ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ ΔΟΞΑΣΑΤΕ!

Εις ποίαν οδυνηράν δοκιμασίαν μας υποβάλλει το μήνυμα! Πως θα αναμετρηθώμεν με την απαίτησιν;  Πως θα κατορθώσωμεν αξίως να δοξάσωμεν τον Γεννώμενον Χριστόν; Διανοούμεθα εν πίστει την Ενσάρκωσιν του Θείου Λόγου και περιπίπτωμεν εις θάμβος. Βυθιζόμεθα εις το μυστήριον, το «ξένον και παράδοξον» και μένομεν άναυδοι. Που θα εύρωμεν αγγελικόν νουν, δια να κατανοήσωμεν την κένωσιν του Υιού και Θεού; Με ποίαν καρδίαν θα αγαπήσωμεν; Ομολογουμένως, η πιστή ψυχή, μελετώσα την άπειρον αγάπην του Θεού προς τους ανθρώπους, περιέρχεται εις αμηχανίαν. Ω, πόσον μικροί είμεθα ημείς και πόσον μέγας ο Θεός! Και ποίον μεγαλείον κρύπτεται εις την εκούσιον ταπείνωσίν Του! Μία μόνον διέξοδος υπάρχει δια την έκθαμβον και ευεργετουμένην ψυχήν: Η ευγνωμοσύνη, ο πνευματικός κλαυθμός, η ευχαριστία προς την αγάπην, τον Θεόν. Και νομίζω ότι το μόνον ανταπόδομα εις τας ανεκφράστους ευεργεσίας του Θεού είναι η θερμή ευχαριστία και ευγνωμοσύνη. Ω, και να εγνωρίζαμεν τι είμεθα, από πού ερχόμεθα, που πηγαίνομεν! Πόσον είμεθα θείοι, πόσον αγγελικοί, πόσον φωτεινοί, θεόπλαστοι, αιώνιοι, θεοί! Ω, κατηραμένη άγνοια, που εμποδίζεις την γνώσιν των μεγαλείων μας!

Defense and Declaration of Cessation of Commemoration of Bishop on Account of the Teaching of Heresy

Letter of Protopresbyter Theodore Zisis to Metropolitan Anthimos of Thessaloniki (March 3, 2017)

Orthodox Ethos is grateful to God to be asked to publish the translation of the declaration of cessation of commemoration of the honorable and upright Protopresbyter Theodore Zisis, submitted to his Metropolitan on the Sunday of Orthodoxy, giving his defense and explanation of the necessity for the drastic measure.

We hope all good-willed and interested Orthodox Christians will take the time to read the text and consider his arguments carefully, for if nothing else it will aid them in increasing their vigilance and watchfulness both for their soul's salvation as well as the unity of the Church and orthodoxy of Her confession - of which we are all co-responsible.

ΥΜΝΟΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ


 

Τη ΙΗ΄ (18η) Δεκεμβρίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ και των συν αυτώ.

H Αγία Μάρτυς Ζωή. Ο Άγιος Μάρτυς Τραγκυλίνος. Ο Άγιος Μάρτυς Κλαύδιος. Ο Άγιος Μάρτυς Τιβούρτιος. Ο Άγιος Μάρτυς Κάστουλος. Οι Άγιοι Μάρτυρες Μάρκος και Μαρκελλίνος.                                                                                              

Σεβαστιανός ο ένδοξος Μάρτυς του Κυρίου και οι μετ΄ αυτού συναθλήσαντες και ανωτέρω αναφερόμενοι Άγιοι Μάρτυρες ήσαν κατά τον καιρόν των αντιχρίστων βασιλέων Διοκλητιανού (284- 305) και Μαξιμιανού (286- 305), οίτινες υπερτέρησαν εις κακίαν και απανθρωπίαν πάντας τους προ αυτών βασιλείς, διότι τόσον διωγμόν εκίνησαν κατά των Χριστιανών οι άχρηστοι και ασύνετοι, ώστε δεν εχωρούσαν οι Άγιοι εις τα δεσμωτήρια. Ούτοι οι κάκιστοι τύραννοι είχον προστάξει πάντας τους υπ΄αυτούς ηγεμόνας και άρχοντας, να μη εξετάζουν άλλας αναγκαίας υποθέσεις των πόλεων ούτε δια φόνους, ούτε δι΄ άλλα πταίσματα, ή κρίσεις ετέρας, ειμή μόνον να αναζητούν και να καταδικάζουν τους Χριστιανούς με διάφορα παιδευτήρια και να τους βιάζουν με κάθε τρόπον να προδίδωσι την ευσέβειαν.

«Τήρει τον νουν σου εις τον Άδη, και μη απελπίζου».

Ο δρόμος  που καλείται να ακολουθήσει ο άνθρωπος, είναι ίσως αυτός που έδειξε ο Χριστός στον Γέροντα Σιλουανό, σ’ ένα όραμά του – όπως το περιγράφει ο ίδιος ο γέροντας: «Τήρει τον νουν σου εις τον Άδη, του είπε ο Κύριος, και μη απελπίζου». Να προσεύχεσαι, δηλαδή, και να έχεις τον νου σου στον Άδη, στα όσα υποφέρουν οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί. Και από εκεί και πέρα μην απελπίζεσαι.

“Oρθόδοξοι” Αρχιερείς διακηρύττουν απροκάλυπτα και δημόσια, ότι ο Πάπας Ρώμης είναι κανονικός Επίσκοπος, σκανδαλίζοντας έτσι τα ορθόδοξα ποίμνια.

Ιδού τι λέγουν οι Άγιοι Πατέρες μας για τους Παπικούς:


1) Ο παπισμός είναι ασέβεια. (Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς).
        
2) Φεύγετε από τους παπικούς, όπως φεύγετε από τα φίδια (Άγ. Μάρκος ο Ευγενικός).                        
3) Ο Πάπας είναι αντίχριστος. Τον Πάπα να καταράσθε, διότι αυτός θάναι η αιτία. (Άγ. Κοσμάς ο Αιτωλός).                  
4) Ότι οι Λατίνοι είναι αιρετικοί δεν είναι χρεία επί του παρόντος να κάμωμεν καμμίαν απόδειξιν. (Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης).   
5) Ομολογουμένως, αναμφιβόλως, αναντιρρήτως, οι Λατίνοι είναι αδόκιμοι, απόβλητοι, εχθροί και αλλότριοι του Θεού και των αγίων Αυτού. (Όσιος Αθανάσιος Πάριος).                             
6) Δια του δόγματος του αλαθήτου η Δυτική Εκκλησία απώλεσε την πνευματικήν της ελευθερίαν, απώλεσε τον στολισμόν αυτής, εκλονίσθη εκ βάθρων, εστερήθη του πλούτου της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. (Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως).                
7) Διότι καμμία αίρεσις δεν εξηγέρθη τόσο ριζοσπαστικώς και τόσον ολοκληρωτικώς κατά του Θεανθρώπου Χριστού και της Εκκλησίας του, ως έπραξε τούτο ο Παπισμός δια του δόγματος περί του αλαθήτου του Πάπα – ανθρώπου. (Όσιος Ιουστίνος Πόποβιτς). 

Η σύνδεση Μεταμοσχεύσεων καί Εμβολίων (mRNA) --- του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη

https://drive.google.com/file/d/1-uSMcY-ZHwtZ2ISpBBAx_M39w3Fit_Gl/view?usp=drivesdk

 Όποιος αμφισβητεί τήν συνάφεια τών νέων εμβολίων (mRNA) μέ τίς μεταμοσχεύσεις, άς κάνει τόν κόπο νά διαβάσει τό κείμενο στόν ύπερθεν επισυναπτόμενο σύνδεσμο. Καί μή ξεχνάμε : "Μεταμοσχεύσεις ιστών καί οργάνων", γράφουν καί λένε οι ειδικοί. Τούς ερωτώ, οι κυτταρικές σειρές τί είναι ; Δέν είναι προερχόμενες από ιστούς ατελών - εκτρωθέντων καί ζώντων - εμβρύων ή υγιώς τελειωθέντων καί τελειόμηνων ;

Καί δύο σχόλια

1. Η σύνδεση μεταξύ μεταμοσχεύσεων καί εκτρώσεων ζώντων εμβρύων, είναι εμφανής καί θά γίνει ακόμη εμφανέστερη. Ήδη, έχω γράψει ότι δέν αποκλείεται, μελλοντικά, νά αμοίβεται μία γυναίκα γιά νά φέρει σέ πέρας ένα υγιές κύημα, προκείμενου νά χρησιμοποιηθούν τά όργανά του γιά μεταμόσχευση (ήπαρ, πνεύμονες, καρδιά, νεφροί) σέ τελειόμηνο κύημα μετά τήν γέννηση καί διάγνωση σοβαρής καί θανατηφόρου (μή κληρονομικής) βλάβης οργάνου, όπως αγενεσία χοληφόρων (ηπατοπάθεια κ.ά. νοσήματα πνευμόνων ή καρδίας), οπότε ενδείκνυται η μεταμόσχευση οργάνων. Τά έχω πεί προφορικά αυτά στόν π. Βασίλειο Βολουδάκη, αλλά "από τό ένα μπήκαν, από τό άλλο βγήκαν". Ουδείς συσχετίζει τίς μεταμοσχεύσεις μέ τά εμβόλια.

2. Τήν δημοσίευση (στό φέησμπουκ) συνοδεύει τό "Βρείτε πληροφορίες γιά τά εμβόλια", μέ Πηγή τόν Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Δέν υπάρχει όμως η πληροφορία γιά τίς παρενέργειες τών εμβολίων. Τά πρακτικά - ονομάζονται αποχαρακτηρισμένα - μυστικά επί τού παρόντος - θά δημοσιευθούν μετά πάροδο 55 ετών. Εντάξει, περιμένουμε.

Κανεὶς δὲν ἀσχολεῖται µὲ τὶς 350.000 δολοφονίες ἐτησίως µέσῳ ἐκτρώσεων ἤτοι 1.000 φόνων Ἑλλήνων ἡµερησίως ;;;

Τὸ διεστραµµένο πολιτικὸ σύστηµα ἔφερε τὸν πολιτικὸ γάµο, τὸ συναινετικὸ διαζύγιο, ἀκολούθως τὸ σύµφωνο συµβίωσης ἑτεροφύλων, βολὲς χαριστικὲς γενοκτονίας γιὰ τὸ αὔριο τοῦ ἔθνους µας, ἀφοῦ οἱ θάνατοι ἤδη ὑπερέβησαν τὶς γεννήσεις. Κανεὶς δὲν ἀσχολεῖται µὲ τὶς 350.000 δολοφονίες ἐτησίως µέσῳ ἐκτρώσεων ἤτοι 1.000 φόνων Ἑλλήνων ἡµερησίως, οὔτε µὲ τὴν εὐρωπαϊκὴ ἔκθεση, σύµφωνα µὲ τὴν ὁποία ὁ ἴδιος σηµερινὸς πληθυσµός, µᾶλλον γερόντων, θὰ ὑπάρχει – ἂν ὑπάρχει – τὸ 2060, ἐνῷ ἡ ἐθνικὴ στατιστική µας ὑπηρεσία προβλέπει τὸ 2030 νὰ ἔχουµε 60% ἀλλοδαποὺς καὶ µόνον 40% Ἕλληνες µαθητὲς στὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα.

-----------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Γιά νά λέμε καί «τοῦ στραβοῦ τό δίκαιον», μόνον ὁ «ἀρχιεπίσκοπος» Χριστόδουλος (τά εἰσαγωγικά ὑπονοοῦν ὅτι δέν ἦτο Ὀρθόδοξος) ἔκαμε κάτι πρός τήν ὀρθήν κατεύθυνσιν ἐπ' αὐτοῦ, ἤτοι διά τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διά τό κάθε ἐπιπλέον παιδί ἡ Ἐκκλησία ἔδιδε εἰς τήν οἰκογένειαν ἕν ποσόν (ἄν ἐνθυμοῦμαι καλῶς, 2000 εὐρώ). Αὐτό δείχνει ὅτι ὁ Χριστόδουλος ἦτο τοὐλάχιστον Πατριώτης. Αὐτό φανερώνουν ἄλλωστε καί οἱ τελευταῖες ὁμιλίες του, μέ τίς ὁποῖες κατήγγειλε ὅτι οἱ νεοταξῖται «πολιτικοί» ἐπιδιώκουν τήν ὑπονόμευσιν τῶν θεσμῶν, ὅπερ καί ἀπεδείχθη περιτράνως. Οἱ σημερινοί ψευδεπίσκοποι καί ψευδοπολιτικοί εἶναι φανεροί ἀνθέλληνες καί ἀντίχριστοι.

ΑΝΑΓΚΗ ΕΛΕΓΧΟΥ -- του αειμνήστου Στεργίου Σάκκου Ομ. Καθηγητού Α.Π.Θ.

Ένα από τα πιο φυσιολογικά γνωρίσματα του ανθρώπου είναι το ενδιαφέρον του για την ζωή και την υγεία του. Όλοι προσέχουμε τον εαυτό μας· αγωνιζόμαστε για τη συντήρησή του, αγωνιούμε για τη διατήρησή του, φροντίζουμε για την καλύτερη κατάστασή του. Οι προσπάθειές μας οι καθημερινές – από την πιο απλή ασχολία ως και την ίδια μας την εργασία – οι επιστήμες όλες – από την ιατρική ως και την αστρονομία – ο πολιτισμός που καλλιεργούμε, με μια λέξη τα πάντα αποβλέπουν στον έλεγχο και στην φροντίδα της φυσικής μας ζωής. Και είναι πράγματι σωστό αυτό το ενδιαφέρον, αφού ο ίδιος ο Πλάστης μας φύτεψε μέσα μας ισχυρό το ένστικτο της αυτοσυντηρήσεως και είναι ευλογημένο, όταν δεν γίνεται αυτοσκοπός και δεν καταντά θεότητα για τον άνθρωπο. Αλλά εμείς, όσοι έχουμε βαπτισθεί στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, υποτίθεται ότι ζούμε εκτός από την φυσική ζωή και την πνευματική ζωή της πίστεως.

Reading from the Synaxarion:

Daniel the Prophet & Ananias, Azarias, & Misail, the Three Holy Youths

The Prophet Daniel and the Three Children were all descended from the royal tribe of Judah. In the year 599 before Christ, in the reign of Joachim, who was also called Jechonias (I Chron. 3:16, and II Chron. 36:8), while yet children, these righteous ones were led away as captives into Babylon together with the other Jews by Nabuchodonosor. He singled them out from among the other captives to serve him, and renamed them thus: Daniel was named Baltazar; Ananias, Sedrach: Misail, Misach; and Azarias, Abednago. They were reared in the royal court, and taught the wisdom of the Chaldeans; and after the passage of three years, they surpassed all the Chaldean sages (Dan. 1).