Ιερομόναχος Ευθύμιος Τρικαμηνάς. Eρμηνεία του 15ου Κανόνος από το νέο βιβλίο του, που μόλις κυκλοφόρησε.

5. Τέλος ἡ δυνητική θεωρία τῆς ἑρμηνείας τοῦ ἐν λόγῳ ἱεροῦ Κανόνος ἔρχεται σέ ἀντίθεσι μέ τήν ἁπλῆ λογική σκέψι, ἐφ’ ὅσον αὐτή δέν ἔχει ἐμπαθῆ κίνητρα καί συμφέροντα διά νά τοποθετηθῆ. Διότι πῶς εἶναι δυνατόν ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ἀποτειχίζεται ἀπό τόν αἱρετικό Ἐπίσκοπο καί ὑφίσταται τίς συνέπειες τῆς ἀποτειχίσεως καί τῆς ὁμολογίας, νά ἀξιώνεται τῆς πρεπούσης τιμῆς ἀπό τούς Ὀρθοδόξους καί ἀντιθέτως ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος δέν ἀποτειχίστηκε ἀπό αὐτόν τόν Ἐπίσκοπο, δέν ὑπέστη οὐδεμία ταλαιπωρία διά τήν ἀποκατάστασι τῆς ἀληθινῆς πίστεως, ἀλλά διῆλθε το διάστημα τοῦ διωγμοῦ τῆς πίστεως κατά τό δή λεγόμενο «ἀβρόχοις ποσί», ἀκολουθῶντας καί συνοδοιπορῶντας με τήν αἵρεσι καί τούς αἱρετικούς καί ἀναμένοντας τήν ἀπόφασι τῆς Συνόδου, ὄχι μόνο νά μήν τιμωρεῖται δι’ αὐτήν την παθητική του στάσι καί ἀδράνεια, ἀλλά νά μήν αἰσθάνεται κἄν τύψεις συνειδήσεως πρός μετάνοια, διότι τόν καιρό τοῦ ἀγῶνος καί τοῦ διωγμοῦ αὐτός ἐκάθευδε καί ἔρεγχε. Ἡ δυνητική ἑρμηνεία τοῦ ὑπό ἐξέτασιν ἱεροῦ Κανόνος πέραν τῶν ἄλλων, γίνεται αἰτία εἰς τό νά καθησυχάζεται και ἡ συνείδησίς μας, διότι ὑποδεικνύει καί ἄλλη νόμιμη ὁδό κατά τό διάστημα τῆς ὁμολογίας καί τοῦ διωγμοῦ, ἐντελῶς ἀντίθετη, πλήν ὅμως συνετή καί κυρίως χωρίς συνέπειες.
Γίνεται ἐπίσης αἰτία, κατά τό διάστημα τῆς αἱρέσεως, διχασμοῦ τῶν Ὀρθοδόξων, ὡς πρός τόν τρόπο ἀντιμετωπίσεως τῆς αἱρέσεως καί δίδεται ἡ εἰκόνα ὅτι ἡ εὐθύνη διά τήν ἀποκατάστασι τῆς πίστεως δέν βαρύνει ἐξ ἴσου ὅλους κατ’ ἀναλογίαν τῆς θέσεώς των, ἀλλά δύνανται ἄλλοι μέν νά διωχθοῦν καί νά ταλαιπωρηθοῦν καί ἄλλοι, νομίμως και χωρίς ἐπιπτώσεις, νά συνοδοιποροῦν μέ τούς αἱρετικούς, ἀναμένοντες τήν ἀπόφασι τῆς Συνόδου.


Συνεχίζεται.

Ο Μακαριώτατος προς Ρεπούση: Κυρά μου τα παιδιά είναι δικά μου.---- O Kύριος προς Ιερώνυμο: Ιερώνυμε η Εκκλησία είναι ιδική μου


Ο Μακαριώτατος προς Ρεπούση:
Κυρά μου τα παιδιά είναι δικά μου, τα παιδιά είναι δικά μας. Ποια είσαι εσύ που θα βγάλεις εγκύκλιο, χωρίς να ρωτήσεις αυτούς που πάλεψαν και παλεύουν σ΄ αυτό τον τόπο γι΄ αυτό το χώρο. Ποιό είναι το δικαίωμα σου, που εσύ θα αποφασίζεις ότι δεν θα εκκλησιάζονται τα παιδιά. Τους ρώτησες τους γονείς;
(http://www.ecclesia.gr/epikairotita/default.asp)


O Kύριος προς Ιερώνυμο:
 Ιερώνυμε η Εκκλησία είναι ιδική μου ην περιεποίησα δια του αίματός  μου. Ποιος είσαι εσύ που αποφασίζεις και την κάνεις ισότιμη με τη συναγωγή του σατανά την ονομαζόμενη «Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εκκλησιών» και την εγγράφεις ως ένα των μελών της;  Ρώτησες Εμένα και τα πιστά παιδιά  μου που παλεύουν σ΄ αυτό τον τόπο για την Ορθοδοξία; Ποιο είναι το δικαίωμά σου, που εσύ θα αποφασίζεις να μιαίνεις τα παιδιά μου με την αίρεση του απαίσιου παποοικουμενισμού. Ρώτησες τους πνευματικούς γονείς των;Λάθος αγαπητέ «Ο.Τ» δεν την έκαναν κρυφά την «ένωση των εκκλησιών», αλλά φανερά!
…Διαπιστώνουμε πίσης μ πόνο ψυχς κα νησυχία, πς ο
«μεγάλοι» καναν κρυφ τν «νωση τν κκλησιν» κα
πλά μς τ σερβίρουν σιγ –σιγ, γι ν τ χωνέψουμε!
Κλείνουμε τ σχόλιό μας ατ μ τ φοβερ λόγο το προφήτη ερεμία, πο ταιριάζει πόλυτα στν ποχή μας: «ποιμένες πολλοὶ διέφθειραν τν μπελνα μου, μόλυναν τν μερίδα μου, δωκαν τν μερίδα τν πιθυμητήν μου ες ρημον βατον» (ερ.12,10)
Oρθόδοξος Τύπος”  27-7-12 σελίς 2. (Τερατώδης Οκουμ. Ναός..)


Όχι αγαπητέ αρθρογράφε του «Ο.Τ» δεν την έκαναν κρυφά : Το 1965 ήρθησαν τα αναθέματα φανερά, το 1993 η «Ορθόδοξος» εκκλησία και η Παπική, φανερά στο Μπαλαμάντ του Λιβάνου, υπέγραψαν  το κοινό κείμενο της αναγνωρίσεως των Μυστηρίων και της Ιερωσύνης  αμφοτέρων των «Εκκλησιών», και εκτός της Ραβένας,  το 2006 στο Ναό του Αγίου  Γεωργίου στο χωρίς φως Φανάρι,  συλλειτούργησαν 
οι «Ορθόδοξοι» με τους Παπικούς!!!


Tον δε αρχιαιρεσιάρχη κ. Βαρθολομαίο 32 "Μητροπολίτες" τον υποδέχθηκαν θριαμβευτικά στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Β. Ελλάδα, και τον Σεπτέμβριο ετοιμάζονται και οι Κρητικοί!


Θα μπορούσε κανείς να φαντασθεί τους Ορθόδοξους Επισκόπους   να υποδεχόντουσαν έτσι τον αιρετικό Άρειο;


Και όμως, οι "διάδοχοι" του Μ. Αθανασίου, του Μ. Βασιλείου υποδέχονται "αγαλλομένω ποδί" τον Νέο Άρειο!!!Ἡρακλῆς Ρεράκης : Εξισώνουν τον Χριστόν με τον Μωάμεθ και τον Βούδα εις το νέο μάθημα των Θρησκευτικών!!!


νας θρησκος γνωστικιστς διάφορος θ δύναται ν διδάξη τ νέον μάθημα τν Θρησκευτικν

Πολυσέλιδον πόμνημα πρς τν ερν Σύνοδον μ θέμα: «Νέο Πιλοτικ Πρόγραμμα Σπουδν
στ Θρησκευτικ κα δηγς κπαιδευτικο» πέστειλεν καθηγητς Πανεπιστημίου κ.
ρακλς Ρεράκης. Ες ατ πισημαίνει τι ες τ νέα προγράμματα σπουδν κα συγκεκριμένα ες τ μάθημα τν Θρησκευτικν (ΜτΘ) Χριστς ξισώνεται μ τν Μωάμεθ κα Βούδαν, νῶ δν πάρχει ναφορ ες τν πίστιν, ες τν Θεν κα ες τν ν Χριστ θεμελίωσιν το τρόπου ζως. Τ πόμνημα ποτελεται π 27 σελίδας. Ες ατό, πολ περιληπτικς πογραμμίζονται τ κόλουθα: «Θεσσαλονίκη, 04 ουλίου 2012 Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι γιοι ρχιερες, Τ κείμενο πο σς διαβιβάζω μ τν παροσα, ποτελε  προϊν πίπονης διεξοδικς πιστημονικς μελέτης το Νέου Προγράμματος Σπουδν ΠΣ καθς κα το δηγοῦ κπαιδευτικο (ΟΕ) στ Θρησκευτικ (ΜτΘ). Στ μελέτη ατ μ δήγησε ασθηση θικοῦ κα εδικο χρέους μου, ς Καθηγητ τς Παιδαγωγικς – Χριστιανικς Παιδαγωγικς, πρωτίστως μως ς ρθοδόξου Χριστιανο κα λληνα πολίτη, πο διαβλέπει τς τραπούς, στς ποες δηγεται θρησκευτικ γωγ στ Χώρα μας. ταν προφανές, σήμερα εναι καταφανές, τι  θρησκευτικ κπαίδευση τν μαθητν πιχειρεται ν λλοιωθε κα ν ποστασιοποιηθε  πὸ κάθε τί ρθόδοξο. πιγραμματικά:
1. Στ νομα τς δθεν πολυπολιτισμικότητας, τ ΜτΘ χάνει πλέον τν ρθόδοξο προσανατολισμό του. ντίθετα, θέτει ς εθ στόχο μία νούσια συγκρητιστικ θρησκευτικότητα, ναμιγνύοντας στοι χεα π πέντε νατολικς Θρησκεες (ουδαϊσμό, σλαμισμό, νδουϊσμό, Βουδισμό, Κομφουκιανισμ) κα τρες χριστιανικς διδασκαλίες, (ρθοδοξία, Ρωμαιοκαθολικισμ καὶ Προτεσταντισμό).
2. Δν πάρχουν πλέον, στ ΜτΘ, πίστη, ναφορ στ Θεό, καθς κα ν Χριστ θεμελίωση το τρόπου ζως το νθρώπου.
3. ησος Χριστς θεωρεται πλέον κα προβάλλεται στος μαθητές, χι ς Θεάνθρωπος, Σωτήρας κα Λυτρωτής, λλ ς νας πλς δάσκαλος, δίπλα στ Μωάμεθ, τ Βούδα κα τν Κομφούκιο.
4. Τ ατημα το σεβασμο στν τερότητα ατοακυρώνεται κα γι τος χριστιανος κα γι τος μ χριστιανος μαθητές, μ τν πιβολ μίας κατανόητης κα ντιπαιδαγωγικς πολυθρησκειακς διδασκαλίας, πο λλοιώνει κάθε μορφς πίστη, δηγώντας τ παιδι σ θρησκευτικ μηδενισμό. Σ παιδι πού, λόγ λικίας, οτε κριτικ σκέψη χουν, οτε θρησκευτικς λλες μπειρικς δομέςπροσφέρονται πολτοποιημένες θρησκευτικς πληροφορίες, μέσα π τν πιφανειακ καὶ ποσπασματικ ταυτόχρονη παράθεση πολλαπλν θρησκειακν γνώσεων, μ βέβαιο πακόλουθο τν ποδόμηση τς οκείας πίστης τν μαθητν, τς πίστης δηλαδ τς οκογένειας κα το ερύτερου περιβάλλοντός τους, καθς κα τν στοιχείων πο τ συνοδεύουν καί, συνακόλουθα, τ γενικευμένη θρησκευτικ μογενοποίηση.
5. ποκόμιση παρξιακν κα θικοκοινωνικν προτύπων μέσα π τ ΜτΘ ξανεμίζεται σ μία περίοδο, πο Χώρα μας ερισκόμενη σ βαθύτατη πνευματικ κρίση πέραν τς οκονομικς, τ χει νάγκη περισσότερο π ποτέ.
6. Τίθενται εθέως θέματα νισης μεταχείρισης κα διακρίσεων μεταξ ρθοδόξων κα λλοδόξων  λλοθρήσκων μαθητν, διότι τ ΠΣ, ν ρχισε δη ν σχύει πιλοτικ —κα γι τος ρθόδοξους κα γι τος λλόδοξους μαθητςσ σχολεα τς Χώρας, ν τούτοις δν φαρμόστηκε πιλοτικά, οτε πρόκειται ν φαρμοστε στ σχολεα τν λλήνων Μουσουλμάνων τς Θράκης.
7. Θεμελιακς παράγοντας γι τν πιτυχία κάθε διδασκαλίας, ς γνωστό, εναι δάσκαλος.
Δεγμα τς κατεύθυνσης τς φιλοσοφίας το ΠΣ, πέναντι στ θρησκεία το τόπου μας ποτελεῖ τ γεγονς τι ΟΕ προβλέπει σχετικ μ τ δάσκαλο: «Δν φίσταται καμι διαίτερη θρησκευτικο χαρακτήρα προϋπόθεση, γι ν διδάξει νας δάσκαλος τ ΜτΘ. Μλλον πευκταες θ πρέπει νὰ θεωρον ται τέτοιες προδιαθέσεις»
8. ναφέρεται κόμη τι “ο δάσκαλοι στ σχολεα τς σύγχρονης πολυπολιτισμικς κοινωνίας εναι σημαντικό, κατ τν κπαιδευτικ διαδικασία, ν ποστασιοποιονται κατ τ δυνατν π τὴ θρησκεία, στν ποία νδεχομένως νήκουν ετε πατροπαράδοτα ετε π πιλογή. νας θρησκος  γνωστικιστς διάφορος μπορε ν διδάξει μ πιτυχία τ ΜτΘ, πως κα νας θρησκευόμενος. ντίθετα, νας ζηλωτς θρησκευόμενος χει μλλον ξασφαλισμένη τν ποτυχία»

2. Εναι φανερό, πέραν τν λλων, τι ατ τ βρετανικο τύπου συνονθύλευμα θρησκευτικν
γνώσεων, μετατρέπει τ ΜτΘ σ μία νεοβαρλααμική, γνωσιολογικ κα λογοκρατικ θρησκευτικότητα, ποκομμένη π τν μπειρία κα τν πίστη καθς κα π τ Θεία Χάρη.
Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι γιοι ρχιερες, Μ τ πόμνημα πο μ τν παροσα σς διαβιβάζω, θ διαμορφώσετε τν κρίση Σας κα θ διαπιστώσετε τ μέγεθος τς πιχείρησης λλοίωσης το ΜτΘ.
Σς παρακαλομε π καρδις, Μακαριώτατε, πως λλωστε κα διος προτείνατε σ συνάντηση, πο εχατε στς 09–06–2012 μ κπροσώπους Παραρτημάτων Θεολόγων π πολλς περιοχς τς λλάδας, στν ποία παρν μουν κα γ κ μέρους το Συνδέσμου Θεολόγων Μακεδονίας – Θράκης, ν καλέσετε σ κοιν σύσκεψη λους τος ρχιερες μαζ μ λους τος κπροσώπους το θεολογικο κόσμου, προκειμένου ν συζητήσουν, κτενς κα νοικτά, γι σο χρόνο κα ν χρειαστε, γι τ μεζον ατ θέμα, πο μέχρι τώρα διαχειρίστηκε καταχρηστικ μόνο μία μικρ μάδα θεολόγων, κάτω π καθεστς κρυψίνοιας κα μυστικότητας.

Μ γάπη Χριστο,
σπάζομαι τ σεβάσμια δεξιά σας.
ρακλς Ρεράκης