1919-2019: ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ


Δύο ἐπικίνδυνα ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΑ ἐν ἐξελίξει!

ὑπό Δημ. Κ. Ἀναγνώστου, Θεολόγου

Ὁ προσεχής Ἰανουάριος καί γενικῶς τό ἐπί θύραις νέον ἔτος 2019 ἐκτιμᾶται ὅτι θά σημαδευθοῦν ὑπό γεγονότων καί ἐξελίξεων τά ὁποῖα θά καθορίσουν τήν περαιτέρω πορεία τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐντός καί ἐκτός τῶν κρατικῶν μας ὁρίων. Τοῦτο, θά συμβῆ, κυρίως, διότι συνέπεσε (τυχαίως;) κατ' αὐτή τήν περίοδο νά βρίσκονται ἐν ἐξελίξει δύο μεγάλης σημασίας ὑποθέσεις, μία ἐθνικοῦ καί μία ἐκκλησιαστικοῦ  ἐνδιαφέροντος καί περιεχομένου. Πρόκειται διά τό λεγόμενο "Μακεδονικόν", ἤ ὀρθότερον Σκοπιανό ζήτημα, ἀφ' ἑνός, καί τό λεγόμενο Οὐκρανικόν, ἀφ' ἑτέρου. Στό Σκοπιανό, ἀναμένεται ἐντός τοῦ προσεχοῦς Ἰανουαρίου νά ἔλθη πρός κύρωσιν στό Ἑλληνικό Κοινοβούλιο ἡ περιβόητη "Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν", τήν ὁποίαν ἐπεξεργάστηκαν καί ἀπό κοινοῦ διεμόρφωσαν, ἐν κρυπτῶ καί παραβύστῳ, ἐκπρόσωποι τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως ὑπό τόν Πρωθυπουργό κ. Ἀλέξιο Τσίπρα, μέ πρωταγωνιστή τόν τέως Ὑπουργό Ἐξωτερικῶν κ. Νικόλαο Κοτζιᾶ καί, ἀντιστοίχως, ἐκπρόσωποι τῆς Σκοπιανῆς Κυβερνήσεως ὑπό τόν ἐμφανιζόμενον ὡς μετριοπαθή Πρωθυπουργό κ. Ζόραν Ζάεφ, μέ πρωταγωνιστή αὐτῆς τῆς πλευρᾶς τόν Σκοπιανό Ὑπουργό Ἐξωτερικῶν κ. Νίκολα Ντιμιτρώφ, τόν ὁποῖον ἐσχάτως ἔγκυρα δημοσιεύματα φέρουν ὡς στενό συνεργάτη καί πληροφοριοδότη τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν τῶν Η.Π.Α. Ἡ Ἑλληνική Κυβέρνησις, παρά τίς ἐπικρίσεις τῶν ὑπολοίπων κομμάτων τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου καί τήν ἀρνητική ἀποτίμηση τῆς "Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν" ὡς ἐθνικά ἐπιζήμιας καί πάντως προβληματικῆς, παρά τίς μετά τήν ὑπογραφή της ἀποκαλυπτικές τῶν προθέσεων καί θέσεων τῆς Σκοπιανῆς πλευρᾶς ἀπαράδεκτες δηλώσεις καί διακηρύξεις των πολιτικῶν ἡγετῶν της, ἀλυτρωτικοῦ καί διαστρεβλωτικοῦ τῆς ἱστορικῆς ἀληθείας χαρακτῆρος καί περιεχομένου, παρά τίς πρωτοφανεῖς σέ ὄγκο καί πατριωτικό παλμό μεγαλειώδεις παλλαϊκές κινητοποιήσεις τῶν Ἑλλήνων καί τῶν Ἐλληνίδων στή συμπρωτεύουσα ἀλλά καί τήν πρωτεύουσα τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους ἐναντίον τῆς ἐν λόγῳ Συμφωνίας, ἐμφανίζεται ἀνυποχώρητα ἀποφασισμένη νά προχωρήση ἐνάντια στή θέληση καί τήν ἄποψιν τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καί νά ὁλοκληρώση τήν ἐπικύρωση αὐτῆς τῆς Συμφωνίας. Μέ δεδομένη δέ τήν εὐκαίρως ἀκαίρως ἐκπεφρασμένη ἐκ διαμέτρου ἀντίθετη γνώμη καί τοῦ κυβερνητικοῦ ἑταίρου της (παρά τήν ἀναξιοπιστία καί ἀμετροέπειά του ὡς πρός τούς σχετικούς χειρισμούς) ὅσον ἀφορᾶ στήν ἐπικύρωση αὐτή, ἡ Ἑλληνική Κυβέρνησις προτιθεμένη νά ἐπιβάλλη τήν Συμφωνία αὐτήν, κατ' οὐσίαν ἐνεργεῖ ἕνα ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ εἰς βάρος τῆς Δημοκρατίας καί τῆς βουλήσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Οικουμενισμός = το μυστήριο της ανομίας


Λόγος στὴ Γέννηση τοῦ Κυρίου ημών Ιησού Χριστοῦ -- Ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης

«Σαλπίστε τήν πρωτομηνιά μέ τή σάλπιγγα», λέει ὁ Δαβίδ, «τή χαρμόσυνη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς σας» (Ψαλ. 80, 4), καί οἱ διαταγές τῆς θεόπνευστης διδασκαλίας εἶναι ὁπωσδήποτε νόμος γιά ὅσους ἀκοῦνε. Ἐπειδή λοιπόν ἦλθε ἡ χαρμόσυνη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς μας, ἄς ἐφαρμόσω κι ἐγώ τό νόμο κι ἄς γίνω σαλπιγκτής τῆς ἱερῆς ἡμέρας. Ἡ σάλπιγγα τοῦ νόμου, ὅπως ὑποδεικνύει νά ἐννοήσομε ὁ Ἀπόστολος, εἶναι ὁ λόγος. Γιατί λέει ὅτι δέν πρέπει ὁ ἦχος τῆς σάλπιγγας νά γίνεται ἀσαφής (Α´ Κορ 14, 7 ἑ), ἀλλά οἱ φθόγγοι νά εἶναι εὐδιάκριτοι, γιά νά εἶναι σαφεῖς σ᾿ ὅσους ἀκοῦνε.
Ἄς ἀφήσομε λοιπόν κι ἐμεῖς, ἀδελφοί, κάποια λαμπρή ἠχώ πού ν᾿ ἀκουστεῖ μακριά καί πού δέν εἶναι καθόλου κατώτερη ἀπό τόν ἦχο τῆς κεράτινης σάλπιγγας. Γιατί κι ὁ Νόμος πού προδιαγράφει τήν ἀλήθεια μέ τούς τύπους τῆς σκιᾶς, νομοθέτησε τόν ἦχο τῶν σαλπίγγων κατά τήν ἡμέρα τῆς σκηνοπηγίας (Λευιτ. 23, 24). Καί τό θέμα τῆς ἑορτῆς αὐτῆς εἶναι τό μυστήριο τῆς ἀληθινῆς σκηνοπηγίας. Σ᾿ αὐτήν συμπηγνύεται τό ἀνθρώπινο σκήνωμα ἐκείνου πού γιά χάρη μας φόρεσε τό ἀνθρώπινο σχῆμα.

Ύμνοι Χριστουγέννων -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Σάββατο, 5 Ιανουαρίου 2019

Τη Ε΄ (5η) Ιανουαρίου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ και ΘΕΩΝΑ.               

Θεόπεμπτος και Θεωνάς οι Άγιοι Μάρτυρες ήσαν κατά τους χρόνους του βασιλέως Διοκλητιανού εν έτει 290. Ήτο δε ο Θεόπεμπτος Επίσκοπος, όταν ο Διοκλητιανός εκίνησε διωγμόν κατά των Χριστιανών. Τότε και ο Άγιος ούτος πρώτος ωμολόγησε τον Χριστόν και έλαβε τον στέφανον του μαρτυρίου. Συλληφθείς δηλαδή και παρασταθείς έμπροσθεν του Διοκλητιανού, ήλεγξε την πλάνην αυτού· διο βάλλεται εντός ανημμένου κλιβάνου και εξέρχεται εκείθεν σώος και αβλαβής.

Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης : Μνημονεύοντας τους πατριάρχες, αρχιεπισκόπους και επισκόπους στις ιερές ακολουθίες, συμμετέχουμε στην οικουμενιστική αποστασία.

Το θέμα της κοινωνίας με τους αιρετικούς, ως και της εν συνεχεία κοινωνίας με τους κοινωνούντες, οι οποίοι με την πράξη τους αυτή αποβαίνουν ακοινώνητοι, είναι το μείζον και επείγον θέμα στην σημερινή εκκλησιαστική ζωή. Το εκκλησιαστικό σώμα νοσεί επικίνδυνα· υπεύθυνοι για την νόσο είμαστε όλοι, όχι μόνον οι κοινωνούντες με τους ετεροδόξους, αλλά και όσοι κοινωνούμε με τους κοινωνούντες· η εκτροπή και η παράβαση μοιάζει με τα συγκοινωνούντα δοχεία, με την μόλυνση του περιβάλλοντος, η οποία δεν περιορίζεται στον προκαλούντα την μόλυνση. Μνημονεύοντας τους πατριάρχες, αρχιεπισκόπους και επισκόπους στις ιερές ακολουθίες, συμμετέχουμε στην οικουμενιστική αποστασία.

Λόγος εἰς τήν τοῦ Χριστοῦ Γέννησιν -- Ἁγίου Πρόκλου Πατριάρχου Κων/λεως

Φάνηκε ὁ Χριστός στόν κόσμο καί τόν ἄχαρο κόσμο στόλισε μ᾿ ἀπέραντη εὐφροσύνη. Σήκωσε πάνω Του τήν ἁμαρτία τοῦ κόσμου, καί καταπάτησε γιά πάντα τόν ἐχθρό τοῦ κόσμου. Ἅγιασε τίς πηγές τῶν ὑδάτων καί φώτισε τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων. Θαύματα μίχθηκαν μέ μεγαλύτερα θαύματα.
Σήμερα, ἀπό τή χαρά πού ἔφερε ὁ Σωτήρας μας Χριστός, χωρίστηκαν ἡ γῆ καί ἡ θάλασσα καί ἀπ᾿ ἄκρη ὡς ἄκρη γέμισε ὁ κόσμος εὐφροσύνη. Ἡ σημερινή γιορτή ἀποκαλύπτει μεγαλύτερα θαύματα ἀπό ἐκείνη τῆς Χριστουγεννιάτικης νυχτιᾶς. Γιατί κείνη τήν νύχτα πού μᾶς πέρασε χαιρότανε μονάχα ἡ γῆ, καθώς βάσταζε πάνω της στήν ἀγκαλιά τῆς φάτνης τόν Παντοκράτορα Θεό. Σήμερα ὅμως, πού γιορτάζουμε τά Θεοφάνεια, εὐφραίνεται μαζί της καί ἡ θάλασσα. Καί εὐφραίνεται γιατί διά μέσου τοῦ Ἰορδάνη λαβαίνει μέρος καί αὐτή στήν εὐλογία τοῦ ἁγιασμοῦ.

Καλή λευτεριά!

Κυβέρνηση κατσαπλιάδων που σφετερίστηκαν την εξουσία

Από τη Δρ. Ελένη Παπαδοπούλου*

Πλημμύρισαν τα κοινωνικά δίκτυα από ευχές για καλή χρονιά! Καλή χρονιά και καλή λευτεριά εύχονταν οι Ελληνες, καλή λευτεριά από τη φασιστοαριστερά του Τσίπρα και των συν αυτώ. Καλή λευτεριά, γιατί μία κυβέρνηση, η οποία παίρνει την εξουσία τάζοντας το άλφα και καταγγέλλοντας το βήτα, αλλά τελικά κάνει το βήτα που κατηγορεί συν ό,τι άλλο παρέλειψε να πει προεκλογικά, δεν είναι δημοκρατική αλλά φασιστική. Είναι φασιστική γιατί, εφόσον δεν τηρεί τις προγραμματικές της δηλώσεις, για τις οποίες ψηφίστηκε, δεν εκφράζει τη λαϊκή βούληση. Ο λαός με την ψήφο του δίνει εντολή σε κάθε κυβέρνηση να εφαρμόσει αυτά που λέει. Οχι αυτά που δεν λέει. Πρόκειται για βασικές γνώσεις για τον τρόπο λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Αλλά στο μάθημα της Αγωγής του Πολίτη όλοι αυτοί οι «δημοκρατικοί» κυβερνώντες έκαναν είτε κοπάνα είτε κατάληψη ή έπαιζαν τρίλιζα. Ασε που στο κόμμα -ένα είναι το κόμμα- όπου έχει θητεύσει σχεδόν όλο το συριζαίικο κατσαπλιαδιστάν είχαν εντρυφήσει στη δικτατορία του προλεταριάτου. Πού να γνωρίζουν από δημοκρατικές αρχές!

1919-2019: ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ

Το σχέδιο εξόντωσης των χριστιανικών πληθυσμών από τους Νεοτούρκους με έμφαση στον Πόντο, όπου υπήρχε αντίσταση

Από τον Σάββα Καλεντερίδη

Το νέο έτος 2019 συμπληρώνονται 100 χρόνια από τότε που ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάστηκε στη μαρτυρική Αμισό και με συγκεκριμένο σχέδιο και ενέργειες συνέχισε -ή, μάλλον, αποτελείωσε- το «έργο» που είχε αρχίσει η εγκληματική τριάδα των Νεοτούρκων Ταλαάτ, Τζεμάλ και Ενβέρ το 1914, που ήταν η εξόντωση των χριστιανικών πληθυσμών της Ανατολίας.

Ο Μουσταφά Κεμάλ επικέντρωσε τις προσπάθειές του στον Πόντο, γιατί εκεί είχε αναπτυχθεί ένοπλη αντίσταση, το ποντιακό αντάρτικο, που έγινε κυρίως από φυγόστρατους, από τη μια, ως ασπίδα στα θανατηφόρα «τάγματα εργασίας», όπου εξολοθρευόταν με πρόγραμμα ο ανδρικός πληθυσμός, και, από την άλλη, για να προστατέψει τον τοπικό πληθυσμό από την οργανωμένη από το «βαθύ κράτος» δράση των συμμοριών εναντίον των ελληνικών χωριών. Ο Κεμάλ επικέντρωσε στον Πόντο γιατί θεωρούσε ότι η κατάσταση στον Πόντο ήταν δυνατόν να επηρεάσει αρνητικά τις επιχειρήσεις του κεμαλικού στρατού εναντίον του Ελληνικού Στρατού στο μέτωπο της Μικράς Ασίας.

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΝΤΑΣ ΤΟ 2018 ΜΕ ΣΚΕΨΕΙΣ ΥΠΟΔΕΧΟΜΕΝΟΙ ΤΟ 2019 ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ -- ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

31 Δεκεμβρίου 2018

1.Στὸν χρόνο ποὺ φεύγει, κυριάρχησε στὶς εἰδήσεις καὶ τριγύριζε στοὺς βαθεῖς προβληματισμούς μας ἡ συρρίκνωση τῶν συνόρων μας  κυρίως τὸ Μακεδονικό, τὸ ὁποῖο τὸ ἔχουν τελεσίδικα προδώσει οἱ ἐξωμότες οὐσιαστικὰ ἤδη ἀπὸ τὸ Φθινόπωρο τοῦ 2017, ὅπως ὁ κ. Κοντζιὰς ἀναγκάσθηκε νὰ μᾶς ἐπιβεβαιώσει καὶ τὸν κυρίαρχο λαὸ τὸν ἔχουν γράψει στὰ παλαιά των ὑποδήματα οἱ ἐξωμότες, διότι εἶναι πειθήνια ὄργανα τῶν σιωνιστικῶν καὶ μαρξιστικῶν  κύκλων.
Ἐμεῖς εἴχαμε κακίσει σφόδρα, τὸν Γέροντα Αὐγουστῖνο Καντιώτη, ἀείμνηστο Μητροπολίτη Φλωρίνης, διότι ἐγκατέλειψε τὴν Ἀττική,  ὅπου διαβιεῖ ἄνω τοῦ 50% τῶν Ἑλλήνων.
Τώρα ὅμως βλέπομε, ὅτι τὸν ἀδικούσαμε σφόδρα καὶ πιστεύομε ὅτι ἦταν ὄργανο τῆς Θείας Προνοίας νὰ σωθῇ ἡ Ἑλληνικὴ Μακεδονία. Διότι ἐκεῖ ὀργίαζαν οἱ σλαβόφωνοι καὶ ἐὰν δὲν θηριομαχοῦσε ὁ θρυλικὸς Γέρων κυρὸς Αὐγουστῖνος,  διὰ 43 περίπου χρόνια,  ὄχι μόνον τὴν Κεντρικὴ Μακεδονία μας, ἀλλὰ καὶ τὴν Χαλκιδικὴ μέχρι τὸν Ἀξιὸ ποταμό, θὰ τὰ εἴχαμε χάσει.