π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ - ΚΉΡΥΓΜΑ 16/7/2018 Π.Η


Η ανάμνησις των Εγκαινίων του σεβασμίου οίκου της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών ΘΕΟΤΟΚΟΥ του εν ΒΛΑΧΕΡΝΑΙΣ,

ένθα απόκειται η ΑΓΙΑ ΣΟΡΟΣ και προεόρτια του ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, ήτοι η από του βασιλικού παλατίου εξέλευσις του Τιμίου Σταυρού εις την Πόλιν.                                                                                                                                                                
Κατά την ημέραν ταύτην επεκράτει συνήθεια να εκφέρηται εκ του παλατίου του βασιλέως το τίμιον ξύλον του Σταυρού, και να προπέμπηται πλησίον της μεγάλης Εκκλησίας· προϋπήντα δε αυτό ο δεύτερος ιερεύς εκ των Κηρουλαρίων, όστις βαστάζων θυμιατόν και θυμιών, πρώτον έφερεν αυτό εις τον μικρόν βαπτιστήρα, όπου εγίνετο αγιασμός εν τω αργυρώ εξαντλητηρίω, έπειτα δε εισήγαγεν αυτό εις το άγιον Βήμα της Μεγάλης Εκκλησίας, της Αγίας Σοφίας.

2''Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ'' ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ - ΠΑΤΡΑ 2-4-06'


ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΨΑΛΤΙΚΗ-ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ Ι. Μ. ΦΙΛΟΘΕΟΥ -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας

Τρίτη, 31 Ιουλίου 2018

Τη ΛΑ΄ (31η) Ιουλίου, μνήμη του δικαίου  ΕΥΔΟΚΙΜΟΥ.                                                                        

Ευδόκιμος ο θαυμάσιος ήκμασε κατά τους χρόνους του βασιλέως Θεοφίλου του εικονομάχου εν έτει ωκθ΄ (829), είλκε δε το γένος από την Καππαδοκίαν, γεννηθςίς και ανατραφείς από γονείς ευσεβείς· ο πατήρ του εκαλείτο Βασίλειος και η μήτηρ του Ευδοκία, επίσημοι κατά το γένος, κατά την περιουσίαν πλουσιώτατοι, κατά δε το αξίωμα ένδοξοι και περιφανείς, επειδή ο Βασίλειος είχε το αξίωμα του Πατρικίου. Έχων δε ο Ευδόκιμος τοσούτον γένος λαμπρόν, δεν ετιμάτο τόσον δια την λαμπρότητα του γένους του, όσον εδοξάζετο και εθαυμάζετο δια τας αρετάς, τας οποίας ετέλει μετά προθυμίας εκ προαιρέσεως ο αείμνηστος.

Καθίζησις ὀρθοδόξου φρονήματος -- Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Ο Οικουμενισμός εἶναι ὁ µεγάλος δράκοντας πού ἐπί δεκαετίες τώρα ἀπειλεῖ τήν Ὀρθοδοξία, χωρίς νά προκαλεῖ ὅµως τήν ἀνάλογη ἀνησυχία στούς κληρικούς καί τούς λαϊκούς. Συνήθως στή χώρα µας οἱ δραστηριότητες τῶν οἰκουµενιστῶν φτάνουν ὡς εἰδήσεις τοῦ ἐξωτερικοῦ δελτίου, µιά καί ἐκτός τῆς χώρας λαβαίνουν χώρα, χωρίς νά προκαλοῦν πολύ. Δέν ἔχουν τό θάρρος ἀκόµη οἱ µεγαλόσχηµοι κληρικοί τοῦ οἰκουµενισµοῦ νά συγχρωτιστοῦν καί νά συµπροσευχηθοῦν µέ τούς αἱρετικούς ἐντός τῆς Ἑλλάδος, γιατί γνωρίζουν ὅτι οἱ ἀντιδράσεις θά εἶναι δυναµικές. Αὐτός εἶναι ὁ βασικός λόγος πού ἡ ἀνησυχία τοῦ πιστοῦ λαοῦ εἶναι µειωµένη. Δέν πρέπει ὅµως νά ἀδιαφοροῦµε γιά τό τί συµβαίνει σέ διάφορα µέρη τοῦ κόσµου καί τί σχέδια ἀπεργάζονται οἱ ἀδίστακτοι οἰκουµενιστές, οἱ ὁποῖοι φιλοδοξοῦν νά τούς γράψει ἡ ἐκκλησιαστική ἱστορία ὡς µεγάλους πρωταγωνιστές τοῦ ὁράµατος τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως καί ἐπιµένουν νά ἀδιαφοροῦν τό τί γράφει ἡ ἱστορία γιά τούς ἑτερόδοξους καί φιλενωτικούς, οἱ ὁποῖοι ἔχουν διαπράξει ἐγκληµατικές πράξεις εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὅταν µελετήσει κανείς τίς σελίδες της, συµπεραίνει ἀσφαλῶς ὅτι οἱ ἄνθρωποι αὐτοί σκέφτονται καί ἀποφασίζουν ἀντιχριστιανικῶς!

Η διάλυση της Ελλάδας

Αυτό που ζει η χώρα τις τελευταίες μέρες δεν είναι καθόλου τυχαίο και μόνο οι πολίτες μπορούν να το αποτρέψουν

Από τον Σάββα Καλεντερίδη

Ιδιαίτερα μετά τη Γενοκτονία των Ελλήνων της Αν. Θράκης, του Πόντου και της Μικράς Ασίας, που ολοκληρώθηκε με τη Μικρασιατική Καταστροφή, είναι σε εξέλιξη μια διαδικασία αποδυνάμωσης ή και εξάλειψης πληθυσμιακά, οικονομικά και πνευματικά ισχυρών ελληνικών κοινοτήτων από διάφορες περιοχές της Μεσογείου και του Εύξεινου Πόντου, που ονομάζεται συρρίκνωση του Ελληνισμού.
Το φαινόμενο αυτό το είδαμε να εξελίσσεται και στο πλαίσιο αυτό να χάνεται ο Ελληνισμός της Βόρειας Θράκης (Αν. Ρωμυλία), της Ανατολίας, της Γεωργίας, της Ρωσίας, της Ουκρανίας, του Λιβάνου, της Παλαιστίνης, της Αιγύπτου καθώς και άλλες μικρότερες κοινότητες. Τελευταία απώλεια είναι η Κύπρος, ενώ σημάδια συρρίκνωσης παρουσιάζει και ο Ελληνισμός της Βορείου Ηπείρου (ας τον χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο όσο μπορούμε να τον χρησιμοποιούμε ακόμα).

Ο Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης γράφει στην «Κλίμακά» του (ΙΕ Λόγος περί αγνείας) τὰ εξής:

«Ὅσον ἄφθαρτος καὶ ἀσώματος εἶναι ὁ Κύριος, τόσον εὐφραίνεται μὲ τὴν ἁγνότητα καὶ ἀφθαρσία τοῦ σώματός μας. Ἀντιθέτως, καθὼς ἰσχυρίζονται μερικοὶ, οἱ δαίμονες, μὲ κανένα ἄλλο δὲν χαίρονται τόσον, ὅσον μὲ τὴν δυσωδία τῆς πορνείας, καὶ μὲ κανένα ἄλλο πάθος, ὅσον μὲ τὸν μολυσμὸ τοῦ σώματος».

Όχι στον Πάπα και στους παπόδουλους Οικουμενιστές.

Όποια πέτρα αντορθόδοξη και ανθελληνική σηκώσης, τον Πάπα θα βρης από κάτω. Ανάγκη να συνεχισθή η αντίδρασις κατά του Πάπα και της σκοτεινής πομπής του και να γίνη οριστική η στάσις αυτή απέναντι του Βατικανού, που εκτός της προσπαθείας του για Ουνιτισμό μας, στηρίζει κάθε εχθρική προσπάθεια εναντίον της Εκκλησίας μας και της χώρας μας. Σιωνιστές, Τούρκοι, Ισλαμιστές, Βουδιστές, όλοι έχουν την υποστήριξι του Πάπα όταν πρόκειται να στραφούν με πολλούς τρόπους εναντίον μας. Ας κάνουμε κι΄ εμείς σύνθημα του αγώνος μας το νέο όχι, που είναι «Όχι στον Πάπα και στους παπόδουλους Οικουμενιστές»! Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Αν δεν γίνη πράξις αυτό το «Όχι στον Πάπα και στους παπόδουλους Οικουμενιστές» οι συνέπειες θα είναι ολέθριες και θα το πληρώσουμε ακριβά, πολύ ακριβά! Είναι καιρός πλέον να ξεκαθαρίσουμε αυτόν τον λογαριασμό, δεν πάει άλλο. Όχι στον Πάπα και στους παπόδουλους Οικουμενιστές, μέχρι θανάτου! Όχι στους εχθρούς της Πίστεώς μας. Ας μείνουμε όλοι ενωμένοι μέσα στην αγκαλιά της Ορθοδοξίας μας και ας κάνουμε πράξι την κραυγή μας: Όχι στον Πάπα και στους παπόδουλους Οικουμενιστές!

ΨΕΥΔΕΠΙΓΡΑΦΟΙ «ΓΕΡΟΝΤΕΣ» -- Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση

Οι Κληρικοί, ποὺ ἐφημερεύουν στὶς μεγάλες πόλεις πρέπει νὰ εἶναι ἰδιαίτερα προσεκτικοί, γιατὶ καλοῦνται νὰ ἀντιμετωπίσουν πολλοὺς ἀνθρώπους, ποὺ ἔχουν διάφορα προβλήματα καὶ νὰ ἐπουλώσουν πληγὲς σώματος καὶ ψυχῆς. Ἰδιαίτερα οἱ νεαροὶ ἄγαμοι κληρικοί, οἱ ὁποῖοι ἀνυπομονοῦν νὰ ἐπιβληθοῦν στὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ ὡς ἐνάρετοι καὶ θεοφώτιστοι γέροντες. Ἡ ἀπειρία τους, τὸ κοσμικὸ φρόνημα, ἡ ἔπαρση καὶ ἡ «μοναχική» τους ἰδιότητα τοὺς ὁδηγοῦν σὲ ἐσφαλμένες ἐπιλογὲς καὶ ἀδιάκριτες ἀποφάσεις. Τὸ γεγονὸς δὲ ὅτι εἶναι καὶ προϊστάμενοι τῶν ναῶν ἐπιδεινώνει τὴν κατάστασή τους καὶ τοὺς καθιστᾶ πνευματικὰ ἐπικίνδυνους στὸ ποίμνιό τους καὶ κυρίως στοὺς νέους, ποὺ ἀνυποψίαστοι τοὺς πλησιάζουν. Εἶναι πολλὰ τὰ προβλήματα, ποὺ δημιουργοῦνται καὶ ὄχι σπάνια καταλήγουν καὶ σὲ σκάνδαλα. Καὶ δὲν ἀναφέρομαι μόνο σὲ ἠθικῆς φύσεως σκάνδαλα.

ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ «ΑΓΑΘΟΥΣ» ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΟΥ… ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΙΣ ΟΣΟΥΣ ΚΑΠΗΛΕΥΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑΝ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ -- Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβροσίου

Στὸ βραδυνὸ κεντρικὸ δελτίο εἰδήσεων χθὲς Σάββατο 6/2 καὶ σήμερα Κυριακὴ 7/2 οἱ ὑπεύθυνοι τοῦ τηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ «ALTER» ἔκαναν τὴν ἐξαιρετικὴ τιμὴ νὰ ἀσχοληθοῦν μὲ τὴν ἀναξιότητά μας, παρουσιάζοντας, ἐπικριτικὰ βέβαια, τὶς θέσεις μας ὡς πρὸς τὸ ζήτημα τῆς ἀπονομῆς τῆς ἑλληνικῆς ἰθαγένειας σὲ ἀλλοδαποὺς μετανάστες. Μᾶς πολεμοῦν χωρὶς ἐπιχειρήματα. Πολεμοῦν ἐμὲ καὶ ὄχι τὶς ἰδέες μου! Σήμερα τὸ βράδυ μάλιστα μὲ τρέϊλερ, ποὺ ἐμφανιζόταν συνεχῶς στὴν ὀθόνη, προανήγγειλαν, ὅτι ὁ Μακαριώτατος καὶ ἀγαπητὸς ἐν Χριστῷ Ἀδελφός μου, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμος, «ἀπαντᾶ στὶς δηλώσεις τοῦ Μητροπολίτη Καλαβρύτων». Τελικὰ ὁ Μακαριώτατος μὲ χαμόγελο εἶπε: «αὐτὰ θὰ τὰ κρίνει ἡ ἱστορία!» Τίποτε παραπάνω! Καὶ πράγματι, τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἀποφάσεων, ποὺ λαμβάνονται σήμερα γιὰ τὴν παραχώρηση τῆς Ἰθαγένειας σὲ μὴ Ἕλληνες τὸ γένος μετανάστες, θὰ φανοῦν ἔπειτα ἀπὸ τριάντα καὶ βάλε χρόνια, ὅταν ἐμεῖς δὲν θὰ εἴμαστε στὴ ζωή! Συμφωνοῦμε λοιπὸν ἀπόλυτα μὲ τὸν Μακαριώτατο κ. Ἱερώνυμο ὡς πρὸς τὸ σημεῖο αὐτό. Καὶ συγχρόνως δηλώνουμε πρὸς πᾶσα κατεύθυνση. Ἄλλο πράγμα εἶναι ἡ ἀγάπη καὶ ἄλλο ἡ παραχώρηση τῆς Ἰθαγένειας.

Οι εθνικώς επιζήμιες συμφωνίες ακυρώνονται

Το ιστορικό προηγούμενο (το 1924) για το ζήτημα της Μακεδονίας

Από τον Κωνσταντίνο Χολέβα*

Μπορεί να ακυρωθεί η εθνικώς επιζήμια Συμφωνία Κοτζιά - Ντιμιτρόφ, η οποία υπεγράφη στις Πρέσπες στις 17/6/2018; Βεβαίως. Και μπορεί και πρέπει. Αν δεν κυρωθεί από τη Βουλή των Ελλήνων η Συμφωνία, είναι άκυρη και δεν θα υποχρεωθούμε σε μια σειρά εθνικών ταπεινώσεων. Δεν θα αναγνωρίσουμε όνομα, ταυτότητα και γλώσσα που θα αποκόπτουν την πραγματική Μακεδονία από την Ιστορία του Ελληνισμού. Δεν θα υποχρεωθούμε να αλλάξουμε τα ονόματα πανεπιστημίων και προϊόντων και δεν θα δεχτούμε μεικτή επιτροπή που θα κρίνει πώς θα διδάσκουμε στα παιδιά μας τον Αλέξανδρο και τον Μακεδονικό Αγώνα.
Κατά την πρόσφατη συζήτηση νομικών και ιστορικών επιστημόνων στο υπουργείο Εξωτερικών (19/7/2018), ο καθηγητής της σύγχρονης Ιστορίας στο ΕΚΠΑ Ευάνθης Χατζηβασιλείου ορθώς επισήμανε ότι ουσιαστικά το άρθρο 7, παρ. 1 και 3 της Συμφωνίας των Πρεσπών αναγνωρίζει «μακεδονική εθνότητα» στους Σκοπιανούς, κάνοντας λόγο για «επικράτεια, γλώσσα και πληθυσμό και τα χαρακτηριστικά τους, με τη δική τους Ιστορία, πολιτισμό και κληρονομιά».
Αυτά τα στοιχεία χαρακτηρίζουν εθνότητα και όχι απλώς υπηκοότητα.

ΠΕΡΙ ΛΙΜΟΥ, ΛΟΙΜΟΥ, ΣΕΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΠΟΝΤΙΣΜΟΥ, ΠΥΡΟΣ, ΜΑΧΑΙΡΑΣ, ΕΠΙΔΡΟΜΗΣ ΑΛΛΟΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ. -- του αδελφού μας Ιουστίνου

Λένε μερικοί πως ο Θεός δεν οργίζεται. Διότι, όπως εδήλωσε μετά την πυρπόληση της Αττικής ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, ο Θεός  είναι μόνον αγάπη. Συνεπώς πάσαι αι καταστροφαί είναι φυσικά γεγονότα ή ανθρώπιναι υπαιτιότητες και όχι  θεομηνίαι. Αλλά και οι φόνοι και οι πόλεμοι και αι αδελφοκτονίαι ταύτα πάντα του ανθρώπου έργα εισίν. Είναι δηλαδή φυσικός και ηθικός αυτουργός  ο οργισμένος  άνθρωπος,  ο κύριος  καταστροφεύς εαυτού και του κόσμου. Μερικοί το πάνε ακόμη πιο πέρα. Ισχυρίζονται όπως  ο γνωστός άθεος καπετάν  Γλέζος, ότι ο άνθρωπος είναι ένα «γεωφυσικό γεγονός», ένα «συμβεβηκός» όπως  θα συμπλήρωνε ο Αριστοτέλης. Επομένως είναι θύμα των γηϊνων αναγκών του και του φόβου του θανάτου. Καίει, σκοτώνει, καταστρέφει και δικαιολογημένα,  διότι, λένε, οργίζεται με την φύση και τους άλλους ανθρώπους που του στερούν την ηδονή και του προκαλούν την οδύνη.
Το Ευαγγέλιο λέει ακριβώς τα αντίθετα. Ο Θεός οργίζεται με την αμαρτία, δηλαδή με τον διάβολο και τους ανθρώπους του. Τιμωρεί για να προστατεύση την Εκκλησία Του και για να προειδοποιήση τους αμαρτωλούς να σταματήσουν την κατηφόρα τους και να μετανοήσουν (π.χ Σόδομα, Νινευϊ). Οργίζεται και τιμωρεί ο Θεός, όχι επειδή είναι  παθιασμένος  και  κατέχεται από πάθη όπως οι δαίμονες  του δωδεκαθέου, αλλά για να εμποδίση το κακό της αμαρτίας να εξαπλωθή (π.χ Κατακλυσμός, AIDS).  Και πως οργίζεται ο Θεός; Στέλνει τους αγίους Αγγέλους του με φωτιά και θειάφι  (Σόδομα, Μάτι, Κινέτα), νερό ( Κατακλυσμός Νώε, Μάνδρα Αττικής, Μαρούσι))  ή επιτρέπει σε αγγέλους σατάν να κολαφίζουν ( Λαθρομετανάστες  και Τούρκοι). Η οργή Θεού λοιπόν είναι παιδεία μετανοίας και αποτροπής πτώσεως εις αμαρτίαν.