Τη ΚΒ΄ (22α) Ιουλίου, μνήμη της Αγίας Μυροφόρου και Ισαποστόλου ΜΑΡΙΑΣ της Μαγδαληνής.

Μαρία η Μαγδαληνή κατήγετο από τα Μάγδαλα, τα οποία κείνται εις τα οροθέσια της Συρίας· προσελθούσα δε τω Χριστώ απηλλάγη δια της χάριτος αυτού των επτά δαιμονίων, τα οποία την ηνώχλουν, και ούτως ακολουθήσασα αυτώ και υπηρετούσα έως του πάθους και του Σταυρού, έγινε και Μυροφόρος και ευαγγελίστρια, και πρώτη αυτή, μεταξύ των άλλων Μυροφόρων, είδε την Ανάστασιν του Κυρίου, μετά της άλλης Μαρίας, της Υπεραγίας Θεοτόκου, όταν οψέ Σαββάτων, ήτοι μετά το Σάββατον, είδε τον Άγγελον, καθώς γράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος·

Δέν εἶναι στήν δικαιοδοσίαν μας ν' ἀποφασίζουμε πότε καί ἀπό ποιόν «ἔφυγεν ἡ Χάρις». -- Του κ. Δημητρίου Χατζηνικολάου, Αν. Καθηγητού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Βλέπω καί μάλιστα πεντακάθαρα τίς αἱρετικές δηλώσεις, τίς ἑνώσεις μέ Μονοφυσίτας (1990) καί Παπικούς (1965, 1993) κ.λπ. πού ἔχουν κάνει οἱ Οἰκουμενισταί. Αὐτές, ὅμως, εἶναι πράξεις πού ἔχουν κάνει οἱ ὑψηλόβαθμοι «πατριάρχαι», οἱ ὁποῖες ὅμως δέν ἔχουν περάσει εἰς ὅλους τούς ἐπισκόπους, οὔτε εἰς τούς ἱερεῖς, καί βεβαίως οὔτε εἰς τούς λαϊκούς, ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν ὁποίων τίς ἀγνοεῖ παντελῶς καί πιστεύουν βαθειά ὅτι εἶναι ὀρθοδοξώτατοι! Εἰς τούς Ναούς των δέν κηρύττονται τά αἱρετικά δόγματα τῶν Μονοφυσιτῶν καί τῶν Παπικῶν, δέν ἑορτάζονται οἱ ἑορτές των, οὔτε οἱ «ἅγιοί» των. Ἀκόμη κι ἐμεῖς οἱ «ψαγμένοι» μόλις τό 2006 μάθαμε ἀπό τό βιβλίον τοῦ Δικηγόρου-Θεολόγου κ. Ἀθ. Σακαρέλλου ὅτι τό 1965 ἔγινεν «ἄρσις τῆς ἀκοινωνησίας» καί ὄχι ἁπλῶς «ἄρσις τῶν ἀναθεμάτων». Ἐκμεταλλευόμενοι τήν παχυλήν αὐτήν ἄγνοιαν τοῦ κοινοῦ, πολλοί «ἐπίσκοποι» «τό παίζουν» ἀκόμη «βράχοι καί λέοντες τῆς Ὀρθοδοξίας»! Ἡ Σύνοδος τοῦ Κολυμβαρίου, ἡ ὁποία γιά τούς «ψαγμένους» εἶναι ὄντως αἱρετική, ἐντούτοις δέν λέγει ὅτι ἀναγνωρίζει τίς ἑτερόδοξες «ἐκκλησίες», ἀλλά μόνον τήν «ἱστορικήν ὀνομασίαν» των! Ὅσον γιά τήν ἐκκλησιαστικότητα πού -- κρίνοντες αὐστηρά -- ὄντως ἀνεγνώρισε στούς ἑτεροδόξους, ἐντούτοις ὑποθέτω ὅτι θά λέγουν ὅτι «χαλαρά» μόνον ἐχρησιμοποίησαν τόν ὅρον «ἐκκλησία», ὅπως γίνεται σέ ὅλα τά ἐπιστημονικά καί μή βιβλία καί ἄρθρα μέ τούς ὅρους «Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία», «Ἀγγλικανική Ἐκκλησία», «Κοπτική Ἐκκλησία» κ.λπ. Ἄν δέν κάνω λάθος, ἀκόμη καί οἱ Ἅγιοί μας κάμνουν αὐτήν τήν «χαλαρήν» χρῆσιν. Ὑπάρχει, συνεπῶς, μία σύγχυσις, διό καί εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητος ἡ σύγκλησις Ὀρθοδόξου Συνόδου, ἡ ὁποία μπορεῖ νά γίνῃ μόνον μέ τήν θαυματουργικήν ἐπέμβασιν τοῦ Πηδαλιούχου τῆς Ἐκκλησίας, εἰς τήν ὁποίαν ὁ Βαρθολομαῖος καί οἱ σύν αὐτῷ θά εἶναι ὑπόδικοι, καί ἡ ὁποία θ' ἀκυρώσῃ ὅλες τίς παρανομίες τῶν «ἐπισκόπων» τοῦ νέου καί τοῦ παλαιοῦ, θά καθαιρέσῃ καί θ' ἀναθεματίσῃ τούς ὑπευθύνους κ.λπ. Τό δικόν μας χρέος φθάνει ἕως τήν ἀποτείχισιν καί τήν κήρυξιν τῆς Ἀληθείας, ἔτσι ὥστε ν' ἀφυπνισθοῦν οἱ πιστοί καί νά προκληθῇ Πανορθόδοξος Σύνοδος. Δέν εἶναι στήν δικαιοδοσίαν μας ν' ἀποφασίζουμε πότε καί ἀπό ποιόν «ἔφυγεν ἡ Χάρις».

-----------------------------

Η Νικολακάκη Αναστασία είπε:

Α μέρος:

Κυριε Χατζηνικολάου, γράψατε:

"Τό δικόν μας χρέος φθάνει έως τήν αποτείχισιν καί τήν κήρυξιν της Αληθείας, έτσι ώστε ν' αφυπνισθοῦν οι πιστοί.."

Σέβομαι το αξίωμά σας και την μόρφωσή σας, αλλά δυστυχώς με αυτά που γράψατε δεν αφυπνίζετε τους πιστούς, αλλά τους κοιμίζετε και τους δικαιολογείτε στο να συνεχίζουν να βρίσκονται σε κοινωνία με τον οικουμενισμό.

Δεν γίνεται ο οικουμενισμός, να είναι αίρεση για τους ψαγμένους και σωτηρία για τους μη ψαγμένους... Δεν υπάρχει αίρεση υπό προϋποθέσεις! Ή είσαι αιρετικός ή δεν είσαι! Ή είσαι Εκκλησία με σωτηριολογικά μυστήρια ή δεν είσαι! Ο Χριστός είναι ξεκάθαρος! Το "ναι να είναι ναι και το όχι όχι"!

Κύριε Χατζηνικολάου, με το παραπάνω πιστεύω σας δεν καταλαβαίνετε ότι εσείς είστε που ανεβοκατεβάζετε τη Θεία Χάρη ανάλογα με τη γνώση ή άγνοια του καθενός!

Αν έχουν έγκυρα μυστήρια ή όχι δεν το αποφασίσαμε εμείς οι λαικοί, αλλά η Εκκλησία.

Εγώ λ.χ. βρίσκομαι σε ρωσική σύνοδο η οποία δεν δέχεται τα μυστήρια των οικουμενιστών. Οι λαϊκοί ΓΟΧ ( όλων των συνόδων ) υπακούουν επίσης στα πιστεύω της συνόδου τους. Υπάρχει κάποια σύνοδος ΓΟΧ που να δέχεται τα μυστήρια των οικουμενιστών ως έγκυρα;

Και ο οικουμενισμός δεν ξεκίνησε τώρα! Υπάρχει εδώ και εκατό χρόνια και είναι ολοφάνερη αίρεση!! Φωνάζουν και τα χαλίκια, όχι μόνο οι πέτρες!!

Αυτό που λέτε θα ίσχυε τα πρώτα χρόνια του οικουμενισμού και σε καμία περίπτωση μετά από 100 χρόνια αίρεσης και γεγονότων που άλλαξαν το παγκόσμιο ρούν της Εκκλησίας με αποκορύφωμα το Κολυμπάρι.

Η φράση "αναγνωρίζουμε την ιστορική ονομασία ως εκκλησίες" θεολογικά σημαίνει νομιμοποίηση, ότι δηλαδή οι αιρετικοί είναι εκκλησίες και εκκλησίες είναι μόνο οι ορθόδοξες συναθροίσεις με νόμιμα, έγκυρα, σωτηριολογικά μυστήρια!!
Δηλαδή το είπαν με άλλα λόγια...γι’αυτό και οι αιρετικοί έφυγαν περιχαρείς!!

Και απόδειξη για αυτό είναι ότι ταυτόχρονα σε άλλο άρθρο του κειμένου του Κολυμπαρίου ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΙΚΤΟΥΣ ΓΑΜΟΥΣ!!

Μπορούν να παντρεύουν δηλαδή τους Παπικούς, Αγγλικανούς και Προτεστάντες με τους ορθοδόξους!! Και αυτό είναι μια πρακτική που γίνεται εδώ και δεκαετίες στις οικουμενιστικές εκκλησίες και στο Κολυμπάρι επικυρώθηκε!!

Β μερος:

Η ΝΟΜΙΜΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΦΑΝΕΡΗ ΑΙΡΕΣΗ;

Και να σας πληροφορήσω ότι όλοι γνωρίζουν ότι γίνονται μικτοί γάμοι με αιρετικούς!! Το δήλωσε και πρόσφατα ο Ελπιδοφόρος Αμερικής ότι το 65% των γάμων στην Αμερική είναι μικτοί!! Γι'αυτο και υποστήριξε στη συνέχεια ο Ελπιδοφόρος οτι θα κοινωνάει κιόλας τους αιρετικούς που έχει παντρέψει!! Όπως κάνουν όλοι εδώ και δεκαετίες.

Έχω πολλούς γνωστούς, στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, που ξέρουν περιπτώσεις μικτών γάμων στο περιβάλλον τους και δεν τρέχει τίποτα! Δεν προβληματίζονται, όπως δεν προβληματίζονται ούτε με τα αίσχη του Βαρθολομαίου, ούτε με τα αίσχη του ΠΣΕ.
( Ειμαι σίγουρη οτι αυτά τα αίσχη τα γνωρίζετε πολύ καλύτερα απο εμένα ).

Σήμερα φτασαμε στην απόλυτη βλασφημία να διώχνουν τους πιστούς από την Εκκλησία και να τους στερούν τη Θεία Κοινωνία για να μην αρρωστήσουν από τον κορονοϊό!!!! Επειδή έτσι διέταξαν οι μασωνοι πολιτικοί!!!!

Κυριε Χατζηνικολάου δεν χρειάζεται να συνεχίσω! ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΓΝΟΙΑ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ!!
Όλοι γνωρίζουν τα πάντα και όλοι αδιαφορούν για τα πάντα!!!

Αλλά δυστυχώς, δεν υπάρχει πια ορθόδοξη συνείδηση.... Οι συνειδήσεις έχουν γίνει πολύ χοντροκομμένες ώστε να αντιδράσουν...

Αυτό πρέπει να το βάλετε καλά στο μυαλό σας.

Πώς αντέδρασαν το 1924 με ένα απλό ημερολόγιο ακόμα και οι αγράμματοι παππούδες και γιαγιάδες μας και είπαν "μας φράγκεψαν";

Τώρα που έχει ανατραπεί όλο το Σύμβολο της Πίστεώς μας, γιατί δεν αντιδράνε οι πιστοί αλλά ανέχονται τις βλασφημίες των ιεραρχών τους;

Σήμερα ποιος έχει αυτή τη διάθεση να θυσιαστεί για την πίστη μας;;; Για το Χριστό;;; Σχεδόν κανείς... Σχεδόν όλοι κοιτάνε το βόλεμά τους και την καλοπέρασή τους και αδιαφορούν για την πίστη.

Ο χριστιανισμός γι'αυτούς είναι ένας απλός εκκλησιασμός και στην καλύτερη περίπτωση και εξομολόγηση σε έναν ιερέα, όπου κοιτάμε μόνο τις αμαρτίες μας και δεν μας ενδιαφέρει καθόλου η πίστη.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΘΥΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ.
ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΑ ΘΥΣΙΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ.

Και ο Χριστός δεν θέλει χριστιανούς χλιαρούς αλλά θερμούς και το δήλωσε στην Αποκάλυψη.

Η Μια Εκκλησία του Χριστού μας, όπου κατοικεί η Θεία Χάρις, είναι αυτή που έχει την Αλήθεια της πίστεως.

Αν διδάσκουμε ότι μπορεί να υπάρχει Θεία Χάρη και σωτηρία στους αιρετικούς οικουμενιστές, κύριε Χατζηνικολάου, ΑΚΥΡΩΝΟΥΜΕ την μαρτυρική διαδρομή της εκκλησίας.

Γ μέρος:

Κλείνοντας, να αναφέρω ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος λέει για τους αιρετικούς που έχουν την εξουσία και τα εκκλησιαστικά ανάκτορα:

«Εκείνοι έχουν τον οίκον δηλαδή τα ντουβάρια κι εμείς έχουμε τον ένοικον » δηλαδή οι αιρετικοί δεν έχουν Άγιο Πνεύμα.

Αυτό σας λέω κι εγώ. Οι αιρετικοί μόνο τα ντουβάρια έχουν κι όχι Άγιο Πνεύμα.

Ξέρω τι θα μου πείτε. ‘’Ηταν καταδικασμένοι’’.

Μα ο οικουμενισμός είναι παναίρεση, γιατί περιλαμβάνει όλες τις προαιώνιες αιρέσεις που είναι ήδη καταδικασμένες από τις επτά Οικουμενικές Συνόδους της Εκκλησίας μας!! Οπότε είναι ήδη κατεγνωσμένη και καταδικασμένη αίρεση ο οικουμενισμός μόνο και μόνο γιατί ακύρωσε την αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων π.χ. με τους Μονοφυσίτες.

Και ένα τελευταίο: Το επιχείρημα που γράφετε συνέχεια « εν γνώσει και εν αγνοία», αυτό ακριβώς το επιχείρημα είναι η καταδίκη των οικουμενιστών. Γιατί κλήρος και λαός σε ποσοστό 99% ξέρουν για τον οικουμενισμό και για όλα τα αίσχη που γίνονται, αλλά δεν τους ενδιαφέρει.

Από προσωπική πείρα, σε όσους έχω μιλήσει για τον οικουμενισμό και αρχίζω να τους λέω τα αίσχη του Βαρθολομαίου, κατόπιν εκείνοι μου λένε τα υπόλοιπα….

Όπως βλέπετε, κύριε Χατζηνικολάου, δεν υπάρχει άγνοια, αλλά ψυχρή αδιαφορία! Κι αυτή η εν γνώσει αδιαφορία είναι ο λόγος για να κολαστεί ο άλλος χειρότερα κι όχι για να σωθεί..

Σας τα έγραψα αυτά με εν Χριστώ αγάπη για να σας κάνω γνωστή την πίστη μου.
Εσείς γράψατε αυτό που πιστεύετε κι εγω έγραψα αυτό που πιστεύω.

Δεν επιθυμώ να ανοίξουμε περαιτέρω διάλογο γιατί νιώθω ότι δεν θα μας βγάλει πουθενά. Εξάλλου, όλα αυτά είναι χιλιοειπωμένα στο παρόν ιστολόγιο αλλά και σε άλλα ιστολόγια.

Σας εύχομαι καλόν αγώνα εν Χριστώ και σωτηρία της ψυχής σας.

Νικολακάκη Αναστασία

---------------------------------

Κα Νικολακάκη, αὐτό τό θέμα εἶναι χιλιοσυζητημένο καί χιλιοπαρεξηγημένο. Ἔχω γράψει πάρα πολλά σχόλια σέ διάφορα ἱστολόγια γι' αὐτό τό θέμα. Προφανῶς, δέν γράφω ἀκριβῶς τίς ἴδιες λέξεις σέ ὅλα τά σχόλιά μου. Ἄν εἴχατε διαβάσει μερικά ἀκόμη σχόλιά μου πάνω σ' αὐτό τό θέμα, τότε δέν θά προβαίνατε σ' αὐτά τά σχόλια, ἁπλούστατα διότι σέ ὅλα τά σχόλιά μου ἐγώ ὄχι μόνον δέν ἐνθαρρύνω τήν κοινωνίαν μέ αἱρετικούς, ἀλλά τ΄ν ἀποτρέπω μέ τόν πλέον ἔντονον τρόπον. Καί εἰς τήν παροῦσαν ἀνάρτησιν ὁμιλῶ γιά τό ΧΡΕΟΣ τῶν πιστῶν ν' ἀποτειχίζωνται. Ἑπομένως, δέν ἰσχύουν αὐτά πού λέτε. Ὁ σκοπός τῆς παρούσης ἀναρτήσεως (ἡ ὁποία εἶναι σχόλιον εἰς κάποιαν ἄλλην ἀνάρτησιν ἤ ἀπάντησις εἰς ἄλλα σχόλια) εἶναι νά καταπολεμήσῃ τήν γνωστήν Ματθαιϊκήν πλάνην περί «αὐτομάτου ἀπωλείας τῆς Χάριτος» καί συνεπῶς «ἀκύρων μυστηρίων τῶν Ν/Ητῶν», ἡ ὁποία εἶναι ἡ αἰτία διά τήν πλήρη ἀναξιοπιστίαν καί διάλυσιν τοῦ ἱεροῦ ἀγῶνος πού ξεκίνησε τό 1924. Τώρα, πῶς εἶναι δυνατόν νά συντάσσεται κανείς μέ μίαν κακοδοξίαν, ὅπως αὐτή τῆς «αὐτομάτου ἀπωλείας τῆς Χάριτος», ἡ ὁποία καταλογίζεται ἐναντίον ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων τοῦ π.ἑ., διό καί οὐδείς ἐχέφρων μᾶς παίρνει πλέον στά σοβαρά, προκειμένου τάχα νά μήν ἐνθαρρύνῃ τούς Ν/Ητας εἰς τό παραμείνουν κοινωνικοί μέ τήν αἵρεσιν, αὐτό δέν δύναμαι νά τό ἀντιληφθῶ! Καί πῶς τούς «ἐνθαρρύνω», ἐφόσον σέ ὅλα τά σχόλιά μου γράφω ὅτι οἱ ἐν γνώσει κοινωνοῦντες μέ τούς Οἰκουμενιστάς ΚΟΛΑΖΟΝΤΑΙ; Αὐτό μπορεῖτε νά μοῦ τό ἐξηγήσετε, ποῦ δηλαδή βλέπετε τήν «ἐνθάρρυνσιν»; Ὅποιος διαβάζει αὐτά τά ἄρθρα καί σχόλια καθίσταται γνώστης τῆς αἱρέσεως, ἄρα ἡ περαιτέρω κοινωνία του τόν κολάζει. Κατά τήν γνώμην μου, οἱ Ματθαιΐζοντες εἶναι αὐτοί πού ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΥΝ τόν κόσμον νά παραμείνῃ στό ν.ἑ., διότι μέ τίς κακοδοξίες περί «ἀκύρων μυστηρίων τῶν Ν/Ητῶν» πού διδάσκουν χάνουν κάθε ἀξιοπιστίαν, διό καί τό π.ἑ. στήν Ἑλλάδα ἔχει οὐσιαστικῶς διαλυθῆ. Τό τί λέγουν οἱ διάφορες σύνοδοι τοῦ π.ἑ. οὐδολως πλέον μ' ἐνδιαφέρει, καθότι, αὐτές πού γνωρίζω τοὐλάχιστον, ἔχουν πέσει σέ ἀναρίθμητες αἱρέσεις, μερικές ἀπό τίς ὁποῖες εἶναι χειρότερες καί ἀπό αὐτόν τοῦτον τόν Οἰκουμενισμόν!
------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

@ 21 Ιουλίου 2020 - 6:26 μ.μ.

Αὐτά πού γράφετε, κ. Στουραΐτη, εἶναι γνωστά. Πρῶτον, τά ὀλίγα θεολογικά γράμματα πού γνωρίζω τά ἐδιδάχθην ἀπό Θεολόγους, ὄχι ἀπό τσαρλατάνους. Ἐν προκειμένῳ, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησιολογία διδάσκει ὅτι μετά ἀπό τήν εἰσαγωγήν μίας καινοτομίας εἶναι ἀνάγκη νά συγκαλῆται Σύνοδος γιά νά τήν καταδικάσῃ καί νά καθαιρέσῃ τούς καινοτόμους. Ὅπως γράφει ὁ Ἅγιος Νικόδημος Ἁγιορείτης, ἐάν δέν συμβῇ αὐτό, οἱ καινοτόμοι παραμένουν μή καθῃρημένοι, ἀλλά ὑπόδικοι ἐνώπιον Συνόδου (βλ. β' ὑποσημ. εἰς τόν 3ον Ἀποστολικόν κανόνα). Δέν ἀρκεῖ τό γεγονός ὅτι μία παρόμοια καινοτομία (τό Γρηγοριανόν Ἡμερολόγιον) εἶχεν ἤδη καταδικασθῆ, προκειμένου νά χαθῇ αὐτομάτως ἡ ἱερωσύνη τῶν καινοτόμων, ὅπως θά συνέβαινε π.χ. σέ κάποιον κληρικόν πού δηλώνει ὅτι φεύγει ἀπό ήν Ὀρθοδοξίαν καί συνάσσεται μέ τόν Παπισμόν. Ἡ μέν ἀποτείχισις τῶν 3 Ἀρχιερέων τό 1935 ἦτο μία ἐπιβεβλημένη καί Ἁγία ἐνέργεια, ἀλλ' ἡ περίφημος «ὁμολογία τοῦ 1935» περί «ἀπωλείας ἁγιαστικῆς χάριτος» εἰς τό ν.ἑ., πού ἐδημοσιοποιήθη ἀμέσως μετά τήν ἀποτείχισιν μέσῳ μιᾶς ἐγκυκλίου, ἦτο μία ἐσφαλμένη ἐνέργεια, τήν ὁποίαν ὁ Ἀντίδικος ἐχρησιμοποίησεν δεόντως μέσῳ τοῦ ὀργάνου του Ματθαίου Καρπαθάκη, μέ ἀποτέλεσμα τήν πλήρη διάλυσιν καί πτῶσιν τῶν ἀρχιερέων τοῦ π.ἑ. μετά ἀπό μερικές δεκαετίες. Διότι μέ τήν «ὁμολογίαν τοῦ 1935», οἱ τρεῖς Ἀρχιερεῖς ἐσφετερίσθησαν ἁρμοδιότητας Πανορθοδόξου Συνόδου! Τό σφάλμα αὐτό κατενόησε ὀλίγον ἀργότερον καί προσεπάθησε νά διορθώσῃ (τό 1937) ὁ Ἅγιος πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος, ἀλλ' ὁ προαναφερθείς τσαρλατᾶνος προχώρησε εἰς σχίσμα, προδούς τόν ἱερόν ἀγῶνα. Αὐτά θά ἔπρεπε νά μᾶς διδάσκουν, ἀλλ' ἐξ ὅσων γνωρίζω, οἱ Ματθαιϊσταί συνεχίζουν νά κατηγοροῦν τόν Ἅγιον πρ. Φλωρίνης πού υἱοθέτησε τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησιολογίαν καί ἐδίδασκεν ὅτι «οἱ Π/Ηται δέν ἀποτελοῦν ἰδιαιτέραν Ἐκκλησίαν ἐν Ἑλλάδι, ἀλλ' εἶναι ἡ φρουρά πού θ' ἀγωνισθῇ διά νά ἐπαναφέρῃ τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος εἰς τόν θριγγόν τῶν ἱερῶν κανόνων ἀπ' ὅπου ἐξέκλινε» (ἀπό μνήμης τό ἔγραψα, ἴσως διαφέρῃ ἡ διατύπωσις τοῦ Ἁγίου). Δυστυχῶς, τό 1950 ὁ Ἅγιος, κατόπιν πιέσεων πού ἐδέχθη καί τῆς ἐξαπατήσεώς του, ὅτι δῆθεν οἱ Ματθαιϊσταί θά ἡνώνοντο πάραυτα μέ αὐτόν, ἐπανέλαβε τό σφάλμα τῆς Ἐγκυκλίου τοῦ 1935 μέ τήν κατ' οἰκονομίαν (λόγῳ διωγμῶν καί ἐγκαταλείψεως) ὑπογραφήν τῆς περιφήμου Ἐγκυκλίου τοῦ 1950, ἄν καί λέγεται ὅτι κατά τήν στιγμήν τῆς ὑπογραφῆς εἶπεν ὅτι δέν πιστεύει εἰς τό περιεχόμενον τῆς Ἐγκυκλίου! Καί πάλιν, ὁ Σατανᾶς ἐξεμεταλλεύθη δεόντως τό νέον σφάλμα. Κατόπιν τούτων, εἶναι νομίζω ἀφροσύνη νά συνεχίζεται ἀμετανοήτως ἡ ἐπανάληψις τοῦ αὐτοῦ σφάλματος.

-------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
@ 22 Ιουλίου 2020 - 6:32 π.μ. «Αν οι Σύνοδοι του 16 ου αιώνα καταδίκασαν το νέο ημερολόγιο, γιατί δεν υπάρχουν οι αποφάσεις αυτές στο Πηδάλιο της Εκκλησίας; Άρα δεν υπάρχει καμία καταδίκη, αλλά μόνο καταδίκη των Παπικών γιατί άλλαξαν το Πασχάλιο.»

Ἀπάντησις: Τό ν.ἑ. εἶναι καταδεδικασμένον ὑπό τριῶν Συνόδων (1583, 1587, 1593). Αὐτό το ἀναφέρουν πολλοί ἱστορικοί. Χάριν παραδείγματος, εἰς τήν Ἐκκλησιαστικήν Ἱστορίαν τοῦ Μελετίου, Μητροπολίτου Ἀθηνῶν, Γ’ Τόμος, Βιέννη 1784, σελ. 402 (http://invenio.lib.auth.gr/record/125916), ἀναγιγνώσκομεν τά ἑξῆς: «Πατριαρχεύοντος τότε τοῦ Ἱερεμίου σύνοδος Μητροπολιτῶν συνήχθη ἐν Κωνσταντινουπόλει τῷ αφπγ’. ἐπιδημήσαντος καί Σιλβέστρου τοῦ Ἀλεξανδρείας, ἥτις κατακρίνασα τό καινοτομηθέν ὑπό Γρηγορίου τοῦ Ρώμης Καλενδάριον, δέν τό ἐδέχθη, κατά τήν αἴτησιν τῶν Λατίνων». Ἀξίζει νά σημειωθῇ ὅτι ἡ Πανορθόδοξος Σύνοδος τοῦ 1583 δέν ἀπέρριψε μόνον τήν ἀλλαγήν τοῦ Πασχαλίου, ἀλλά ὁλόκληρον τό «Καλενδάριον» τοῦ «πάπα».

---------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
@ 22 Ιουλίου 2020 - 11:20 π.μ.

1. «Δεν υπάρχει καμία Οικουμενική Σύνοδος που να απαγορεύει με Ιερούς Κανόνες την αλλαγή του Ιουλιανού Ημερολογίου».

Ἀπάντησις: Μετά τήν πτῶσιν τῆς Δύσεως, οἱ Πανορθόδοξες Σύνοδοι εἶναι Οἰκουμενικές. Καί βεβαίως, εἶχαν κάθε λόγον νά καταδικάσουν τήν παπικήν καινοτομίαν.

2. «δεν πιστεύουν στην καταδίκη του Νέου Ημερολογίου,αλλά μόνο στην καταδίκη του Γρηγοριανού Ημερολογίου ... τότε μόνο μπορεί να υπάρξει νόμιμη αποτείχιση από την τοπική εκκλησία την Ελλάδας.Προς το παρών μπορεί να γίνει αποτείχιση μόνο λόγω Οικουμενισμού.Για να χρησιμοποιηθούν οι Σύνοδοι του 16ου αιώνα, πρέπει να αλλάξει και το Πασχάλιο».

Ἀπάντησις: Ὄπως γράφουν οἱ ἴδιοι οἱ Οἰκουμενισταί, ἡ ἀλλαγή τοῦ ἑορτολογίου ἦτο τό πρῶτον πρακτικόν βῆμα διά τήν «ἕνωσιν τῶν Ἐκκλησιῶν», τοὐτέστιν τήν ὑποταγήν τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τόν Παπισμόν. Ἦτο δέ βέβαιον ὅτι θά προεκάλει σχίσμα, τοὐλάχιστον λειτουργικόν! Ἰδού, λοιπόν, δύο ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΙ λόγοι διά τήν ἀποτείχισιν. Καί ἐπειδή καί τά δύο αὐτά κακά ἔχουν ἤδη πραγματοποιηθῆ, εἶναι ἄκρως δαιμονικόν νά κατηγορῇ κανείς ἀκόμη καί σήμερα τούς ἀποτειχισθέντας τοῦ 1924.

3. «Γι'αυτό και κανένας Άγιος δεν μιλάει ποτέ για πάτρια και άγια μερολόγια,ούτε ο Χριστός δίδαξε ποτέ κάτι τέτοιο».

Ἀπάντησις: Καί πάλι, σφάλλεις! Ὡμίλησαν/Ἔγραψαν πολλοί γιά τό θέμα, ὅπως ὁ Ἅγιος Μελέτιος Πηγᾶς, ὁ Δοσίθεος Ἱεροσολύμων, ὁ Κοσμᾶς Φλαμιάτης, ὁ Ἅγιος πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος, ὁ Ἅγιος Ἱερώνυμος Αἰγίνης κ.ἄ. Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ἔδωκε ἐντολήν στούς Ἀποστόλους νά μήν δημιουργοῦν σκάνδαλα καί διχοστασίες, ἀλλά νά ἔχουν ἀγάπην καί ἑνότητα μεταξύ των. Ὅλ' αὐτά τά ἔγραψαν εἰς τά παλαιότερα τῶν ὑποδημάτων οἱ Οἰκουμενισταί, μέ τούς ὁποίους γίνεσαι συνένοχος.

4. «Μια ζωή οι Χριστιανοί [σ.σ. ἐλπίζω νά ἐννοῇς τούς Ὀρθοδόξους] της Αυστραλίας σε διαφορετική ημέρα εορταζουν το Πάσχα από τους Χριστιανούς της Ευρώπης.»

Ἀπάντησις: Ἔζησα 5 χρόνια στήν Αὐστραλίαν καί σέ βεβαιώνω ὅτι αὐτό εἶναι ψέμμα!

5. «Η Εκκλησία του Χριστού είναι άχρονη ... Ας αλλάξουν και το εορτολόγιο των ακινήτων εορτών για να λυθεί το θέμα. Αρκετά μας κούρασαν αυτές οι ανοησίες τόσα χρόνια».

Ἀπάντησις: Ὅλ' αὐτά πού γράφεις εἶναι ἀνοησίες, ἀλλ' ἐδῶ ἔχεις ὑπερβῆ κάθε ὅριον. Τί θά πῇ «Η Εκκλησία του Χριστού είναι άχρονη»; Δέν ἱδρύθηκε τήν ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς; Γιά σένα, λοιπόν, δέν εἶναι σημαντικόν νά ὑπάρχῃ ἑνότης εἰς τήν λατρείαν! Ἄς καταργηθῆ, ἄς γίνῃ ἕνωσις μέ τούς παπικούς, γιατί ... ἀρκετά κουρασθήκαμε! Προφανῶς, Οὐνίτης εἶσαι! Τέλος!

---------------------------
Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
@ 23 Ιουλίου 2020 - 4:16 π.μ.

κ. Στουραΐτη, ἐπειδή ἀγαπῶ τήν συνέπειαν καί τήν Ἁγιογραφικήν καί Ἁγιοπατερικήν τεκμηρίωσιν τῶν λεγομένων μου, καί ὄχι τόν τσαρλατανισμόν πού πρεσβεύετε καί ἐφαρμόζετε ἐσεῖς, δέν ἀνήκω πλέον σέ κάποιον «χῶρον» (=Σύνοδον), ἀλλ' εἶμαι ἀποτειχισμένος Ὀρθόδοξος. Σᾶς τό ἔγραψα αὐτό καί εἰς προηγούμενον σχόλιόν μου, ἀλλά τό ἀγνοήσατε σκοπίμως, διότι «ἔπρεπε» νά με ἀνακηρύξετε «Οἰκουμενιστήν», κατά τήν γνωστήν τσαρλατανικήν σας νοοτροπίαν! Τέλος!

--------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
Ὡς γνωστόν, ἕν ἀπό τά πολλά ὀνόματα τοῦ Σατανᾶ εἶναι «μισόκαλος». Βεβαίως, καί τά ὄργανά του μισοῦν μέ φανατισμόν τό καλόν. Ἐάν δέ χαθῇ τό καλόν, τότε αὐτοί χαίρονται, ὡς μισόκαλοι πού εἶναι. Αὐτό ἀσφαλῶς συμβαίνει πρωτίστως στά ἐκκλησιαστικά, διότι κάθε φορά πού σβήνει μία «λυχνία» (τοπική ἐκκλησία) οἱ μετοχές τῆς Κολάσεως ἀνεβαἰνουν, διό καί ἡ χαρά τῶν όργάνων τοῦ Διαβόλου. Ἔτσι, λοιπόν, ἀντί νά μετανοήσουν οἱ μασσῶνοι πού ἔκαναν τό σχίσμα τό 1924, πολεμοῦσαν λυσσωδῶς κατά τῶν Ὀρθοδόξων γιά νά τούς ἐκμηδενίσουν, ἐνῷ οἱ ἴδιοι προώδευαν ἐν Διαβόλῳ ἡμέραν μέ τήν ἡμέραν. Ἰδού μικρόν δεῖγμα τῶν πτώσεων ὅσων ἔμειναν μέ τήν πλευράν τῶν Οἰκουμενιστῶν: (1) ἰσότιμος συμμετοχή στό ΠΣΕ, (2) ἕνωσις μέ τόν «πάπαν» τό 1965, (3) ἕνωσις μέ τούς μονοφυσίτας τό 1990, (4) συνοδική ἀναγνώρισις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ τό 2016, (5) ἕνωσις μέ τούς σχισματικούς τῆς Οὐκρανίας τό 2019, (5) διαστροφή τοῦ Τριαδικοῦ Δόγματος καί ἐπανεισαγωγή τοῦ Ἀρειανισμοῦ, προκειμένου ν' ἀνακηρυχθῇ «πάπας τῆς Ἀνατολῆς» ὁ «πατριάρχης» Βαρθολομαῖος, (6) ἐπανεισαγωγή καί τῆς εἰκονομαχίας μέ πρόσχημα τόν Κορονοϊόν, (7) συνεχεῖς διωγμοί τῶν Ὀρθοδόξων κ.λπ. Μέχρι πρότινος, τό ἀντίπαλον δέος (οἱ Ὀρθόδοξοι τοῦ π.ἑ.) κρατοῦσαν ὁριακῶς, ἄν καί προβληματικῶς, τήν Ὀρθοδοξίαν, διό καί τό μῖσος τῶν ὀργάνων τοῦ Σατανᾶ ἐναντίον των παρέμενεν ἄσβεστον. Μετά τήν ἵδρυσιν ΘΝΠ καί τήν ἐκ τούτου πτῶσιν τῆς Συνόδου τοῦ κ. Καλλινίκου, βλέπω τήν ἄφατον χαράν τῶν μισοκάλων δαιμόνων τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, διότι τώρα πλέον ἀνοίγουν διάπλατα οἱ πύλες τῆς ἠγαπημένης των Κολάσεως! Μέ ἀπερίγραπτον χαιρεκακίαν, καί βεβαίως κλείνοτες τά μάτια στό φοβερόν γεγονός ὅτι οἱ ἴδιοι ἔχουν γίνει πλέον Οὐνῖται καί Χιλιασταί, εἰρωνεύονται ὡς ἀνοήτους ὅσους ἀκόμη ἀγωνίζονται ὑπέρ τῶν ἱερῶν Παραδόσεων, τό ξήλωμα τῶν ὁποίων ἤρχισαν τ' ἀφεντικά των τό 1924, μέ τήν εἰσαγωγήν τοῦ ν. ἑορτολογίου. Τό τραγικόν δέ εἶναι ὅτι ὁμιλοῦν μόνον διά τό τελευταῖον, ὠρυόμενοι ψευδέστατα ὅτι «τό θέμα δέν εἶναι δογματικόν», ἐνῷ, ὅπως προανεφέρθη, οἱ ἴδιοι ἔχουν προχωρήσει τόσον πολύ εἰς τόν ἐφηρμοσμένον Σατανισμόν, ὥστε νά ἔχουν ἐπαναφέρει τήν εἰκονομαχίαν καί τόν Ἀρειανισμόν!!! Καί, ὡς τέλειοι ὑποκριταί πού εἶναι, σοῦ λένε καί κάποιαν «εὐχήν» τοῦ τύπου «Ο Θεός να είναι μαζί σου και καλή μετάνοια»! Ωστόσον, ἡ «εὐχή» αὐτή δέον νά μήν γίνεται ἀποδεκτή, διότι ὅλοι ξέρουμε ποῖος εἶναι «ὁ θεός» τῶν Οὐνιτῶν, τῶν Χιλιαστῶν καί τῶν Εἰκονομάχων!
------------------------------
Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...
@ 23 Ιουλίου 2020 - 3:52 μ.μ.

Ἐπειδή ἀποσιωπᾶς τίς φοβερές αἱρέσεις τῶν Οἰκουμενιστῶν, οἱ ὁποῖες νομίζω ὅτι θά μποροῦσαν νά συνοψισθοῦν μέ τόν ὅρον «ἐφηρμοσμένος Σατανισμός», καί κατακρίνῃς μόνον τούς «ΓΟΧ», ἦτο ἑπόμενον νά καταλάβω ὅτι κοινωνεῖς μέ τόν Βαρθολομαῖον καί τούς σύν αὐτῷ. Στήν σέκταν τοῦ π. Εὐθυμίου δέν καταλογίζω, βεβαίως, Ἀρειανισμόν, Οὐνιτισμόν καί Εἰκονομαχίαν, ἀλλά μόνον τήν αἵρεσιν τοῦ ν.ἑ. Ἐάν κρατοῦσε τό ν.ἑ. κατ' οἰκονομίαν, γιά κάποιους ποιμαντικούς λόγους, ἀλλ' ὑπεστήριζε τήν ἀποτείχισιν τοῦ 1924, τότε δέν θά εἶχα πρόβλημα μέ τόν π. Ε.Τ. καί τούς ὀπαδούς του. Ἐσεῖς, ὅμως, ἔχετε ὅλοι σας «δαιμονισθῆ» καί ξημεροβραδιάζεστε ὑβρίζοντας, συκοφαντῶντας καί διαστρέφοντας τίς θέσεις τῶν Ὀρθοδόξων τοῦ π.ἑ. Ἡ συμπεριφορά αὐτή σᾶς καθιστᾶ «κρυπτο-οικουμενιστάς».


Το σπήλαιο που κρύφτηκε ο Προφήτης Ηλίας για να γλιτώσει από τη σκληρή καταδίωξη του βασιλιά Αχαάβ και της συζύγου του, της Ιεζάβελ.

Άγιοι Τόποι, Μονή Χοζεβά: 
Ο Προφήτης έμεινε εδώ για μήνες και τρεφόταν κατά ένα θαυμαστό τρόπο. Κοράκια του έφερναν πρωί και βράδυ φαγητό
Στη σπηλιά αυτή, ύστερα από χρόνια, ήρθε και κλείστηκε και ο πατέρας της Υπεραγίας Θεοτόκου, Άγιος Ιωακείμ. Σαράντα μερόνυχτα έμεινε εδώ, νηστεύοντας, προσευχόμενος να του χαρίσει ο Θεός ένα παιδί, επειδή ήταν άτεκνος και ο Θεός άκουσε τις προσευχές του και του χάρισε την Παναγία μας.

Οσίου Μάρκου του Ασκητού:

Όλα τα θλιβερά που σου συμβαίνουν στην πρόσκαιρη αυτή ζωή να τα συγκρίνεις με τα αγαθά της αιώνιας ζωής και δε θα σε βρει ποτέ αμέλεια στον αγώνα αυτής της ζωής.

Σήμερα το Οικουμενικόν Πατριαρχείον δεν έχει σχέσιν με το Οικ. Πατριαρχείον του 1848.

Εάν το Συντονιστικόν Κέντρον της Ορθοδοξίας, το Οικουμενικόν Πατριαρχείον δεν επρωταγωνίστει εις την νόθευσιν της Πίστεως και του Ορθοδόξου φρονήματος έπρεπε να συγκαλέση ειδικήν Σύνοδον δια να καθαιρέση τους Οικουμενιστάς Ιεράρχας. Αλλά πώς να το πράξη, όταν το ίδιο το Συντονιστικόν κέντρον της Ορθοδοξίας εξισώνει την Μίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, την Ορθόδοξον με τον Παπισμόν, τον Προτεσταντισμόν και τον Αγγλικανισμόν, δηλαδή με την πλάνην – την αίρεσιν. Αλλά σήμερον το Οικουμενικόν Πατριαρχείον δεν έχει σχέσιν με το Οικ. Πατριαρχείον του 1848. Τότε συνεκλήθη Πανορθόδοξος Σύνοδος, η οποία απεκάλυψε και κατήγγειλε την Οικουμενιστικήν Κίνησιν ως υπονομεύουσαν την Ορθοδοξίαν. Σήμερον το Οικουμενικόν Πατριαρχείον υπερασπίζεται την Οικουμενιστικήν Κίνησιν και δια Ορθοδόξων Αρχιεπισκόπων και Επισκόπων αποκηρύσσει το Σύμβολον της Πίστεως διδάσκον ότι δεν διδάσκει μόνον η Ορθοδοξία την Αλήθειαν, αλλά και η κανονική Εκκλησία του Βατικανού και ο Αρχηγός του, αφού εκτός από Ανώτατος Άρχων είναι και κανονικός Επίσκοπος. Σήμερον το Οικουμενικόν Πατριαρχείον μετά των Αρχιεπισκόπων και των Επισκόπων κηρύσσει την καταφρόνησιν των Ιερών Κανόνων και την ένωσιν των εκκλησιών εις επίπεδον προκαθημένων εκκλησιών. Αντιθέτως το Οικουμενικόν Πατριαρχείον του 1848 συνεκάλεσε Πανορθόδοξον Σύνοδον, η οποία διεκήρυξε:
«Η γαρ Πίστις ημών, αδελφοί, ουκ εξ ανθρώπων ουδέ δι΄ ανθρώπου, αλλά δι΄ αποκαλύψεως Ιησού Χριστού, ην εκήρυξαν οι θείοι Απόστολοι, εκράτυναν αι ιεραί Οικουμενικαί Σύνοδοι, παρέδωκαν εκ διαδοχής οι μέγιστοι σοφοί Διδάσκαλοι της Οικουμένης, και επεκύρωσαν τα εκχυθέντα αίματα των αγίων Μαρτύρων»….

Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΤΟΥ ΣΙΝΑΪΤΟΥ


«Ο Ελληνισμός προσταγή και ο Ελληνισμός τύψη» του Στέλιου Παπαθεμελή*

5ετές ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΛΕΝΑΣ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗ
Σάββατο 25/7
Ώρα 8 π.μ.
Στο Μοναστήρι «ΓΕΝΝΕΣΙΟΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»
(Πανόραμα Θεσσαλονίκης)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Είμαστε ένας λαός με βαθιά πίστη στην Ελευθερία. Στους μακρούς αιώνες τής ιστορίας μας το δικαίωμα τής ζωής είναι δεύτερο έναντι εκείνου τής ελευθερίας. Και η ευτυχία έχει ως προϋπόθεση την ελευθερία. «Εύδαιμον το ελεύθερον» αποσαφηνίζει ο Περικλής (Θουκυδίδης 11,43).
   Κάπου, όμως, το πάθος τής ελευθερίας συγχέεται με την εγωπάθεια, την απειθαρχία και άλλες αντιφάσεις. Οι αρματολοί και κλέφτες καταντούν τότε …αμαρτωλοί και κλέφτες! Στους Έλληνες, έγραφε τον 19ο αιώνα ο Εντμόντ Αμπού, η αγάπη τής ελευθερίας «αντισταθμίζεται από την περιφρόνηση των νόμων και κάθε κανονικής εξουσίας». Και συνεχίζει: «Η αγάπη της ισότητας εκδηλώνεται συχνά με έναν άγριο φθόνο, εναντίον εκείνων που ανεβαίνουν. Ο στενός πατριωτισμός γίνεται εγωισμός και το εμπορικό πνεύμα αγγίζει τα όρια τής κατεργαριάς» (Η Ελλάδα τού Όθωνος, σ.67). Ενίοτε ο φθόνος εκδηλώνεται ασίγαστος, «μια που εγώ δεν είμαι άξιος να ανεβώ ψηλότερα από σένα, τότε τουλάχιστον και σύ να μην ανεβείς από μένα ψηλότερα. Συμβιβάζομαι με την ισότητα». Έτσι αποφαίνεται ένας από τούς ήρωες τού Κωνσταντίνου Τσάτσου στους «Οξυρρύγχειους Παπύρους» τού (Αφορισμοί και Διαλογισμοί II,262).