O ευσεβής Έπαρχος της Αλεξανδρείας

Ακούγοντας ο ευσεβής Έπαρχος της Αλεξανδρείας την καλή φήμη του Αββά Μωϋσέως του Αιθίοπος, ανέβηκε κάποτε στη σκήτη να τον γνωρίσει από κοντά.

O λογισμός του Μεγάλου Αντωνίου

Πέρασε κάποτε από  το λογισμό του Μεγάλου Αντωνίου σε τίνος τάχα αγίου μέτρα να είχε φτάσει.

 

Προσέλθετε, προσέλθετε, "Oρθόδοξοι" Οικουμενιστές...

Εν μόνον ποίμνιον υπάρχει: Ο κόσμος, και εις ποιμήν: Ο Πάπας»!!!  Ο αυτός Πάπας εν τη Εγκυκλίω αυτού «ΑΕΤΕRNA DEI SAPIENTIA» εξέφρασε την πεποίθησιν αυτού ότι η Β΄ Βατικάνειος Σύνοδος «θα προσελκύση τα βλέμματα των αναριθμήτων οπαδών του Χριστού και θα προσελκύση αυτούς να συγκεντρωθώσι πέριξ του «ποιμένος των προβάτων του μεγάλου», ο Οποίος ανέθεσε την αέναον διαφύλαξιν της Ποίμνης Του εις τον Πέτρον και εις τους διαδόχους αυτού»! Ομιλών δε προς τους ηγέτας της «Καθολικής Δράσεως» διεκήρυξε: «Θα επιδείξωμεν την Εκκλησίαν εν όλω αυτής τω μεγαλείω και θα είπωμεν προς όλους εκείνους οίτινες είναι κεχωρισμένοι αφ΄ ημών: Αύτη, αδελφοί, είναι η Εκκλησία του Χριστού, δηλαδή η Καθολική Εκκλησία. Προσέλθετε, προσέλθετε. Αύτη είναι η οδός της επιστροφής. Επανέλθετε, ίνα καταλάβητε τας θέσεις, ας κατείχον οι πρόγονοι υμών»

Βούλγαροι "Ορθόδοξοι" και Ρωμαιοκαθολικοί πρόσφεραν στον Πάπα Βενέδικτο μια Τιάρα στο όνομα της οικουμενιστικής ενότητας.


Προσέλθετε, προσέλθετε, προδότες οικουμενιστές....

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΑΝΘΗ (1)


 Ἡ ἁμαρτωλή συνήθεια

Πολλοί ἄνθρωποι ἀπό τήν νεότητά τους ἱκανοποιοῦν τά σαρκικά τους πάθη καί συνεχίζουν μέχρι τά γεράματά τους. Ἡ ἁμαρτωλή τους συνήθεια εἶναι πολύ ἰσχυρή καί καθημερινά ἐπιδιώκουν τήν ἡδονή. Ὁ Μέγας Βασίλειος λέει γιά τήν δύναμη τῆς συνήθειας: «Ὅταν χρονοτριβεῖ κάποιος μέ προθυμία στίς ἁμαρτίες, δημιουργεῖ μιά σταθερή συνήθεια. Τό παλαιό πάθος τῆς ψυχῆς καί ἡ ἄσκηση τοῦ κακοῦ, πού ρίζωσε μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου εἶναι δυσκολοθεράπευτα ἤ καί παντελῶς ἀθεράπευτα, διότι ἡ
συνήθεια γίνεται φύση. Εἶναι λοιπόν εὐχῆς ἔργο νά μή πλησιάσουμε τό κακό. Δεύτερη δέ προσπάθεια
εἶναι νά τό ἀποφεύγουμε ἀμέσως μετά τή διάπραξη τῆς ἁμαρτίας σάν νά εἶναι πληγή ἀπό φαρμακερό φίδι».

 

What Are the Goals of Ecumenism?

by Hieromonk Savva of the Holy Monastery of Decani, Serbia


The fundamental goal and the primary task of the ecumenical movement is to re-interpret Christianity—or, in other words, to annihilate Orthodoxy completely. The dialogue between various Christian confessions—as, also, the dialogue between Christianity and Islam and Judaism (and other religions, as well)—is one of the tasks that is a part of an over-all plan for unifying the sum-total of humanity.

 

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΝΕΙΛΟΥ(Πιστόν αντίγραφον από το βιβλίον «Ευαγγελικός Κήπος», της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου Κύπρου).

Ο Όσιος Νείλος έζησε τον 16ο αιώνα. Κατήγετο από ένα χωρίον της Τριπόλεως της Πελοποννήσου. Ασκήτευσεν εις το Άγιον Όρος και εκοιμήθη την 12ην Νοεμβρίου του έτους 1651. Εκ του τάφου του Οσίου ανέβλυσεν ευωδέστατον μύρον δι' αυτό και ονομάζεται μυροβλήτης.


«Κατά το 1900 έτος βαδίζοντας προς τον μεσασμόν του 8ου αιώνος (5.508 χρόνια από Αδάμ + 2000 μ.Χ. = 7.508 χρόνια) άρχεται ο κόσμος του καιρού εκείνου, να γίνεται αγνώριστος. Όταν πλησιάσει ο καιρός της ελεύσεως του Αντιχρίστου θα σκοτιστεί η διάνοια των ανθρώπων από τα πάθη της σαρκός και θα πληθυνθεί σφόδρα η ασέβεια και η ανομία τότε άρχεται ο κόσμος να γίνεται αγνώριστος