Ιανός με δύο πρόσωπα και τριάκοντα αργύρια. -- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Είναι πρόδηλο ότι δια της θεσπίσεως του ακαταδίωκτου ήτοι της προληπτικής ασυλίας των Λοιμοξιολόγων, δια πράξεων ή παραλείψεων, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, η Δημοκρατία έπνευσε τα λοίσθια και  ετάφη ανεκκλήτως και πραξικοπηματικώς η Συνταγματική νομιμότητα.

Περαιτέρω, όμως κατά την εφαρμογή των δρακόντειων μέτρων εις το ευρύτερο δημόσιο τομέα (αλλά εισέτι και τον ιδιωτικό) όπου εξαρτάται η άσκηση του υπαλληλικού καθήκοντος (αλλά και εν γένει η παροχή η εργασία των υπαλλήλων) από την καταναγκαστική επιβολή, εις μία ιατρική πράξη ‘self test, εν άλλοις λόγοις καταλύεται ευθέως, το δικαίωμα άρνησης συναίνεσης προς μία προδήλως αντισυνταγματική πράξη, όπου η Ιεραρχία της Διοικήσεως (Ιανός με δύο πρόσωπα),επιβάλλει στανικά, άνευ της συνοδευτικής προσήκουσας αιτιολογίας κατά το άρθρο 93 παρ. 3, ως οφείλει, πέραν της αορίστου και γενικής επικλήσεως, των  έκτακτων και εξαιρετικών λόγων δημοσίας υγείας, τα οποία όμως, ουδόλως εξειδικεύει εν πάσει περιπτώσει, με  συγκεκριμένα έγκυρα και εμπεριστατωμένα ιατρικά στοιχεία και εν γένει πραγματικά γεγονότα της βιοτικής πραγματικότητας ως έδει.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΝΗΝΟΣΥΝΟΥ. ΚΑΙΡΟΣ ΘΡΗΝΟΥ, ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ《ΣΥΝΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ》-- π. Γεώργιος Αγγελακάκης


 Πηγή : https://agiooros.org/

Η ΣΤΑΥΡΩΣΙΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Υπάρχουν διάφοροι θέσεις, πολλαί «γωνίαι οπτικαί» και διάφορα όργανα θεωρήσεως των δύο μεγαλυτέρων και συγκλονιστικωτέρων, των δύο μοναδικών και όντως ανεπαναλήπτων γεγονότων εντός της ανθρωπίνης ιστορίας. Των γεγονότων της Σταυρώσεως και Αναστάσεως του Χριστού. Δύο εξ αυτών των θέσεων και οπτικών γωνιών, των περισσότερον χρησιμοποιουμένων, είναι η Ιστορία και η Πίστις. Δια της Ιστορίας δαμάζεται ο νους και υποτάσσεται εις την φωνήν της. Και δια της Πίστεως, καταφάσκει η καρδία εν αγάπη και εντεύθεν εισέρχεται μέσα εις το μυστήριον της υπερφυσικής θείας γνώσεως…  Αλλά τόσον η Σταύρωσις, όσον και η Ανάστασις του Χριστού, ως ιστορικά και υπεριστορικά γεγονότα, εισάγουν εις την σφαίραν της Θεολογίας, όπου ο ηγιασμένος και φωτισμένος υπό των Μυστηρίων και της Πίστεως νους του Ορθοδόξου, πλατύνεται και υψούται και θαμβούται και αγάλλεται και κινείται ερωτικώς και θαυμαστικώς και υπέρ φύσιν «γνωστικώς»… 

Αναστάσεως Ημέρα --- Ύμνοι του Πεντηκοσταρίου


 

Τη ΙΗ΄ (18η) Μαϊου, μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών ΣΤΕΦΑΝΟΥ του Νέου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.

Στέφανος ο Νέος, ο εν Αγίοις Πατήρ ημών, ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ήτο υιός του αοιδίμου βασιλέως Βασιλείου του Μακεδόνος, του βασιλεύσαντος κατά τα έτη ωξζ΄ - ωπστ΄ (867 – 886). Δια δε την απλότητα και το άκακον της γνώμης του και δια την τελείαν αυτού σύνεσιν και κατάστασιν, Θεού ευδοκία και κρίσει και δια της ψήφου του βασιλέως και της Ιεράς Συνόδου εχειροτονήθη Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, μετά την έξωσιν του ιερού Φωτίου. Αφού λοιπόν ανήλθεν εις τον Πατριαρχικόν θρόνον και ανεδέχθη την φροντίδα όλων των του Θεού Εκκλησιών, εφάνη άγρυπνος φύλαξ και Ποιμήν αληθής της του Χριστού ποίμνης, ποιμαίνων τα λογικά πρόβατα προς τον θαλερόν λειμώνα της Ορθοδόξου Πίστεως, βοηθών τας χήρας, προστατεύων τα ορφανά, ελεών τους πτωχούς, ελευθερώνων τους αδικουμένους από των χειρών των δυνατωτέρων και ευαρεστών, πάσι τοις έργοις αυτού, τον Θεόν. Ούτω δε πολιτευόμενος, εις αυτό το άνθος της ηλικίας του προς Κύριον εξεδήμησε.

Η ΑΛΛΟΙΩΣΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ -- Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση

ΔΕΝ ΞΕΡΩ πόσοι ἄνθρωποι ἀξιοποιοῦν πνευματικά το καλοκαίρι. Πόσοι καταφεύγουν σέ τόπους ἱερούς για να γνωρίσουν πρόσωπα και να ἀποκομίσουν ὠφέλεια. Πόσοι ἀποφεύγουν τον πειρασμό τῆς χαλάρωσης και ὀκνηρίας. Πόσοι ἐπιλέγουν την ἡσυχία, το στοχασμό, την προσευχή, την ἀναγωγή ἀπό τίς ὡραιότητες τῆς φύσης στο Δημιουργό, την εὐχαριστία τοῦ Θεοῦ και την ἔμπρακτη ἀγάπη προς τούς ἀδελφούς. Ἀπευθύνομαι πάντα στους συνειδητούς χριστιανούς και ὄχι στους κατ᾽ ὄνομα, οἱ ὁποῖοι περιμένουν τίς διακοπές για να ταξιδέψουν, να φᾶνε περισσότερο, να διασκεδάσουν χωρίς μέτρο καί να ἀπολαύσουν τίς σαρκικές ἡδονές. Δυστυχῶς, οἱ παραθεριστές λησμονοῦν παντελῶς το Θεό. Και το ἀνησυχητικό εἶναι ὅτι ἐπηρεάζουν ἐκεῖ πού πηγαίνουν και τούς μόνιμους κατοίκους. Ἰδιαίτερα στους παραθαλάσσιους τουριστικούς τόπους, ὅπου χάνεται ἡ ντροπή και ἡ γύμνια εἶναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα ὅλων.

Απαιτείται η ψυχή ενός Ιερεμίου, δια να παρασταθή το μέγεθος αυτής της συμφοράς!

Απείρως δριμύτερος χειμών, από της εποχής εκείνης του θείου Χρυσοστόμου, κατέλαβε την Εκκλησίαν, με την άρσιν του Αναθέματος (άρση ακοινωνησίας), της Ανατολικής Εκκλησίας κατά του Παπισμού, υπό του Αθηναγόρου την 7ην Δεκεμβρίου του 1965, δια της οποίας εχαρακτηρίζετο ως πεπλανημένη η πορεία, της προ αυτής Εκκλησίας των Αγίων Πατέρων και Ι. Συνόδων, και με την εισαγωγήν εις τα ιερά Δίπτυχα του ονόματος του αιρεσιάρχου Πάπα, όχι μόνον, αλλά και … «πασών των Ανατολικών και Δυτικών ομολογιών»! Ω της συμφοράς! Απαιτείται η μεγαληγορία ενός Μωϋσέως, η δύναμις λόγου ενός Δαβίδ, η ψυχή ενός Ιερεμίου, η καρδιά ενός Απ. Παύλου, η γραφίς ενός Μ. Βασιλείου δια να παρασταθή το μέγεθος αυτής της συμφοράς!

«Ζηλῶν ἐζήλωκα τῷ Κυρίῳ» -- Τοῦ κ. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου

Ὁ μέγας προφήτης Ἠλίας, μιλώντας μέ τόν Κύριο, ἐξωτερικεύει τόν ἑαυτό του, λέγοντάς Του τόν πιό πάνω λόγο: «Ζηλῶν ἐζήλωκα τῷ Κυρίῳ παντοκράτορι» (Γ΄Βασ. ΙΘ΄14). Ἑρμηνεύοντας τό στίχο ὁ Παν. Τρεμπέλας, γράφει: «Ζῆλος ἱερός καί φλογερός, ἀγανάκτηση ἱερή καί μεγάλη ἔχει κυριεύσει τήν ψυχή μου γιά Σένα τόν Παντοκράτορα». Κι ἀμέσως μετά, ὁ Ἠλίας τοῦ ἐκθέτει τό παράπονό του γιά τήν ἀποστασία τοῦ λαοῦ. Ἡ ἀγανάκτηση καί ἡ διαμαρτυρία του ἀποτελοῦν ἔνδειξη καί ἔκφραση τοῦ ζήλου καί τοῦ ἐνθουσιασμοῦ τῆς ψυχῆς του. Ὁ ζῆλος τοῦτος καί τῆς ψυχῆς ὁ ἐνθουσιασμός, χαρακτηρίζει ὅλες τίς ψυχές πού ἀγάπησαν καί ἀγωνίστηκαν στή ζωή τους γιά τή δόξα τοῦ Θεοῦ. Ὅπου καί ὅταν λείπει ὁ ἐνθουσιασμός τῆς ψυχῆς, τίποτε τό καλό καί δημιουργικό δέν ἐπιτελεῖται. Ὅταν ὁ Ἰησοῦς πῆρε τό φραγγέλιο κι ἔδιωξε τούς ἐμπόρους ἀπ' τόν ἱερό χῶρο τοῦ Ναοῦ, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ εὐαγγελιστής σημειώνει πώς, «ἐμνήσθησαν οἱ μαθηταί αὐτοῦ, ὅτι γεγραμμένον ἐστίν: «ὁ ζῆλος τοῦ οἴκου σου καταφάγεταί με» (Ἰω. Β΄17).

Απαρτχάιντ Υγείας --- Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Η φρενίτιδα της ολομέτωπης επίθεσης της Ελλαδικής κυβερνήσεως αλλά και παγκοσμίως να ιδρύσουν καινοφανή στρατόπεδα οιονεί συγκεντρώσεως ολοκληρωτικού τύπου, διχάζοντας και διακρίνοντας τους ανθρώπους, ως εμβολιασμένους, ή εξαναγκασθέντες εις αυτοελέγχους διάγνωσης περί του ιού, ήτοι νομιμόφρονες και εις τον αντίποδα ως αρνητές, ήτοι στασιαστές αντιφρονούντες, με αποτέλεσμα η εγκαθίδρυση μίας νέα ρατσιστικής τάξης πραγμάτων, να ευνοεί ανισότιμα και να μεταχειρίζεται με απόλυτη διάκριση του εμβολιασμένους αποκλείοντας του μη, ως προς την πρόσβαση εις την εκπαίδευση, εις την εργασία, φαλκιδεύοντας τους εν ταυτώ, τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα τους, εξίσου και ισοκύρως κατοχυρωμένα εις την Συνταγματική και Διεθνή έννομη Τάξη.

-------------------------------------

Ο/Η Avαδημισιευση από το site Διοδοτος είπε...

«Καλησπέρα! Εχτές το βράδυ έκανα μία ανάρτηση.. Δυστυχώς ο πατέρας μου έχει φάει τόση πλύση εγκεφάλου από τα ΜΜΕ που μου εκλεισε ραντεβού να κάνω το εμβόλιο αλλιώς με διώχνει από το σπίτι. Ζω εδώ σαν μια ξένη, σαν να είμαι η λεπρή, και να υπήρχε μια στο εκατομμύριο να το κάνω με εκβιασμό και φασισμό δεν υπάρχει περίπτωση.

» Μας κάνανε εχθρούς με τους γονείς φίλους συγγενείς… Έχω μέχρι την ημέρα του εμβολιου ένα μήνα αλλιώς με πετάει έξω κανονικά δεν τον ενδιαφέρει έτσι κι αλλιώς..

» Εχτές έσβησα την ανάρτηση γιατί ένας…κύριος μου είπε να κάνω το χατίρι των γονιών μου και θα με συγχωρέσει ο θεός.. Ο ΘΕΟΣ δεν έχει καμμία σχέση με αυτό το τερατουργημα κύριε.. Ξανά ανεβάζω την ανάρτηση μου για να μην δεχτούν εκβιασμό να φύγετε!!!!

» Εγώ είμαι άνεργη,με πρόβλημα υγείας και έφτασε ο εκβιασμός του να μην μου πληρώνει ούτε τα φάρμακα μου και να υποφέρω αλλά δεν θα το υποστώ άλλο, θα φύγω και θα ζήσω ελεύθερη, δεν έχω βοήθεια από πουθενά μόνη μου παλεύω χρόνια και δεν το έβαλα κάτω τα χέρια μου να είναι καλά, μένει να βρω μια δουλειά και να νοικιάσω μία μικρή γκαρσονιέρα να μην ζω αυτό το καθημερινό μπούλινγκ από τους ίδιους μου τους γονείς..

» Συγνώμη για το κατεβατό αλλά εμείς ορίζουμε την ψυχή και το σώμα μας κανένας άλλος σας ευχαριστώ.»

Ήρθα σ’ επικοινωνία με την κοπέλα. Μίλησα μαζί της και έχω στη διάθεσή μου τα απαραίτητα στοιχεία.

Η κοπέλα ζητεί εργασία και στέγη, προκειμένου να φύγει από ένα βαρειά τοξικό περιβάλλον όπου ζει. Νομίζω ότι είναι καθήκον μας να συνδράμουμε με τον τρόπο που μπορεί ο καθ’ ένας μας.

Κατά προτίμηση, στην περιοχή των Αθηνών.

Επίσης, μέσα από αυτήν την ανάρτηση, κάνω έκκληση προς τις Εισαγγελικές Αρχές (εάν έχει μείνει ΈΣΤΩ κι ΕΝΑΣ εισαγγελέας με φιλότιμο, ν’ αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης. Είναι αδιανόητο να απειλείται ένας άνθρωπος τόσο βάναυσα. Τα στοιχεία που έχω συγκεντρώσει καταδεικνύουν ξεκάθαρη περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας.

Για όσους επιθυμούν να βοηθήσουν, μπορούν να έρθουν σ’ επαφή μαζί μου στο email του ιστολογίου:

katahanas71@gmail.com

Επίσης, για τους χρήστες του facebook, μπορείτε να έρθετε σ’ επαφή μαζί μου μέσω του facebook λογαριασμού μου:

http://www.facebook.com/grg.mtxs

Το αυτό ισχύει και για όποιον Εισαγγελέα θα είχε το φιλότιμο να ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα.

Τα στοιχεία της κοπέλας δε θα τα δώσω δημόσια, για ευνόητους λόγους. Ωστόσο είναι στη διάθεση όποιου τα ζητήσει.

Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.Γεώργιος Μεταξάς

17 Μαΐου 2021 - 7:04 μ.μ.

 Διαγραφή
Blogger Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Τό περιστατικόν αὐτό, μαζί μέ πολλά ἄλλα πού βιώνουμε καθημερινῶς, ἀποδεικνύει ὅτι οἱ πολιτικοί καί ἐκκλησιαστικοί δαίμονες ἔχουν δημιουργήσει ἕν ἀκόμη σχίσμα εἰς τήν Ἐκκλησίαν, καί εἰς τήν κοινωνίαν γενικώτερον, καί ἐμμένουν εἰς αὐτό σατανικῶς! Ὅσοι ἀγαποῦν τήν Ἀλήθειαν καί ἐναντιώνονται εἰς τήν τεραστίαν ἀπάτην τοῦ κορονοϊοῦ, βάσει τῆς ὁποίας ὁδηγούμεθα εἰς τήν δαιμονικήν παγκοσμιοποίησιν (Great Reset τήν λένε τώρα) διώκονται μέ ἀσύλληπτον κακίαν, ἀκόμη καί ἀπό αὐτούς τούτους τούς οἰκείους των, ὅπως ἀκριβῶς προφήτευσεν ὁ Κύριος: «ἦλθον γὰρ διχάσαι ἄνθρωπον κατὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ θυγατέρα κατὰ τῆς μητρὸς αὐτῆς καὶ νύμφην κατὰ τῆς πενθερᾶς αὐτῆς· καὶ ἐχθροὶ τοῦ ἀνθρώπου οἱ οἰκιακοὶ αὐτοῦ. Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος» (Ματ. 10: 35-38). Ὅποιος βοηθήσει τήν δύστυχον αὐτήν κόρην πιστεύω ὅτι θά λάβῃ μέγα μισθόν ἀπό τόν Θεόν.

Αναγνώριση της Γενοκτονίας τώρα !

 Θεοφάνης Μαλκίδης

Αναγνώριση της Γενοκτονίας τώρα !

Επιστολή  για την  αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων, μαζί με το βιβλίο μου «The Greek Genocide»,  απέστειλα προς τον  Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, Γερουσιαστή της Πολιτείας του Νιου Τζέρσεϊ Ρόμπερτ Μενέντεζ,  ο οποίος έχει προωθήσει στη Γερουσία την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων, Ελλήνων και Ασσυρίων  με το ψήφισμα S.Res.150 και έχει συνεργαστεί με βουλευτές για το αντίστοιχο  ψήφισμα H.Res.296 στο Κογκρέσο.

The Holy Apostles Andronicus and Junia

These Apostles are mentioned by Saint Paul in his Epistle to the Romans, where he writes: "Greet Andronicus and Junia, my kinsmen and my fellow prisoners, who are of note among the Apostles, who also were in Christ before me" (Rom. 16:7).