Σημεῖον τῶν καιρῶν καί αὐτό! -- Του κ. Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀν. Καθηγητού Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων

Ὁ «Ἀμερικῆς» κ. Λαμπρυνιάδης ἔκαμεν ὁλόκληρον «κήρυγμα» (διάβαζε βλασφημίαν), ὅτι αὐτό πού ἔχει σημασίαν εἶναι ὅτι μέ τήν Θείαν Κοινωνίαν λαμβάνουμε Σῶμα καί Αἷμα Κυρίου, ἐνῷ ὁ τρόπος πού Τό λαμβάνουμε δέν ἔχει σημασίαν! Ὀρθοδοξοφανές ἐπιχείρημα, ἔτσι δέν εἶναι; Ἐξ ἄλλου, ἄρχισαν οἱ πονηροί νά ἐπικαλοῦνται τόν 101ον (ΡΑ') Κανόνα τῆς ΣΤ' Οἰκ. Συνόδου, ὁ ὁποῖος ἀπαγορεύει τήν χρῆσιν τῆς ἱερᾶς λαβίδος ἤ ἄλλου τινός μέσου -- πλήν τῶν χειρῶν τοῦ πιστοῦ -- διά τήν μετάδοσιν τῆς Θείας Κοινωνίας. Κρύβουν, ὅμως, οἱ ἐν λόγῳ βλάσφημοι ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗΝ, πού δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τήν ΒΡΩΜΕΡΑΝ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΝ τῆς ἀποφυγῆς μολύνσεως(!!!) μέ τήν λῆψιν τοῦ Τιμίου Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Κυρίου! Τό ἴδιο ἔκαμαν καί μέ τήν ἀλλαγήν τοῦ Ἑορτολογίου: Ἐνεφάνισαν μίαν ψευδῆ πραγματικότητα, ὅτι δῆθεν ἦσαν Ὀρθόδοξοι, ἐνῷ ἦσαν μασσῶνοι, καί εἶπαν ὑποκριτικῶς εἰς τόν λαόν ὅτι σκοπός των ἦτο ἡ διόρθωσις τοῦ ἐσφαλμένου Ἰουλιανοῦ Ἡμερολογίου, ὁπότε δέν ὑπῆρχε δῆθεν λόγος ἀντιδράσεως, ἐφόσον τό Ὀρθόδοξον δόγμα δῆθεν δέν ἐθίγετο, ἐνῷ ὁ πραγματικός σκοπός των ἦτο ἡ ἕνωσις μέ τούς αἱρετικούς, δηλαδή ἡ προώθησις τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ! Αὐτό μᾶς τό ἀπεκάλυψαν μερικοί ἀπό αὐτούς μέ βιβλία καί ἄρθρα, ἀλλά καί ἀπεδείχθη περιτράνως ἀπό τά γεγονότα πού ἔλαβον χώραν κατά τίς ἑπόμενες δεκαετίες, ὅπως ἡ εἴσοδος εἰς τό ΠΣΕ (1952), ἕνωσις μέ τούς παπικούς (1965, 1993) καί τούς Μονοφυσίτας (1990), ἀναγνώρισις ὅλων τῶν αἱρετικῶν ὡς «ἐκκλησίες» (2016), συλλείτουργα, πανθρησκειακές συμπροσευχές, βλάσφημες δηλώσεις καί κηρύγματα «πατριαρχῶν» καί πολλῶν ἄλλων ψευδεπισκόπων, ὅπως π.χ. ὅτι «στά ἱερά τζαμιά λατρεύεται ὁ ἀληθινός Θεός» (Θεόδωρος Χορευτάκης, 2020), διανομή τοῦ «ἱεροῦ» Κορανίου ἀπό ὅλους αὐτούς κ.λπ. κ.λπ. Καί οἱ ἀχρικαιρισταί ὀπαδοί τοῦ π. Ἐπιφανίου, ψευδο-αγιορεῖται, ψευδο-άγιοι καί λοιποί ψευδο-χριστιανοί, τρώγουν τό πνευματικόν σανό πού τούς ταΐζουν οἱ Οἰκουμενισταί, κοινωνοῦν ἀκωλύτως μέ αὐτούς, ὡσάν ἡ μόνη ἀλλαγή πού ἐπῆλθε νά ἦτο τό νέον ἡμερολόγιον, καί ἐξαντλοῦν ὅλας των τἀς δυνάμεις νά ψεύδωνται συνεχῶς, νά συκοφαντοῦν καί νά διώκουν ἀπηνῶς τούς Ὀρθοδόξους τοῦ Πατρίου Ἑορτολογίου! Σημεῖον τῶν καιρῶν καί αὐτό!

«῾Ο φόβος καὶ ἡ ἀνησυχία πολλῶν ὀρθοδόξων»* -- Τοῦ Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Αθηνών, ᾿Ανδρέου Θεοδώρου (†)

ΣΤΗΝ ἀκόλουθη ἐπιστολή, τὴν ὁποία ὁ ἀείμνηστος Καθηγητὴς εἶχε στείλει στὴν ἐφημερ. «᾿Εκκλησιαστικὴ ᾿Αλήθεια» (φ. 16.12.1988, σελ. 7), περιγράφεται πολὺ εὔστοχα ἡ παθολογία τῆς σύγχρονης ἐπιδημικῆς ἐκκλησιολογικῆς ἀσθενείας τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

* * *

᾿Αξιότιμε κ. Διευθυντά,

Στὸ ὑπ᾿ ἀριθ. 282 τῆς 1 Νοεμβρίου (σελ. 3 καὶ 5) φύλλο τῆς ἐγκρίτου ἐφημερίδος σας καὶ στὴ στήλη: Οἱ ἐπιφυλλίδες τῆς «Ε.Α.», δημοσιεύεται ἄρθρο τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κώου κ. Αἰμιλιανοῦ ὑπὸ τὸν τίτλο «῾Η ὀρθόδοξη μαρτυρία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου». Πρόκειται γιὰ ἕνα ἄρθρο πολὺ σπουδαῖο καὶ σημαντικό, στὸ ὁποῖο ὁ Σεβασμιώτατος μὲ εἰλικρίνεια καὶ πάθος ἱερὸ τονίζει τὴ μαρτυρία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στὸν σύγχρονο διαχριστιανικὸ κόσμο, ἄρθρο πολὺ προσεγμένο καὶ περιεκτικό, στὶς γραμμὲς τοῦ ὁποίου σκιαγραφεῖται ἡ ὀρθὴ τοποθέτηση τῆς ᾿Ορθοδοξίας στὸν σύγχρονο οἰκουμενικὸ θεολογικὸ καὶ φιλενωτικὸ διάλογο, ἡ ἀνάγνωση τοῦ ὁποίου πραγματικὰ τέρπει κάθε ὀρθόδοξη ψυχή. ῾Ο φόβος ὅμως καὶ ἡ ἀνησυχία πολλῶν ὀρθοδόξων, Σεβασμιώτατε, ἑστιάζονται σὲ ἄλλο σημεῖο: στὰ πλαίσια τοῦ κακῶς ἐννοουμένου καὶ ἀσκουμένου οἰκουμενισμοῦ, ὁ ὁποῖος σὰν μιὰ σύγχρονη ἐπιδημικὴ ἐκκλησιολογικὴ ἀσθένεια πλήττει ἀνελέητα πολλὰ διαμερίσματα τῆς ᾿Ορθοδοξίας. Τὰ κύρια φυσιογνωμικὰ στοιχεῖα τῆς ἀσθένειας αὐτῆς εἶναι τὰ ἑξῆς:

• ἡ βαθμιαία ἀποδυνάμωση τῆς αὐτοσυνειδησίας τῆς ᾿Ορθοδοξίας, ὅτι αὐτὴ μόνη ἀποτελεῖ τὴ μία, ἁγία, καθολικὴ καὶ ἀποστολικὴ ᾿Εκκλησία τοῦ Χριστοῦ, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ὁμολογία τῆς ἀλήθειας αὐτῆς χαρακτηρίζεται ἀπὸ πολλοὺς οἰκουμενιστὲς ὡς «ναρκισσισμός», οἱ δὲ ὁμολογοῦντες αὐτὴν ὡς «ἐπαρχιῶτες» (!)·

Οικουμενισμός: Το βδέλυγμα της ερημέσεως εστώς εν τόπω αγίω.


 

Νίκος Αντωνιάδης: “ΖΗΤΩ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ.

ΜΕ ΤΗΝ Κ.Υ.Α. ΤΕΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ” Ο Ν. Αντωνιάδης, δίνει απαντήσεις σε όλα τα έρωτήματα.

2 Σεπτεμβρίου, 2020 
 84 Προβολές
 
Νίκος Αντωνιάδης: “κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου,

 
Απαιτείται η παρέμβασή σας.
 
Αυτή η Κ.Υ.Α. δεν πρέπει να εφαρμοστεί.
 
Το οφείλετε στους Έλληνες πολίτες.
 
Το οφείλετε στους Έλληνες γονείς.
 
Το οφείλετε στα Ελληνόπουλα.
 
Το οφείλετε όμως και στην Ελληνική Δικαιοσύνη.
 
Για να ανέβει επιτέλους στα μάτια των Ελλήνων.
 
Είναι η ώρα για τη Δικαιοσύνη να δικαιωθεί !!”
 
Η άποψή μου και η θέση μου για την δικαιοσύνη, έχουν πολλάκις δημοσιοποιηθεί στις θεματικές αναρτήσεις μου.
 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΤΙΠΟΤΑ, ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΟΙ ΗΓΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΟΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.
 
Δεν περιμένω τίποτα, από τη στιγμή που η πλειοψηφία των δικαστών, είναι χωμένη σε παραδικαστικά, σε βρώμικες υποθέσεις και… περνάει από  ποδιές και … στοές….
 
Δεν περιμένω ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ από πουλημένες συνειδήσεις.
 
Ελπίζω σε ένα θαύμα… ένα θαύμα που θα στραβώσει κάποιους δικαστές, και θα τους αναγκάσει να πράξουν το ΙΕΡΟ ΚΑΘΗΚΟΝ τους.
 
Πιστεύω όμως στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΗ, που αν και μειοψηφία, έχει τόσο μεγάλη δύναμη, ώστε μπορεί να ανατρέψει όλο αυτό το σκοταδιστικό νοσηρό κλίμα των διεστραμμένων ψυχικά, σωματικά και νοητικά εξουσιών.
 
ΑΝ Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ, ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ, ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ΚΑΙ ΕΝΩΘΕΙ, ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΑΤΡΑΠΕΙ ΜΟΝΟΝ Η ΚΥΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΤΑ ΒΡΩΜΕΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΝΕΟΤΑΞΙΤΙΚΑ ΕΡΠΕΤΑ ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
 
Στον αγώνα που δίνει όχι μόνον ο Νίκος Αντωνιάδης, αλλά και ο Καθηγητής Ποινικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Θράκης και ο ιατρός Φαίδων Βόβολης, συμμετέχω ολόψυχα με τις μικρές μου δυνάμεις και
 
ΚΑΛΩ ΚΑΘΕ ΓΟΝΕΑ ΝΑ ΣΤΑΘΕΙ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΕΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ.
 
 
Καλλιόπη Σουφλή
 
ΖΗΤΩ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ:
------------------------------------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ὀρθῶς τονίζει ὁ κ. Ἀντωνιάδης ὅτι τά πράγματα εἶναι ἁπλᾶ: «ή οι υπουργοί και οι επιστήμονες διαπράττουν έκθεση σε κίνδυνο της υγείας και της ζωής των παιδιών μας, ή δεν υπάρχει κίνδυνος, και όλο αυτό είναι μία τεράστια απάτη σε βάρος του ελληνικού λαού από την αρχή έως σήμερα». Ἕν ἀκόμη «ρουά-μάτ» τοῦ κ. Ἀντωνιάδη στό σαθρόν καί ἄκρως διεστραμμένον καί διεφθαρμένον πολιτικόν προσωπικόν καί τῶν παρατρεχαμένων των. Συντάσσομαι ἀνεπιφυλάκτως μέ τόν κ. Ἀντωνιάδην. Εἶναι ἐπείγουσα ἀνάγκη νά παρέμβῃ ὁ Εἰσαγγελεύς τοῦ ΑΠ!

Κάθε Πέμπτη ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


 

Τη Γ΄ (3η) Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος ΑΝΘΙΜΟΥ Επισκόπου Νικομηδείας.

Άνθιμος ο Μάρτυς και Επίσκοπος εγεννήθη εις την περίφημον πόλιν της Νικομηδείας, από ευσεβών και ευγενών κλάδων αναβλαστήσας, καλούς δε και αυτός προσενέγκας καρπούς, ευωδίαζε πάσαν την Εκκλησίαν ως εύοσμον άνθος, διότι ευθύς μεν ως την πρώτην ηλικίαν των νηπίων παρήλθεν, ήνθιζον εις αυτόν πάσα θεία χάρις και ήθη χρηστά, αλλά και ως παιδίον ήτο δια πολλής συνέσεως κατηρτισμένος. Ότε δε πάλιν έφθασε και εις την ανδρικήν ηλικίαν, τας των ανδρών αρετάς επεμελείτο και εκυριάρχει της γαστρός, εκράτει του θυμού και των σαρκικών επιθυμιών και την κοσμικήν φαντασίαν απεστρέφετο, αλλά και την μητέρα των αρετών, την αγάπην, φιλοπόνως ειργάζετο, άπας δε ο καιρός του ήτο ασχολία προσευχής και τήρησις των θείων εντολών, ώστε καθ’ όλον τον βίον αυτού, απέχων από πάσαν ματαίαν διασκέδασιν, εντελώς ειργάζετο την αρετήν.

«Ορθόδοξος Τύπος»: Ο Βαρθολομαίος είναι αστείρευτος πηγή πνευματικής μολύνσεως των Ορθοδόξων.

…Αλλά οι «Ταλιμπάν» του Οικουμενισμού δεν δίδουν σημασίαν εις τοιαύτα ζητήματα. Διότι δεν υπακούουν εις τους Ιερούς Κανόνας, αλλά εις τον Αρχιστράτηγον της Προδοσίας της Πίστεως Οικουμενικόν Πατριάρχην Βαρθολομαίον, ο οποίος υπηρετεί τον Παπισμόν, τον Προτεσταντισμόν εις όλας του τας μορφάς, αλλά όχι την Ορθοδοξίαν. Είναι πηγή πάσης διοικητικής ανωμαλίας εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν και αστείρευτος πηγή πνευματικής μολύνσεως των Ορθοδόξων….ο Αρχιστράτηγος της Προδοσίας της Πίστεως, Οικουμενικός Πατριάρχης, απευθυνόμενος προς τον Πάπαν του είπε ότι αυτός είναι πρώτος εις την Εκκλησίαν της Ανατολής και ο Πάπας εις την Εκκλησίαν της Δύσεως.

 «Ορθόδοξος Τύπος» αριθμ. φ. 1804

Δεν εδέχετο ο Άγιος να λάβη παρά των μισοχρίστων εκείνων την χειροτονίαν.

..... Όταν δε έφθασεν εις μέτρον ηλικίας και της σωματικής και της πνευματικής και έλαβον χρείαν οι συμπατριώται αυτού να αναβιβάσωσιν αυτόν εις τον θρόνον της αρχιερωσύνης, τον απέστειλαν εις τον Μητροπολίτην της Ιβηρίας και παρ’ εκείνου έλαβε την χειροτονίαν, καθότι επεκράτει τότε εις Κωνσταντινούπολιν η αίρεσις των εικονομάχων και δεν εδέχετο ο Άγιος να λάβη παρά των μισοχρίστων εκείνων την χειροτονίαν.

Ορθόδοξος Συναξ. Ιούνιος σελ. 389.  του Οσίου πατρός ημών Ιωάννου Επισκόπου Γοτθίας. 

Έλεγαν για τον αββά Παχώμιο ότι κάποτε κηδευόταν το σκήνωμα ενός νεκρού και ότι το συνάντησε ο αββάς στον δρόμο.

Βλέπει δύο αγγέλους να ακολουθούν τον νεκρό πίσω από το νεκροκρέβατο. Απόρησε γι αυτούς και παρακάλεσε τον Θεό να του αποκαλύψει το γεγονός. Τον πλησιάζουν οι δύο άγγελοι. Τους ρωτάει: «Γιατί εσείς που είστε άγγελοι ακολουθείτε τον νεκρό;»

Και του λένε οι άγγελοι: «Ο ένας από μας είναι της Τετάρτης κι ο άλλος της Παρασκευής. Αυτός ως τη μέρα που πέθανε δεν παρέλειπε να νηστεύει Τετάρτη και Παρασκευή, γι αυτόν τον λόγο ακολουθήσαμε πίσω από το σκήνωμά του. Επειδή λοιπόν μέχρι τον θάνατό του τήρησε τη νηστεία, κι εμείς μ΄ αυτόν τον τρόπο δοξάσαμε αυτόν που έκανε αγώνα ενώπιον του Κυρίου». Και μόλις τ΄ άκουσε ο διάβολος έγινε άφαντος.