ΚΥΡΙΑΚΗ 06 ΜΑΪΟΥ 2018 -- ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ


Ύδωρ ζων
«Πνεύμα ο Θεός, και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δει προσκυνείν»
 Η ψηλάφηση του βαθύτερου νοήματος της ζωής συντελείται μέσα από την αλήθεια της Εκκλησίας, όπως αυτή αποκαλύπτεται από τον ίδιο τον Κύριο μας. Η σημερινή ευαγγελική περικοπή παραπέμπει σε ανώτερες πνευματικές συχνότητες. Παρακινεί ν’ ανοίξουμε τον εαυτό μας, να τον καταστήσουμε διάφανο, ικανό να δεχθεί τη μεγάλη αλήθεια της ζωής, που ανεβάζει τον άνθρωπο σε πνευματικές κορυφογραμμές.
Χρονικά και εορτολογικά, βρισκόμαστε στο μέσο περίπου της πορείας μας προς την Πεντηκοστή. Είναι ίσως η πιο κατάλληλη στιγμή για να καταστούμε κοινωνοί της αποκάλυψης που ο ίδιος ο Κύριος προσφέρει στη συνάντηση του με τη Σαμαρείτιδα. Ότι δηλαδή ο ίδιος είναι το «ύδωρ το ζων», το «αλλόμενον εις ζωήν αιώνιον». Μια αλήθεια, η οποία επιβάλλεται να αγγίξει υπαρξιακά τον άνθρωπο και να τον ανυψώσει πνευματικά.

ΑΝΑΣΤΗΘΙ ΚΥΡΙΕ Ο ΘΕΟΣ ΜΟΥ - ΑΝΑΣΤΗΤΩ Ο ΘΕΟΣ -- Orthodox Hymns


O Συναξαριστής της ημέρας.

Κυριακή, 6 Μαΐου 2018

ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ. Ιώβ του πολύαθλου, Θεοδότου ιερομάρτυρος, Σεραφείμ οσίου του Δομπού.

Ὅλη αὐτὴ τὴ περίοδο ποὺ διανύουμε τώρα, ἐπεκτεινομένη σὲ πενήντα μέρες, ἑορτάζομε τὴν ἀπὸ τοὺς νεκροὺς ἀνάσταση τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτήρα μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, δεικνύοντας μὲ αὐτὴ τὴν παράταση τὴν ὑπεροχὴ τῆς ἀπέναντι στὶς ἄλλες ἑορτές. Πραγματικὰ ὅλοι ὅσοι ἀναστήθηκαν ἀπὸ τοὺς νεκροὺς ἀναστήθηκαν ἀπὸ ἄλλους καί, ἀφοῦ πέθαναν πάλι, ἐπέστρεψαν στὴ γῆ. Ὁ δὲ Χριστός, ἀφοῦ ἀναστήθηκε ἀπὸ τοὺς νεκρούς, δὲν κυριεύεται πλέον καθόλου ἀπὸ τὸ θάνατο, γιατί δὲν ἐπέστρεψε πάλι στὴ γῆ, ἀλλὰ ἀνέβηκε στὸν οὐρανό, καθιστώντας τὸ φύραμά μας ποὺ εἶχε λάβει ὁμόθρονο μὲ τὸ Πατέρα ὡς ὁμόθεο. Εἶναι ὁ μόνος ποὺ ἔγινε ἀρχὴ τῆς μελλοντικῆς ἀναστάσεως ὅλων καὶ πρωτότοκος ἀπὸ τοὺς νεκροὺς καὶ πατέρας τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. 

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ


ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΩΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
29.4.2018

4.5.2018
1.Παρὰ τὴν σατανικὴν διαιώνισι τῶν τεχνικῶν ἐργασιῶν εἰς τὰ ἔργα Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου εἰς τὴν Ἀροανία Καλαβρύτων, ἐν τούτοις κατορθώσαμε, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, νὰ ἐξυπηρετήσωμε τὴν 29ην Ἀπριλίου 2018, δέκα (10) πούλμαν καὶ πλῆθος ἐπιβατικῶν αὐτοκινήτων  μὲ εὐλαβεῖς προσκυνητὲς ἀπὸ τὴν Ἀρκαδία καὶ τὸ πούλμαν τοῦ κυρίου ΚΟΤΣΙΡΑ ἀπὸ τὴν Ἀθήνα (πλατεία Κολιάτσου).

Σε γράμμα, που έστειλε ο Αθηναγόρας το 1968 στον πάπα Παύλο Στ΄, για τη γιορτή των Χριστουγέννων, γράφει:


«Εν τη κοινωνία ταύτη (της αγάπης του Χριστού) ιερουργούντες μετά της χορείας των περί ημάς Ιερωτάτων Μητροπολιτών και υπερτίμων, μνησθησόμεθα από των διπτύχων της καρδίας ημών του τιμίου ονόματός Σου. αδελφέ, Αγιώτατε της Πρεσβυτέρας Ρώμης Επίσκοπε, ενώπιον της αγίας αναφοράς αυτού τούτου του τιμίου Σώματος και αυτού τούτου του τιμίου αίματος του Σωτήρος εν τη θεία του Αγιωτάτου προκατόχου ημών, Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Και ερούμεν τη αγία ημέρα των Χριστουγέννων ενώπιον του αγίου θυσιαστηρίου και λέγομεν σοι: της Αρχιερωσύνης σου μνησθείη Κύριος ο Θεός, πάντοτε, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων» !!!

Η ομολογία αυτή του Αθηναγόρα είναι όντως φοβερή! Ομολογεί τη μνημόνευση στην αγία Πρόθεση και στο άγιο Θυσιαστήριο του ονόματος του αιρετικού πάπα! Αυτό σημαίνει αδιαμφισβήτητα ότι θεωρούσε τον εαυτό του ενωμένο με τον πάπα! Σημαίνει ότι ο Αθηναγόρας  θεωρούσε ότι έγινε η ΄Ενωση των Εκκλησιών!

Εἰς τὸ τζαμὶ λοιπὸν τοῦ ψευδοπροφήτου Μωάμεθ Πατριάρχης προσευχόμενος;

Ποία ἡ εἴδησις; Τὴν ἀντιγράφομεν ὡς ἔχει ἐκ τῆς ἐπικεφαλίδος, ἡ ὁποία ἐτέθη ὑπεράνω μακρᾶς περιγραφῆς τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Οἰκουμ. Πατριάρχου εἰς Ἱερουσαλήμ˙ «Ὁ Οἰκουμ. Πατριάρχης εἰσῆλθε γυμνόπους εἰς τὸ τέμενος Ὀμὰρ καὶ ἐκεῖ προσηυχήθη ὑπὲρ τοῦ Χουσεΐν».
Εἰς τὸ τζαμὶ λοιπὸν τοῦ ψευδοπροφήτου Μωάμεθ Πατριάρχης προσευχόμενος; Κύριε ἐλέησον! Ἀλλὰ πρέπει νὰ καῆ τὸ Πηδάλιον, πρέπει νὰ ποδοπατηθοῦν οἱ Κανόνες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι ἀπαγορεύουν ἐπὶ ἀπειλῆ ἀφορισμοῦ τῶν λαϊκῶν καὶ καθαιρέσεως τῶν κληρικῶν τὴν εἴσοδον καὶ τὴν προσευχὴν εἰς κέντρα λατρείας ἀλλοπίστων καὶ αἱρετικῶν.
 Ἡ Ὀρθοδοξία μετʼ ἀγανακτήσεως καὶ βδελυγμίας ἀποστρέφει τὸ πρόσωπόν της καὶ ἐκ τῆς φανταστικῆς ἀκόμη εἰκόνος κληρικοῦ, ὅστις μὲ γυμνοὺς τοὺς πόδας εἰσέρχεται καὶ προσεύχεται εἰς τζαμὶ τοῦ ψευδοπροφήτου. Τοιοῦτόν τι δὲν ἀναφέρει ἡ αἱματοπότιστος ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν. Ἀναφέρει ἀντιθέτως ἱερεῖς καὶ ἐπισκόπους καὶ πατριάρχας ἀλλὰ καὶ ἀπλοὺς χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι ἐπροτίμησαν μαρτυρικὸν θάνατον ἤ νὰ εἰσέλθουν καὶ νὰ συμπροσευχηθοῦν μετὰ τῶν Τούρκων εἰς τζαμί

ἐδηλώθη γάρ μοι περὶ ὑμῶν, ἀδελφοί μου, ὅτι ἔριδες ἐν ὑμῖν εἰσι.

λέγω δὲ τοῦτο, ὅτι ἕκαστος ὑμῶν λέγει· 

ἐγὼ μέν εἰμι του π. Ζήση

ἐγὼ δε του π. Σάββα, 

ἐγὼ δὲ του π. Τρικαμηνά, 

εγώ δε του π. Αγγελακάκη, 

ἐγὼ δὲ Χριστοῦ.  

μεμέρισται ὁ Χριστός; 

(Α΄ Κορινθ. ....)

Υπάρχουν χαρισματικοί Επίσκοποι να κηρύξουν πολιτικήν αντίστασιν;


Του κ. Γεωργίου Κ. Τραμπούλη, Θεολόγου

Και ενώ αμφισβητείται η εθνική κυριαρχία της Ελλάδος από τους γείτονές της και ο ελληνικός λαός βρίσκεται σε πρωτοφανή για την ιστορία του ηθική και πνευματική κατάπτωση και αδιαφορία για τους επικείμενους κινδύνους που έχει να αντιμετωπίση και ενώ η παρουσία ενός ανίκανου και διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος παρασύρει την ελληνική κοινωνία σε μία παντελή απαξίωση όλων των αξιών, η ενδοτική-χειραγωγούμενη κυβέρνηση προέβη σε μία πρωτοφανή πράξη, που από μόνη της ακυρώνει τους αγώνες και τις προσδοκίες αυτών που αγωνίσθηκαν για την ίδρυση ενός ελληνικού κράτους θεμελιωμένου στην θρησκευτική συνείδηση και στην Θεοσέβεια.
Όπως έγινε γνωστό στον τελευταίο ανασχηματισμό της κυβέρνησης στις αρχές Μαρτίου κανένα από τα νέα μέλη της δεν έδωσε θρησκευτικό όρκο αλλά πολιτικό, χρησιμοποιώντας την λέξη “δηλώνω” αντί το “ορκίζομαι”. Η ορκωμοσία έγινε ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και μάλιστα για πρώτη φορά δεν παραβρέθηκε κανένας εκπρόσωπος της Εκκλησίας και όλα αυτά χωρίς καμία αντίδραση τόσο από τον αδιάφορο ελληνικό λαό όσο και από την απούσα διοικούσα Εκκλησία.

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΚΜΗ

Μέτρα τώρα για να ανακοπεί η επερχόμενη εξαφάνιση του πληθυσμού

Από τον
Παναγιώτη Κωστόπουλο


Το παρόν άρθρο δεν ενδείκνυται για αυτούς που δεν επιθυμούν την ύπαρξη εθνών και την κατοίκηση της Ελλάδας από Ελληνες. Αφορμή στάθηκαν δύο ειδήσεις που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας, ενδεικτικές του πού οδηγείται η χώρα μας πληθυσμιακά και, κατά προέκταση, υπαρξιακά. 
Η πρώτη αφορά κάποια στοιχεία που παρατέθηκαν στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, εκ των οποίων τα περισσότερα ειπώθηκαν από τον Αναστάσιο Λαυρέντζο [συγγραφέας του βιβλίου «Σιωπηρή Αλωση - Το δημογραφικό και το μεταναστευτικό πρόβλημα της Ελλάδας» (εκδ. Πραγματεία)]. Η χώρα μας, σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε από τον ΟΗΕ, έχει τον έκτο πιο γερασμένο πληθυσμό στον κόσμο! Μάλιστα, σύμφωνα με προβλέψεις, το 2050 θα έχει πληθυσμό 6.500.000 με 8.000.000, εκ των οποίων το 1/3 θα είναι πάνω από 65 ετών!