τό φράγγικο ἡμερολόγιο.

Τά λεγόμενα, λοιπόν, περί πλαστογραφίας εἶναι ἕνας ἄχαρος μῦθος, πού προσφέρεται ὡς παυσίπονο σέ ὅσους τρέμουν τά ἐκκλησιαστικό αὐτό ἀνάθεμα…».

------------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Τά ἴδια σχισματο-αιρετικά φληναφήματα πάλιν καί πολλάκις! Μά τί ἐμμονή εἰς τήν αἵρεσιν καί τό σχίσμα τοῦ Καρπαθάκη εἶναι αὐτή, κ. ΧΣ! Ἀναγκαζόμεθα νά πολεμοῦμε τήν ἰδικήν σας αἵρεσιν περισσότερον καί ἀπό τήν αἵρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ! Οὔτε γράμματα ξέρετε, οὔτε θεολογίαν, ἀλλά ψέμματα ξέρετε νά λέτε! Τό 1935 «ἐπανῆλθαν», λέει, στήν Ἐκκλησίαν!!! Τοὐτέστιν, ὁ κ. ΧΣ κηρύσσει καί πάλιν τήν γνωστήν αἵρεσιν ὅτι οἱ Ν/Ηται «ἐξῆλθον» τῆς Ἐκκλησίας τό 1924! Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι, ναί, υἱοθέτησαν μίαν καταδεδικασμένην καινοτομίαν καί κατέστησαν αὐτόχρημα ἐν δυνάμει σχισματικοί, ὅπερ σημαίνει ὅτι εἶναι ὑπόδικοι ἐνώπιον Πανορθοδόξου Συνόδου. Αὐτή εἶναι ἡ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΑΞΙΣ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τήν ὁποίαν οἱ σχισματο-αιρετικοί Ματθαιϊσταί ἀγωνίζονται νά καταργήσουν, καθότι ἔχουν αὐτο-ανακηρυχθῆ «ἡ Ἐκκλησία»!!! Ὦ τῆς φοβερᾶς πλάνης!!! Ἡ βρωμερή προπαγάνδα τῶν Οἰκουμενιστῶν ἀφενός καί οἱ θεολογικές ἀρλοῦμπες τῶν Ματθαιϊστῶν ἀφετέρου ἔχουν καταστήσει τόν ἱερόν ἀγῶνα τῶν ἀληθινῶν Ὀρθοδόξων, ἤτοι τῶν ἀγωνιστῶν πού ἀπετειχίσθησαν ἀπό τούς Οἰκουμενιστάς τό 1924 καί τῶν μετέπειτα ὁμοφρόνων τοῦ Ἁγίου πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου, ἔχουν καταστήσει λέγω «βδέλυγμα» εἰς τά ὄμματα τῶν Ὀρθοδόξων τοῦ νέου ἑορτολογίου (ν.ἑ.), οἱ ὁποῖοι φεύγουν τρέχοντας ὅταν ἀκούουν π.ἑ.! Γιά ὅσους ἀπό αὐτούς δέν σωθοῦν ὑπεύθυνοι θά εἶναι οἱ Ματθαιϊσταί!

-----------------------

Ο/Η ΧΑΡΙΛΑΟΣ είπε...

Πολεμάτε την Εκκλησία και στηρίζεται τον Οικουμενισμό -Νεοημερολογιτισμό, κ. Χατζηνικολάου.
Ναι, όσο και αν δεν σας αρέσει, εξήλθαν της Εκκλησίας το 1924 διά του σχίσματός τους και επανήλθαν το 1935 διά της Ορθοδόξου Ομολογίας.

Και δεν είναι αυτή η Κανονική τάξις της Εκκλησίας, την οποίαν επικαλείστε, κ. Χατζηνικολάου, αλλά εκείνη που λέει ότι όταν υπάρχει ΚΑΤΕΓΝΩΣΜΕΝΗ ΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ, παρέλκει κάθε άλλη καταδίκη.

Αυτή είναι η τάξις της Εκκλησίας.

Μη παραθεωρείτε ότι ο σχισματοαιρετικός πρ. Φλωρίνης ΚΑΘΑΙΡΕΘΗΚΕ ΑΠ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ 1935, αλλά εσείς όμως τον κάνατε άγιο[φεύ].

Οι Θεωρίες σας περί δυνάμει και ουχί ενεργεία σχίσμα και η φενάκη περί συγκλήσεως Πανορθοδόξου Συνόδου για να καταδικάσει τους ήδη καταδεδικασμένους Νεοημερολογίτες, αποτρέπουν τους Νεοημερολογίτες να ενταχθούν στην Εκκλησία.

Είναι η Εκκλησιομαχία σας, λοιπόν, που αποτρέπει ανθρώπους να σωθούν.
Είναι οι θεωρίες σας ότι δεν είναι δουλειά των λαϊκών να ασχολούνται με το ποιός έχει και ποιός δεν έχει θεία Χάρι.

Για ποιά Πανορθόδοξη Σύνοδο μιλάτε, όταν όλα τα Πατριαρχεία βρίσκονται στο σχίσμα και την αίρεση από το 1924;

Νεοημερολογίτες και Ακακιοφλωρινικοί, ίδιοι και απαράλλακτοι.

Δημοσιεύω το σχετικό από το φερόμενο Πανορθόδοξο Συνέδριο του 1923, που αφορά στο δεύτερο γάμο των ιερέων. Εκεί απεφασίσθη η θέσπισις δευτέρου γάμου γι΄αυτούς, κάτι που αντίκειται στους ιερούς Κανόνες.

Δείτε την κατάληξη της συγκεκριμένης παρανόμου αποφάσεως, που λέει: "Το μέτρο αυτό λογίζεται από άποψη Κανονικού Δικαίου έγκυρο μέχρι τη σύγκληση Πανορθόδοξης Συνόδου".

Μέχρι τη σύγκληση Πανορθοδόξου Συνόδου, για το ήδη κεκριμένο θέμα του δευτέρου γάμου των ιερέων από τις Οικουμενικές Συνόδους, σύγκληση Πανορθοδόξου Συνόδου, για το ήδη κεκριμένο θέμα του Νέου Ημερολογίου και των Νεοημερολογιτών από τις Πανορθόδοξες του 16ου αιώνος.

Έτσι ενήργησαν οι Μασόνοι το 1923, τα ίδια έπραξε και ο πρ. Φλωρίνης το 1927 και τα ίδια πράττουν και οπαδοί του σήμερα.
Βίοι παράλληλοι για Νεοημερολογίτες και Ακακιοφλωρινικούς.
Το Πανορθόδοξο Συνέδριο του 1923, υπό την προεδρία του αοίδιμου Οικουμενικού Πατριάρχη Μελετίου του Δ΄, αποφάσισε ότι:
1) Δεν υφίσταται λόγος δογματικός μόνιμης προτεραιότητας μεταξύ των μυστηρίων του γάμου και της ιερωσύνης, και συνεπώς θεωρεί κατ’ αρχήν επιτρεπόμενο τον γάμο των ιερέων μετά τη χειροτονία, με την εξαίρεση εκείνων που έχουν δεσμευθεί με μοναχική ευχή, επειδή δεν αντιβαίνει στο συνολικό πνεύμα της Ευαγγελικής διδασκαλίας, μάλλον δε προλαβαίνει τον σκανδαλισμό του ποιμνίου.
2) Δικαιούνται οι Σύνοδοι των επί μέρους Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου Επισκόπου, να επιτρέπουν στους αιτούντες ιερείς τη σύναψη γάμου. Και
3) Το μέτρο αυτό λογίζεται από άποψη Κανονικού Δικαίου έγκυρο μέχρι τη σύγκληση Πανορθόδοξης Συνόδου, η οποία έχει την αρμοδιότητα να θεσπίσει τη διάταξη αυτή (βλ. Πρακτικά και Αποφάσεις του Συνεδρίου 1923, σελ. 215-218).

Χαρίλαος Στουραΐτης .
Θεολόγος.

----------------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

ΧΣ: «Για ποιά Πανορθόδοξη Σύνοδο μιλάτε, όταν όλα τα Πατριαρχεία βρίσκονται στο σχίσμα και την αίρεση από το 1924;»

Σχόλιον: Ἀφοῦ ἀραδιάσατε διά 1000ήν φοράν τά αἱρετικά σας ἀνιστόρητα φρονήματα, κ. ΧΣ, ἐτολμήσατε καί αὐτό! Ἀλήθεια, δέν γνωρίζετε τί συνέβη ἐπί Ἀρειανισμοῦ καί ἐπί Μονοθελητισμοῦ ἤ προσποιεῖσθε ὅτι δέν τά γνωρίζετε, χάριν τῆς «ἀνάγκης» νά προωθήσετε τήν αἵρεσίν σας; Ὁ Μ. Ἀθανάσιος καί ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής ἵδρυσαν ἰδικήν των ἐκκλησίαν καί ἀνεθεμάτισαν/καθῄρεσαν ὅλους τούς ἄλλους, ἐπειδή αὐτοί εἶχαν πέσει εἰς τήν αἵρεσιν, ἤ ἐδιώκοντο καρτερικῶς ἀπό τούς τότε ψευδεπισκόπους καί ἠγωνίζοντο νά συγκληθῇ Σύνοδος διά νά καταδικάσῃ τήν αἵρεσιν; Τόση πιά περιφρόνησις πρός τήν Ἱεράν Παράδοσιν, νά ἐμφανίζετε τώρα τήν αἱρετικήν σας ἐκκλησιολογίαν ὡς δῆθεν τήν κανονικήν τάξιν; Ἔχετε καταντήσει πιό ὑπερφίαλοι καί ἀπό αὐτόν τόν «πάπαν», καθότι ἐμφορεῖσθε ὑπό τοῦ ἰδίου Ἑωσφορικοῦ ἐγωϊσμοῦ! Ἐπιπλέον δέ, ἀραδιάζετε ἕνα σωρόν ἀνοησίες, περί «καθαιρέσεως» τοῦ Ἁγίου πρ. Φλωρίνης ὑπό τῶν καινοτόμων, περί ἀποφάσεων τοῦ «Ἀντορθοδόξου Συνεδρίου» (Σάμου Εἰρηναῖος, 1929) κ.λπ. Ποίαν σημασίαν ἔχουν ὅλ' αὐτά, κ. ΧΣ; Ὅταν ὁ κατηγορούμενος εἰς μίαν δίκην «καταδικάζει» τόν φυσικόν δικαστήν του, διατί ἐσύ τό κάμνεις σημαίαν αὐτό; Ξέρω, ξέρω, μή ἔχων τίποτε τό σοβαρόν νά πῇς ἀραδιάζεις αἱρετικά δόγματα καί ἀερολογίες, ἄν καί σοῦ τά ἔχω διορθώσει ὅλ' αὐτά πολλές φορές. Τέλος.

-----------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ 3 Απριλίου 2022 - 6:00 π.μ. Γράφεις: «Δεν υπάρχουν "δυνάμει"σχισματικοί.Αυτο είναι ένα λάθος που κάνει ο κ.Χατζηνικολάου».

Οἱ Β', Δ', ΣΤ' καί Ζ' Οἰκουμενικές Σύνοδοι ΕΔΕΧΘΗΣΑΝ τίς χειροτονίες ἐπισκόπων ΑΠΟ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ, καθώς καί ὅλα τά μυστήρια πού αὐτοί εἶχαν ἐπιτελέσει ὄντες μέσα εἰς τήν αἵρεσιν. Ἐσύ, πού καί τό ὄνομά σου φοβεῖσαι νά γράψῃς, δέν δέχεσαι τίποτε!!! Πώ-πώ Ἑωσφορισμός!!! Μέ βάσιν τήν προαναφερθεῖσαν Ἐκκλησιαστικήν Ἱστορίαν, οἱ Ἅγιοι Κολλυβᾶδες (ὅπως π.χ. ὁ Ἅγιος Νικόδημος Ἁγιορείτης, βλ. τίς ὑποσημειώσεις τοῦ Πηδαλίου, πού ἔχω ἀναφέρει δεκάδες φορές) ἐδίδαξαν τήν ὀρθοδοξοτάτην διάκρισιν μεταξύ «δυνάμει» καί «ἐνεργείᾳ». Οἱ ἐχθροί τῆς Ὀρθοδοξίας Ματθαιϊσταί δέν τήν δέχονται! Δικαίωμά των νά πιστεύουν ὅ,τι τούς καπνίσει. Δέν ἔχουν τό δικαίωμα, ὅμως, νά ἐξαπατοῦν τόν λαόν ἐμφανιζόμενοι ὡς Ὀρθόδοξοι καί μάλιστα ... γνήσιοι, ἀναγκάζοντας ἔτσι τούς Ὀρθοδόξους ν' ἀποκαλύπτουν τήν ἀπάτην των. Τέλος και πρός ἐσένα! (Τό προηγούμενον «Τέλος» ἀφωροῦσε τόν ΧΣ.).

Ομιλία Αγίου Γερμανού Α΄ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως: Στην προσκύνηση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού

 «Φωτίζου, φωτίζου Ιερουσαλήμ. Ήκει γαρ σου το φως και η δόξα Κυρίου επί σε ανέτειλεν». Σήμερα το μεγαλήγορον στόμα του προφήτου Ησαΐου προσκομίζει στην εξ εθνών Εκκλησία τα χαρμόσυνα ευαγγέλια.

Και ακριβώς επειδή προέρχονται από γλώσσα πυρωμένην από την βρώση του θεοϋποστάτου άνθρακος, είναι λαμπρά και μεγαλειώδη, αλλά ταυτοχρόνως διαβόητα και βροντοηχή, επειδή κατέρχονται από το ουράνιον ύψος του Αγίου Πνεύματος. Διότι πράγματι τοιαύτη είναι η φωνή του Προφήτου, ώστε να διατρέχη τον ουρανόν και να περικυκλώνη την γήν.

«Άκου γαρ, λέγει, ουρανέ, και ενωτίζου η γη». Και όταν αρχίζει ο Προφήτης το θεόπνευστον κήρυγμά του, εκδηλώνεται αμέσως το βροντώδες του λόγου του. Όμως εδώ δεν κηρύττει μόνον, αλλά απαστράπτει φως υπέρλαμπρον και διαυγές, και προσκαλεί στον λιμένα της παρακλήσεως όσους πλέουν μέσα στο πέλαγος της νηστείας.

Κωνσταντίνος Βαθιώτης Καθηγητής Πανεπιστημίου Θράκης : Διαισθητικά φοβάμαι πάρα πολύ ότι μία χώρα που έχει βρεθεί σε κατάσταση διανοητικής μόλυνσης, θα πληρώσει βαρύ τίμημα

 “Η ακρίβεια είναι ο καινούργιος μπαμπούλας” υποστήριξε ο πρώην Αναπληρωτής Καθηγητής Ποινικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Κωνσταντίνος Βαθιώτης, μιλώντας στον FOCUS 103,6 FM και τον Στέφανο Δαμιανίδη.

“Αυτοί οι Έλληνες οι οποίοι περπατούν στο δρόμο σαν υπνωτισμένοι και εκτελούν τις δουλειές τους σα να βρισκόμαστε υπό κανονικές συνθήκες ελευθερίας, μόνο με ένα πολύ γερό τράνταγμα θα ξυπνήσουν. Και αυτό το τράνταγμα θα είναι φυσικά ένας πόλεμος με τη Τουρκία” συνέχισε.

“Μήπως δεν αντιδρούμε σε τίποτα γιατί έχουμε χρεοκοπήσει σαν έθνος; Εδώ δεν αντιδράσαμε επι κορονοιού που έγινε η μετατροπή του ανθρώπου σε μασκοφορεμένο ζώο, όταν ακυρώθηκε η ανθρώπινη αξιοπρέπεια”.

Τη Β΄ (2α) Απριλίου, ο Όσιος ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ο εν τω κόλπω της Νικομηδείας ασκήσας εν έτει ασμ΄ (1240), εν ειρήνη τελειούται.

Γρηγόριος, ο Θεοφόρος Πατήρ ημών, κατήγετο από τα μέρη της Βιθυνίας· οι γονείς του ήσαν ευσεβείς και περιφανείς, ευγενείς μεν κατά το γένος, ευγενέστεροι δε κατά την γνώμην και την αρετήν. Ανατραφείς δε ούτος από τοιούτους γονείς, δεν επρόσεχεν εις τα παιχνίδια των παιδίων, εις τα οποία χαίρεται η νεότης, αλλ’ είχεν ως απασχόλησίν του διαρκή τους θείους λόγους των Γραφών. Όμως δεν εστάθη έως εδώ, αλλά ηθέλησε να μάθη και τα Ελληνικά μαθήματα και να προτιμήση εκ τούτων ό,τι εύρη καθαρόν από κακίαν.

Γέρων Σάββας Λαυριώτης Δ΄ Στάση Χαιρετισμών


 

https://agiooros.org/viewtopic.php?f=41&t=17370

Δημήτρης Νατσιός : Σήκω Ευαγόρα, σήκω Αυξεντίου, σήκω Μάτση, να μας πείτε ελληνική ιστορία…

 Πριν από 25 περίπου χρόνια, στην Κύπρο, σέ κάποιο σηµείο της «νεκρής ζώνης» (Εκεί όπου διχοτοµείται τό νησί στά δύο εδώ και σαράντα χρόνια), πέφτει νεκρός από σφαίρες άνανδρων Τούρκων ένα 26χρονο παλληκάρι, ο Σολωµός Σπύρου Σολωµός. Σκαρφάλωνε άοπλος στον ιστό, γιά νά κατεβάσει τό κατοχικό σύµβολο του ψεύδους και του αίµατος: την «τουρκοκυπριακή σηµαία». Εκεί τόν βρήκε τό βόλι… Καί τό ηρωικό ελληνόπουλο – πού είχε ίδιο καί τό όνοµα καί τό επίθετο µέ τόν ποιητή πού έγραψε τόν «Υµνο στήν Ελευθερία»! – πέρασε ελεύθερα στην αθανασία!

Η προφητεία του Αββά Παμβώ προς μαθητήν του

…Σου λέγω και τούτο Τέκνον μου, ότι θα έρθει καιρός, οπόταν οι χριστιανοί θα προσθέτουν και θα αφαιρούν και θα μεταβάλουν τας βίβλους των Αγίων Ευαγγελίων και των Αγίων Αποστόλων και των Θεσπέσιων Προφητών και των Ιερών Πατέρων και θα μαλακώνουν τας Αγίας Γραφάς και θα γράφουν τροπάρια και άσματα και λόγους τεχνολογικούς. Και ο νους των θα ξεχυθεί εις αυτούς, θα απομακρυνθούν δε από τα Θεϊκά πρότυπα. Και δια τούτον τον λόγον οι Άγιοι Πατέρες είχαν προαναγγείλει ότι οι μονασταί της ερήμου πρέπει να γράφουν τους βίους των Πατέρων όχι επάνω εις μεμβράνας, αλλά επάνω εις χάρτινους διφθέρας, διότι η ερχόμενη γενεά θα τους μεταβάλλει σύμφωνα με την δική των αρέσκεια. Όθεν και το κακό που μέλλει να προέλθει θα είναι φρικτόν. Κατόπιν λέγει ο μαθητής:

Η διαφορά των Ορθοδόξων Χριστιανών, μετά των αιρετικών οικουμενιστών του νέου και του παλαιού ημερολογίου δεν είναι μόνο το αναθεματισμένο παπικό ημερολόγιο αλλά...

 Ας διαβασθεί μετά  προσοχής και άς συλλογισθεί ο καθείς τον παραλληλισμό με την σημερινή εποχή τής παν αίρεσης του οικουμενισμού νέο-ημερολογιτισμού, της γεροντολαγνείας οικουμενιστών  λαοπλάνων γερόντων , κ.α. 

Συνέχεια:

https://xristianorthodoxipisti.blogspot.com/2017/08/blog-post_31.html

Ο Απελευθερωτικός Αγώνας της Κύπρου

 

Την 1η Απριλίου 1955 οι Ελληνοκύπριοι ξεσηκώθηκαν για να αποτινάξουν τον βρετανικό ζυγό, με στόχο την «Ένωσιν» με τη μητέρα-πατρίδα Ελλάδα. Ο αγώνας τους έληξε με τις «Συμφωνίες Λονδίνου – Ζυρίχης» (19 Φεβρουαρίου 1959), με τις οποίες η Κύπρος ανακηρύχθηκε ανεξάρτητο κράτος.

ΑΠΟΞΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΕΙΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ --- π. Γεώργιος Αγγελακάκης


 Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ • Προβολή θέματος - ΑΠΟΞΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΕΙΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ(25-3-22) (agiooros.org)