Του αειμνήστου Ιωάννου Κορναράκη, Καθηγητού Πανεπ. Αθηνών -- Ψυχολογική εμβάθυνση στην παραβολή του ασώτου.

Η παραβολή του Ασώτου εκτιμάται ιδιαιτέρως υπό του πληρώματος εν γένει της Εκκλησίας. Η ευσπλαγχνία και η απεριόριστος αγάπη του ουρανίου Πατρός προς τον αμαρτωλόν άνθρωπον, η τονιζομένη μεγαλειωδώς εις την όλην ευαγγελικήν περικοπήν, προκαλεί έντονον αίσθησιν εις τας ψυχάς των πιστών. 
Λόγω δε της τοιαύτης εντυπώσεως, την οποίαν η παραβολή του Aσώτου δημιουργεί, εξισούται αύτη, ως γνωστόν, πολλάκις πλήρως προς το λοιπόν περιεχόμενον της Αγίας Γραφής. Ούτως αναγνωρίζεται ότι η παραβολή αύτη είναι μεστή σωτηριολογικών νοημάτων και ότι εν αυτή εύρηται συμπεπυκνωμένη η όλη χριστιανική διδασκαλία περί της σωτηρίας του ανθρώπου δια της εν Χριστώ Θείας Αποκαλύψεως.

Αλλ' επίσης και εκ της επόψεως των ψυχολογικών διαδικασιών η παραβολή του Ασώτου αποτελεί ασφαλώς ανεξάντλητον μεταλλείον. Επί τη βάσει οιασδήποτε ψυχολογικής θεωρίας, αντιμετωπιζούσης την ψυχικήν υπόστασιν μετά της οφειλομένης εΙς αυτήν αξιοπρέπειας και αν ερευνήσει τις το κείμενον της παραβολής ταύτης, θα επισημάνη πλούτον και ποικιλίαν ψυχικών διαδικασιών, δι' ων διαφωτίζεται πως το σχήμα της πτώσεως του ανθρώπου εις την αμαρτίαν και της επιστροφής αυτού εις τον Θεόν. Το θέμα δηλονότι ή το πρόβλημα, το οποίον η παραβολή απεικονίζει, είναι πάντοτε πνευματικόν. Το γενικόν σχήμα της συμπεριφοράς του Ασώτου υιού αλλά και του πρεσβυτέρου αφορά εις την πνευματικήν υπόστασιν και ζωήν αυτών.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΜΟΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ;


               
 τοῦ Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

Συνάδελφος ἐκπαιδευτικός μᾶς ἐνημέρωσε ὅτι σὲ σεμινάριο ποὺ παρακολούθησε τὸ Καλοκαίρι, 2018, στὴ Σχολὴ Χατζήβεη, στὴ Νέα Φιλαδέλφεια, ἄκουσε «κάποια περίεργα» σχετικὰ μὲ τὴν ἐκπαίδευση τῶν παιδιῶν τῶν Δημοτικῶν Σχολείων.
Λόγω τοῦ ὅτι τὰ ὅσα μᾶς εἶπε μᾶς φάνηκαν ὄντως «περίεργα» ἀνατρέξαμε στὴν ἱστοσελίδα τοῦ ἐκπαιδευτηρίου ἀπ' ὅπου πλη­ρο­φο­ρη­θή­κα­με τὰ ἀκόλουθα[1]: «Λίγο πρὶν τὸ κλείσιμο τῆς σχο­λι­κῆς χρονιᾶς, οἱ ἐκπαιδευτικοί τοῦ σχολείου μας συμ­με­τεῖ­χαν σὲ ἕνα ἰδιαίτερα ἐνδιαφέρον σεμινάριο μὲ τίτλο: "Ἐν­σω­μα­τώ­νον­τας πρακτικές τῆς ἐπίγνωσης στὸ σχολεῖο γιὰ δασκάλους καὶ παιδιά".

Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί..., Τί θαυμάζεις Μαριάμ;


Τη Γ΄ (3η) Ιανουαρίου, μνήμη του Αγίου Προφήτου ΜΑΛΑΧΙΟΥ.

Μαλαχίας ο θείος Προφήτης εγεννήθη εκ της φυλής Λευϊ, εν τόπω καλουμένω Σοφερώ, κατά τους χρόνους εκείνους κατά τους οποίους επέστρεψαν οι Εβραίοι εις Ιερουσαλήμ από της αιχμαλωσίας Βαβυλώνος. Νέος δε έτι ων, απέκτησε πολιτείαν ενάρετον και αρίστην, έλαβε δε το όνομα Μαλαχίας (το οποίον ελληνιστί ερμηνεύεται Άγγελος) δια δύο αίτια· αφ’ ενός μεν, διότι ήτο ωραίος και ευπρεπής, αφ’ ετέρου δε διότι όσα ο Προφήτης ούτος επροφήτευεν, ελάμβανον ευθύς την βεβαίωσιν του θείου Αγγέλου, όστις έλεγε ταύτα εις αυτόν, και τον οποίον δεν έβλεπον οι ανάξιοι, αλλά μόνον οι άξιοι, την φωνήν όμως αυτού όλοι ήκουον ανεξαιρέτως. Ήκμασε δε κατά τον καιρόν του Έσδρα τετρακόσια έτη προ Χριστού. Ήτο δε, ως είπομεν, εν τη νεότητι αυτού ωραίος την όψιν, έχων το πρόσωπον όχι στρογγυλόν, αλλά μακρόν, και τας τρίχας συνεστραμμένας και κυκλοειδείς και οιονεί κουρευμένας, την δε κεφαλήν πλατείαν και μεγάλην.

Η ποικιλία δεκτικότητος στους Ορθοδόξους πιστούς

Στην πνευματική ζωή, δηλαδή στον χώρο που το άγιον Πνεύμα προσφέρεται να βιωθή, ήγουν στους Ορθοδόξους πιστούς, υπάρχει ποικιλία δεκτικότητος. Η δεκτικότης εκάστου προσδιορίζεται, βέβαια, «κατά το μέτρον της πίστεως» αλλά και από τις καταβολές, την έκταση και το είδος της παιδείας, και των παγίων διαθέσεων της ψυχής (δηλ. ποσόν πίστεως, χωρητικότης νου, ευφυϊα, αφυϊα, μετριότης, μεγαλόνοια, μικρόνοια, καλλιέργεια, ή μη, του νου στην θεολογία, φιλοσοφία, αποκλίσεις της ψυχής προς την φιλανθρωπίαν, την πρακτικήν ζωήν ή τον θεωρητικόν βίον).

Αν δεν παραφρονήσαμε, τότε τι είναι αυτό που γράφει ο αδελφός ο οποίος παραμένει σε κοινωνία με τους οικουμενιστές;

...Δυστυχώς, μετά το Κολυμπάρι, η Ορθοδοξία δεν είναι αυτή που γνωρίζαμε και πιστεύαμε, η Εκκλησία δεν είναι αυτή, που ίδρυσε με το αίμα του ο Χριστός, αλλά ένα εμπνευσμένο από τον Διάβολο και κατασκευασμένο από επίγεια όργανά του τερατώδες εκκλησιαστικό μόρφωμα, αποκύημα της προ της εμφανίσεως του «ανόμου» (Αντιχρίστου) προφητευμένης μεγάλης αποστασίας των εσχάτων καιρών. Η μετακολυμπάρια ορθοδοξία είναι ορθοδοξία μαϊμού. Και εμείς ορθοδοξία μαϊμού δεν χρειαζόμεθα, διότι αυτή δεν προσφέρει λύτρωση και σωτηρία. Τουναντίον, αυτή έχει ανάγκη μετανοίας, διορθώσεων και σωτηρίας. Την χαρίζουμε, επομένως, στους οικουμενιστές. Να την χαίρονται! 

Ὁ Θεός μόνο τήν Ἐκκλησία ἐμπιστεύθηκε ὄχι τά κράτη καί τούς πολιτισμούς

Ἐπισκόπου Ζίτσης καί Ἀχρίδος Νικολάου Βελιμίροβιτς (+)*

Από τους ιερείς ξεκίνησε ο πειρασμός στη Δύση, από τους ιερείς ξεκίνησε η καταστροφή της Δύσης. Από εκείνους τους ιερείς που χαλάνε κάθε τι ιερό και αναποδογυρίζουνε το νόμο.
Ο αρχιερέας Ααρών δεν σφυρηλάτησε το χρυσό μόσχο στην έρημο και άφησε το λαό να τον προσκυνά αντί τον αληθινό Θεό;
Για χίλια χρόνια περίπου η Εκκλησία του Χριστού στην Ανατολή και στη Δύση ήταν μία Εκκλησία, με τον ίδιο νου, με την ίδια καρδιά και με την ίδια αίσθηση καθήκοντος. Αλλά, στο τέλος της χιλιετίας από τη γέννηση του Σωτήρα του κόσμου, ο αλυσοδεμένος σατανάς ελευθερώθηκε από την κόλαση, για να εξαπατήσει αυτό τον κόσμο.

Η "Ορθόδοξη Ελλάδα" !!!

Προκαλεί σοκ η έκταση που έχουν πάρει στη χώρα μας τα κρούσματα ενδοοικογενειακής βίας. Το 2018 σημειώθηκαν 1.372 τραυματισμοί λόγω της βίας που ασκήθηκε μέσα στις οικογένειες. Οι παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας ήταν 4.702 για το ίδιο έτος -όσον αφορά τα τετελεσμένα αδικήματα- ενώ είχαμε και 20 απόπειρες.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ελεύθερου Τύπου, τα στοιχεία που έχει συλλέξει η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας -δημιουργήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη- είναι αποκαλυπτικά.

Παναγία η Μυρτιδιώτισσα

Το νησί των Κυθήρων σεμνύνεται για την προστάτιδά του « Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα ». Η χαριτόβρυτη εικόνα της, μεγαλοπρεπής και επιβλητική, ανακαλύφθηκε, καθώς λέει η παράδοση , στην τοποθεσία « Μυρτίδια », περιοχή τότε έρημη και κατάφυτη από μυρσίνες. 
Κάποιος ευλαβέστατος βοσκός , την ώρα που προσευχόταν, άκουσε μέσα σε εκείνη την ερημιά μία φωνή να του λέει: