Ο Άρχων Μαμωνάς και η ιστορία του τρελλού νερού. -- Του Φώτη Κόντογλου.

Ο άρχων του κόσμου τούτου είναι ο Μαμωνάς. Αυτός έχει κατακαλύψει με τις φτερούγες του τον κόσμο. Το σιχαμερό είδωλό του προσκυνιέται απ΄ όλους τους ανθρώπους, ακόμα κι΄ από κείνους που φαίνεται πως προσκυνάνε άλλα είδωλα. Ναι! Γιατί όλα τα είδωλα, στο βάθος παριστάνουνε τον Μαμωνά, κι΄ όλων των ειδών οι ειδωλολάτρες, αυτόν λατρεύουνε. Τα είδωλα της ματαιοδοξίας, της περηφάνειας, της φιληδονίας, της φιλαργυρίας, της αιματοχυσίας, όλα δορυφορούνε το μεγάλο είδωλο του Μαμωνά, του αρχισατανά, του Παρά, που κυβερνά τα πάντα. Όλα αυτά τα σιχαμερά είδωλα θρέφουνται απ΄ αυτόν τον μέγαν εξουσιαστή, που τον έβαλε ο Χριστός αντίμαχο στον Θεό, λέγοντας πως ο άνθρωπος έναν από τους δυο μπορεί να λατρεύη, ή τον Θεό, ή τον Μαμωνά. Λοιπόν, αυτός σήμερα είναι ο βασιλέας της οικουμένης, κ΄ οι υποταχτικοί του, τα καταχθόνια πνεύματα, δουλεύουνε κάτω από τις προσταγές του, και μπαίνουνε στα μυαλά και στις καρδιές των ανθρώπων, και τους κάνουνε τρελλούς.

Η Γαλλία δέχεται επίθεση

 

Επίθεση φανατικών ισλαμιστών δέχεται η Γαλλία τις τελευταίες μέρες. Αθώοι πολίτες σφαγιάζονται στο όνομα του Ισλάμ. Δυστυχώς η Γαλλία δεν είναι άμοιρη των ευθυνών της, διότι η ίδια, αφού απεμπόλησε όλες τις χριστιανικές αξίες, εξέθρεψε και ενίσχυσε τον μουσουλμανισμό. Το επιχείρημα ότι οι μουσουλμάνοι μπορούν να ενσωματωθούν τις δυτικές κοινωνίες που κυριάρχησε τα περασμένα χρόνια έχει αρχίσει να αποδομείται.

Μήνυμα πως «η Γαλλία δέχεται επίθεση» έστειλε ο πρόεδρος της χώρας Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο της άγριας μαζικής δολοφονίας σε εκκλησία στη Νίκαια, από την οποία έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον τρεις άνθρωποι.

''Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ'' ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ - ΑΙΓΙΟ 2-4-06'


 

Ἀπάντησις εἰς τὸν Σεβ. κ. Σεραφεὶμ -- Του κ. Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀν. Καθηγητού τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων

Σεβασμιώτατε,

Κατ᾽ ἀρχάς, σᾶς τιμᾶ τὸ γεγονὸς ὅτι εἴχατε τὴν εὐαισθησίαν ν᾽ ἀπαντήσητε («Ο.Τ.», 14–8–09) εἰς τὴν ἐπιστολήν μου («Ο.Τ.», 24–7–09). Δὲν ἀπηντήσατε, ὅμως, εἰς τὸ κύριον σημεῖον αὐτῆς, ὅτι δηλαδὴ τὸ νέον ἑορτολόγιον (ν.ἑ.), τὸ ὁποῖον εἶναι ἀρρήκτως συνδεδεμένον μὲ τὸν Οἰκουμενισμόν, εἶναι αἵρεσις (διὰ τοὺς τρεῖς λόγους, ποὺ ἀνέφερα εἰς τὴν ἐπιστολήν μου). Γράφετε τὸ αὐτονόητον, ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι μία καὶ οὐδεὶς δύναται νὰ ἱδρύη ἑτέρας «ἐκκλησίας». Σύμφωνοι! τὸ ἐρώτημα εἶναι: Ποιὸς ἵδρυσε νέαν «ἐκκλησίαν»; Διατὶ σεῖς, ποὺ ἀποδέχεσθε καινοτομίας μὲ καταστροφικὰς συνεπείας διὰ τὴν ἑνότητα τῶν Ὀρθοδόξων καὶ ποὺ συμπλέετε μὲ τὴν παναίρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, εὑρίσκεσθε ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας, ἐνῶ οἱ Ὀρθόδοξοι τοῦ πατρίου ἑορτολογίου (Ὀ.π.ἑ.), οἱ ὁποῖοι ἐμμένουν εἰς τὰς ἱερὰς παραδόσεις καὶ ἔχουν διαχωρίσει τὰς εὐθύνας των ἀπὸ ὅλους ἐσᾶς, ποὺ κοινωνεῖτε ἀμέσως ἢ ἐμμέσως μὲ τὴν αἵρεσιν, εὑρίσκονται ἐκτὸς Αὐτῆς; Δὲν γνωρίζετε τὸ ἀποστολικόν: «τὶς δὲ συμφώνησις Χριστῷ πρὸς Βελίαλ;».

-------------------------------

 Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἀγαπητέ μου Κωνσταντῖνε, δυστυχῶς, ἔχει χαθῆ τό αὐτονόητον εἰς αὐτόν τόν τόπον! Ἀκόμη καί ὁ «Πειραιῶς» κ. Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος ἔχει γράψει ὁμολογιακά ἄρθρα, ἐν τούτοις, στό «ἀπηγορευμένον» θέμα τοῦ Ἑορτολογίου ὑπεκφεύγει καί δέν ἀπαντᾶ ἐπί τῆς οὐσίας, ἀλλ' ἀναμασᾶ τίς ἀερολογίες τοῦ π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, τοῦ π. Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ κ.ἄ. Τήν ἁμαρτωλήν αὐτήν τακτικήν (τοῦ Στρουθοκαμηλισμοῦ) τήν ἔχουμε ἤδη πληρώσει μέ τήν διάλυσιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί λίαν συντόμως θά τήν πληρώσουμε μέ τήν πλήρη ἐξαφάνισιν τῆς Ἑλλάδος ὑπό τῶν ἰσλαμιστῶν, τούς ὁποίους κουβαλοῦν ἐδῶ οἱ ΒΡΩΜΕΡΟΙ ΠΡΟΔΟΤΑΙ πού «κυβερνοῦν», δὴθεν διά νά μήν εἴμεθα ... ρατσισταί!!! Ἡ διαστροφή τῶν ἐννοιῶν, ἡ τρομερή ἀριστερή (=Σιωνιστική) προπαγάνδα καί γενικῶς ἡ ἐνοχική συμπεριφορά αὐτοκτονίας καί αὐτοεξαλείψεως, ὅπως τονίζει συνεχῶς ὁ Καθηγητής τῆς Σχολῆς Εὐελπίδων κ. Κ. Γρίβας, θά μᾶς ὁδηγἠσῃ λίαν συντόμως εἰς τήν ἐξαφἀνισίν μας. Οἱ ψευδο-ηγέται Μητσοτάκης, Τσίπρας, Ἱερώνυμος, Σεραφείμ κ.ἄ. εἶναι οἱ κυρίως ὑπεύθυνοι διά τόν ἐπερχόμενον ἀφανισμόν τοῦ Ἔθνους.

Τη ΛΑ΄ (31η) Οκτωβρίου, ο Άγιος Νεομάρτυς ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ο εν Χίω μαρτυρήσας κατά το αψνδ΄ (1754) έτος, ξίφει τελειούται.

Νικόλαος ο νέος Μάρτυς του Χριστού ήτο από την περίφημον νήσον Χίον, από χωρίον Καρυάς λεγόμενον, Χριστιανός παλαιόθεν εκ γονέων και προγόνων· και ο μεν πατήρ αυτού ωνομάζετο Πέτρος, η δε μήτηρ του Σταματού, όχι δε μόνον αυτός ήτο Χριστιανός, κατά την ακολουθίαν του γένους, αλλ’ ήτο μάλιστα Χριστιανός και κατά τα χριστιανικά ήθη εκ νεαράς του ηλικίας, ευλαβής δηλονότι εις τα θεία, ταπεινός εις όλους, σεμνός εις την συναναστροφήν του, εγκρατής εις την γλώσσαν τόσον, ώστε ούτε βλασφημία, ούτε ουδεμία άλλη κακολογία ηκούετο ποτέ από το στόμα του· και επί πάσιν η απλότης και η ακακία, την οποίαν είχε, προσέτι και η υπομονή, από όλους εθαυμάζετο και επαινείτο και σχεδόν ήτο εστολισμένος ο μακάριος εκ νεότητός του με όλα εκείνα τα καλά και τας χάριτας, τα οποία αναγινώσκομεν εις τους Βίους των παλαιών Αγίων, και δια των οποίων προεγνωρίζοντο τι είδους άνθρωποι έμελλον να κατασταθώσιν εις το ύστερον.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΑΓΚΑΣ 29 /10 /2020 ΜΕΡΟΣ Α


 (Ἐντός αὐτοῦ ἡ ΦΩΤΙΣΜΕΝΗ  ὁμιλία τοῦ ἐκλεκτοῦ Δικηγόρου Robert Kennedy, Jr. Κανείς νά μήν χάσῃ αὐτό τό βίντεο!)

--------------------------
 Ο/Η Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Τό βίντεο εἶναι μεγάλο, ἀλλ' ἀξίζει τόν κόπον νά τό ἰδοῦν ὅλοι. Ὁ Robert Kennedy, Jr., εἶναι πραγματικός χείμαρος, ὅπως ἁρμόζει εἰς τήν περίστασιν, καί ἀποκαλύπτει κρίσιμες πτυχές τοῦ προβλήματος τοῦ κορονοϊοῦ πού λίγοι ἀντιλαμβάνονται, ἀλήθειες πού ἡ παγκόσμιος (σκιώδης) ὑπερκυβέρνησις δέν θέλει ν' ἀντιλαμβάνωνται τά πλήθη, διά νά εἶναι διαχειρίσιμα «κοπάδια» γι' αὐτούς.

Οποία κατάπτωσις και διαστροφή!

Έφθασαν, δυστυχώς, οι περισσότεροι εκπρόσωποι της Ορθοδοξίας να αναγνωρίζουν ως σπουδαίον τον ενσαρκωτήν της αιρέσεως Πάπαν, και όχι μόνον δεν καταβάλλουν προσπάθεια δια να επιστρέψουν οι αιρετικοί εις την Ορθοδοξίαν, αλλά και επευλογούν την αίρεσιν, αγωνιζόμενοι να πείσουν τους Ορθοδόξους πιστούς, ότι οι αιρετικοί παπικοί και προτεστάντες δεν είναι πεπλανημένοι! Όσοι δε από τους Ορθοδόξους πιστούς χριστιανούς, καλώς πράττοντες, δεν αποδέχονται τις αντορθόδοξες αυτές ενέργειες, αντί να επαινεθούν δια την εμμονήν των εις την πίστιν των Πατέρων τους, διώκονται σκληρώς. Οποία κατάπτωσις και διαστροφή!

Οι τρεις γεννήσεις. -- Υπό της Οσίας Συγκλητικής.

Η αγία Συγκλητική, μεγάλη μορφή και υπόδειγμα του γυναικείου μοναχισμού, η οποία κατήγετο από την Μακεδονία και ασκήτευε εις την Αίγυπτο, διδάσκουσα τις μοναχές, έλεγε:

«Όσα πράξωμεν ή κερδίσωμεν εις τούτον τον κόσμον, πρέπει να τα στοχαζώμεθα πως είναι ολίγα, συγκρινόμενα με τον αιώνιον πλούτον της μελλούσης ζωής. Διότι εις τούτον τον κόσμον ευρισκόμεθα, ωσάν μέσα εις άλλην κοιλίαν Μητρός. Και καθώς όταν είμαστε μέσα εις την κοιλίαν της Μητρός μας, δεν είχαμεν τέτοιαν ζωήν, ό,τι λογής έχομεν τώρα, ουδέ ετρώγαμεν εκεί τέτοια στερεά φαγητά, καθώς τρώγομεν τώρα, ουδέ ημπορούσαμεν να κάμωμεν εκείνα, όπου κάμνομεν τώρα, διότι τότε δεν εβλέπαμεν τον ήλιον, ούτε κανένα άλλο φως. Καθώς λοιπόν όταν ευρισκόμεθα εις την κοιλίαν της Μητρός μας, υστερούμεθα από πολλά πράγματα του κόσμου τούτου, έτσι πάλιν και τώρα, οπού ευρισκόμεθα εις τούτον τον κόσμον, υστερούμεθα από πολλά αγαθά της Βασιλείας των Ουρανών.

ΜΙΑ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ

Ο νεοεκλεγείς τον Αύγουστον του 1671 δια την θέσιν του Βαΰλου εν Κων/πόλει, Τζιάκομος Κουϊρίνι, προτιθέμενος να αναχωρήση εκ Βενετίας δια την έδραν του, εδέχθη την επίσκεψιν του Νουντσίου της Αγίας  Έδρας, όστις τω εξέθηκε το κάτωθι  διαβολικόν σχέδιον, το οποίον ο ρηθείς Κουϊρίνι υπέβαλε δι΄ εκθέσεώς του εις την Γερουσίαν.(Μiscellanea CodiciArchivio di Stato,  Τόμος 4.) :

«… εις το Πατριαρχείον της Κων/πόλεως υφίσταται τώρα μέγα σχίσμα, διότι οι υποψήφιοι Πατριάρχαι είνε τέσσαρες: Μεθόδιος, Παρθένιος, Παΐσιος και Διονύσιος. Εξ άλλου, οκτώ Έλληνες  μητροπολίται είνε κρυφά καθολικοί και θερμοί θιασώται της ενώσεως των δύο Εκκλησιών. Ούτοι τρέφουν από καιρού τα αισθήματα ταύτα, αλλ΄ εδίσταζον, εκ φόβου μήπως αποκαλυφθούν, να τα εκδηλώσουν. Τώρα όμως νομίζουν ότι επήλθεν η κατάλληλος ώρα, ίνα προβούν εις πραξικόπημα, επιτυγχάνοντες ώστε να καταλάβη τον Πατριαρχικόν θρόνον εις Καθολικός, όστις θα παρεχώρει εις όλους τους «μισσιοναρίους» της Ρωμαϊκής Εκκλησίας να διαδώσουν την Καθολικήν Πίστιν.

"Oρθόδοξος Τύπος" : μία ὁμάδα προδοτῶν τῆς πίστεως λυμαίνεται τό Πατριαρχεῖο.

Η ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ ΕΙΣ ΝΕΑΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΝ  

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἀνάπτων τὸν πανθρησκειακὸν κηροστάτην (20.10.2020)!
“Ἡ πίστις ἀπόλλυται, οἱ Κανόνες τοῦτον ἐκβάλλουσι,
τοῦτον ἔξω βάλε” (8.10.451 μ.Χ. Δ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος)

 

Ἡ φαναριώτικη πολιτική ἕνα σκοπόν ἔχει, νά συμπαρασύρη
εἰς τήν προδοσίαν τῆς Πίστεως ὁλόκληρον τήν Ὀρθοδοξίαν!

Η ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ
ΕΙΣ ΝΕΑΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΝ

Νά εὐχηθῶμεν ὁ Κύριος νά μή ἐπιτρέψη
ἕνα νέον σχίσμα εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Κύπρου,
διότι τό τίμημα αὐτήν τήν φοράν θά εἶναι πολύ βαρύτερον

Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Τραμπούλης, θεολόγος

Τό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως ἦταν κάποτε τό κέντρο τῆς Ὀρθοδοξίας καί οἱ Πατριάρχες του ἀγωνίζονταν νά διατηρήσουν ἀνόθευτη τήν Ὀρθόδοξη Πίστη. Τόν ἀγώνα τους αὐτόν τόν πλήρωναν πολύ συχνά ἀκόμα καί μέ τήν ζωή τους. Τά παραδείγματα πάμπολλα, τό κορυφαῖο ὅμως ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος παρέδωσε τήν τιμία ψυχή του, ὁδηγούμενος πρός τήν ἐξορία. Γιά τόν λόγο αὐτό τό Πατριαρχεῖο ἦταν ὁ φάρος τῆς Ὀρθοδοξίας, πού φώτιζε ὅλη τήν οἰκουμένη.

Σήμερα ὅμως ἡ κατάσταση εἶναι διαφορετική. Ἀπό τήν ἐποχή πού στόν πατριαρχικό θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀνέβηκε ὁ Μελέτιος Μεταξάκης, μέ ἐξαίρεση τόν Πατριάρχη Μάξιμο Ε΄, μία ὁμάδα προδοτῶν τῆς πίστεως λυμαίνεται τό Πατριαρχεῖο. Ὅμως ὁ μασῶνος Πατριάρχης Ἀθηναγόρας, ὁ ἐξ Ἀμερικῆς, ἦταν ἐκεῖνος πού στιγμάτισε τό Πατριαρχεῖο καί τό ἐγκλόβισε στά γρανάζια τῶν σκοτεινῶν στοῶν. Δυστυχῶς μετά τόν θάνατό του δέν βρέθηκε κάποιος ἄνθρωπος νά σταματήση τόν ὀλισθηρό δρόμο πού εἶχε πάρει. Ἔτσι, σήμερα τό Πατριαρχεῖο περιστοιχίζεται ἀπό ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ὄχι μόνον εἶναι ἐντελῶς ξένοι πρός τήν Ὀρθόδοξη Πίστη, ἀλλά εἶναι ἀμφίβολο, ἐάν πιστεύουν καί σέ αὐτόν τόν ἴδιο τόν Θεό.