ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑ

  «Οὐ γάρ ἀπέστειλεν ὁ Θεός τόν υἱόν αὐτοῦ εἰς τόν κόσμον ἵνα κρίνῃ τόν κόσμον, ἀλλ’ ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι’ αὐτοῦ».[1] Οἱ Ἰουδαῖοι, φρονοῦσαν περί τοῦ Μεσσίου, ὅτι θά σώσει μόνον τούς Ἰουδαίους, θά ἀποκαθιστοῦσε τόν θρόνο τοῦ Δαβίδ· καί οἱ Ἑβραῖοι θά κυριαρχοῦσαν ἐπί τῶν ἄλλων Ἐθνῶν, ἐξουσιάζοντας τούς πάντας. Πίστευαν, δηλαδή, ἀντίθετα ἀπ’ ὅ,τι ἔγραψαν οἱ Προφῆτες καί συστηματικά παρερμήνευαν τίς προφητεῖες, ἐνῶ τούς ἀπεσταλμένους τοῦ Θεοῦ κατεδίωκαν ἄχρι διωγμοῦ καί ἐνίοτε μέχρι θανάτου.

Τό Σύμπαν καί οι νεκροί Πλανήτες --- Kyprianos Christodoulides

 https://docs.google.com/document/d/1gpru72CHwcNFxQCD_ygfSPZSCpbAttGExoD7A5H7oko/edit?usp=drivesdk

Απολυτίκιο Γενεσίου της Θεοτόκου (Παναγία Φανερωμένη Τυρνάβου) - YouTube

 Απολυτίκιο Γενεσίου της Θεοτόκου (Παναγία Φανερωμένη Τυρνάβου) - YouTube

Η Γέννηση της Θεοτόκου - π. Αθανάσιος Μυτιληναίος