Οι «ψεκασμένοι»: Τα κρεμαστάρια των αλεπούδων -- Κωνσταντίνος Ι. Βαθιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ποινικού Δικαίου

Πράγματι, εδώ και καιρό έχουμε μπερδέψει τα ονόματα των πραγμάτων· η σπατάλη των ξένων αγαθών ονομάζεται γενναιοδωρία και η αποκοτιά στις κακές πράξεις ονομάζεται ψυχικό σθένος: γι’ αυτό και το κράτος έχει φτάσει στα έσχατα όριά του¹.


Μια προσφιλής τακτική των προπαγανδιστών που θέλουν να επιβάλλουν στην «λαϊκή αγορά» τα νέα ιδεολογικά προϊόντα τους, ισοπεδώνοντας όσες μειοψηφικές φωνές αμφισβητούν τις (δήθεν) αγαθές προθέσεις των διακινητών των Μεγάλων Ιδεών είναι ο στιγματισμός του αμφισβητία με τη χρήση απαξιωτικών ετικετών.

Όταν κάποιος δυσκολεύεται να καταρρίψει την, ασύμφορη γι’ αυτόν, αντίπαλη επιχειρηματολογία στην ουσία της, ακολουθεί την πονηρή οδό του διαβόλου: διαβάλλει, δηλαδή, την προσωπικότητα του αμφισβητία, οπότε παρέλκει να αντικρούσει ένα προς ένα τα επιμέρους επιχειρήματά του. Αφού ο αντίπαλος εμφανίζεται ως ελαττωματικό μυαλό, είναι κατά λογική αναγκαιότητα ελαττωματικοί και οι ισχυρισμοί του, σαν τα νερά που τρέχουν από μια μολυσμένη πηγή.

Χάριτι Θεία, δεν μας είναι δυνατόν, να συμφωνήσουμε και συμπορευθούμε με τοιούτους «Ποιμένας».

Η έννοια και σημασία του Μνημοσύνου σημαίνει ταυτότητα Πίστεως μνημονεύοντος και μνημονευομένου, πρέπει, εν γενικαίς γραμμαίς, να αποδεχθώμεν την δια του «Πατριαρχικού Διαγγέλματος» του 1920 παγκοσμίως διακηρυσσομένην παναίρεσιν του Οικουμενισμού, η οποία, δια της «Θεωρίας των κλάδων» καταβλασφημεί την Μοναδικότητα της Αγίας ημών Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας! Κατ΄ αναπόφευκτον δε συνέπειαν και βάσει πάντοτε του ως άνω «Πατριαρχικού Διαγγέλματος», θα πρέπη να πιστεύσωμεν ότι αι ετερόδοξοι αιρετικαί «Χριστιανικαί» ομολογίαι δηλαδή ο Πάπας και οι Προτεστάνται γενικώς, είναι «αδελφαί Εκκλησίαι» του Χριστού, «μέτοχοι απολυτρωτικής χάριτος» κ.λ.π., με Ιερωσύνην, Μυστήρια και Αποστολικήν Διαδοχήν, ώστε να δυνάμεθα να συμπροσευχώμεθα και συλλειτουργούμεθα μετ΄ αυτών, πράγμα το οποίον σήμερον διενεργούν και πράττουν, όλως κακοδόξως προς την επισκοπικήν αυτών αποστολήν, από του διαβοήτου Αθηναγόρου μέχρι σήμερον του Βαρθολομαίου, τόσον οι του Οικουμενικού Πατριαρχείου, όσον και διάφοροι άλλοι Οικουμενισταί Αρχιερείς και οι Αγιορείτες Ηγούμενοι!

---------------------

Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Εἶναι ποτέ δυνατόν γιά ἕνα Ὀρθόδοξον πιστόν νά ἑορτάζῃ τά Πάθη τοῦ Χριστοῦ καί τήν Ἀνάστασίν Του μετά τοῦ Καϊάφα καί τοῦ Ἰούδα; Ἀμφιβάλλει κανείς ὅτι ὁ Βαρθολομαῖος καί οἱ σύν αὐτῷ, ἀλλά καί πολλοί ἀπό τήν «ἐδῶ πλευράν», ἤτοι τοῦ π.ἑ., εἶναι οἱ σύγχρονοι Καϊάφαι καί Ἰοῦδαι;

Ύμνοι Αναστάσεως


 

Τη ΚΣΤ΄ (26η) Απριλίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος ΒΑΣΙΛΕΩΣ Επισκόπου Αμασείας.

Βασιλεύς ο ένδοξος του Χριστού Ιερομάρτυς ήτο Επίσκοπος Αμασείας της εν τω Ευξείνω Πόντω ευρισκομένης ζων κατά τους χρόνους του Λικινίου, του βασιλεύσαντος κατά τα έτη τη΄ - τκγ΄ (308 – 323), γαμβρού εξ αδελφής όντος του Αγίου και Μεγάλου Κωνσταντίνου. Και ήτο μεν το όνομά του Βασιλεύς, ανταξίως δε προς το όνομα επολιτεύθη ο μακάριος, διο και νυν εν ουρανοίς βασιλεύει αιωνίως. Και εκείνοι μεν οίτινες έτυχον επιγείου δυνάμεως και ανέλαβον βασιλικά ηνία και σκήπτρα, όταν καταλάβουν πόλιν τινά, αφού μάλιστα καταγάγουν νικηφόρον θρίαμβον, ευθύς ως εισέλθωσι νικηταί εξωραϊζουσι και κοσμούσι την πόλιν και λαμπροτέραν αυτήν παρουσιάζουσι. Διότι τοιαύτα οι επί της γης βασιλείς προσφέρουσιν εις τας υποτασσομένας πόλεις. Αλλά περί των εν Θεώ βασιλευσάντων και ασάλευτον Βασιλείαν παραλαβόντων, ως ο καλλίνικος και μέγας Ιεράρχης Βασιλεύς, τι θα ηδύνατο τις να είπη;

"Κορονοϊός: Έσχατο εργαλείο υποταγής των κοινωνιών;" - "Στην Αιχμή του Δόρατος¨


 ------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἐξαιρετικόν! Τονίζει αὐτό πού εἶπεν ὁ L. Montagnier, ὅτι τό «εμβόλιον» μπορεῖ νά προκαλέσῃ AIDS. Ἐπίσης, ἀπό τό λεπτόν 46:00 καί πέρα τοῦ βίντεο, ὁ κ. Πουλᾶς ἐπιβεβαιώνει τό φοβερόν βίντεο πού ἐκυκλοφόρησε πρό ἡμερῶν,

https://katohika.gr/diethni/watch-the-water-ti-symvainei-pragmatika-me-ti-nosisi-apo-covid/


ὅτι ἡ πρωτεΐνη Spike τοῦ «ἐμβολίου» μπορεῖ νά περιέχῃ δηλητήριον κόμπρας!!!