ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΥ


Τη ΚΔ΄ (24η) Ιουλίου, μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος ΧΡΙΣΤΙΝΗΣ.

Χριστίνα η χριστώνυμος, πάνσεμνος και καλλιπάρθενος δούλη του Χριστού, έζη κατά τους χρόνους του βασιλέως Σεβήρου εν έτει σ΄ (200) γρννηθείσα εις την Τύρον, πόλιν της Συρίας, από γονείς εις μεν το γένος πλουσίους, εις δε την ψυχήν πένητας, επειδή ήσαν δαιμόνων θεραπευταί και ομότροποι. Ο πατήρ αυτής ήτο στρατηγός, βλέπων δε το αμήχανον κάλλος της κόρης, έκτισε πύργον υψηλόν και πλούσιον, έκλεισε δε εις αυτόν την Χριστίναν με υπηρετρίας πολλάς, δια να την υπηρετούν, της έδωκε δε και είδωλα δια να προσεύχεται εις αυτά, και όσα άλλα πράγματα εχρειάζετο της αφήκε, δια να μη εξέρχεται ποσώς, να την βλέπουν οι άνθρωποι. Και ταύτα μεν ετέλεσεν ο Ουρβανός, ήτοι ο κατά σάρκα πατήρ της Χριστίνης, ο ανόητος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -- ΕΚ ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΣΙΝΑ

ΙΕΡΑ  ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ  MONH
AΓIAΣ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΤΟΥ AΓIOY KAI ΘΕΟΒΑΔΙΣΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ

Εν τω Θ.Ο. Σινά 23 Ιουλίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΜΟΝΗ ΣΙΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

Φωνή βαθυτάτης θλίψεως από τό κέντρο της Σιναϊτικῆς ερήμου, τη Μονή Αγίας Αικατερίνης του Αγίου και Θεοβαδίστου Όρους Σινά, φωνή ἀδελφικῆς προσευχής και δεήσεως.
Η Μονή μας, αδελφό κτίσμα τοῦ Ναού της του Θεού Σοφίας της Κωνσταντινουπόλεως, έχοντας κοινό κτίτορα τον Μέγα Αυτοκράτορα Άγιο Ιουστινιανό, πονά, οδυνάται καί θλίβεται που βεβηλώνεται για μιά ακόμα φορά και οδηγείται σε βαναυσότερη αιχμαλωσία, η αδελφή μας Μεγάλη Εκκλησία, η Αγία Σοφία, το καύχημα του Γένους μας. Στη Μονή μας τελείται, με την βοήθεια του Θεού υπό την σκέπη της Αγίας Αικατερίνης, ακατάπαυστα εδώ και 16 αιώνες, η θεία Λειτουργία, ενώ η Αγιασοφιά αιχμάλωτη στα χέρια βαρβάρων, συλήθηκε και βεβηλώθηκε πρώτα από τον δυτικό χριστιανισμό από 1204-1261 για 57 έτη, κατά την πρόδρομη άλωση της και αργότερα από τούς Τούρκους από το 1451 έως σήμερα βεβηλώνεται για 567 έτη.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ --- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

-----------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Δέν ἐντρέπονται οἱ Σατανισταί, π. Μεθόδιε! Ἐκτελοῦν τυφλά τίς ἐντολές πού λαμβάνουν ἀπό τήν Λέσχην Bilderberg καί ἀπό τήν Trilateral Commission. Δέν τηροῦν πλέον οὔτε κἄν τά προσχήματα! Ἀμέσως μετά τήν μετατροπήν τῆς Ἁγίας Σοφίας σέ Τζαμί, ἡ «κυβέρνησις» τῶν μαριονεττῶν τοῦ Μητσοτάκη, μή δυναμένη νά κρύψῃ τήν ἄφατον χαράν της γι' αὐτήν τήν ἱεροσυλίαν, ἔσπευσεν πάραυτα νά τήν ἐπιβραβεύσῃ μέ τήν ἔγκρισιν κονδυλίου 987.000 εὐρώ ἀπό τόν Κρατικόν Προϋπολογισμόν (τοὐτέστιν ἀπό τά χρήματα τῶν φορολογουμένων) πρός τήν ἐπιτροπήν τοῦ ἰσλαμικοῦ τεμένους στήν Ἀθήνα! Αὐτή ἦτο ἡ ἀποστομωτική ἀπάντησίς της εἰς ὅσους ἀφελεῖς ἐξακολουθοῦν νά πιστεύουν ὅτι ἔχουμε Ἑλληνικήν Κυβέρνησιν καί νά ζητοῦν ἀπό αὐτήν νά σφραγίσῃ ὅλα τά τζαμιά ἐντός τῆς «Ἑλλάδος», νά μετατρέψῃ τό σπίτι τοῦ Κεμάλ εἰς ἀφοδευτήριον κ.λπ. Αὐτά θά τά ἔκαμνε μία Ἑλληνική Κυβέρνησις, ὄχι μία «κυβέρνησις» δωσιλόγων!