ΛΟΓΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ Τῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ

Καὶ μερικῶν θαυμάτων διήγησις τῆς Ὑπερενδόξου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς.

Πάλιν ἑορτὴ καὶ πάλιν πανήγυρις. Καὶ διὰ νὰ εἰπῷ καλύτερα, μέσα εἰς τὴν ἑορτὴν ἐπεφάνη ἡμῖν καὶ ἄλλη χαρμόσυνος ἑορτή, αὐξάνουσα τοῖς πιστοῖς τὴν χαράν, καὶ πληροῦσα τὰς καρδίας αὐτῶν ἀῤῥήτου ἀγαλλιάσεως. Διότι ἐνῷ πανηγυρίζομεν ἀκόμη τὴν λαμπροφόρον καὶ κοσμοσωτήριον Ἀνάστασιν Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν, ἰδοὺ ἐπέλαμψεν εἰς ἡμᾶς καὶ ἄλλη πανήγυρις τῆς Ἁγνῆς καὶ Ἀχράντου Αὐτοῦ Μητρός, τῆς Κυρίας ἡμῶν καὶ Δεσποίνης, τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, ἡ ὁποία μὲ δίκαιον τρόπον παρακινεῖ ὅλους τοὺς πιστούς, νὰ ἑορτάσωμεν πάλιν καὶ σήμερον, καὶ νὰ εὐφρανθῶμεν ἅπαντες μίαν πνευματικὴν χαρὰν καὶ ἀγαλλίασιν, δοξάζοντες μὲ ὕμνους καὶ δοξολογίας τὸν ἐκ νεκρῶν ἀναστάντα Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν, καὶ τὴν Ὑπεραγίαν αὐτοῦ Μητέρα καὶ Δέσποιναν πάσης τῆς κτίσεως, τὴν εὐεργέτιδα καὶ μεσίτριαν ἡμῶν τῶν Χριστιανῶν, διὰ νὰ λάβωμεν χάριν καὶ μισθὸν παρ᾿ Αὐτῆς πνευματικόν.

Αγιοποιήσεις -- Του Αθανασίου Σακαρέλλου, θεολόγου

4. Ο π. Ιερώνυμος της Αίγινας. Πρόκειται για μιά σπάνια μορφή της Εκκλησίας μας, που ο Θεός ευδόκησε να ζει στην εποχή μας. Γεννήθηκε στην Καππαδοκία το 1883 και πέθανε ασκητής στην Αίγινα το 1966. Ήταν ιερεύς, αλλά όταν από κάποιο ατύχημα έχασε το χέρι του. Για το λόγο αυτό έπαυσε να λειτουργεί. Συνέχισε όμως να εξομολογεί. 
Ανήκε στην Εκκλησία του Παλαιού Ημερολογίου. ΄Ηταν αυστηρός ζηλωτής. Αυτό όμως οι διάφοροι Νεοημερολογίτες, το αποκρύπτουν επιμελώς.
 
Στο πετραχήλι του π. Ιερώνυμου προσέτρεχαν και Νεοημερολογίτες για εξομολόγηση. Δεν τους έδιωχνε, αλλά τους άκουε και τους συμβούλευε τα πρέποντα. Μερικοί οπαδοί του Νέου, φαίνεται ότι το έχουν παρεξηγήσει. Ισχυρίζονται ότι τάχα ο π. Ιερώνυμος δέχονταν τους Νεοημερολογίτες σε «κοινωνία»! Για το λόγο αυτό, θέλουν να τον εμφανίσουν ως «νεοημερολογιτίζοντα»! Αυτό όμως δεν είναι σωστό. Ο π. Ιερώνυμος είχε υποχρέωση να δέχεται καθένα που προσέτρεχε στο πετραχήλι του. Τον κατηχούσε πως για να σωθεί πρέπει να διαθέτει Ορθή Πίστη, που δεν υπάρχει στους καινοτόμους Νεοημερολογίτες. Δεν τους επέτρεπε όμως να κοινωνήσουν στους ναούς του Παλαιού Ημερολογίου!
 
΄Ηταν διορατικός και είχε θεοπτικές εμπειρίες. Γνώριζε τις ανάγκες των επισκεπτών του πριν εκείνοι τις αναφέρουν. ΄Ηταν φύλακας άγγελος των φτωχών και των αδυνάτων. Έδινε τεράστια σημασία στην ευθύνη των κληρικών, ώστε έλεγε: «Αν δε βλέπει ο ιερεύς τον άγγελό σου δίπλα στο άγιο Θυσιαστήριο, να μη λειτουργεί!».
 
Έχουμε όμως μιά απορία. Οι οπαδοί του Νέου Ημερολογίου, οι οποίοι τον θεωρούν άγιό τους, γιατί δεν τον μιμούνται; Κατά τον άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο τιμάμε έναν άγιο, όταν τον μιμούμεθα! Ας μιμηθούν λοιπόν οι οπαδοί του Νέου τον αγιασμένο π. Ιερώνυμο, ο οποίος πιστεύουμε ότι προγεύεται τα αγαθά της βασιλείας των Ουρανών και ότι προσεύχεται για την Εκκλησία μας, την Εκκλησία του Παλαιού Ημερολογίου, στην οποία ανήκε και απέθανε.
 

O Συναξαριστής της ημέρας.

Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017

Της Ζωοδόχου πηγής. Ιανουαρίου ιερομάρτυρος και της συνοδείας αυτού, Αλεξάνδρας μάρτυρος, συζύγου Διοκλητιανού και των θεραπόντων αυτής Απολλώ, Ισαακίου και Κοδράτου, οσίων Αναστασίου του Σιναΐτου και Μαξιμιανού αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Παναγίας Χρυσαφιτίσσης της εν Μονεμβασία.

Μὲ τὸ ὄνομα Ζωοδόχος Πηγὴ τοῦ Μπαλουκλὶ ἢ Παναγία ἡ Μπαλουκλιώτισσα φέρεται ἱερὸ χριστιανικὸ ἁγίασμα ποὺ βρίσκεται στὴ Κωνσταντινούπολη ἔξω ἀπὸ τὴ δυτικὴ πύλη τῆς Σηλυβρίας, ὅπου ὑπῆρχαν τὰ λεγόμενα «παλάτια τῶν πηγῶν» στὰ ὁποῖα οἱ Βυζαντινοὶ αὐτοκράτορες παραθέριζαν τὴν Ἄνοιξη. Πῆρε τὴν ὀνομασία του ἀπὸ τὸ τουρκικὸ ὄνομα Balik (=ψάρι) καὶ περιλαμβάνει τὸ μοναστήρι, τὴν ἐκκλησία καὶ τὸ ἁγίασμα.

Γιὰ τὴν ἀποκάλυψη τοῦ Ἁγιάσματος ὑπάρχουν δύο ἐκδοχές:
α) Ἡ πρώτη, ποὺ ἐξιστορεῖ ὁ Νικηφόρος Κάλλιστος ἀναφέρει ὅτι:

ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ, ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΑΠ΄ ΤΟΝ ΘΕΟ - ΓΕΡΩΝ ΣΑΒΒΑΣ

http://agiooros.org/viewtopic.php?f=93&t=13119

Πρωτ. Γ. Μεταλληνός: Ο Παπισμός δεν είναι πρόθυμος για θυσίες

Το αντίθετο. Απαιτεί την αναγνώριση της διπλής εξουσίας του. Περιέχει πολλή οδύνη η έκφραση της απογοητεύσεως του Ιωάννου Η’ Παλαιολόγου: «Ημείς εθαρρούμεν διορθώσαι πολλά σφάλματα των Λατίνων, νυν δε ορώ ότι εκείνοι, οι καινοτομήσαντες και αμαρτόντες εις πολλά, βούλονται διορθούν ημάς, τους μηδέν τι μεταποιήσαντας». Η δήλωση αυτή είναι αρκετή, για να νουθετήσει όσους αφελώς πιστεύουν, ότι με τους διαλόγους θα βοηθήσουμε τον Παπισμό να αναθεωρήσει και ανακαλέσει τις καινοτομίες του.

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 – ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ -- “ο Κύριός μου και ο Θεός μου”

Ομολογία Πίστεως

Χριστός Ανέστη.  

Κλεισμένοι στο υπερώο των Ιεροσολύμων ήταν οι δέκα μαθητές (απουσίαζε ο Θωμάς).  Και αυτό γιατί τους διακατείχε μεγάλος φόβος μετά από τα όσα έζησαν κατά τη διάρκεια του Πάθους του Διδασκάλου τους. Κυρίως μετά το μεγάλο γεγονός της Αναστάσεως ο κίνδυνος καταδίωξής τους ήταν ιδιαίτερα έντονος. Έτσι εξηγείται γιατί το βράδυ της Αναστάσεως ήταν τρομοκρατημένοι και βρίσκονταν σε αμηχανία για το τί έπρεπε να πράξουν.  Ξαφνικά όμως και χωρίς να ανοίξει η πόρτα του υπερώου εμφανίσθηκε ο Αναστάς Κύριος και είπε: “Ειρήνη υμίν”. Βέβαια δεν εμφανίσθηκε με το φθαρτό ανθρώπινο σώμα, αλλά με το νέο, το αφθαρτοποιημένο.  Η εμφάνιση αυτή συνδέεται πιο πολύ με την ανάγκη να τους ενημερώσει και να τους διαβεβαιώσει ότι το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου, στο οποίο είχαν κληθεί να γίνουν συνεργοί, θα συνεχιζόταν. Για να τους στηρίξει στην πίστη και να μην τους αφήσει περιθώρια αμφιβολιών, τους έδειξε τα χέρια και την πλευρά Του για να δουν τα σημάδια των πληγών Του που άφησε στο σώμα Του η Σταύρωση.

Εκ της κακοήθους παναιρέσεως του Οικουμενισμού

... Υπέρ της Πίστεως, ην παρέδωκαν ημίν οι άγιοι και θεοφόροι Πατέρες ημών, ώστε να ζώμεν εν αυτή και να σωζόμεθα δι’ αυτής, διαφυλάσσοντας το ημέτερον ποίμνιον και ημάς αυτούς εκ των πολυαρίθμων πειρασμών του νυν καιρού, ιδιαιτέρως δε εκ της κακοήθους παναιρέσεως του Οικουμενισμού, ήτις –φευ– ερρίζωσε με βαθείας ρίζας εις πάσας τας Ορθοδόξους Εκκλησίας.


†ΑΡΤΕΜΙΟΣ Επίσκοπος Ράσκας-Πριζρένης και Κοσσυφοπεδίου-Μετοχίων  Εξόριστος.

«Ορθόδοξος Τύπος» :ΟΧΙ στις Αποτειχίσεις. Το μικρό ποίμνιο απαντά: Εωσφορική η πτώσις σου!

Ιουστίνος : 

ΒΕΒΑΙΩΣ ΕΩΣΦΟΡΙΚΗ, ΜΕ ΔΥΣΟΣΜΙΑΝ ...ΒΟΛΟΥΔΑΚΙΚΗ  ΚΑΙ ΔΑΚΤΥΛΟΝ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ...


ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ ΥΠΟΚΡΙΤΑΙ, ΓΕΝΗΜΑΤΑ ΕΧΙΔΝΩΝ, ΟΦΕΙΣ, ΠΩΣ ΘΑ ΞΕΦΥΓΕΤΕ  ΤΗΣ ΓΕΕΝΗΣ;

Μητρ. Πειραιώς Σεραφείμ - Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν -- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΡΝΤΟΓΑΝ – Η ΣΤΟΧΕΥΣΙΣ

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 20ῃ  Ἀπριλίου 2017

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ! - ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ !

Ἐπειδή ἀρκετοί παραξενεύτηκαν καί ἄλλοι εἰρωνεύτηκαν τήν ἐνέργεια ἀποστολῆς μιᾶς ἀντιρρητικῆς πρός τό Ἰσλάμ ἐπιστολῆς πρός τόν Πρόεδρο τῆς γείτονος Τουρκίας καί ἔκριναν «κατ’ ὄψιν» μή ἔχοντες γνῶσι τῆς στοχεύσεως τοῦ ἐγχειρήματος, ὀφείλομεν πρός ἄρσι κάθε παρανοήσεως, νά ἀποκαλύψωμε ὅτι παρεκλήθημεν ἀπό κύκλους τῆς γείτονος χώρας, νά δημοσιοποιήσωμε μία κριτική ἀποδόμησι τῆς ἀνθρωποκατασκευασμένης θρησκείας τοῦ Ἰσλάμ, πού ἀποτελεῖ τό κοσμοείδωλο καί τόν πυλώνα τοῦ μοντέλου ἐξουσίας τοῦ Προέδρου Ἐρντογάν.
Γιά νά προκαλέσῃ τό ἐνδιαφέρον καί νά διαδοθῇ εὐχερέστερον ἡ ἀποδόμησις τῆς ψευδοθρησκείας πού κατακυριεύει ἑκατομμύρια συνανθρώπων μας στή γείτονα χώρα, ἐπελέγη αὐτός ὁ τρόπος, τῆς ὑπό μορφήν ἐπιστολῆς πρός τόν ἐπιβάλλοντα μετά μανίας τό ἰσλαμικό κοσμοείδωλο Πρόεδρον Ἐρντογάν, καταθέσεως τῶν ἀποδείξεων ἀπό τό ἴδιο τό Κοράνιο τῆς ἀνθρωποκατασκευῆς του. Εἶναι γνωστόν ὅτι στίς χῶρες πού ἐπικρατεῖ τό Ἰσλάμ, ἡ ὁποιαδήποτε κριτική πρός αὐτό ἀποτελεῖ ἔγκλημα καθοσιώσεως καί τιμωρεῖται βαρύτατα ἀπό τόν νόμο. Ἑπομένως διά τήν προστασία καί τῶν διακινούντων τό θέμα, χρησιμοποιήθηκε αὐτός ὁ τρόπος τῆς διακινήσεως ὑπό μορφήν ἐπιστολῆς πρός τόν Πρόεδρον Ἐρντογάν τῶν στοιχείων πού ἀποδεικνύουν πλήρως τό ἀνθρωποπαθές καί τό ψευδές τῆς θρησκείας τοῦ Ἰσλάμ. Ἤδη οἱ κύκλοι πού ἀνέφερα, οἱ ὁποῖοι ἐμφανίζονται ὡς δῆθεν Μουσουλμάνοι, ἐνῶ εἶναι περισσότερον πιστοί ἀπό ἐμᾶς στόν Ἀληθινό Τριαδικό Θεό, μέ ἐνημέρωσαν ὅτι σέ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης τό συγκεκριμένο κείμενο ἔχει 4.158.354 «χτυπήματα» καί συνεχίζεται ἡ κυκλοφόρησίς του.
Αὐτή ἦταν λοιπόν ἡ στόχευσις τοῦ ἐγχειρήματος καί ὄχι ἀσφαλῶς ὁ «προσηλυτισμός» τοῦ Προέδρου Ἐρντογάν.
Ταυτοχρόνως τό συγκεκριμένο κείμενο, εἶναι καί μία ἔμμεσος ἀπάντησις στήν Ἑλληνική Πολιτεία πού μέ τό Τέμενος στό Βοτανικό, ἱδρύουσα Ν.Π.Ι.Δ., συμπράττει στήν ἐπίσημη παρουσία τοῦ Ἰσλάμ στό λεκανοπέδιο τῆς Ἀττικῆς, καθώς καί σέ διάφορες ἰσλαμικές ἱστοσελίδες τῆς χώρας μας πού προβάλλουν αὐτή τήν ἀπαράδεκτη θρησκευτική παραδοχή ἐγκλήματος, ψεύδους καί στρεβλώσεως τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ